Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics per sufragar les despeses generades en la realització d'estudis postobligatoris. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Masquefa

EDICTE

Es fa públic que durant el període d'informació pública no s'han presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments i, per tant, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord d'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts econòmics per sufragar les despeses generades en la realització d'estudis postobligatoris, per a les persones residents a Masquefa, adoptat pel Ple de la Corporació en la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 25 de juliol de 2016, al tauler d'edictes i tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament, www.masquefa.cat, Seu-electrònica e-Tauler.

De conformitat amb l'acord aprovat, es procedeix a la publicació del text íntegre de les esmentades bases al BOP, que entraran en vigor a partir del dia següent al d'aquesta publicació, i que regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa:

'Primera.- Objecte convocatòria.

Regular el procediment per a la concessió d'ajuts econòmics per sufragar les despeses generades en la realització d'estudis postobligatoris, per a les persones residents a Masquefa. Amb aquests ajuts, l'Ajuntament de Masquefa vol fomentar la formació postobligatòria i superior de les persones que disposen de menys ingressos, per fer possible el principi d'Igualtat d'oportunitats.

Segona.- Persones beneficiàries.

Estudiants residents a Masquefa que cursin estudis oficials de grau universitari, diplomatura o llicenciatura, cicles formatius de grau mitjà (CFGM), cicles formatius de grau superior (CFGS), Batxillerat (BTX), ensenyaments professionals de música i dansa i estudis artístics superiors a Catalunya.

Tercera.- Requisits generals.

Només poden optar als ajuts els estudiants que reuneixin les condicions següents:

2.1. Estar empadronat i residir en l'actualitat a Masquefa.

2.2. No estar en possessió d'un títol superior o del mateix nivell al corresponent als estudis per als que es sol·licita la beca.

2.3. Estar al corrent del pagament dels imports que es fixin en el certificat o justificant de matrícula per al curs actual.

2.4. Presentar l'imprès de sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis establerts per a la corresponent convocatòria.

L'acompliment del requisit d'empadronament serà comprovat d'ofici per l'ajuntament, però els sol·licitants podran presentar la documentació que creguin necessària.

Quarta.- Incompatibilitats amb altres beques o ajuts.

No existeix, en principi, incompatibilitat amb altres beques o ajuts, llevat del cas de beques concedides per altres administracions públiques o ens privats, pels mateixos conceptes, l'import de les quals superin, sumades, el 100% del cost de la matrícula o del cost del transport. Aquestes altres beques o ajuts s'hauran de declarar, amb caràcter previ a l'imprès de sol·licitud de beca o posteriorment un cop hagin estat concedits. Si fos el cas que, un cop atorgada la beca, es verifiqués que els beneficiaris haguessin percebut uns ajuts superiors al 100% del cost dels conceptes subvencionables, hauran de retornar a l'Ajuntament de Masquefa la diferència.

Cinquena.- Procediment per a la concessió dels ajuts.

Cinquena. 1.- Convocatòria pública.

El procediment per a la concessió dels ajuts s'iniciarà mitjançant convocatòria pública, acordada per Junta de Govern Local. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'edictes de l'Ajuntament de Masquefa, a la web municipal i en extracte, per conducte de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Cinquena. 2.- Sol·licituds i documentació que haurà de presentar el sol·licitant.

Les persones interessades en sol·licitar aquests ajuts han de presentar la següent documentació:

Imprès de sol·licitud (disponible a la recepció de l'Ajuntament, CTC o a la web www.masquefa.cat). . DNI de l'estudiant. . Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar:

- 3 últimes nòmines de tots els membres majors de 16 anys.

- Resolució de l'OTG (Oficina de treball de la Generalitat) en la que constin els períodes d'inscripció i recepció de prestacions (en cas de no tenir dret a cobrar prestació, cal presentar un certificat negatiu de l'OTG).

- Documentació acreditativa de les despeses. 3 últims rebuts de lloguer o hipoteca.

Certificat o justificant de matrícula del curs: expedit pel centre, que acrediti les assignatures matriculades, la càrrega lectiva de cada una, i l'import de la matrícula.

Justificant de pagament dels imports que fixi la matrícula (original i fotocòpia).

Documentació complementària:

- En cas de discapacitat: Original i fotocòpia de la resolució oficial o de la targeta de la discapacitat, sempre i quan sigui igual o superior al 33%, de qualsevol membre del nucli familiar.

- En cas de situació de dependència d'algun membre de la unitat familiar: original i fotocòpia de la resolució de reconeixement de dependència.

- En cas de família nombrosa o monoparental: Carnet vigent acreditatiu.

Cinquena. 3.- Termini de presentació.

El termini de presentació de les sol·licituds es determinarà a la convocatòria. La presentació de les sol·licituds implicarà la plena acceptació d'aquestes bases.

Cinquena. 4.- Esmena de la sol·licitud.

En cas que la sol·licitud o la documentació aportada siguin incorrectes o incompletes, l'Ajuntament requerirà la rectificació o complementació en el termini de deu dies, fent l'advertiment exprés que, passat aquest termini sense que el sol·licitant hagi donat compliment al requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva petició i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Cinquena. 5.- Instrucció i audiència.

Els tràmits d'instrucció i audiència es regiran pel que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i pel que disposa la normativa vigent en matèria de subvencions. L'acord de la Junta de Govern Local de resolució de l'atorgament dels ajuts objecte de les presents bases, haurà d'anar precedit de la valoració de la documentació en relació als criteris establerts al punt 6 d'aquestes bases, per part dels serveis tècnics de l'Àrea de Serveis Personals.

Cinquena. 6.- Concessió. Òrgan competent i termini.

Dins dels límits dels crèdits pressupostaris, correspon a la Junta de Govern Local la competència per atorgar els ajuts objecte de les presents bases. L'acord que resolgui el procediment de concessió dels ajuts serà sempre motivat i haurà de produir-se en el termini màxim de tres mesos des de la data de publicació de la convocatòria.

L'acord de concessió haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants als quals es concedeix l'ajut i la quantia atorgada i, en el seu cas, la desestimació de la resta de sol·licituds.

L'acord de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment i per escrit als interessats.

El venciment del termini màxim esmentat sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per a entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

Cinquena. 7.- Acceptació.

Els ajuts concedits s'hauran d'acceptar pels beneficiaris sense cap reserva dintre del termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament. L'acceptació es formalitzarà en un escrit que es presentarà al Registre de l'Ajuntament, en el que s'indicarà l'acceptació pura i simple de l'ajut, en els termes i en les condicions que constin a l'acord d'atorgament, o que es derivin de les normes legals aplicables en virtut d'aquestes Bases.

La manca de presentació de l'escrit d'acceptació dintre del termini indicat, o el fet que s'hi incloguin reserves, equivaldrà a la renúncia de l'ajut i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Cinquena. 8.- Import dels ajuts.

Els ajuts restaran supeditats a la consignació pressupostària disponible, al nombre de sol·licituds presentades i als criteris per a l'atorgament dels ajuts especificats en el punt 6 d'aquestes bases.

L'import màxim de l'ajut que es concedirà per a cada sol·licitud no desestimada serà de 500 EUR.

Sisena.- Criteris per a l'atorgament dels ajuts.

ACADÈMICS.

Necessitats de desplaçament: Cursar estudis en centres fora de Masquefa, si aquests estudis no es poden cursar al municipi i per tant és imprescindible un desplaçament per a poder-los realitzar.

Distància del municipi al centre d'ensenyament de més de 41 km: 4 punts. Distància del municipi al centre d'ensenyament entre 16-40 km: 3 punts. Distància del municipi al centre d'ensenyament entre 0- 15 km: 2 punts.

Tipus d'estudis:

Estar matriculat a un grau universitari, diplomatura o llicenciatura: 4 punts. Estar matriculat en un CFGS o estudis artístics superiors: 3 punts. Estar matriculat a un CFGM, BTX o ensenyaments professionals de música i dansa: 2 punts.

Matriculació:

Matrícula sencera: 3 punts. Matrícula parcial: 2 punts.

ECONÒMICS.

Renda de la unitat familiar *: Fins a 5 punts.

SOCIALS.

Intervenció i/o pla de treball de Benestar social: Fins a 5 punts.

FAMILIARS.

Ser família monoparental o nombrosa: 1 punt.

L'existència de membres del nucli familiar afectats per discapacitats en grau no inferior al 33%: 1 punt.

Comptar amb el reconeixement de grau i nivell de dependència d'algun membre de la unitat familiar: 1 punt.

*Per obtenir la renda de la unitat familiar s'han de tenir en compte els ingressos de tots els membres que computin, ja siguin ingressos provinents de sous i salaris com per pensions i altres ajuts, i es dividiran pel nombre de membres de la família. En el còmput dels membres, s'inclouran tots els membres de la unitat familiar.

Setena.- Pagament.

El pagament de l'ajut s'efectuarà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat en l'imprès de sol·licitud.

Vuitena. - Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiàries de les beques objecte d'aquesta convocatòria queden obligades a:

- Acreditar davant l'Ajuntament de Masquefa el compliment dels requisits i condicions de la convocatòria.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, en el seu cas, el compliment i l'efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.

- Comunicar a l'Ajuntament de Masquefa, mitjançant instància presentada al Registre municipal acompanyada d'una fotocòpia del document acreditatiu que indiqui l'import i el concepte, l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat i curs escolar, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat.

- Posar en coneixement de l'Ajuntament de Masquefa qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca.

- Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en aquestes bases i en la legislació vigent.

Novena.- Altres disposicions.

L'Ajuntament de Masquefa es reserva el dret de revocar la seva decisió si, posteriorment a la concessió de les beques, es comprova que alguna documentació lliurada per un sol·licitant receptor no es correspon a la realitat. Si fos el cas, el beneficiari haurà de reintegrar qualsevol import percebut indegudament.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases que la regulen.

L'Ajuntament de Masquefa garanteix el tractament de les dades demanades als participants, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Per qualsevol aspecte no reglamentat en aquestes bases, aplicable en la totalitat dels seus preceptes, regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.'

Masquefa, 7 de setembre de 2016 L'alcalde, Xavier Boquete Saiz

Estudios
Discapacidad
Dependencia
Música
Transporte
Transporte y vehículos
Familia
Alquiler de vivienda
Hipotecas
Bienestar social
Familia monoparental
Escuelas
Enseñanza postobligatoria
Estudios postobligatorios universitarios