Aprovació definitiva de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts de menjador a la Llar d'infants Rojas Feliu, 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 11/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Havent transcorregut el període d? exposició pública de l? aprovació inicial de les bases reguladores i convocatòria per a la concessió d? ajuts de concurrència competitiva de suport al servei de menjador de la llar d? infants municipal Rojas Feliu durant el curs escolar 2016-2017, aprovat inicialment pel Ple de l? Ajuntament de data 27 de juliol de 2017, sense que s? hagin presentat reclamacions, l? aprovació inicial ha esdevingut definitiva en data 15 de setembre de 2017.

Es fa transcripció íntegra de les bases reguladores:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D? AJUTS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LA LLAR D? INFANTS MUNICIPAL ROJAS FELIU PER AL CURS 2016-2017

1. Objecte de les bases reguladores d? ajuts de menjador............................2 2. Marc jurídic......................................................................................2 3. Destinataris i requisits.......................................................................2

3.1. Escolarització 3.2. Ús del servei de menjador 3.3. Baixa de la llar d? infants 3.4. Padró 3.5. Caire econòmic 4. Presentació de les sol·licituds..............................................................3 5. Termini de presentació de sol·licituds i convocatòria d? ajuts....................3 6. Criteris de valoració..........................................................................3

6.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar 6.2. Valoració social 6.3. Composició de la unitat familiar

6.3.1. Membres de la unitat familiar 6.3.2. Membres computables 7. Documentació a aportar.....................................................................5

Documentació identificativa obligatòria Documentació econòmica Documentació complementària 8. Comissió avaluadora..........................................................................6 9. Criteris d? atorgaments dels ajuts i resolució..........................................7 10.Obligacions de les famílies beneficiàries...............................................7 11.Dades personals i llei de protecció de dades..........................................7

1. OBJECTE L? objecte d? aquestes bases és regular l? atorgament, per part de l? Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, d? ajuts per al servei de menjador als infants que estiguin escolaritzats a la llar d? infants municipal, al llarg del curs escolar 2016-2017. C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

2 . MARC JURÍDIC El marc jurídic que regula aquestes bases és: Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE). - Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS),. L'article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix competències pròpies al municipi. - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. En especial els articles 118 a 129, relatius a les subvencions com a activitat de foment i promoció d? activitats socials i econòmiques. - L'article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local en tot allò considerat com a norma bàsica. - Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. - Les bases d? execució del pressupost de l? Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Les presents bases donen compliment als principis d'actuació pública relatius a l'ús eficaç i eficient dels recursos públics, als principis d'objectivitat i transparència, bona fe i confiança legítima. La subvenció no serà recurrent, tindrà caràcter anual, voluntari i eventual. Podrà ser revocada o reduïda en futures convocatòries, no generarà cap dret i no es podrà al·legar com a precedent. 3. DESTINATARIS I REQUISITS Podran acollir-se a la convocatòria les famílies que, al llarg del curs escolar 2016-2017, reuneixin els següents requisits: 3.1. Escolarització: tenir-ne fills i/o filles escolaritzats/des a la Llar d? Infants Municipal Rojas Feliu . 3.2. Ús del servei de menjador: l? infant ha de ser usuari del servei de menjador escolar, de forma fixa. En aquest sentit, s? exclouran els següents casos: - quan l? infant ja gaudeixi de bonificació en el servei del menjador, segons allò establert a l? Ordenança 22, Reguladora del servei d? escolarització de la llar d? infants municipal: en el cas en què aquesta bonificació no afecti a tot el curs 2016-2017, es podrà participar en aquesta convocatòria d? ajuts pels mesos en què l? infant no ha estat bonificat i, per tant, la família ha assumit el 100% del cost del servei. - quan el cost del servei de menjador s? hagi abonat mitjançant tiquets guarderia. - quan el cost del servei de menjador no hagi estat assumit per la família (per exemple: ajuts de les empreses als treballadors, consistents en el pagament íntegre del cost del servei del menjador) Cas de no ser usuari fix tot el curs escolar, sinó únicament alguns mesos, l? acolliment als ajuts serà proporcional, en funció dels mesos en què l? infant ha assistit al menjador, de forma fixa. 3.3. baixa llar d? infants. En el cas de ser beneficiari/ària d? un ajut, i haver sol·licitat la renúncia a la plaça assignada al llarg del curs escolar 2016-2017, l? import a rebre serà proporcional al període en què l? alumne/a hagi estat fent ús del servei de menjador de forma fixa, al llarg de l? esmentat curs escolar. C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

09_ANC_definitiu_bases_reguladores_20171031.docx AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 3.4. Padró: la unitat familiar ha d? estar empadronada i viure, al municipi de Santa Coloma de Cervelló. Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE). 3.5. De caire econòmic: s? han de complir dos criteris: - no tenir deutes contrets amb l? Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (només s? admetran com a excepció aquelles famílies de les quals se n? estigui fent un seguiment des de Serveis Socials. En aquest cas, l? import de l? ajut es destinarà a compensar els deutes contrets). - no superar els llindars econòmics establerts en aquestes bases 4 . PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS En el Registre General de l'Ajuntament (OAC), per correu certificat (C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló), o a través del Registre Electrònic amb DNI electrònic o certificat digital (així com a través de qualsevol dels mitjans recollits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques) 5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I CONVOCATÒRIA D? AJUTS La convocatòria i termini de presentació de sol·licituds es determinarà mitjançant la resolució de l? Alcaldia, que es publicarà al tauler d? anuncis i al web de l? Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (www.santacolomadecervello.cat). Les bases esmentades s? entendran definitivament aprovades si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d? informació pública. 6. CRITERIS DE VALORACIÓ L? aprovació de la sol·licitud es farà en funció de la puntuació obtinguda, segons el següent barem: 6.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar (criteri excloent). la renda de les famílies que sol·licitin l? ajut a l? Ajuntament, corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, i que no superin els llindars màxims de renda familiar establerts. La renda de les famílies sol·licitants, als efectes d? aquestes subvencions s? obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables, de conformitat amb la normativa reguladora del impost sobre la renda de les persones físiques. Membres unitat familiar Renda igual o inferior 2 membres 19.919,20 € 23.106,27 € 26.293,34 € 29.480,42 € 31.870,72 € 3 membres 27.886,88 € 31.073,95 € 34.261,02 € 35.854,56 € 39.838,40 € 4 membres 35.854,56 € 38.244,86 € 40.635,17 € 43.025,47 € 45.415,78 € 5 membres 43.025,47 € 45.415,78 € 47.806,08 € 50.196,38 € 50.993,15 € 6 membres 46.212,54 € 48.602,85 € 51.789,92 € 54.180,22 € 56.570,53 € 10 punts 8 punts 6 punts 4 punts 2 punts C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

En el cas dels membres computables que no estiguin obligats a presentar la declaració per l? IRPF, i que tampoc hagin sol·licitat la devolució d? aquest impost, caldrà presentar un certificat d? ingressos i retencions de l? exercici del 2016, emès per l? Agència Tributària. Per a la determinació de la renda dels membres computables subjectes a aquesta situació, la renda computable serà la suma de les imputacions íntegres en concepte de rendiments de treball, rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials, segons les dades facilitades per l? Agència Tributària. Aquests imports es minoraran en la quantia de 4.080,00 euros, a fi de no provocar situacions d? agravi comparatiu envers els declarants de l? IRPF. En qualsevol cas, si l? import resultant és negatiu o 0€ , l? import que es consignarà a efectes del càlcul serà també de 0€ .

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE). 6.2. Valoració social per part de l? equip del departament de Serveis Socials. Els sol·licitants que es trobin en risc de vulnerabilitat social i que tinguin obert un pla de treball actiu en aquest servei, disposaran d? una puntuació d? 1 a 4 punts.

6.3. Composició de la unitat familiar

6.3.1. Membres de la unitat familiar Per al cas de beneficiaris menors d'edat, s'entén per unitat familiar la conformada pel beneficiari i els pares, mares, tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la seva guarda; i, en el seu cas, germans/es del beneficiari. Queden exclosos persones adultes que siguin familiars com cosins, avis, oncles, cunyats, i fins i tot germans majors de 16 anys que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar però convisquin al mateix domicili. Per al cas de beneficiaris majors d'edat, o majors de 16 anys que hagin conformat la seva pròpia unitat familiar, s? entén per unitat familiar aquella conformada pel beneficiari i, en el seu cas, el cònjuge o persona unida per anàloga relació, i els fills.

6.3.2. Membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar Per al càlcul de la renda per unitat familiar es tindran en compte els ingressos obtinguts per: a) Tots els membres de la unitat familiar

b) En el cas d'acreditació de violència masclista, només es tindran en compte la renda o ingressos personals de què disposi la dóna víctima d'aquesta violència, d? acord amb la Llei 5/2008, de 24 d? abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

c) En cas de guardes compartides, es tindrà en compte els ingressos d'ambdós progenitors, encara que un d'ells no consti en el certificat municipal de convivència, excepte que s'acrediti documentalment una situació familiar diferent

d) En el cas de divorci o separació legal, no es tindran en compte els ingressos del cònjuge que no convisqui amb el beneficiari. No obstant, tindrà la consideració de membre computable, si s'escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins el còmput de la renda familiar.

La justificació documental dels membres de la unitat familiar s? efectuarà mitjançant la presentació de la còpia del llibre de família, així com del certificat de convivència.

7. DOCUMENTACIÓ A APORTAR Les famílies que vulguin participar en aquesta convocatòria poden presentar les seves sol·licituds mitjançant els impresos específics que estaran a l? abast a l? Oficina d? Atenció al C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

Ciutadà (OAC) de l? Ajuntament o descarregar-se? ls al web de l? ajuntament www.santacolomadecervello.cat Per poder valorar cada situació de forma fidedigna es requerirà la documentació acreditativa necessària en cada cas. D'acord al què disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els interessats no estan obligats a aportar aquells documents que hagin estat elaborats per qualsevol Administració, sempre que hagin prestat el seu consentiment a l'Ajuntament per tal que aquest els pugui recavar o consultar. Excepcionalment, si l'Ajuntament no pot recavar els esmentats documents, podrà sol·licitar a l'interessat la seva aportació. La documentació relacionada en aquest apartat, serà considerada com a màxima i es requerirà, en cada cas, per poder realitzar la valoració pertinent. Juntament amb l? imprès de sol·licitud, les famílies haurà d? adjuntar la documentació següent :

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Documentació identificativa obligatòria:

a) DNI o passaport del sol·licitant, així com de tots els membres de la unitat familiar que autoritzin l'Ajuntament a consultar les seves dades.

b)Acreditació de la composició de la unitat familiar. En cas de separació o divorci caldrà aportar document notarial, justificants d'interposició de la demanda, sentencia judicial, conveni regulador o altres documents que demostrin aquesta situació i custòdia de fills

c) En cas d? infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

d) En cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

Documentació econòmica: ' De tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys que convisquin en el domicili: - Declaració de l? IRPF 2016 (s? acceptarà esborrany validat). ' En cas d? autònom: declaració de l? IRPF 2016 ' En cas de no haver fet la declaració del IRPF s? haurà d? aportar: - Certificat negatiu de l? IRPF 2016 ' En cas de persones en situació d'atur, les dades de la prestació per desocupació a l'Institut Nacional de Treball (SEPE), on consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. ' En cas de persones perceptores de la renda mínima d'inserció, el certificat acreditatiu actualitzat. ' En cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada..

Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment altres ingressos. Si s? escau, declaració responsable d? ingressos econòmics dels últims 6 mesos de l'exercici anterior al de presentació de la sol·licitud, d? aquells membres de la unitat familiar que no els puguin acreditar d? altra forma. C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

Documentació complementaria: a) Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o el títol de família monoparental vigents expedit per l'organisme competent.

b) En cas d'estar rebent suport social als serveis socials municipals, cal indicar-ho a la sol·licitud a l'espai corresponent.

c) En cas de disminució o discapacitat física, psíquica o sensorial d'algun membre de la unitat familiar, o invalidesa, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE)

d) En cas de dones víctimes de violència masclista, la documentació acreditativa d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril.

En el cas de presentar sol·licitud d? ajut per a més d? un fill/a, caldrà omplir un imprès per cada fill/a, però només s? hi adjuntarà una còpia de la documentació, que serà vàlida per a totes les sol·licituds presentades.

Tanmateix, l? Ajuntament podrà requerir qualsevol altra documentació que es cregui pertinent, a fi de valorar situacions familiars, econòmiques o d? altra índole. Si en la presentació de la sol·licitud s? observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris per a la valoració de l? ajut, l? Ajuntament ho notificarà directament a l? interessat/da per tal que, en el termini de 10 dies, pugui esmenar la falta. Si en aquest termini no es produeix l? esmena, i/o no s? aporta la documentació sol·licitada, s? entendrà que es desisteix de la petició i s? arxivarà sense més tràmits. La presentació de la sol·licitud implica l? acceptació de les bases.

8. COMISSIÓ AVALUADORA Es constituirà una comissió per avaluar i puntuar les sol·licituds, que estarà formada pels membres següents:

El Regidor d? Educació o persona en qui delegui. La Tècnica d? Educació o treballador/a en qui delegui. L? Educadora Social o treballador/a en qui delegui. La directora de la llar d? infants municipal o personal laboral fix amb destinació a la llar d? infant municipal Rojas Feliu, en qui delegui. El/la Secretari/ària General de la Corporació, o funcionari/ària en qui delegui.

En funció del resultat de les puntuacions, la bonificació serà la següent:

punts Fins a 2 Fins a 4 Fins a 6 Fins a 8 Fins a 10 A partir de 10 Bonificació Fins el 5% de l? import màxim Fins el 15% de l? import màxim Fins el 25% de l? import màxim Fins el 35% de l? import màxim Fins el 45% de l? import màxim Fins el 60% de l? import màxim C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

9. CRITERIS D? ATORGAMENT DELS AJUTS I RESOLUCIÓ La Comissió Avaluadora determinarà les sol·licituds que compleixen els requisits, les baremarà d? acord amb els criteris establerts en aquestes bases, i determinarà les sol·licituds admeses i les denegades.

El Departament d? Educació de l? Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló comunicarà a les famílies la resolució de la Comissió Avaluadora. En el cas de les sol·licituds admeses, les informarà de la quantia concedida, i en el cas de les sol·licituds denegades, s? hi indicaran els motius d? exclusió.

9.1. Import i partida. L? import total dels ajuts atorgats no podrà excedir de 6.844,79 € corresponents a la partida pressupostària de l? exercici 2017, 50.326.48007 Beques llar infants ajut suf.alimentària

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

10. OBLIGACIONS DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES Les famílies beneficiàries hauran de presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de l? Ajuntament dins del termini i la forma especificada en aquestes bases. Tanmateix, hauran de comunicar a l? Ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i/o familiars, així com qualsevol variació en les dades facilitades a la sol·licitud inicial (per exemple: canvi d? adreça familiar, de dades bancàries, etc).

11. DADES PERSONALS I LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES D? acord amb el que s? estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el tractament de la documentació dels acords presos en la Junta de Govern Local tindrà caràcter confidencial a tenor del que disposa aquesta Llei Orgànica.

L? Alcaldessa

Signatura: CN=TCAT P ANNA MARTINEZ ALMORIL - DNI 52467288X, SERIALNUMBER=52467288X, G=ANNA, SN=MARTINEZ ALMORIL, T=ALCALDESSA, OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, O=Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, C=ES Data: 31/10/2017 18:20:57 Motiu: Signatura C.I.F.: P-0824400-F. C/ Pau Casals, 26-34 08690 Sta. Coloma de Cervelló Tels. 93 645 07 00 Fax 93 634 01 95 e-mail: st.colomac@diba.es

Escuelas
Escolarización
Actividades de servicios sociales
Familia
Servicios Sociales
Escuelas Infantiles
Comedor escolar
Educación
Infancia
Familia monoparental
Discapacidad
Contratación de desempleados
Tercera edad