Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions a persones adjudicatàries d'habitatges en règim de lloguer assequible, de titularitat de l'IMPSOL. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 07/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple de l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 5 d? abril de 2018, va aprovar les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les persones adjudicatàries d? habitatges en règim de lloguer assequible, de titularitat de l? IMPSOL, les quals van ser exposades al públic per un termini de 20 dies al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 24 d? abril de 2018 i al tauler d? edictes d? aquesta corporació.

Que en el termini d? exposició al públic no es va presentar cap al·legació i/o suggeriment a les esmentades Bases, les quals van esdevenir aprovades definitivament en data 24 de maig de 2018.

Així mateix, es fa públic el text íntegre de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a les persones adjudicatàries d? habitatges en règim de lloguer assequible, de titularitat de l? IMPSOL.

BASES REGULADORES DE L? AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES PERSONES ADJUDICATÀRIES D? HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER ASSEQUIBLE, DE TITULARITAT DE L? IMPSOL

1. Objecte

Aquestes bases específiques tenen per objecte regular els criteris i el procediment de concessió anual de subvencions destinades al pagament del lloguer de 45 habitatges de titularitat de l? Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (d? ara endavant l? IMPSOL), en règim de lloguer assequible, situats al Passeig del Parlament, núm. 72- 78, en el municipi de Sant Andreu de la Barca, sempre que es reuneixin les condicions i els requisits que s'estableixen en aquestes bases.

2. Finalitat

Aquestes subvencions s? atorguen amb la finalitat de facilitar als ciutadans l? accés a un habitatge en règim de lloguer assequible.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

3. Definicions

Als efectes de l? aplicació d? aquestes bases, s? estableixen les definicions següents:

a) Unitat familiar o de convivència: Es considera una unitat familiar o de convivència, la persona o el conjunt de persones que conviuen en un mateix domicili, tant si tenen parentiu entre elles com si no.

b) Domicili habitual i permanent: S? entén per domicili habitual i permanent, el domicili que consta segons empadronament, en el moment de presentar la sol·licitud.

c) IRSC: Indicador de renda de Suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, fixat periòdicament per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

4. Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris/àries i percebre aquestes subvencions, totes aquelles persones que reuneixin els següents requisits:

a) Requisits específics:

ýÿ Ser titular d? un contracte d'arrendament en vigor, com a sotsarrendatari, d? un habitatge de protecció oficial en règim de preu assequible de titularitat de l? IMPSOL, situat en el municipi de Sant Andreu de la Barca.

ýÿ Constituir el seu domicili amb caràcter habitual i permanent, a l? habitatge objecte d? arrendament, que s? haurà de mantenir durant la percepció de la subvenció què, en el seu cas, s? atorgui.

ýÿ Disposar la unitat familiar o de convivència d? uns ingressos màxims, l? import dels quals està determinat a la base novena.

ýÿ Acreditar la unitat familiar o de convivència uns ingressos mínims suficients per poder pagar el lloguer.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

b) Requisits generals:

ýÿ No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb allò disposat a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

ýÿ Estar al dia en el pagament del lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

ýÿ Estar al corrent en el pagament de qualsevol obligació tributària, amb la Seguretat Social i amb l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

5. Sol·licitud i termini de presentació

1. Per poder optar a aquestes subvencions, la persona sol·licitant haurà de presentar una única sol·licitud per habitatge, mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat, signat i acompanyat de la documentació relacionada a la base sisena.

Els models d? impresos normalitzats i específics de les sol·licituds d? aquestes subvencions, d? ús obligatori pels interessats, es podran obtenir electrònicament a través de la pàgina web municipal (www.sabarca.cat) o personalment a l? Oficina d? Assistència en Matèria de Registre (planta baixa de l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca) o a l? Oficina Municipal d? Habitatge de Sant Andreu de la Barca (Ctra. de Barcelona, 1).

2. La sol·licitud es podrà complimentar i presentar electrònicament a través de la seu electrònica municipal, adreçant-se personalment a les referides oficines municipals o per qualsevol altra de les modalitats previstes a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

3. El termini de presentació de la sol·licitud de les subvencions regulades en aquestes bases, serà el que s? estableixi en l? acord de convocatòria.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

4. La presentació de la sol·licitud implicarà, a més de la plena acceptació de les bases reguladores de la subvenció, l'autorització del sol·licitant perquè l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca o l? entitat gestora de l? ajut puguin sol·licitar a qualsevol de les Administracions o organismes públics competents, la informació que resulti necessària per acreditar que es manté el compliment dels requisits o condicions de la concessió de la subvenció i de les obligacions establertes, durant el període de temps inherent al seu reconeixement o exercici.

6. Documentació a aportar amb la sol·licitud

Juntament amb la sol·licitud, s? haurà d? aportar la documentació següent:

a) Autorització de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, majors de 16 anys, que conviuen, segons empadronament, amb el sol·licitant, per tal que l? Ajuntament pugui consultar les dades que consten en d? altres Administracions Públiques, necessàries per a la tramitació de la sol·licitud.

b) En cas que no s? autoritzi a l? Ajuntament per tal que pugui consultar aquestes dades, s? haurà d? aportar la documentació que s? especifica a continuació:

- Declaració de l? IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar o de convivència.

- En cas de no haver fet la declaració de la renda en l? exercici:

ýÿ Certificat/s d? ingressos i retencions a compte de l? IRPF, emesos per l? /les empresa/es en el/s període/s en què s? hagi treballat.

ýÿ Justificants acreditatius de la percepció de pensions,

subsidis, altres prestacions socials, etc. ýÿ En cas de no poder aportar aquesta documentació

anterior, certificat d? imputacions emès per l? Agència Estatal de l? Administració tributària.

- Certificat d? estar al corrent el sol·licitant del pagament de qualsevol obligació tributària i amb la Seguretat Social.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

7. Esmena de sol·licituds

1. Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació adjunta, l? òrgan competent l? examinarà per comprovar que compleixi les condicions i reuneixi els requisits exigits per aquestes bases i per la corresponent convocatòria.

En cas que s? adverteixin possibles defectes o omissions en les dades o documents aportats, es requerirà a les persones interessades perquè, en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, esmenin les sol·licituds o adjuntin els documents preceptius necessaris que s? hagin omès.

Si la sol·licitud no s? esmenés o la documentació requerida no s? aportés, es tindrà al sol·licitant per desistit de la seva petició, de conformitat amb el que disposa l? article 68 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l? article 21 de la referida Llei.

2. Es podrà sol·licitar documentació complementària per concretar i comprovar el compliment dels requisits requerits i ampliar el coneixement sobre la sol·licitud presentada.

3. Els interessats no estaran obligats a aportar dades o documents que hagin aportat anteriorment a un procediment administratiu a qualsevol Administració, segons disposa l? article 28 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquests efectes, hauran d? indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu van presentar els documents esmentats i hauran d? autoritzar a l? Administració per a accedir a la seva consulta.

8. Obligacions de les persones beneficiàries

1. La presentació de la sol·licitud implicarà l? assumpció per part de les persones beneficiàries, dels següents compromisos:

- Comunicar a l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca qualsevol subvenció que s? obtingui en el futur per a la mateixa finalitat, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud o de la recepció d? altres subvencions, amb indicació de l? entitat concedent i de la quantitat sol·licitada o obtinguda.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

- Comunicar qualsevol variació o modificació sobrevinguda que es produeixi respecte de les dades o circumstàncies declarades que s? hagin tingut en compte i que hagin motivat la concessió de la subvenció sol·licitada.

- Mantenir constituïda la residència habitual i permanent en l? habitatge objecte de sotsarrendament.

- Mantenir el compliment de les condicions de la subvenció que, en el seu cas, es concedeixi, així com de les obligacions establertes, durant el període de temps inherent al seu reconeixement o exercici.

- Estar al corrent de pagament del lloguer previst en el contracte corresponent.

2. Les persones beneficiàries també hauran de donar compliment a la resta d? obligacions que vénen imposades per la normativa reguladora de la concessió de la subvenció.

9. Determinació dels ingressos computables i límits

1. El límit màxim d? ingressos computables de la unitat familiar o de convivència que permet l? accés a la concessió d? aquestes subvencions, s? expressa en nombre de vegades la quantia anual de l? IRSC en vigor durant el període al qual es refereixin els ingressos avaluats.

Per a l? atorgament de les subvencions regulades en aquestes bases, es tindran en compte els ingressos màxims ponderats fins a 2,5 vegades l? IRSC, percebuts per tots els membres que integrin la unitat familiar o de convivència.

Els ingressos es ponderen en funció de la zona geogràfica on s? ubica l? habitatge i segons el nombre de membres de la unitat familiar o de convivència, segons estableix l? article 4.2 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

2. Els ingressos computables que es tindran en compte per a l'obtenció d? aquesta subvenció, són els definits a l'article 7.2.b), del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d? Habitatge 2018-2021, que disposa què, per determinar la quantia dels ingressos, es partirà de la quantia de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de las persones físiques (IRPF), corresponent a les dades fiscals més recents disponibles en el moment de la sol·licitud de l? ajuda corresponent.

En el cas de persones que no estiguin obligades a presentar la declaració de l'IRPF, es prendrà en consideració els ingressos bruts anuals acreditats restant les despeses fiscalment deduïbles a efectes de IRPF.

En el còmput per a la determinació del límit d'ingressos màxim també s'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre qualsevol dels membres de la unitat familiar o de convivència.

10. Quantia de les subvencions

1. Els imports de les subvencions destinades al pagament del lloguer d? habitatges en règim de lloguer assequible, determinats en funció dels ingressos ponderats de la unitat familiar o de convivència, seran els següents:

a) Una subvenció per una quantitat de fins a 100 euros mensuals, per a les unitats familiars o de convivència que tinguin uns ingressos ponderats de més de 2 vegades l? IRSC i, com a màxim, fins a 2? 5 vegades l? IRSC. En cap cas la mensualitat de lloguer a abonar ha de ser inferior a 350€ .

b) Una subvenció per una quantitat de fins a 150 euros mensuals per a les unitats familiars o de convivència que tinguin uns ingressos ponderats màxims de 2 vegades l? IRSC.

2. Els imports de les subvencions determinats en l? apartat anterior, podran ser objecte de modificació a la convocatòria específica anual que s? aprovi.

3. Aquestes subvencions s? atorgaran durant el període comprès entre els mesos de gener a desembre corresponents a l? any de la seva convocatòria.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

11. Consignació pressupostària

Al pressupost municipal es consignarà anualment una partida pressupostària que anirà destinada a la concessió d? aquestes subvencions en l? exercici en curs i que s? assignarà a la corresponent convocatòria anual, amb indicació de la quantia total màxima disponible o estimada de les subvencions convocades.

La concessió de les subvencions regulades en aquestes bases restarà condicionada a l? habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció de la dotació.

12. Procediment per a la concessió de la subvenció

El procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència no competitiva, mitjançant l? aprovació de la convocatòria anual corresponent i d? acord amb els principis generals establerts a l? article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Un extracte d? aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al tauler electrònic d? edictes.

Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, no generen cap dret a l? obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Estan subjectes a limitació pressupostària i al compliment de la finalitat per a la qual s? han atorgat.

L? obtenció d? aquesta subvenció, com qualsevol altra subvenció, ajut o prestació de caràcter públic, està subjecta a tributació d? acord amb la normativa reguladora de tributs de l? Estat.

13. Resolució

1. El tècnic corresponent examinarà les sol·licituds de subvenció presentades d? acord amb la documentació requerida, verificant així el compliment de les condicions i requisits exigits en aquestes bases i/o en la convocatòria, per a adquirir la condició de beneficiari/ària. Emetrà informe preceptiu on concretarà el resultat de la comprovació efectuada i el traslladarà al/la regidor/a de Serveis Socials perquè procedeixi a formular la proposta de resolució i a elevar-la per a la seva aprovació.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

L? òrgan competent per a resoldre sobre la concessió d? aquestes subvencions és la Junta de Govern Local.

2. La resolució d? atorgament es farà per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar el pressupost màxim disponible.

3. La resolució decidirà sobre la concessió de les subvencions que es regulen en aquestes bases i sobre la quantia corresponent que es concedirà per a cada sol·licitud concreta. Aquestes subvencions es podran denegar, bé per no complir els requisits establerts en les presents bases, o bé per haver-se exhaurit la dotació pressupostària disponible.

No es podran concedir subvencions per una quantia superior al crèdit habilitat, per tant, una vegada exhaurida la dotació pressupostària disponible, no es tramitaran més sol·licituds i les que puguin estar en curs de tramitació seran denegades per manca de pressupost.

4. El termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment de concessió d? aquestes subvencions serà de tres (3) mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Les persones interessades podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, quan hagi transcorregut aquest termini, sense que s'hagi notificat la resolució.

14. Règim de recursos

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions de la convocatòria corresponent, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

No obstant això, de conformitat amb el que disposa l? article 123 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d? un mes o qualsevol altre que es consideri convenient.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

15. Acceptació de les subvencions

La subvenció que es concedeixi, si s? escau, s? entendrà acceptada per part de les persones beneficiàries si, en el termini de deu (10) dies hàbils a comptar a partir de l? endemà de la data de notificació de la resolució, no han manifestat expressament la seva renúncia.

Aquesta acceptació implicarà per les persones beneficiàries, l? obligació de donar compliment a les condicions i requisits establerts per la normativa reguladora de la concessió de les subvencions.

16. Declaració responsable anual de la persona beneficiària de subvencions en l? exercici anterior

La persona beneficiària d? una subvenció concedida per aquest mateix concepte durant un exercici determinat, en base a aquesta normativa reguladora, podrà optar a l? obtenció de noves subvencions per als exercicis posteriors, corresponents a noves convocatòries anuals que s? aprovin d? aquestes subvencions, simplement formulant una declaració responsable anual mitjançant la presentació del corresponent imprès normalitzat, que podrà obtenir en els termes especificats a la base cinquena d? aquest text normatiu.

La presentació d? aquest imprès, implicarà que la persona beneficiària declara responsablement que no s? ha produït cap alteració o modificació sobrevinguda respecte de les dades o circumstàncies declarades en l? exercici anterior, que s? hagin tingut en compte per a la concessió de la subvenció, i que per tant, continua complint les condicions i requisits exigits per aquestes bases, per a obtenir una altra vegada la condició de beneficiari/ària d? una nova subvenció per a l? any natural immediatament posterior.

En cas que les circumstàncies o dades declarades en la sol·licitud de subvenció de l? exercici immediatament anterior, que hagin de motivar la seva concessió per a l? any següent, hagin sofert variacions o modificacions, la persona sol·licitant haurà de procedir de conformitat amb allò disposat a la base cinquena, en quant a la forma de presentació d? una nova sol·licitud de subvenció.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

17. Pagament de la subvenció

1. El pagament de la subvenció què, si s? escau, es concedeixi, es farà efectiu tal com s? especifica a continuació:

a) En quant als rebuts del lloguer mensuals que la persona beneficiària hagi abonat amb anterioritat a la data de concessió de la subvenció sol·licitada, corresponents a l? any natural de la convocatòria aprovada, l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca procedirà a ingressar la quantia subvencionada al número de compte corrent bancari del/de la beneficiari/ària.

b) I en quant als rebuts del lloguer mensuals posteriors a la data de resolució de l? atorgament de la subvenció, corresponents a l? any natural de la convocatòria aprovada, el pagament s? efectuarà mitjançant compensació als referits rebuts del lloguer mensuals, en la quantia determinada en la resolució de conformitat amb la base desena, per a cada sol·licitud concreta, fins a esgotar el pressupost màxim disponible.

2. El pagament d? aquesta subvenció s? efectuarà periòdicament sempre i quan es mantingui en vigor el contracte d? arrendament, s? estigui al corrent del pagament del lloguer i es mantingui el compliment de la resta de condicions que van motivar el reconeixement del dret a percebre aquestes subvencions.

18. Règim d? incompatibilitats

Les subvencions regulades en aquestes bases són incompatibles amb el cobrament d? altres ajuts i/o prestacions atorgades per qualsevol altre ens públic o privat, pel mateix concepte i finalitat.

19. Renúncia

La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, de manera que perd el dret a exigir-la. La renúncia s? ha de formalitzar per escrit per part de la persona beneficiària i es pot complimentar i presentar electrònicament a través de la seu electrònica municipal, adreçant-se personalment a l? Oficina d? Assistència en Matèria de Registre o a l? Oficina Municipal d? Habitatge de Sant Andreu de la Barca o per qualsevol altra de les modalitats previstes a la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

20. Mesures d? inspecció i control

L? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, directament o a través de l? Oficina Municipal d? Habitatge, podrà exercir les competències que té atribuïdes en matèria de control financer, que preveu l? article 30 de L? Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple municipal i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

Podran dur a terme, en qualsevol moment i pels mitjans que creguin oportuns, les activitats de comprovació, inspecció i control necessàries, per garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades i dels requisits o condicions de la seva concessió durant el període de temps inherent al seu reconeixement o exercici.

La persona beneficiària està obligada a sotmetre? s a aquestes actuacions de comprovació i control municipals i ha de proporcionar en tot moment la informació que se? l demani respecte de la subvenció concedida.

21. Suspensió, extinció o revocació de la subvenció

1. Són causes de suspensió automàtica del pagament de la subvenció concedida:

a) Tenir un (1) rebut impagat de lloguer

b) Donar-se de baixa o canviar de residència a efectes d? empadronament respecte de l? habitatge objecte d? arrendament.

c) Deixar de ser titular del contracte d? arrendament de l? habitatge.

c) La resolució anticipada del contracte d? arrendament de l? habitatge.

e) Deixar d'atendre injustificadament dos (2) requeriments que l'ens municipal o l'òrgan gestor ha dut a terme per comprovar la continuïtat en el compliment dels requisits per a ser beneficiari de la subvenció concedida. S'entén per requeriments els que han estat notificats d'acord amb els requisits establerts per la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

2. En cas de produir-se alguna de les causes de suspensió previstes a l? apartat anterior, es procedirà a declarar l'extinció de la subvenció, que pot donar lloc al reintegrament de les prestacions atorgades indegudament, mitjançant el procediment de revocació.

En el cas de suspensió del pagament de la subvenció per la causa indicada a l? apartat a) anterior, amb motiu d? impagament del rebut del lloguer, i transcorregut tres (3) mesos sense acreditar estar al corrent de seu pagament, procedirà la declaració de l? extinció de la subvenció.

3. Són causes de revocació de la subvenció concedida, l'incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases, en la convocatòria i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Un cop tramitat el procediment legalment establert, l'òrgan concedent ha de revocar total o parcialment les subvencions concedides. La persona beneficiària té l'obligació de retornar l'import rebut.

La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.

22. Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases reguladores seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l? aplicació pressupostària, la persona beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

També s? ha de donar publicitat al Portal de Transparència, de la informació a què fa referència l? article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

23. Règim sancionador

En cas d? incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases, s? aplicarà el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si aquest incompliment constitueix una infracció administrativa tipificada en el referit text legal, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l? obligació de la persona beneficiària de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

24. Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb el que disposa l? article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i l? article 12 del seu reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, les dades de caràcter personal que la persona beneficiària han de facilitar per a obtenir la subvenció, s? incorporaran al fitxer corresponent, del qual és responsable l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. La finalitat d? aquest fitxer és la gestió de les sol·licituds de les subvencions regulades en aquestes bases. Amb la presentació de la sol·licitud, es considera que accepten el tractament que faci l? Ajuntament de les mateixes.

Aquestes dades personals seran tractades pels diferents departaments municipals, amb la finalitat de gestionar i tramitar la corresponent convocatòria de la subvenció, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa estableix. No seran cedides a persones físiques ni jurídiques, públiques o privades, sense el consentiment del sol·licitant de les subvencions o si no ho autoritza una llei, llevat les necessàries per a la seva gestió a l? Oficina Municipal d? Habitatge de Sant Andreu de la Barca.

Les dades de caràcter personal estan sotmeses a les publicacions que estableix la normativa de subvencions i transparència.

Les persones interessades podran exercir els seus drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals facilitades, davant l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca (Pl. de l? Ajuntament, núm. 1, 08740 Sant Andreu de la Barca).

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

25. Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els següents principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests:

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En quant als efectes d'un eventual incompliment d? aquests principis ètics i regles de conducta, serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

26. Marc normatiu i règim jurídic aplicable

El marc normatiu per qual es regiran aquestes subvencions està constituït per les disposicions que s? indiquen a continuació:

1. La convocatòria específica anual que s? aprovi.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

2. Aquestes Bases específiques.

3. L? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aprovada inicialment pel Ple municipal el 30 de març de 2006, que va esdevenir aprovada definitivament i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 276 el 18 de novembre de 2006.

4. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament.

5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? obres, activitats i serveis dels ens locals.

6. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d? abril, pel qual s? aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

7. Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases del règim local.

8. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s? aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

9. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l? habitatge.

10. Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

11. Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d? Habitatge 2018-2021.

12. Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern.

Assessoria Jurídica Plaça de l? Ajuntament, 1 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA Telèfon 93 635 64 04 Fax 93 635 64 13 secretaria@sabarca.cat

DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases reguladores regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i restaran vigents fins que se n? acordi la seva modificació o derogació.

Sant Andreu de la Barca, 30 de maig de 2018

L? alcalde

M. Enric Llorca i Ibáñez

Vivienda
Alquiler de vivienda
Empresa
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales