Aprovació definitiva de les bases que regulen la participació al concurs del cartell del mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat 2016 i ampliació del termini de presentació. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

N627/U224/2016/005.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia 5 de setembre de 2016, va aprovar definitivament les bases que regulen la participació al concurs del cartell del mercat d'art Jove de Sant Boi de Llobregat 2016 i ampliar el termini de presentació d'instàncies fins el dia 30 de setembre de 2016.

'BASES PER AL CONCURS DEL CARTELL DEL MERCAT D'ART JOVE DE SANT BOI 2016.

1. Objecte.

En el marc de la Fira de la Puríssima, la Unitat de Joventut del Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació de l'Ajuntament de Sant Boi organitza el Mercat d'Art Jove, un espai de creació i promoció per als/les joves artistes i una mostra de l'aportació cultural dels i les joves.

Seguint amb aquesta filosofia l'organització vol seleccionar el cartell que haurà d'identificar i comunicar les activitats del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016.

2. Participants.

Pot participar-hi qualsevol persona física d'entre 16 a 35 anys residents a Catalunya. Tot i que tindran prioritat les persones joves empadronades a Sant Boi. Cada concursant només pot presentar un cartell.

3. Característiques de les obres.

- Les obres presentades han de ser originals, inèdites, no poden haver estar premiades ni publicades amb anterioritat, i anònimes, les imatges presentades no poden dur signatura i únicament s'accepta la presentació d'un pseudònim.

- El cartell es pot fer en qualsevol tècnica, estil o color, sempre que sigui possible la seva fotoreproducció i la impressió en quatricomia.

- El cartell ha de ser en sentit vertical.

- Les mides de la proposta han de ser 420mmX297 mm (DIN A3).

- Al cartell ha de constar el text: MERCAT D'ART JOVE DE SANT BOI, 6,7 I 8 DE DESEMBRE DE 2016.

- L'autor/a haurà de tenir present que en la part inferior de la imatge caldrà deixar-hi un espai, uns 2 cm per posar-hi els corresponents logos.

4. Documentació a presentar, lloc i termini de lliurament de les propostes.

La recepció d'originals serà en format digital, en CD:

1. Presencialment a:

OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (OMAP).

Plaça de l'Ajuntament, 1. De l'1 al 9 de setembre: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. A partir del 12 de setembre: De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 h. Divendres i vigílies de festiu, de 8.30 a 14 h.

SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT.

La Factoria Jove de Can Massallera. C. Mallorca, 30. 08830 Sant Boi. Horari de tramitació: dilluns i divendres, de 10 a 14 h. dimarts i dimecres, de 16 a 20 h. dijous, de 16 a 18 h.

Amb dos sobres tancats:

- El sobre 1, identificat en el seu exterior amb les dades: Concurs per al cartell del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016 més pseudònim de/de la concursant.

Aquest sobre haurà de contenir les dades identificatives del seu autor/a (nom, cognoms, núm. DNI o NIE, adreça, data de naixement, telèfon mòbil, correu electrònic, currículum vitae i fotocòpia DNI o NIE.).

- El sobre 2, identificat en el seu exterior amb les dades: Concurs per al cartell del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016 més pseudònim de/ de la concursant.

Aquest sobre inclourà la proposta del cartell tant en suport digital com en versió impresa, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna per explicar la proposta.

2. En línia, a l'adreça de correu electrònic: elpunt@santboi.cat.

L'assumpte del correu electrònic ha de ser: Concurs pel cartell del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016.

S'han d'adjuntar 2 arxius:

L'arxiu 1, amb el nom de: Dades personals i pseudònim, ha d'incloure les dades identificatives del autor/a (nom, cognoms, núm. DNI o NIE, adreça, data de naixement, telèfon mòbil, correu electrònic, currículum vitae i fotocòpia del DNI o NIE).

L'arxiu 2, amb el nom de: Proposta i pseudònim, ha de contenir la proposta de la imatge, acompanyada de tota aquella documentació que es consideri oportuna per explicar la proposta.

En el moment de recepció de la imatge, l'organització enviarà un correu electrònic donant conformitat de recepció de la proposta.

Les imatges s'han de presentar sense signar, en format JPG, JPEG, PNG o PDF amb una resolució adequada per a generar impressions i versions d'alta definició.

El termini de presentació de propostes s'iniciarà l'1 de setembre de 2016, a les 10 h i finalitzarà el 19 de setembre de 2016, a les 14 hores.

Per resoldre qualsevol dubte o obtenir informació complementària podeu posar-vos en contacte amb el:

Servei d'Informació Juvenil El Punt.

La Factoria Jove de Can Massallera. c. Mallorca, 30. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel. 936529843. elpunt@santobi.cat. www.joventutsantboi.cat. www.facebook.com/jovessantboi.

5. Composició del jurat.

Els cartells seran valorats pel següent jurat: Núria Serra Ausió, (tècnica de comunicació), Esther Dalmau Monfort (tècnica de Promoció Turística), Sonia García Cañueto (Tèncica de Promoció de la Ciutat), Yolanda Molina López (cap de la unitat de Joventut) i Marisol Río Freijo (tècnica de Joventut).

6. Resolució del concurs.

El jurat, tenint en compte elements artístics i tècnics (originalitat, creativitat, composició, tipografies), la capacitat comunicativa, l'adequació a la temàtica de l'activitat, la versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats, el currículum vitae i la residència a Sant Boi de l'autor/a, seleccionarà 10 propostes que seran les que formaran part de l'exposició col·lectiva que tindrà lloc durant el 6, 7 i 8 de desembre de 2016, dies en els que tindrà lloc el Mercat d'Art Jove 2016.

Les 10 imatges seleccionades pel jurat seran exposades públicament al facebook de Joventut perquè tothom que vulgui pugui votar el cartell que més li agradi. De les tres imatges que tinguin més vots el Jurat seleccionarà la imatge guanyadora.

El jurant pot declarar desert el concurs si ho considera oportú. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Amb la imatge guanyadora es realitzarà la campanya de comunicació i difusió del Mercat d'Art Jove de Sant Boi 2016.

El veredicte del jurat serà comunicat a l'autor/a de la imatge guanyadora com a molt tard el 14 d'octubre de 2016.

7. Premi.

La persona autora de la imatge guanyadora rebrà un premi format per material d'il·lustració i disseny per un valor de 500 EUR.

L'òrgan competent aprovarà la imatge guanyadora.

8. Drets sobre les obres.

Les imatges no guanyadores presentades en CD es podran recollir, en el mateix lloc on van ser lliurades, a partir de l'endemà de fer-se públic el veredicte, transcorreguts 30 dies les imatges no retirades passaran a ser destruïdes.

Les imatges no guanyadores lliurades per correu electrònic s'eliminaran l'endemà de fer-se públic el veredicte.

Les 10 imatges seleccionades per a l'exposició així com el cartell guanyador quedaran en propietat de l'Ajuntament de Sant Boi de Llo., els autors/es de les imatges seleccionades i el/la guanyador/a de la imatge, de conformitat amb allò establert al Reial Decret Legislatiu pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, cediran amb caràcter gratuït i exclusiu, sense límit territorial, ni temporal, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i exposició, en qualsevol modalitat, suport o finalitat.

La persona guanyadora col·laborarà amb l'Ajuntament de Sant Boi per realitzar les modificacions i ampliacions adients per tal d'adaptar la imatge a altres elements i formats d'identificació, difusió i comunicació.

Els/les participants es responsabilitzen de que no hi hagi drets de tercers sobre l'obra presentada i de tota reclamació per drets d'imatge.

9. Acceptació de les bases.

La participació en aquest concurs implica la total conformitat i acceptació de les bases.

10. Interpretació de les bases.

L'Ajuntament té la potestat d'interpretar les presents bases i resoldre els dubtes i incidències que es produeixin.'

Sant Boi de Llobregat, 7 de setembre de 2016 El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Actuació de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández

Juventud
Nacimiento, adopción y acogimiento
Cultura e idiomas
Cultura
Turismo