Aprovació definitiva de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d'ajuts per a persones i famílies amb dificultats econòmiques. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a persones i famílies amb dificultats econòmiques per fer front al pagament del rebut de l'IBI, aprovat inicialment en sessió del Ple de l'Ajuntament de data 30 de juny de 2016, sense que s'hagin presentat reclamacions, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva.

Es fa transcripció integra de les bases reguladores:

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER A PERSONES I FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES PER A REDUIR L'IMPACTE DEL PAGAMENT DEL REBUT DE L'IBI 2015.

1. OBJECTE.

Aquesta normativa té per objecte oferir ajudes addicionals a les persones i famílies amb dificultats econòmiques perquè puguin reduir l'impacte de l'IBI sobre l'economia personal i/o familiar, així com, establir les actuacions i procediments necessaris per a la concessió dels esmentats ajuts.

2. RÈGIM JURÍDIC.

La convocatòria i concessió dels ajuts objecte d'aquestes bases es regulen per les mateixes bases, per les bases d'execució del pressupost municipal i per les normes que s'indiquen tot seguit:

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per al 2016.

Sense perjudici del que s'estableix als art. 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, l'atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

3. BENEFICIARIS.

Podran gaudir d'aquesta subvenció els ciutadans que siguin subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles, constant com a contribuents al Padró d'aquest Impost sempre que, d'acord amb les condicions següents, tinguin dificultats econòmiques.

També podran acollir-se aquelles persones llogateres que assumeixen el cost de l'IBI sempre i quan ho puguin certificar i tinguin dificultats econòmiques.

4. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES BENEFICIÀRIES.

1. Estar empadronades al municipi de Santa Coloma de Cervelló i en el domicili sobre el que es demana l'ajut.

2. Constar al padró de contribuents de l'impost sobre béns immobles o ser llogater/a d'un habitatge situat al municipi de Santa Coloma de Cervelló i tenir un contracte de lloguer vigent on s'indiqui que l'impost de bens immobles es repercuteix en el lloguer i és assumit pel mateix.

3. No disposar de cap altre habitatge a Santa Coloma de Cervelló ni a altres municipis a nom de qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge (unitat de convivència).

5. Que el valor cadastral de l'habitatge no superi els 175.000,00 EUR en el 2015.

6. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament i amb d'altres administracions.

7. Els ingressos del sol·licitant i, en el seu cas, de la seva unitat de convivència han de ser iguals o inferiors a:

Nombre de membres de la unitat de convivència Sol·licitant sol/a

Sol·licitant convivint amb una altra persona

Sol·licitant convivint amb 2 persones

Sol·licitant convivint amb 3 o més persones

Ingressos anuals de tota la unitat de convivència (equival a 1,65 vegades l'IRSC*). Igual o inferiors a 13.146,75 EUR/any (equival a 2.2 vegades l'IRSC). Igual o inferiors a 17.529,01 EUR/any (equival a 2'75 vegades l'IRSC). Igual o inferiors a 21.911,26 EUR/any (equival 3'3 vegades l'IRSC). Igual o inferiors a 26.293,51 EUR/any

*IRSC és l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre General de l'Ajuntament, en horari de 8:30h a 18 h. de dilluns a dijous i divendres de 8:30h a 14 h.

6. TERMINIS.

El termini de presentació de sol·licituds pels ajuts per a persones i famílies per a reduir l'impacte del pagament del rebut de l'IBI de 2015 es determinarà mitjançant resolució d'Alcaldia, que serà publicada al taulell d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).

Les bases esmentades s'entendran com aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Juntament amb la sol·licitud, els sol·licitants hauran de presentar la següent documentació:

Documentació obligatòria:

1. Fotocòpia del DNI.

2. Còpia del rebut de l'IBI de l'exercici 2015 i tots els comprovants de pagament.

3. Si conviuen amb altres persones, certificat de convivència.

4. Fotocòpia del número de compte on es vol rebre l'ajut (si és el cas).

Documentació econòmica: De tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys (pares i fills que convisquin al domicili):

5. Declaració de l'IRPF 2015 de tots els fulls i tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos en 2015.

6. Treballadors per compte pròpia (autònoms): declaració de l'IRPF 2015 i declaració trimestral de l'IVA 2015.

Cas de no haver fet la declaració del IRPF s'haurà d'aportar:

7. Certificat negatiu de l'IRPF 2015.

8. Certificat d'empresa/es de totes les persones que hagin treballat en l'any 2015.

9. En cas de trobar-se a l'atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si s'ha rebut alguna prestació i la quantia en el 2015.

10. En cas de percebre altres ingressos (pensions de la Seguretat Social, pensions no contributives, Renda Mínima d'Inserció, prestacions econòmiques vinculades a la llei de la dependència, etc.) document acreditatiu de la quantia per al 2015.

11 Altres situacions d'ingrés o rendiments no contributius no previstes anteriorment (acreditar amb documentació fefaent) obtingudes al 2015.

12 Declaració jurada de percepció de rendes de bens immobles en el 2015 (si fos el cas).

13. En cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: Declaració jurada d'ingressos o Declaració responsable conforme no han tingut ingressos en el 2015.

8. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ.

La quantia de l'ajut subvencionat per l'Ajuntament serà de fins el 20% del total de l'impost de Béns Immobles de l'any 2015.

9. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CRITERIS PER A L'ATORGAMENT.

La quantia pressupostària màxima destinada a aquest concepte serà de 3.000 EUR, consignada en la partida pressupostària número 30-231-48001 de 'Ajuts compensatoris'.

Si el total de la demanda supera el total del pressupost consignat, es prorratejarà el total entre tots els beneficiaris de manera proporcional.

En cas de no sobrepassar el pressupost destinat a aquest concepte, els diners restants tornaran a la partida de 'Ajuts compensatoris'.

10. PÈRDUA DEL DRET A REBRE LA SUBVENCIÓ.

Serà causa de pèrdua del dret a la subvenció:

- La modificació de les circumstàncies econòmiques del contribuent o de les condicions establertes a la normativa. - El pagament de l'Impost sobre Béns Immobles fora del període voluntari de pagament. - El rebre qualsevol altre ajut oficial destinat a la mateixa finalitat.

11. GESTIÓ I TRAMITACIÓ.

Un cop presentada la sol·licitud i la documentació als serveis competents, aquests l'estudiaran i podran requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació en relació a la mateixa per tal de tenir una idea el més acurada possible de la situació econòmica real del contribuent.

Un cop examinada la documentació aportada i en el seu cas la informació suplementària demanada, els serveis competents remetran, abans d'un mes, la proposta de resolució.

12. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT.

El pagament de les ajudes concedides es farà abans dels dos mesos de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds al n. de compte aportat pels sol·licitants.

13. PROTECCIÓ DE DADES.

D'acord amb el que s'estableix la llei orgànica 15/99 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el tractament de la documentació dels acords presos en la Junta de Govern Local tindrà caràcter confidencial a tenor del que disposa aquesta Llei Orgànica.

Contra el present acord es pot interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Santa Coloma de Cervelló, 31 d'agost de 2016 L'alcaldessa accidental, Anna Martinez Almoril

Familia
Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Alquiler de vivienda
Dependencia
Justicia