Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals per a activitats esportives 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 17-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 17/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

ANUNCI

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de beques individuals en règim de concurrència competitiva per activitats esportives 2017, aprovat inicialment en sessió del Ple de l'Ajuntament de data 29 de juny de 2017, sense que s'hagin presentat reclamacions, l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva en data 19 d'agost de 2017.

Es fa transcripció íntegra de les bases reguladores:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EN FORMA DE BEQUES INDIVIDUALS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ACTIVITATS ESPORTIVES 2017.

Índex.

1. OBJECTE DE LES BASES. 2. RÈGIM JURÍDIC. 3. FINALITATS. 4. DESTINATARIS. 5. REQUISITS. 6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. 7. TERMINIS. 8. CRITERIS DE VALORACIÓ. 9. DOCUMENTACIÓ A APORTAR. 10. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CRITERIS PER A L'ATORGAMENT. 11. COMISSIÓ AVALUADORA. 12. PROCEDIMENT. 13. NOTIFICACIÓ. 14. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT I PAGAMENT A TERCERS. 15. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT. 16. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR. 17. PROTECCIÓ DE DADES.

1. OBJECTE DE LES BASES.

1.1. L'objecte d'aquestes bases es facilitar l'accés a la realització d'activitats esportives a tots els infants de Santa Coloma de Cervelló amb l'objectiu que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social per al curs 2017- 2018.

1.2. Les present bases regulen les condicions que regeixen la sol·licitud, l'atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions que atorga la l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, destinades a la pràctica d'activitats esportives d'aquelles persones de col·lectius amb necessitats econòmiques i estableixen quin és el procés que cal seguir.

1.3. L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament per part de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló d'un ajut econòmic a les famílies per cobrir parcialment despeses originades per:

' Quotes per a la pràctica de les activitats esportives dels ciutadans menor d'edat de Santa Coloma de Cervelló.

' Suport a esportistes classificats per fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació.

1.4. Aquesta subvenció està subjecta a les bases de la Diputació de Barcelona per a l'any 2017, en concret al programa 'Activitats d'esport per prevenir el risc d'exclusió' inclòs dins del catàleg de serveis i activitats de l'any 2017.

2. RÈGIM JURÍDIC.

La convocatòria i concessió dels ajuts objecte d'aquestes bases es regulen per les mateixes bases, per les bases d'execució del pressupost municipal i per les normes que s'indiquen tot seguit:

' Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.

' La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

' Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

' Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica.

' Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

' Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis (ROAS).

' Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

' Les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per al 2017.

Sense perjudici del que s'estableix als art. 62 i 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, l'atorgament de les subvencions a les quals fan referència aquestes bases té caràcter voluntari i eventual, és modificable en els supòsits previstos per la normativa indicada, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

L'atorgament de les subvencions es condiciona, en tot cas, a la realització futura o ja executada de l'activitat i té caràcter no devolutiu.

3. FINALITATS.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, conscient de la necessitat d'establir mecanismes que garanteixin l'accés a la pràctica esportiva de la ciutadania, vol donar suport a les famílies amb rendes econòmiques precàries, amb la finalitat i els objectius següents:

' Garantir un nivell d'oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.

' Procurar que els serveis i les activitats esportives en els vessants educatiu, recreatiu, lúdic i competitiu arribin a tots els sectors de la població.

' Potenciar l'arrelament i l'estructuració del sistema esportiu local, entès com una part del conjunt de promotors d'ofertes de serveis i activitats esportives així com les persones usuàries i /o practicants i donar-hi suport.

' Facilitar l'accés a la pràctica esportiva dels col·lectius que, per raons econòmiques, no hi accedeixin de forma habitual.

4. DESTINATARIS.

Poden sol·licitar subvencions els pares, mares, tutors o tutores de famílies amb rendes econòmiques iguals o inferiors a les establertes en els barems i que tinguin fills i filles càrrec que siguin menors d'edat en data de realitzar la sol·licitud, que estiguin empadronats al municipi i que desitgin fer algun dels esports oferts tant per la Regidoria d'Esports com per les diferents Associacions de Mares i Pares o de les entitats esportives amb conveni de col·laboració de Santa Coloma de Cervelló.

En aquells casos que els infants i/o adolescents tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, podran sol·licitar l'ajuda per fer l'activitat en entitats esportives de fora de Santa Coloma de Cervelló.

Totes les activitats han d'estar recollides dins de les modalitats i disciplines reconegudes i organitzades per entitats municipals inscrites al Registre d'Entitats Esportives Municipal o inscrites dins del registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport.

Els membres de les famílies que vulguin rebre les beques esportives hauran de ser residents i empadronats al municipi. En casos de separació dels pares si, un dels dos progenitors continua empadronat a Santa Coloma de Cervelló i l'infant segueix escolaritzat en al municipi podrà optar a la beca.

5. REQUISITS.

5.1. Presentar la sol·licitud i documentació requerida dins dels terminis establerts en aquestes bases.

5.2. Una única sol·licitud per nen/a on s'incloguin totes les activitats esportives ordenades per odre de preferència.

5.3. No tenir deutes pendents amb l'Ajuntament en el moment de la sol·licitud. Amb l'exempció dels sol·licitants que tinguin obert un pla de treball actiu des de Serveis Socials previ informe tècnic.

5.4. No rebre cap altre ajut de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per la mateixa activitat.

5.5. Presentar la documentació justificativa un cop realitzada l'activitat subvencionada.

5.6. No rebre ajuts d'altres administracions, entitats o fundacions per la mateixa activitat o programa, que junt amb el que es demana a l'Ajuntament superi el total del cost d'aquest.

La renda familiar no pot superar els llindars màxims que s'estableix a continuació:

Membres de la unitat familiar Família de 2 membres Família de 3 membres Família de 4 membres Família de 5 membres Família de 6 membres

Renda màxima 19.920,00 EUR 27.888,00 EUR 33.465,60 EUR 39.043,20 EUR 44.620,80 EUR

* Per cada membre addicional s'augmentarà el 07 de l'IRSC.

6. LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

La sol·licitud s'haurà de presentar al Registre General de l'Ajuntament, en horari de 8:30h a 18h. de dilluns a dijous i divendres de 8:30h a 14 h.

7. TERMINIS.

7.1. El termini de presentació de sol·licituds per les 'Ajudes per activitats esportives per la temporada i d'ajudes per suport a esportistes classificats per fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació' es determinarà mitjançant resolució de l'Alcaldia, que serà publicada al taulell d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).

7.2. Les bases esmentades s'estendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

7.3. El termini de presentació de justificacions de l'ajuda és des de la data d'aprovació fins el 15 de desembre de 2017, inclòs.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ.

8.1. Puntuació econòmica: Membres unitat familiar Renda igual o inferior a: 2 11.952,00 EUR 13.944,00 EUR 15.936,00 EUR 17.928,00 EUR 19.920,00 EUR 3 19.920,00 EUR 21.912,00 EUR 23.904,00 EUR 25.896,00 EUR 27.888,00 EUR 4 25.497,60 EUR 28.684,80 EUR 30.278,40 EUR 31.872,00 EUR 33.465,60 EUR 5 31.075,20 EUR 34.262,40 EUR 35.856,00 EUR 37.449,60 EUR 39.043,20 EUR 6 36.652,80 EUR 39.840,00 EUR 41.433,60 EUR 43.027,20 EUR 44.620,80 EUR Puntuació 10 punts 8 punts 6 punts 4 punts 2 punts

8.2. Puntuació social:

Els sol·licitants en situació de vulnerabilitat social, proposats per la regidoria de Serveis Socials i que tinguin obert un pla de treball actiu des de Serveis Socials previ informe tècnic, disposaran de d'1 a 4 punts.

8.3. Puntuació addicional:

Quan es tracti d'infants en acolliment Quan el pare/mare/tutor/a o germans tinguin una discapacitat reconeguda (Igual o superior al 33 %) Quan el sol·licitant tinguin una discapacitat reconeguda (Igual o superior al 33 %) Quan es tracti d'una família nombrosa o monoparental

1 punt 1 punt 1 punt 1 punt

8.4. Es consideren per al càlcul de la renda familiar:

' Per membre de la unitat familiar es tindran en compte els ingressos dels pares, mares, tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la seva guarda i germans/es majors de 18 anys i que constin en el certificat de convivència aportat (exclosos, per tant, persones adultes que siguin familiars com cosins, avis, oncles, cunyats, fins i tot germans que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin en el domicili dels pares).

' En cas de divorci o separació legal del pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de la beca. No obstant això, tindran la consideració de membre computable, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

' En els casos de violència masclista amb sentència o resolució judicial, no es considerà membre computable la persona maltractadora, d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

' En cas de guardes compartides, es tindran en compte els ingressos dels pares o tutors dels/s sol·licitants.

El càlcul de la renda es realitzarà a partir de les dades obtingudes, mitjançant la documentació econòmica aportada per cada sol·licitant.

Per la naturalesa de l'objecte d'aquest ajut, el primer criteri a considerar serà l'econòmic, i en cas de no aconseguir cap punt, no es valoraran els altres criteris, amb l'exempció dels sol·licitants que tinguin obert un pla de treball actiu des de Serveis Socials i previ informe tècnic.

8.5. La quantia de l'ajut subvencionat per l'Ajuntament serà fins a un màxim de:

' 350 EUR anuals (per temporada) per quotes d'activitat esportives 2017-2018.

' 250 EUR per suport a esportistes classificats per fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació.

9. DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

9.1. Documentació obligatòria:

' Document acreditatiu d'inscripció a l'activitat segellat per l'entitat esportiva col·laboradora.

' Formulari de sol·licitud d'ajut econòmic i acceptació explícita que el pagament es farà directament al club o associació on el beneficiari practiqui l'activitat esportiva objecte de la subvenció.

' Fotocòpia del DNI o NIE del pare/mare o tutor.

' Fotocòpia del llibre de família.

' Certificat municipal de convivència.

9.2. Documentació econòmica:

9.2.1. De tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys (pares i fills que convisquin en el domicili).

- Declaració de l'IRPF 2016 de totes les fulles i tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos en 2016. (s'acceptarà esborrany validat).

- En cas d'autònoms: darrers exercicis fiscals 2016.

9.2.2. Cas de no haver fet la declaració del IRPF s'haurà de aportar:

- Certificat negatiu de l'IRPF 2016.

- Certificat de l'empresa/es de totes les persones que hagin treballat de gener a desembre de 2016.

- En cas de trobar-se a l'atur, certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat on consti si es cobra prestació i la quantia.

- En cas de percebre altres ingressos (pensions de la Seguretat Social, Renda Mínima d'Inserció, Llei de dependència, etc..) document acreditatiu de la quantia.

- Declaració jurada de percepció de rendes de béns immobles.

- En cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos.

9.3. Documentació complementaria:

' Títol de família nombrosa/monoparental en vigor.

' En cas de discapacitat d'algun membre de la unitat familiar: certificat de grau de discapacitat de l'òrgan competent.

' En cas d'infant en acolliment, la documentació acreditativa corresponent.

' En cas de separació o divorci: conveni regulador o resolució judicial on s'estipula la pensió alimentària.

' Document d'escolarització, en cas de separació dels pares si el beneficiat segueix escolaritzat al municipi.

' Document federatiu que acrediti la participació a fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació.

9.4. Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris per a la valoració de l'ajut, l'Ajuntament ho notificarà directament a l'interessat/da per tal que, en el termini de 10 dies, pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l'esmena, i/o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

9.5. Els models normalitzats de 'Document sol·licitud d'ajut per a la realització d'activitats esportives 2017' i 'Document de requeriment de documentació d'ajut per a la realització d'activitats esportives 2017' es determinarà mitjançant resolució de l'Alcaldia, que serà publicada al taulell d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).

10. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I CRITERIS PER A L'ATORGAMENT.

10.1. La quantitat màxima destinada a 'Activitat esportiva Temporada 2017-18' i 'Suport a Esportistes Classificats per Fases Finals' es determinarà mitjançant resolució de l'Alcaldia, amb càrrec a la partida 'Beques esports prevenció risc exclusió' amb número 32.231.48001 en base a l'aportació rebuda de la Diputació de Barcelona per aquest concepte i serà publicada al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (santacolomadecervello.cat).

10.2. Les subvencions s'han de formalitzar mitjançant un ajut econòmic que no pot superar el cost de l'activitat. El cost de l'activitat ve determinat, principalment, per la quota que s'ha de pagar de l'esport sol·licitat.

10.3. Si el total de la demanda supera el total del pressupost consignat, es prorratejarà el total entre tots els beneficiaris de manera proporcional.

10.4. Si una vegada assignades les subvencions, després d'haver aplicat com a despesa subvencionable únicament la quota que cal pagar de l'esport sol·licitat, hi ha sobrant en la partida pressupostària, la Comissió de Valoració, amb un estudi econòmic previ, pot ampliar la quantitat assignada mitjançant prorrateig fins a cobrir la dotació total de la subvenció i sense superar el cost del 100% de l'activitat o bé derivar-la a un col·lectiu concret que no hagi estat atès. Aquesta ampliació de la subvenció s'assignarà per ordre estricte de la relació de barems i sempre amb el límit del total de l'aportació.

10.5. Si arribat el cas les previsions desborden la quantitat assignada l'Ajuntament podrà habilitar una partida del pressupost 2017 o 2018 per complementar aquestes aportacions.

11. COMISSIÓ AVALUADORA.

11.1. Es constituirà una comissió per valorar i puntuar les sol·licituds, segons el programa, que estarà formada pels membres següents:

- Regidor d'Esports o persona en qui deleguin.

- Secretari de l'Ajuntament.

- Tècnica de serveis social.

- Tècnic d'esports.

11.2. En funció del resultat de les puntuacions, la bonificació serà la següent: Punts Bonificació de la quota 1 - 3 Fins el 20% de l'import de màxim 4 - 6 Fins el 30% de l'import de màxim 7 - 10 Fins el 50% de l'import de màxim 11 - 13 Fins el 70% de l'import de màxim 14 - 18 Fins el 100% de l'import de màxim

12. PROCEDIMENT.

12.1. La Comissió Avaluadora baremarà i ordenarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria, sempre que no superin els llindars esmentats.

12.2. La Comissió Avaluadora redactarà les diferents propostes d'assignació provisional d'imports d'acord amb el que estableixen aquestes bases i es comunicaran a cada família mitjançant una resolució dels tècnics de la Regidoria d'Esports. Les famílies que hi estiguin en desacord tenen un termini de 10 dies hàbils per interposar reclamació, a comptar des de la data de notificació de la resolució.

12.3. La Comissió Avaluadora resoldrà aquestes reclamacions en un termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data de presentació de la reclamació. Resoltes les reclamacions presentades s'elevarà la proposta a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació.

12.4. Un cop aprovada la proposta d'ajut, l'Ajuntament ho farà saber a cada interessat/da i enviarà una còpia a l'entitat esportiva on està inscrit/a el/la menor.

12.5. L'Ajuntament ingressarà directament els imports corresponents a cadascuna de les entitats esportives col·laboradores en el ben entès que no hagin cobrat encara, o farà l'ingrés de l'ajut a la família que hagi fet el pagament a l'entitat esportiva. Per aquest motiu l'Ajuntament contactarà amb les diferents entitats esportives per fer les comprovacions pertinents.

12.6. Segons el sistema que estableixi cada entitat, l'usuari abonarà la diferència entre l'ajut econòmic i el preu de l'activitat.

12.7. Cas que hi hagi alguna situació prevista en aquestes bases serà resolta per la Comissió Avaluadora.

13. NOTIFICACIÓ.

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de 60 dies a partir de la finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix efectes desestimatoris.

14. ACCEPTACIÓ DE L'AJUT I PAGAMENT A TERCERS.

14.1. Els beneficiaris o les entitats col·laboradores hauran d'aportar a la Comissió Avaluadora la justificació de les subvencions, és a dir, el rebut de la inscripció en la modalitat esportiva seleccionada.

14.2. Els beneficiaris hauran d'acceptar la concessió de la subvenció per escrit, amb les obligacions que l'acceptació comporta, en especial que el pagament es farà directament al club o associació on el beneficiari practiqui l'activitat esportiva objecte de la subvenció.

14.3. El pagament d'aquest ajut es podrà realitzar.

14.3.1. En un sol termini un cop aprovada la resolució de la convocatòria d'ajuts, en el cas que l'entitat col·laboradora hagi presentat la documentació justificativa requerida i segons disponibilitats de tresoreria.

14.3.2. En dos terminis, segons disponibilitats de tresoreria:

- El primer corresponent al 50% d'aquests ajuts, un cop estigui aprovat.

- El segon corresponent al 50% restant un cop enllestida la justificació que s'haurà de trametre l'Ajuntament, dins els terminis i condicions establerts per la Diputació de Barcelona a tal efecte i abans del 15 de desembre de 2017.

15. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE L'AJUT.

15.1. L'Ajuntament podrà portar a terme el control de la correcta utilització de la subvenció. Sens perjudici de l'exigència de les altres responsabilitats que s'escaiguin, l'Ajuntament procedirà a l'anul·lació total o parcial de la subvenció en els següents supòsits:

- Incompliment de la finalitat per a la qual la subvenció ha estat concedida.

- Incompliment de les condicions que, en el seu cas, s'hagin imposat als beneficiaris.

- Superació del percentatge fixat en les bases específiques en relació amb la renda familiar.

- Incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció.

15.2. Aquesta convocatòria de subvencions és lliure, revocable i no dóna dret a futures convocatòries.

15.3. Els beneficiaris o entitats col·laboradores han de presentar a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló la documentació acreditativa del compliment de l'objecte de la subvenció i de l'aplicació dels fons concedits mitjançant la justificació de la totalitat de les despeses efectuades per a la realització de les activitats subvencionades.

15.4. La justificació es realitzarà mitjançant un compte justificatiu amb la relació classificada de totes les despeses i l'aportació dels justificants de despeses o dels documents acreditatius del pagament.

15.5. Els justificants de despesa elegible (Factures o rebuts) hauran de:

- Incorporar la descripció de l'operació haurà d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de la facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació subvencionada. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, caldrà adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa.

- Reunir tots els requisits fiscals que estableix la normativa vigent aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc..). No seran elegibles factures proforma, tiquets de caixa, albarans, etc..

- Descriure detalladament la operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc. i contraprestació total, que faci possible identificar el subministrament o serveis prestats.

15.6. La justificació de Despeses de desplaçaments per fases finals amb competició fora de Catalunya i/o amb pernoctació hauran d'identificar a la persona que els realitza, la destinació, l'origen i la destinació, la data del desplaçament i qualsevol altre dada que permeti relacionar el viatge amb l'objecte de la subvenció.

15.7. En el cas de despeses de desplaçaments individuals de persones (dietes, pernoctes etc.), les quantitats màximes a admetre, a càrrec de la subvenció, seran les fixades pel Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer, revisat per la 'ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de desembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas'. (BOE 03-12-2005) i referides a l'estat espanyol segons el quadre següent:

Transport públic Locomoció amb cotxe propi, en cap cas en vehicles de lloguer Pàrquings i peatges Ajut per manutenció sense pernocta

Ajut en el cas de pernocta (cal lliurar factura pagada de l'hotel) Segons bitllet Fins a 0,19 EUR x quilòmetre. Segons rebuts Dia sencer: fins a 26,67 EUR. Mig dia; fins a 13,33 EUR Fins a 53,34 EUR per dia i per tots els conceptes (inclou ajut per alimentació sencera - Pensió Complerta-)

La finalitat de les dietes, a càrrec de la subvenció, és ajudar al seu perceptor per assolir les despeses d'alimentació i/o estada amb motiu de l'activitat objecte de la subvenció, en cap cas persegueixen finalitats retributives o compensatòries.

Els temps mínims per generar la dieta sencera es de 24 h. i la mitja dieta es de 12 h. El concepte de desplaçaments i pernocta s'entén en el cas de fer-se fora de Catalunya.

16. RESPONSABILITAT I RÈGIM SANCIONADOR.

16.1. Els beneficiaris dels ajuts que regulen aquestes bases quedaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que s'estableix en Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.2. La no presentació de la documentació justificativa en temps i/o forma, el falsejament de les dades aportades o la modificació dels fins per als quals s'ha concedit l'ajut, donaran lloc al reintegrament de les quantitats rebudes i la possible inhabilitació de l'entitat a efectes de no poder sol·licitar al Servei Municipal d'Esports, durant el temps que es determini, cap més ajut/subvenció econòmica per a aquesta mateixa convocatòria.

17. PROTECCIÓ DE DADES.

17.1. D'acord amb el que s'estableix la llei orgànica 15/99 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el tractament de la documentació dels acords presos en la Junta de Govern Local tindrà caràcter confidencial a tenor del que disposa aquesta Llei Orgànica.

Santa Coloma de Cervelló, 5 d'octubre de 2017 L'alcaldessa, Anna Martínez i Almoril

Deporte
Actividades deportivas
Familia
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Educación
Deporte
Dependencia
Transporte
Alquiler de vivienda
Transporte y vehículos