Aprovació definitiva de les bases reguladores dels ajuts per la recuperació de camps a l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ALTRES ENTITATS

Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

EDICTE

El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per acord Comissió Executiva celebrada el 10 de juny del 2016, va aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions per a la recuperació de camps en l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat pel 2016.

De conformitat amb aquest acord de Comissió Executiva i un cop transcorreguts els 20 dies hàbils des de la publicació al BOP del 12/07/2016 sense que s'hagin produït al·legacions, aquestes bases queden aprovades definitivament.

Barcelona, 13 de setembre de 2016 El secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez

Recuperación del campo