Aprovació definitiva de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort

ANUNCI

Aprovades inicialment les Bases reguladores de l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per acord de Ple de data 11 de juliol de 2016, i no havent-se formulat cap reclamació durant el període d'informació pública, l'acord esdevé definitiu, per la qual cosa es procedeix a la inserció íntegre del text de l'esmenada Ordenança.

BASES REGULADORES DE L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L'AJUNTAMENT DEL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.

1.- Objecte.

L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort destinades a finançar projectes/activitats de tipus cultural, educatiu, esportiu i recreatiu.

2.- Finalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida, promovent l'esport, la cultura i l'educació.

3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2017.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

a) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

' Estar legalment constituïda. ' Tenir domicili social al Pont de Vilomara i Rocafort. ' Tenir entre les seves finalitats la realització de l'activitat subvencionada. ' Estar al corrent en les obligacions tributaries amb l'Ajuntament.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

5.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

2) Escriptura de constitució o Estatuts.

3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

8) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

9) Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

a) En cas d'associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent Registre Oficial.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar quan es publiqui la convocatòria única, que fixarà el termini per presentar-les.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la web de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort (www.elpont.cat).

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada:

Criteris Punts Nombre d'agents implicats en l'organització de l'esdeveniment 35 Nombre de practicants, beneficiaris i repercussió social de l'activitat 35 Per anys d'antiguitat de l'entitat (0,5 punts per any) 15 Qualitat del projecte i coherència entre els objectius i l'activitat proposada 15

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà la que determini el Pressupost Municipal. No podran atorgar-se subvencions per import superior al que es determini pressupostàriament.

11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 90% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

12.- Òrgan competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà l'Alcaldia.

13.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

14.- Acceptació de la subvenció.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d'un mes a partir de la recepció de l'indicat acord.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l'integren.

5. Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables.

No es consideren despeses elegibles i per tant no son subvencionables, les següents:

' L'IVA quan el/la beneficiari/aria pugui repercutir-lo. ' Les despeses de personal i de seguretat social.

17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels que conformen l'execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat.

18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s'exigeixen.

19.- Termini i forma de justificació.

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de desembre de 2017.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la web de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, i revestirà la forma de:

' Per subvencions inferiors a 6.000,00 EUR.

Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

' Per subvencions superiors a 6.000,00 EUR.

Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades, els participants en cada activitat i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

2.- En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1) S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.

2) S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l'efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

4) Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

b) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

c) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

d) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

26.- Causes de reintegrament.

1.- Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

27.- Obligats al reintegrament.

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

El Pont de Vilomara i Rocafort, 5 de setembre de 2016 L'alcalde, Cecilio Rodríguez Martín

Cultura
Deporte
Deporte
Cultura e idiomas
Actividades de servicios sociales