Aprovació definitiva de les bases de subvencions a ajuntaments metropolitans per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la transparència (2018-2019). (Versió catalana). - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos, Particulares
  • Documento en formato PDF

Exp. 541/18

El Consell Metropolità de l? Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 20 de març de 2018, va aprovar inicialment les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d? activitats en l? àmbit de la transparència (2018-2019).

Les esmentades Bases s? han sotmès a informació pública per al període de trenta dies hàbils, durant els quals no s? han presentat al·legacions, per la qual cosa l? aprovació ha esdevingut definitiva. Contra aquest acord d? aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l? endemà de la publicació d? aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 23 de maig de 2018 El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila

ANNEX BASES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS METROPOLITANS PEL DESENVOLUPAMENT D? ACTIVITATS EN L? ÀMBIT DE LA TRANSPARÈNCIA (2018-2019)

PREÀMBUL.-

El Pla Estratègic de subvencions 2017-2019 va ser aprovat definitivament pel Consell Metropolità en sessió celebrada el 30 de maig de 2017 (BOP de Barcelona de 19/6/17). Un dels seus eixos estratègics és el Programa de suport als municipis en transparència metropolitana per a potenciar el compliment de les obligacions derivades de la normativa de transparència en els àmbits dels serveis metropolitans.

En el marc descrit, el Consell Metropolità en sessió de dat 30 de maig de 2017 va aprovar inicialment les bases per a l? atorgament de subvencions a ajuntaments metropolitans en l? àmbit de la transparència (2017-2018) així com la corresponent convocatòria. Aquesta , un cop definitivament aprovada, es va fer pública en el BOP de Barcelona de 3 d? agost de 2017.

Amb aquestes bases es ve a donar continuïtat al programa de suport iniciat, amb l? objectiu de dotar d? eines als municipis, com agents directes del servei de política pública adreçada a la ciutadania en que ha de consistir la transparència per afrontar el repte d? aquesta nova cultura de funcionament i facilitar sinergies en les bones pràctiques i suport en l? harmonització. En aquest sentit es valora que els municipis impulsin programes de bon govern en equitat (Programa Demèter) i l? adopció de la normativa de transparència en la contractació pública (clàusules aprovades per l? AMB o similars) Les presents bases, que materialitzen una línia de subvencions en l? àmbit de la transparència que no compta amb iniciatives en la matèria que dotin els ajuntaments d? instruments per desenvolupar les obligacions de transparència que els competent, s? han dissenyat per tal de prioritzar els ajuts vers els ajuntaments més petits que compten amb menys ingressos.

Igualment, de manera excepcional, i pels mateixos motius exposats, els imports a concedir poden arribar fins al 90% del pressupost dels projectes postulants superant-se, doncs, el llindar general del 50% que estableix l? Ordenança General de Subvencions de l? Àrea Metropolitana de Barcelona 1

(BOP de Barcelona de 16 de juny de 2017). Aquesta excepcionalitat es justifica, doncs, per la manca de recursos que es detecta en el desenvolupament d? actuacions adreçades a la implementació de la normativa de transparència que no ve compensada per cap programa subvencional que equilibri aquesta mancança i que faciliti el compliment del ple desplegament de la Llei 19/2014.

PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT

1. L? objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions a ajuntaments de l? àmbit metropolità segons queda definit a l? article 2 de la Llei 31/2010, del 3 d? agost de l? Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) per a la realització de projectes per a la implementació de la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant Llei de Transparència) i d? acord amb els criteris i condicions que s? estableixin a la corresponent convocatòria i a les presents bases.

2. Aquestes bases es refereixen a convocatòries de subvencions que es gestionen amb partides pressupostàries assignades a l? Agència de Transparència, mitjançant la convocatòria en concurs públic, dins dels límits dels crèdits previstos i aprovats en els pressupostos metropolitans i d? acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament de la Llei de subvencions i a l? Ordenança General de Subvencions de l? AMB (BOP de Barcelona de 16 de juny de 2017)

3. La finalitat d? aquestes subvencions és el reforç del compliment normatiu mitjançant la promoció iniciatives innovadores que generin sinèrgies entre els governs locals i el govern metropolità, que contribueixin a definir un model metropolità de transparència i bon govern i aportar als ajuntaments metropolitans els recursos necessaris per al compliment i aplicació de la Llei de transparència i normativa de desenvolupament, d? acord amb els objectius específics que, en el seu cas, es detallin a les presents bases i a la corresponent convocatòria.

4. Aquesta actuació de foment s? emmarca en les competències que corresponen a l? Agència de Transparència, segons Decret de Presidència de l? AMB d? assignació de funcions de data 14 de desembre de 2015, quan a promoció i col·laboració de forma especialitzada en el compliment de les normes sobre transparència, dret d? accés i bon govern i promoció de la recerca i la formació permanent en transparència, dret d? accés i bon govern com a model metropolità de governança així com en les potestats de col·laboració amb municipis mitjançant els instruments que es considerin adequats, establertes a l? article 13 de la Llei 31/2010 del 3 d? agost, de l? Àrea Metropolitana de Barcelona

SEGONA.- CONVOCATÒRIA

1. El procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en aquestes Bases serà el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d? acord amb allò que disposa l? art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2. A aquests efectes, s? aprovarà la convocatòria corresponent per a l? atorgament de les subvencions, que s? ajustarà a allò que disposen aquestes Bases.

3. L? AMB farà pública la convocatòria mitjançant la seva publicació i la d? aquestes bases, així com la dels formularis i resta de documentació necessària al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. També es farà difusió a la seu electrònica i a altres mitjans que garanteixin la màxim difusió.

4. Les actuacions subvencionades hauran d? haver començat a partir de l? 1 de gener de 2018 i la data màxima de finalització serà el 31 d? octubre de 2019, llevat que es justifiqui el retard per causes de força major.

TERCERA.- ÒRGAN COL.LEGIAT DE SELECCIÓ

1. La revisió, admissió, selecció i valoració dels projectes així com la proposta a l? òrgan competent, d? atorgament de les subvencions, correspondrà a un òrgan col·legiat presidit per la Presidència de l? AMB, qui podrà delegar en la Directora de l? Agència de Transparència, i integrat per tres tècnics de l? Agència de Transparència (Joan Cotxa, Laia Soriano i María Isabel Vela). Igualment en formarà part un membre dels òrgans de control corporatiu que designaran, conjuntament, la Secretaria general i la Intervenció de fons. Actuarà com a Secretari/Secretària de l? òrgan col·legiat un dels vocals tècnics de l? Agència que l? integren.

2. Aquest òrgan col·legiat podrà demanar la col·laboració d? altres tècnics de l? AMB, en cas que es cregui convenient.

3. L? òrgan col·legiat encarregat de l? avaluació dels projectes, valorarà aquests d? acord amb el barem de puntuació que figura a la clàusula dotzena d? aquestes bases.

QUARTA.- BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris de les subvencions que regulen aquestes Bases els ajuntaments que estiguin dins de l? àmbit geogràfic de l? àrea metropolitana de Barcelona, i que es trobin al corrent de justificacions de projectes subvencionats per l? AMB en diferents àmbits respecte d? altres convocatòries metropolitanes anteriors, que presentin la sol·licitud i documentació addicional en temps i forma i que compleixin la resta de requeriments previstos a les presents bases i a la convocatòria.

CINQUENA.- COMPATIBILITATS

1. Les subvencions sol·licitades seran compatibles amb qualsevol altre finançament atorgat per altres administracions o ens públics o privats a la mateixa petició. Tanmateix, l? import d? aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l? activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

2. S? exceptua d? aquesta compatibilitat els projectes que haguessin obtingut finançament dins de la convocatòria 2017-2018 de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d? activitats en l? àmbit de la transparència, tret d? aquells que, per la seva naturalesa, exigeixin una continuïtat i aquesta estigui justificada en el projecte presentat amb el seu caràcter novedós.

3. Les subvencions seran compatibles amb altres aportacions no econòmiques, per part de l? AMB, al mateix projecte seleccionat en la convocatòria, especialment en el suport tècnic i seguiment de l? Agència de Transparència.

SISENA.- SOL·LICITUD

1. Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d? aquestes bases s? han de formular mitjançant els formularis adjunts a aquestes bases que figuren en annex.

2. Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds mitjançant la plataforma eacat, dins del termini d? un mes des de la data de publicació de l? extracte de la convocatòria en el BOP de Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

3. Cada ajuntament podrà presentar un únic projecte.

SETENA.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

1. Els sol·licitants han de presentar la documentació que s? estableixen en aquestes bases i/o a la corresponent convocatòria juntament amb el projecte proposat que inclogui una memòria tècnica i econòmica del mateix.

2. Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s? ha aportat algun dels documents exigits, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s? atorgarà un període màxim i improrrogable de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida. Finalitzat aquest període no s? admetrà cap document i es tindrà al sol·licitant per desistit en la seva sol·licitud, d? acord amb el que disposa l? article 68 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques

VUITENA.- ADMISSIÓ I VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds indicat a la base sisena, totes les actuacions proposades pels sol·licitants seran revisats per l? òrgan col·legiat de selecció a efectes de determinar la seva admissibilitat, tot tenint en compte l? adequació de la sol·licitud amb les Bases Reguladores i la convocatòria, verificant que la sol·licitud està completa i la documentació és l? adequada, sense perjudici del que disposa l? article 68 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, referit als deu dies de termini per a l? esmena de deficiències.

2. Les sol·licituds admeses seran objecte de valoració per l? òrgan col·legiat de selecció per tal de determinar la qualitat de les propostes, inclòs el pressupost proposat, de conformitat amb els criteris de valoració i amb els condicionants que es detallen a aquestes Bases i a la corresponent convocatòria

NOVENA.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

1. La convocatòria serà resolta per la Junta de Govern de l? AMB per delegació del Consell Metropolità, a proposta de l? òrgan col·legiat de selecció, dins del termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquest òrgan serà també competent per resoldre sobre modificacions, revocacions i altres incidències que puguin produir-se.

2. Els beneficiaris de les subvencions hauran de manifestar la seva acceptació dins del termini màxim de 15 dies des de la comunicació de la resolució d? atorgament.

DESENA.- QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

1. L? import màxim total destinat als projectes subvencionables és de 340.000 euros que aniran amb càrrec a l? aplicació pressupostària AT020 92000 46213 de l? exercici 2018 pel que fa a 100.000 euros i amb càrrec a l? aplicació pressupostària que resulti d? aplicació de l? exercici 2019 pel que fa a la quantitat restant de 240.000 euros i condicionada la despesa corresponent a aquesta anualitat 2019 a l? existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades de les subvencions atorgades.

2. Rebran subvenció tots aquells projectes que, en aplicació del barem establert, hagin obtingut una puntuació mínima de 45 punts.

3. El repartiment es farà de manera proporcional a la puntuació obtinguda fins a esgotar la dotació

pressupostària disponible amb les limitacions dels apartats següents d? aquesta base.

4. L? import màxim que aportarà l? AMB serà de 15.000 euros per municipi, llevat que les disponibilitats pressupostàries en permetin una assignació superior en fer el repartiment d? acord amb el criteri de l? apartat anterior.

5. El percentatge d? ajut màxim que aportarà l? AMB serà del 90% del pressupost del projecte.

ONZENA.- DESPESES SUBVENCIONABLES

1. Es consideren despeses subvencionables, d? acord amb l? article 31 de la Llei General de Subvencions, aquelles que de manera indubtable responguin directament o indirectament a la naturalesa de l? activitat subvencionada, i s? efectuïn en el termini establert en aquestes bases.

2. Tenint en compte els requisits anteriors, la resta del finançament podrà provenir d? altres finançadors, sempre que l? import de les subvencions concedides en cap cas no sigui de tal quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l? activitat que vol desenvolupar el beneficiari.

3. L? import de la subvenció es fixarà d? acord amb el pressupost i la documentació aportada pel sol·licitant, i amb les disponibilitats pressupostàries i condicions establertes a la convocatòria i a les presents bases. L? AMB podrà demanar aclariments i, en el seu cas, establir reduccions.

4. La subvenció només podrà cobrir costos directes entesos com aquells que es troben directament vinculats a l? execució del projecte i que fan possible la consecució dels objectius i dels fins que fonamenten l? atorgament de la subvenció. Es consideren costos directes els següents: subministraments i materials no inventariables, serveis tècnics i professionals requerits per a la realització del projecte, despeses de personal imputables a la dedicació del projecte.

DOTZENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ

La convocatòria es resoldrà per aplicació dels següents criteris de valoració:

1. L? adequació del projecte als següents àmbits, fins a 40 punts:

- Retiment de comptes Projectes en els quals l? administració informa la ciutadania dels resultats d? una o diverses polítiques públiques i on s? especifiquen clarament els objectius inicials de la política pública, els indicadors definits prèviament per determinar-ne el grau d? assoliment, les mesures implementades i el grau d? assoliment dels objectius, valorats d? acord amb les indicadors definits prèviament. No es consideren projectes de retiment de comptes les accions merament informatives o divulgatives que no incloguin una definició prèvia dels resultats esperats i del grau d? assoliment (i no assoliment) d? aquests resultats esperats i que, per tant, incloguin un component d? autocrítica i d? assumpció de responsabilitats en l? actuació pública.

- Dret d? accés a la informació pública Projectes destinats a millorar l? organització, gestió i identificació de la documentació i les dades que custodia l? administració pública o projectes de regulació del procediment intern per tal de facilitar i agilitzar l? exercici del dret d? accés a la informació pública per part de la ciutadania.

- Cartes de serveis Projectes orientats al disseny i aprovació de cartes de serveis, tal com estan definides per l? article 59 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,

accés a la informació pública i bon govern.

- Codi ètic Projectes destinats a l? elaboració, aprovació i implementació dels codis ètics i de conducta que regula l? article 55 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. - Formació

Projectes que incloguin activitats formatives adreçades tant al personal de l? administració pública com a la ciutadania en general sobre els àmbits que regula la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

- Igualtat de gènere Projectes en l? àmbit del bon govern, tal com està definit en l? article 2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que tinguin per objectiu promoure la igualtat de gènere i desplegar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d? igualtat efectiva de dones i homes.

- Portal de transparència Projectes en l? àmbit de la publicitat activa, per a la implementació i millora dels aspectes regulats al Capítol II del Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La puntuació en relació a aquest criteri de valoració s? atorgarà segons els següents barems:

- No adequació: 0 punts.

- Projectes que abordin íntegrament, com a mínim, un dels àmbits enumerats, segons queden definits anteriorment: 40 punts.

- Projectes que abordin parcialment alguns dels àmbits enumerats: entre 10 i 30 punts segons el grau d? adequació.

- Projectes que contemplin un o més dels àmbits enumerats de manera indirecta o que, tractant-se de projectes generalistes transversals, els àmbits preferents s? incorporin de manera tangencial: fins a 10 punts.

2. Població del municipi, fins a 20 punts

La puntuació en relació a aquest criteri de valoració s? atorgarà segons els següents barems: - Municipis de menys de 5.000 habitants: 20 punts. - Municipis de 5.001 a 20.000 habitants: 10 punts. - Municipis de 20.001 a 50.000 habitants: 5 punts. - Municipis de més de 50.000 habitants: 0 punts.

3. El caràcter innovador del projecte presentat, fins a 15 punts

Es valorarà que els projectes abordin aspectes que van més enllà de l? estricte compliment de la llei o que contemplin aquest compliment des d? una perspectiva novedosa, aportant un plus de compliment o un coadjuvant que aporti valor afegit, o bé que tractant-se d? un aspecte regulat a la llei i, per tant, d? observança obligatòria, representi una exigència legal que no s? hagi resolt de manera generalitzada, que comportin una component tecnològica en la seva implementació o que impliqui determinats actors o la ciutadania en àmbits en els quals no és habitual la seva participació.

4. Programa Demèter

Els ajuntaments que s? hagin adherit al programa Demèter d? equitat de gènere rebran 10 punts.

http://transparencia.amb.cat/web/bon-govern/programa-demeter

5. Clàusules de transparència en la contractació Els ajuntaments que s? hagin adherit a la incorporació als plecs de condicions económicoadministratives dels seus contractes de les clàusules de transparència en la contractació aprovades per l? Àrea Metropolitana de Barcelona, o que comptin amb clàusules de transparència similars o equivalents rebran 10 punts.

http://transparencia.amb.cat/documents/4117065/6458996/Instrucci%C3%B3%20Cl%C3 %A0usules+de+Transpar%C3%A8ncia+CA/f2be75bd-682e-4691-a7e7-c5daf5dd2936

6. Els ajuntaments als que no s? hagi atorgat cap ajut dins de la convocatòria 2017-2018, respecte dels projectes presentats a la mateixa, que optin a la present convocatòria, rebran una puntuació addicional de 5 punts.

TRETZENA.- PUBLICITAT DE LES SUBVENCIONS

1. L? AMB publicarà la concessió de les subvencions a través del seu portal de transparència. Igualment seran comunicades a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, d? acord amb l? article 20 de la Llei 38/2003, de 27 de novembre, General de Subvencions i es notificarà a les persones interessades. Podrà fer-se difusió a través d? altres mitjans que es consideri oportú.

2. També serà objecte de publicitat al portal de transparència de l? AMB, la informació relativa al control financer de les subvencions atorgades i la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris.

CATORZENA.- PAGAMENT

1. La subvenció concedida es transferirà en dos pagaments. El primer, en concepte de bestreta, per la part proporcional que sobre el total atorgat representen els 100.000 corresponents a l? anualitat 2018. En cap cas la bestreta podrà superar el 30% del total de la subvenció atorgada.

2. El segon pagament, de la resta de l? import atorgat, es tramitarà una vegada rebuda l? execució total del projecte en els termes de la base dinovena.

3.Per poder efectuar el pagament, els beneficiaris hauran de presentar el formulari de tercers de la Tresoreria de l? AMB.

4.Per que l? AMB autoritzi el corresponent pagament de les subvencions els beneficiaris, a més, hauran d? haver acreditat durant el procés de realització del projecte el següent:

- la realització de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinin la concessió.

- Comunicar a l? AMB altres subvencions rebudes respecte del projecte subvencionat, amb anterioritat o posteriorment a la concessió de la subvenció.

- Facilitar tota la documentació requerida i sotmetre? s a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es considerin necessàries per l? AMB.

- Fer constar en tota informació i en tots els materials de difusió i publicitat de l? activitat la col·laboració de l? AMB, d? acord amb el que preveu l? apartat 1.9 de la base següent.

- Notificar immediatament a l? AMB qualsevol alteració que suposi canvis en la realització del projecte.

- Qualsevol altra obligació prevista a la Llei General de Subvencions, especialment al seu art. 14.

QUINZENA.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS D? UNA SUBVENCIÓ

1. Una vegada atorgades i acceptades les subvencions, són obligacions dels ajuntaments beneficiaris perceptors de les subvencions:

1.1. Donar compliment a les condicions fixades en la resolució d? atorgament de la subvenció.

1.2. Comunicar la reformulació del projecte amb el pressupost i cronograma actualitzat, sempre i quan aquest hagi sofert variacions respecte a la proposta presentada a la convocatòria.

1.3. Acreditar la realització de l? activitat que fonamenta la concessió de la subvenció i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La subvenció només podrà ser utilitzada amb la finalitat per a la qual ha estat atorgada.

1.4. Justificar les despeses fetes en base a l? aplicació de la subvenció rebuda, tal com es determina en aquestes bases i a la convocatòria.

1.5. Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es considerin necessàries per part de l? AMB i facilitar-li tota la informació requerida pels seus òrgans de fiscalització.

1.6. Proposar a l? AMB el replantejament del projecte, quan s? hagi de modificar de forma significativa perquè no aconsegueixi el conjunt del finançament previst o altres raons objectives.

1.7. Comunicar a l? AMB, amb acreditació documental a l? efecte, l? obtenció d? altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

1.8. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes Bases i a la normativa d? aplicació.

1.9. Difondre que l? activitat ha estat subvencionada per l? AMB, fent constar en el material imprès o altres mitjans de difusió la frase amb el suport de la Àrea Metropolitana de Barcelona conjuntament amb el logotip de la Institució del qual se? ls farà entrega d? un arxiu digital.

1.10. Comunicar d? ofici, a l? òrgan que va resoldre l? atorgament, qualsevol modificació sobrevinguda, alteració o circumstància que pugui afectar a algun dels requisits o condicions exigits o que foren determinants per a la concessió. La comunicació es formalitzarà immediatament quan es coneguin les modificacions o circumstàncies.

1.11. Qualsevol altra obligació prevista a la Llei General de Subvencions, a l? Ordenança General de Subvencions de l? Àrea Metropolitana de Barcelona, a la convocatòria i en aquestes bases.

2. L? incompliment d? aquestes obligacions podrà comportar l? anul·lació de la subvenció.

SETZENA.- SUBCONTRACTACIÓ DE LES ACTUACIONS SUBVENCIONADES

1. Podrà subcontractar-se amb tercers fins al 100% de l? activitat subvencionada.

2. Quan l? import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a l? article 31 de la Llei General de Subvencions, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d? entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s? hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L? elecció entre les ofertes presentades, que s? han d? aportar en la justificació o, si s? escau, en la sol·licitud de la subvenció, s? ha de fer d? acord amb criteris d? eficiència i economia, i s? ha de justificar expressament en una memòria l? elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. En general, quan per a l? execució de les accions subvencionades els beneficiaris haguessin de recórrer a la contractació, s? haurà d? adjudicar el contracte a l? oferta econòmica en conjunt més avantatjosa, en compliment dels principis de transparència, igualtat de tracte als possibles contractistes i d? acord amb la normativa de contractació administrativa d? aplicació

DISETENA.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE SUBVENCIONAT

1. Els Ajuntaments hauran de dur a terme les activitats subvencionades d? acord amb el projecte presentat i la resolució d? atorgament de la subvenció, tot i que durant l? execució del projecte podran sol·licitar l? acceptació de modificacions. Qualsevol modificació sobrevinguda, alteració o circumstància que pugui afectar a algun dels requisits o condicions exigits o que foren determinants per a la concessió, haurà d? ésser comunitat d? ofici pels beneficiaris a l? òrgan que va resoldre l? atorgament. La comunicació es formalitzarà immediatament quan es coneguin les modificacions o circumstàncies que les originen, i s? hi ha d? especificar les repercussions pressupostàries i del cronograma que, en el seu cas, impliquin.

2. No s? acceptaran modificacions substancials dels projecte fora de casos objectius de força major.

Es consideren modificacions substancials o essencials:

2.1. Canvis en els objectius generals del projecte.

2.2. Modificacions superiors al 15% en el pressupost del projecte subvencionat.

2.3. Desviacions que afectin l? execució del cronograma fora del període d? execució que preveu la convocatòria.

3. La resta de supòsits no contemplats a l? apartat anterior es consideraran no substancials i seran motivades per alteracions en les condicions i circumstàncies que van determinar l? elaboració del projecte presentat a la convocatòria per l? Ajuntament, les quals hauran de quedar degudament acreditades en la sol·licitud de modificació.

4. Les peticions de modificació seran informades pels tècnics de l? Agència, que elevaran la seva proposta a la Junta de Govern de l? AMB, òrgan competent per autoritzar-les o desestimar-les.

DIVUITENA.- MODIFICACIONS DE LA RESOLUCIÓ D? ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

La resolució d? atorgament de la subvenció pot ser modificada per l? AMB en relació amb el seu contingut, o relació al seu import, un cop transcorregut un termini d? audiència de 10 dies hàbils concedit al beneficiari, en els supòsits següents:

1. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció

2. Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? AMB superin el cost total de l? activitat subvencionada o aquell percentatge que s? hagi fixat en les bases específiques

3. Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import de les despeses subvencionables previstes a les bases específiques.

Les modificacions d? aspectes essencials s? hauran de publicar en els mateixos mitjans utilitzats per a la concessió de la subvenció.

DINOVENA.- JUSTIFICACIÓ I COMPROVACIÓ DE LES SUBVENCIONS

1. La justificació de la subvenció es farà amb la presentació de l? informe final, integrat per una memòria tècnica a la que es detallaran els objectius del projecte, el calendari, el desenvolupament i les conclusions.

2. La memòria tècnica s? acompanyarà del certificat acreditatiu de les despeses efectuades signat pel Secretari/a general o l? Interventor/a de fons, sens perjudici que l? AMB pugui sol·licitar els justificants de despeses si ho considerés oportú.

3. L? Informe final, amb la justificació tècnica i econòmica, s? haurà de presentar com a data límit fins el 30 de novembre de 2019. Aquest termini es podrà ampliar fins a un màxim d? un mes sempre que consti la deguda notificació exposant els motius de la demora a l? AMB, abans que finalitzi el termini de justificació.

4. L? import de la subvenció concedida s? ha de reduir proporcionalment en el supòsit que, quan s? aporti documentació justificativa, la despesa real sigui inferior al pressupost presentat en el moment de presentar la subvenció i que va servir de base per a valorar la seva concessió En qualsevol cas, s? ha de mantenir el percentatge de subvenció concedida.

5. L? Agència de Transparència emetrà informe de comprovació respecte l? adequada justificació, la realització de l? activitat i l? acompliment de la finalitat que va determinar la concessió de la subvenció.

6. L? AMB podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l? article 3 de la Llei General de Subvencions.

7. Igualment, l? AMB podrà comprovar directament l? execució de l? activitat subvencionada.

VINTENA.- COMPLIMENT PARCIAL DE L? ACTIVITAT

Es satisfarà la subvenció en el percentatge establert a l? atorgament, quan, tot i no haver-se assolit completament el compliment de l? objectiu, l? activitat o el projecte subvencionat, aquest s? aproximi molt significativament al seu compliment total i s? acrediti pel beneficiari una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos

VINT-I-UNENA.- RECURSOS

1. Contra l? aprovació definitiva de les presents Bases es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació de l? anunci sobre l? aprovació

definitiva de les presents Bases. Això sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s? estimi adient.

2. Contra els actes i les resolucions dictats que es produeixin en exercici de la corresponent convocatòria de les subvencions, que són definitius en via administrativa, els ajuntaments podran efectuar un requeriment previ a la via contenciosa, davant l? òrgan que l? ha aprovat, en el termini de dos mesos a comptar des la recepció de la notificació, en els termes que s? indiquen a l? article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. El requeriment s? ha d? entendre rebutjat si , dintre del mes següent al de la seva recepció no s? hagués resolt.

4. Contra la desestimació del requeriment, expressa o presumpta, en el seu cas, o bé directament contra la notificació de l? acte o resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

VINT-I-DOSENA.- REVOCACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

1. Procedirà la revocació de la subvenció i reintegrament de les quantitats percebudes amb l? exigència de l? interès legal de demora incrementat en un 25%, meritat des del moment de pagament fins a la data de l? acord de reintegrament, en els casos prevists a la Llei General de Subvencions.

2. El gestor notificarà el beneficiari la proposta de revocació de la subvenció i li concedirà un termini de 10 dies hàbils per tal que hi pugui presentar les al·legacions que consideri oportunes. Un cop transcorregut el termini i resoltes les al·legacions, l? òrgan competent, en el seu cas, revocarà la subvenció. La resolució de revocació serà notificada a l? interessat amb el requeriment perquè realitzi el reintegrament de les quantitats percebudes en el termini i forma establerts en la normativa sobre recaptació aplicable als ens locals.

3. Les resolucions i acords en matèria de reintegrament de subvencions posen fi a la via administrativa

VINT-I-TRETZENA.- PRINCIPIS ÈTICS I DE CONDUCTA

1. Els ens beneficiaris de les subvencions hauran d? adequar la seva activitat als següents principis ètics i regles de conducta:

1.1. Els beneficiaris d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

1.2. Amb caràcter general, els ajuntaments sol·licitants assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

1.3. En particular, els sol·licitants d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos. Per a la concreció d? aquest concepte s? estarà allò que es determina a l? informe de l? Oficina Antifrau de Catalunya sobre la gestió dels conflictes d? interès en el sector públic de Catalunya, de 24 de maig de 2016 (www.antifrau.cat)

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2. En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

VINT-I-CATORZENA.- NORMATIVA SUPLETÒRIA

En tot allò no previst a les presents bases serà d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament de la Llei de subvencions i l? Ordenança General de Subvencions de l? AMB (BOP de Barcelona de 16 de juny de 2017).

Sol·licitud de subvenció

1. Dades destinatari

A qui s? adreça la sol·licitud:

(Àrea, Direcció, Servei,) _____________________________________________________________

2. Dades sol·licitant

Nom (de l? entitat o persona física): _____________________________________________________________

NIF: ________________________

Adreça (carrer, número,

pis i porta): _____________________________________________ CP: ____

Municipi: ____________________________ Província: _______________

Telèfon: ____________________________ Correu electrònic: _______________

Web: ____________________________________________________________

Domicili a efectes de notificacions (no cal

omplir si coincideix amb adreça )

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Dades bàsiques del projecte

Denominació: _____________________________________________________________

Lloc de realització: _____________________________________________________________

Temàtica que aborda: _____________________ Data d? inici: ______ Data de finalització: ____

Pressupost total del projecte: (Ompliu l? annex 1) _____________________ Import sol·licitat: ___________

4. Representant

Nom i cognoms: _____________________________________________________________

NIF: ______________ Càrrec que ocupa a l? entitat: _________________

La persona que actua en nom i representació de l'entitat DECLARA:

· En cas de persona jurídica, que la persona que signa la sol·licitud actua en nom i representació de l? entitat i té competència per fer-ho d? acord amb: les funcions que els estatuts contemplen pel seu càrrec, o acord dels òrgans de govern de l? entitat, o poder atorgats davant notari. · Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen,

són certes. · Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de

conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. · Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l? AMB i

altres ens municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. · Que la quantia de les subvencions metropolitanes, conjuntament amb altres fonts de

finançament específiques d'aquest projecte, no supera el cost total del projecte.

· Que, en el cas que aquesta subvenció li sigui atorgada, l? accepta expressament comprometent-se a:

1. L? execució del projecte en les condicions establertes al projecte i pressupost que presenta

adjunts a aquesta sol·licitud. 2. El compliment de les condicions fixades per l? AMB. 3. El compliment i acceptació de la normativa vigent respecte les subvencions que atorga

l? AMB, especialment l? Ordenança General de Subvencions de l? Àrea Metropolitana de Barcelona, aprovada pel Consell Metropolità.

· Que ha obtingut o sol·licitat subvencions per la mateixa finalitat de les següents administracions públiques o ens públics o privats:

(Marqueu amb una X l'opció corresponent)

AMB i altres ens metropolitans Àrea Metropolitana de Barcelona Import _______________________ €

Altres ens metropolitans Import _______________________ € Generalitat de Catalunya Import _______________________ € Administració central Import _______________________ € Altres ens públics Diputació provincial de Barcelona Import _______________________ € Altres ens públics Import _______________________ € Ens privats Import _______________________ €

Que no ha rebut ni sol3licitat cap subvenció per a la mateixa finalitat de cap administració o ens públic o privat

· Que s? obliga a comunicar qualsevol altre subvenció que sol·liciti o obtingui amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

· Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Seguretat Social, amb l? Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb l? Àrea Metropolitana de Barcelona.

· Que respecte al règim d'IVA, a efectes de la despesa subvencionable i la justificació, (Marqueu amb una X l'opció corresponent)

No té la possibilitat de deduir-se l? IVA suportat de les factures presentades com a justificants de despesa.

Té la possibilitat de deduir-se el 100% de l? IVA suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa.

Com a conseqüència de l'aplicació de la regla de la prorrata, té la possibilitat de deduir-se un de l'IVA suportat de les factures presentades com a justificants de la despesa

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el casi que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració. La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser exigides.

I perquè així consti, signo la present declaració,

A _____________________, __________________ de 20____

S? adjunta a la sol·licitud la següent documentació:

Documentació acreditativa de la representació (en el cas que el sol·licitant actuï en nom d? una altra persona física o jurídica)

Agrupacions sense personalitat jurídica - Documentació on consti l? agrupació.

Compromisos d? execució assumits per cada membre

Import de la subvenció a aplicar a cada un d? ells

Escriptura de poders del representant de l? agrupació amb poders per complir les obligacions

Acreditació de la inscripció de l? entitat en el registre oficial oportú

Memòria de l? obra o activitat a subvencionar

Annex 1: Pressupost total d? ingressos i despeses previstes

Annex 2 (Només per projectes de cooperació internacional)

DNI de la persona que signa

NIF de l? entitat

Estatuts de l? entitat

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions amb l? Agència Estatal d? Administració Tributària

Certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya

Declaració obligacions de transparència

Dades bancàries on sol·liciten es realitzin les transferències utilitzant el model Fitxa d? identificació financera de residents o el model Fitxa d? identificació financera de no residents , segons correspongui.

Altra documentació (descriure)

ANNEX 1 - PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE - PRESSUPOST GENERAL

Previsió de despeses i ingressos vinculats al projecte presentat

Despeses previstes

A. Recursos humans (Nòmina i Seguretat social del personal fix i eventual)

Ingressos previstos

A. Subvencions metropolitan sol·licitat a la instància)

B. Lloguer (de materials, locals, infraestructures, etc.)

B. Altres subvencions metrop per aquest projecte

C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc.)

C. Subvencions d'altres ens metropolitans D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria) D. Subvencions d'altres adm E. Manteniment d'edificis i/o instal·lacions E. Subvencions d'ens privats F. Adquisició de material fungible (d'oficina, etc.) F. Recursos propis de l'entita G. Transport - missatgeria G. Quotes d'inscripció H. Publicitat i propaganda H. Venda de productes I. Assegurances I. Publicitat i/o esponsoritzac J. Allotjament i dietes J. Altres ingressos K. Viatges i desplaçaments Total d'ingressos previstos

L. Treballs realitzats per empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el projecte)

M. Altres despeses (no incloses als apartats anteriors) Total de despeses previstes 0,00 €

Balanç final (ingressos menys despeses): 0,00 €

17 ANNEX-2 DESPESES GLOBALS PREVISTES PER FINANÇADORS (NOMÉS PER PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL) Cal emplenar les cel·les en blanc DADES BÀSIQUES Nom de la persona jurídica: NIF de la persona jurídica Nom del projecte: Import total del projecte: euros euros Import de la subvenció SOL·LICITADA Període d'execució de les activitats (data inici i final) a Modalitat PREVIST GLOBAL PARTIDES CONTRIBUCIÓ EXTERIOR EFECTIVA CONTRIBUCIONS LOCALS AMB Altres aportacions públiques Entitat sol·licitant Altres aportacions privades Total Contrapart Aportacions públiques Població beneficiària A.I COSTOS DIRECTES CORRENTS A.I.1 Identificació sobre el terreny 0,00 € A.I.2 Subministraments i materials no inventariables 0,00 € A.I.3 Serveis tècnics i professionals 0,00 € A.I.4 Arrendaments 0,00 € A.I.5 Viatges, estades 0,00 €

i dietes

A.I.6 Personal local 0,00 €

A.I.7 Personal a la 0,00 € seu A.I.8 Personal 0,00 € expatriat A.I.9 Despeses 0,00 € financeres A.I.10 Fons rotatoris 0,00 €

A.II COSTOS DIRECTES D? INVERSIÓ A.II.1 Adquisició de terrenys i/o immobles 0,00 €

A.II.2 Construcció i/o reforma d? immobles i infraestructures A.II.3 Equips i materials inventariables TOTAL COSTOS DIRECTES

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B. COSTOS INDIRECTES B.I Despeses Indirectes entitat sol·licitant B.II Despeses Indirectes contrapart TOTAL DESPESES INDIRECTES

0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL DESPESES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Declaració de les obligacions de transparència

En compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern aprovada per Parlament de Catalunya el 29 de desembre del 2014, les entitats beneficiàries de subvencions per un import superior a 10.000€ estan obligades a informar a l? Àrea Metropolitana de Barcelona les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració a l? efecte de fer-les públiques.

Les retribucions a informar són les retribucions brutes anuals corresponents a l? any en què es concedeix la subvenció o en el cas que encara no estiguin fixades, les de l? any fiscal anterior.

L? entitat ha d? informar de la relació de noms i càrrecs de llurs òrgans de direcció o administració, la seva retribució que en cas que no n? hi hagi s? especificarà sense retribució , i el concepte de la retribució si s? escau (per exemple dietes per assistència a consells).

L? incompliment d? aquesta obligació per part de l? entitat comportarà la no concessió de la subvenció per part de l? Àrea Metropolitana de Barcelona.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la Sr/a ___________________________________________, amb DNI número _______________________ en nom propi o, si escau, en nom propi i de la persona física o jurídica que representa, als efectes que l? entitat pugui rebre subvencions de l? Àrea Metropolitana de Barcelona per un import superior a 10.000€ declara sota la seva responsabilitat que l? any ______________ les retribucions dels òrgans directius de l? entitat han estat les que es detallen a continuació,

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE L? ÒRGAN DE DIRECCIÓ

NOM i COGNOMS CÀRREC IMPORT RETRIBUCIÓ CONCEPTE

Lloc, data i signatura de la persona declarant:

INFORMACIÓ ADDICIONAL que s? haurà d? adjuntar a la sol·licitud de subvenció

El Sr./La Sra. .................., ................ (càrrec en virtut del qual actua) de l? Ajuntament de ............, actuant en representació d? aquest, segons resulta de .................., manifesta que coneix els requisits de la convocatòria i bases per a l? atorgament de subvencions a ajuntaments metropolitans pel desenvolupament d? activitats en l? àmbit de la transparència (2018-2019) convocades per l? Àrea Metropolitana de Barcelona segons anunci publicat al BOP de Barcelona de data ............... i sol·licita participar en l? esmentada convocatòria mitjançant el projecte que s? acompanya, juntament amb la resta de documentació requerida, les dades del qual figuren identificades en el següent formulari:

IDENTIFICACIÓ SOL.LICITANT Ajuntament de ... NIF ADREÇA POBLACIÓ DEL MUNICIPI (*) PERSONA DE CONTACTE TELÈFON CORREU ELECTRÒNIC DADES TÈCNIQUES

TÍTOL DEL PROJECTE OBJECTIUS AMBIT (**) JUSTIFICACIÓ DEL CARÀCTER INNOVADOR (màx. 100 paraules) ADHESIÓ AL PROGRAMA DEMÉTER En el seu cas, adjuntar documentació acreditativa. D? EQUITAT DE GÈNERE ADHESIÓ A LA INCORPORACIÓ AL PLEC DE CONDICIONS ECONÒMICO ADMINISTRATIVES DE L? AJUNTAMENT En el seu cas, adjuntar documentació acreditativa. DE LES CLÀUSULES DE TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ APROVATS PER L? AMB PROJECTE PRESENTAT EN LA CONVOCATÒRIA En el seu cas, nom del projecte. 2017-2018 QUE NO VA OBTENIR SUBVENCIÓ Lloc, data i signatura del representant (*) Dades del padró municipal a 1/1/2017 (**)Dintre, en el seu cas, dels àmbits definits a l? apartat 13.1 de la convocatòria

ADHESIÓ AL PROGRAMA DEMÈTER

............................................................................................... i en el seu nom i representació (entitat)

En/Na ......................................................................, ............................................................... (nom i cognoms) (càrrec)

s? adhereix al Programa Demèter per a la transparència en l? equitat de gènere com a instrument per a la innovació en el bon govern i subscriu els següents compromisos:

c Incorporar la dimensió de gènere en totes les dades, fomentant la transparència en la visualització i l? accés a les dades, reforçant els principis de legalitat, equitat i promoció de la igualtat.

c Fomentar el diagnòstic dels factors que estan sent un obstacle en la igualtat en l? accés de les dones als càrrecs directius, aplicant la metodologia del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (Guia pràctica de diagnosi d? igualtat de dones i homes a empreses i organitzacions)

c Publicar i difondre els resultats del diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes.

c Elaborar instruments i impulsar la formació per la promoció continuada de la igualtat d? oportunitats.

c Establir mesures efectives de protecció davant l? assetjament sexual i per raó de sexe.

c Impulsar condicions especials d? execució en la contractació pública relatives a la promoció de la igualtat efectiva i de preferència en l? adjudicació de contractes en determinades circumstàncies per a les empreses licitadores que disposin de mesures en aquest sentit.

c Avaluar l? impacte en la igualtat de gènere en l? àmbit metropolità.

..............................................., ............ de ...................................... de 20......... (lloc) (dia) (mes) (any)

L? Agència de Transparència de l? Àrea Metropolitana de Barcelona dóna suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Innovación
Justicia
Cultura
Cooperación internacional
Proyectos de cooperación
Transporte y vehículos
Alquiler de vivienda
Transporte