Aprovació definitiva de les bases de subvencions de cooperació internacional (versió en català). - Boletín Oficial de Barcelona de 06-07-2018

TIEMPO DE LECTURA:

Aprovacio definitiva de les bases de subvencions de cooperacio internacional (versio en catala).

  • Plazo de la solicitud: Ver Detalles , 06/07/2018 hasta ----
  • Tipo: Bases
  • Beneficiarios:
    • Asociaciones y economía social
    • Particulares
  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Categorías: Economía Social, Educación y ciencia, Transporte y vehículos, Cultura e idiomas, Justicia, Medio Ambiente, Vivienda e hipotecas

Descargar en PDF


ANUNCI DE L? ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Exp. 546/18

El Consell Metropolità de l? Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 24 d? abril de 2018, va aprovar inicialment les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions i suports econòmics en l? àmbit de la Cooperació Internacional i l? Educació per a la Ciutadania Global

Les esmentades Bases s? han sotmès a informació pública per al període de trenta dies hàbils, durant els quals no s? han presentat al·legacions, per la qual cosa l? aprovació ha esdevingut definitiva. Contra aquest acord d? aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l? endemà de la publicació d? aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Barcelona, 29 de juny de 2018 El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila

ANNEX

BASES PER SOL·LICITAR I ATORGAR SUBVENCIONS I SUPORTS ECONÒMICS EN L? ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL I L? EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL

PRIMERA.- OBJECTE I FINALITAT

1. L? objecte de les presents Bases és la regulació de la concessió de subvencions i suports econòmics a projectes de cooperació internacional i d? educació per a la ciutadania global realitzats a iniciativa de tercers de manera individual o en agrupació consorciada d? entitats o d? Ajuntaments (no s? admetran agrupacions consorciades entre ajuntaments i entitats, sense perjudici d? altres fórmules com la participació d? entitats col·laboradores sense responsabilitats en la gestió del pressupost i d? entitats sòcies locals). Es preveuen com a àmbits sectorials la governança metropolitana; la planificació territorial i mobilitat sostenible; els equipaments, espais públics i espais oberts; els serveis ambientals, gestió de l? aigua i de residus i l? educació per a la ciutadania global, en consonància amb les competències pròpies de l? Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB), així com l? ajuda a persones refugiades. Els àmbits geogràfics prioritaris són la Mediterrània, Àfrica, Mesomèrica i AMB. Així mateix, només s? acceptaran els projectes que es desenvolupin en àrees urbanes i metropolitanes. En les corresponents convocatòries s? especificaran amb més detall altres criteris i condicions establertes.

2. La finalitat de les presents Bases és la de disposar recursos per a l? execució del Pla Director el qual té l? objectiu de desenvolupar una cooperació metropolitana transformadora que contribueixi a una vida digna per a la garantia dels drets de la ciutadania en grans entorns urbans empobrits, contribuint a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de competència propis i, alhora, promovent el coneixement i l? anàlisi transformadora de les realitats objecte de les accions aprovades, des d? una mirada local-global, per aconseguir un canvi d? actituds i pràctiques.

SEGONA.- CONVOCATÒRIA

1. El procediment per a l? atorgament de les subvencions i suports econòmics previstos en aquestes Bases serà el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, que s? iniciarà d'ofici mitjançant l? aprovació de la corresponent convocatòria.

2. A aquests efectes, el Consell Metropolità de l? Àrea Metropolitana de Barcelona aprovarà la convocatòria corresponent per a l? atorgament de les subvencions i suports econòmics, que s? ajustarà a allò que disposen aquestes Bases.

3. La convocatòria podrà ser aprovada de manera conjunta o posterior a les bases reguladores.

4. La convocatòria serà publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Si la convocatòria s'aprova conjuntament amb les bases reguladores, aquestes també seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5. Els criteris i condicions específics per a cada modalitat de projectes s? especificaran a cada convocatòria així com la seva temporalitat.

6. La convocatòria en cap cas podrà contradir allò establert a les presents Bases i tindrà com a mínim el contingut següent:

a) Indicació de l? òrgan i data d? aprovació de les Bases reguladores, a excepció dels supòsits en que s'aprovi la convocatòria conjuntament amb les Bases reguladores.

b) Quantia total màxima de les subvencions i suports econòmics convocats amb indicació de la partida o partides pressupostaries.

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

d) Indicació que la concessió s? efectuarà per concurrència competitiva.

e) Requisits per la sol·licitud i forma d'acreditar-los, incloent els models oportuns, i els documents que han d'acompanyar a la sol·licitud.

f) Indicació dels òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment.

g)Termini de presentació de sol·licituds.

h) Termini de resolució i notificació.

i) Possibilitat de reformulació.

j) Recursos que caben contra la resolució.

k) Criteris de valoració de les sol·licituds.

l) Mitjans de notificació o publicació.

TERCERA.- PERÍODE D? EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS

1. Les subvencions i suports econòmics concedits a l? ampar d'aquestes Bases hauran de destinarse a actuacions iniciades a partir de l'1 de gener de 2018 i hauran d? haver finalitzat abans del 31 de juliol de 2019.

QUARTA.- QUANTIA TOTAL MÀXIMA DE LES SUBVENCIONS

1. Aquestes Bases es refereixen a convocatòries de subvencions i suports econòmics, amb una dotació econòmica màxima de 500.000 EUR, corresponent 300.000 EUR al pressupost del 2018 i 200.000 EUR al pressupost del 2019, amb càrrec a la partida pressupostària AIC C1020 92000 46209 pel que fa a la convocatòria per als ajuntaments metropolitans, i amb càrrec a la partida pressupostària AIC C1020 92000 48909 pel que fa a la convocatòria per a ONGD, ambdues assignades a l? Àrea d? Internacional i de Cooperació mitjançant la convocatòria en concurs públic, dins dels límits dels crèdits previstos i aprovats en els pressupostos metropolitans i d? acord amb allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s? aprova el reglament de la Llei de subvencions.

CINQUENA.- REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS ENS BENEFICIARIS

1. Els requisits exigibles a les entitats sol·licitants són els següents:

1.1.Que estiguin inscrites en el Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament que preveu la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament o en el Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. La inscripció en el registre ha de ser efectiva en la data de la publicació de la corresponent convocatòria al BOPB.

1.2. Que tinguin seu social o delegació permanent a l? àmbit geogràfic de l? Àrea Metropolitana de Barcelona

1.3. Que, d? acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l? objecte i finalitats d? aquesta convocatòria de subvencions, i a la qual es presenten.

1.4. Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l? AMB, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.

1.5. Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les diferents administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l? AMB.

1.6. Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

1.7. Que puguin acreditar una experiència mínima de dos anys en gestió de projectes similars al presentat a la convocatòria.

1.8. Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

2. Els requisits exigibles als ajuntaments sol·licitants són els següents:

2.1. Que pertanyin a l? AMB.

2.2. Que existeixi un compromís institucional d? actuar en matèria de cooperació, recollit en el Pla d? Actuació Municipal, al cartipàs municipal del mandat o amb acord del plenari municipal.

2.3. Aquells específics que estableixi cada convocatòria.

2.4.Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb les diferents administracions, i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l? AMB.

3. En el supòsit que es tracti d? una agrupació consorciada (aquella en la qual més d? una entitat amb seu a l? àrea metropolitana de Barcelona o més d? un ajuntament metropolità elaboren el projecte i gestionen el imports percebuts), s? hauran de complir i acreditar les condicions següents:

3.1. Les entitats o ajuntaments consorciats hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, tots els ens consorciats poden executar recursos directament. L? agrupació d? entitats, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant única davant l? AMB i entitat sòcia líder del projecte.

3.2. Els ens consorciats han de presentar un document que certifiqui l? acord de constitució de l? agrupació en què s? especifiqui les responsabilitats de cada membre. En el cas d? ajuntaments consorciats amb entitats, el primers hauran d? executar activitats i gestionar recursos.

3.2. Els compromisos d? execució assumits per cadascuna de les entitats o ajuntaments consorciats, així com l? import de la subvenció o suport econòmic a aplicar per cadascuna, s? hauran de fer constar expressament en document model que a tals efectes s? inclourà a la documentació disponible a cada convocatòria.

3.3. L? entitat que actua com a sòcia líder o l? òrgan designat com a representant de l? agrupació serà plenament responsable del projecte davant l? AMB respecte al compliment de les obligacions establertes en aquestes Bases, sense perjudici de la responsabilitat dels altres socis de l? agrupació, tot sent-li d? aplicació els requisits previstos al punt 1 d? aquesta base. La resta d? organitzacions hauran d? acreditar únicament el compliment dels requisits establerts als punts 1.1, 1.4, 1.5 i 1.6 del punt 1 d? aquesta base.

3.4. Si el projecte presentat rep finançament d? altres administracions públiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l? agrupació consorciada haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries.

4. Com a mínim una de les entitats sol·licitants o sòcies locals haurà d? acreditar documentalment experiència de treball prèvia en la zona geogràfica i en la temàtica que estableixi la convocatòria.

5. Les entitats i ajuntaments sol·licitants juntament amb la sol·licitud presentaran la documentació administrativa pertinent que s? indicarà a la convocatòria.

SISENA.- REQUISITS DELS PROJECTES

1. Atesa la finalitat d? aquestes subvencions i suports econòmics, i d? acord amb la base primera, exclusivament s? acceptaran sol·licituds referides a projectes que tinguin objectius coincidents, al menys, amb un dels objectius estratègics fixats al Pla Director i els objectius específics detallats a la corresponent convocatòria.

2. L? AMB no subvencionarà:

2.1. Activitats que donin suport a partits polítics i/o facin difusió d? aquests.

2.2. Activitats de proselitisme religiós.

2.3. Activitats encaminades a recaptar fons o accions de difusió genèrica destinades a donar a conèixer les entitats sense estar centrades en el projecte.

2.4. Accions d? adopció i/o apadrinament.

2.5. Beques individuals tant per a estudis com per cursos de formació.

2.6. Viatges i/o estades solidàries.

2.6. Activitats encaminades a la recollida/compra d? equips i subministraments al Nord i el seu posterior transport/enviament a països del Sud, excepte situacions degudament justificades.

2.7. Activitats de dotació d? equips i subministraments a l? entitat sòcia local, altres ens o grups de població vinculats al projecte per a les quals no es defineixin els mecanismes de transferència, gestió posterior i compromisos per al manteniment futur dels mateixos.

2.8. Fons de microcrèdits que no tinguin clarament definides la institució gestora, la regulació d? atorgaments i la destinació final dels fons un cop finalitzi el funcionament dels microcrèdits.

SETENA.- LA SOL·LICITUD

1. Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d? aquestes Bases s? hauran de formular mitjançant els impresos normalitzats que es publicaran amb les convocatòries.

2. Els interessats hauran de presentar les seves sol·licituds al Registre General de l? AMB (carrer 62, núm. 16-18, Zona Franca, Barcelona, horari d? atenció: 9.00 a 14.00 h.) en el termini que s? indiqui a les convocatòries.

3. No obstant el que preveu l? apartat anterior, les sol·licituds i la resta de documentació a aportar requerida per aquestes Bases es poden presentar de manera presencial en qualsevol dels llocs que preveu l? article 16 de la Llei 39/15., de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si les sol·licituds es presenten a les oficines de correus, s? haurà de fer en un sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada.

4. La sol·licitud presentada que no inclogui el projecte específic per al qual es demana subvenció serà directament exclosa, sense perjudici del que disposa l? article 68 de la Llei 39/15, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el sentit de completar projectes no desenvolupats.

5. Tant la sol·licitud com la resta de documentació es poden presentar tant en català com en castellà, i es complimentaran per mitjans informàtics o mecanogràfics.

VUITENA.- LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

1. Els sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, el formulari de projecte corresponent a la modalitat concreta de convocatòria que s? opti, d? acord amb els models establerts a la corresponent convocatòria. Han de respectar estrictament el format del formulari, completant tots els seus apartats, seguint-ne les instruccions proposades i l? ordre de numeració de les pàgines.

2. En resum, la sol·licitud haurà d? anar acompanyada de la documentació següent:

A. Documentació administrativa.

Ens sol·licitants i sòcies locals: La documentació administrativa serà especificada en la corresponent convocatòria. No s? hauran de lliurar els documents establerts com a obligatoris si ja es troben en poder de l? AMB, sempre que es faci constar, en el model de declaració establert que van ser lliurats o presentats a la convocatòria 2016-2017. En el supòsit que l? òrgan instructor es trobés amb la impossibilitat material d? obtenir aquesta documentació, la podrà requerir posteriorment al sol·licitant. De tota manera, no es podrà substituir la documentació obligatòria per aquesta declaració si: La documentació ha caducat, la documentació ha sofert modificacions.

B. Documentació tècnica. La formulació tècnica del projecte, segons model publicat en la corresponent convocatòria. Per duplicat en suport paper i una còpia en suport digital (només s? admetrà en llapis de memòria) que contindrà el formulari del projecte tècnic en format .doc o .docx i els quadres pressupostaris en format .xls o .xlsx.

Els annexes tècnics citats als formularis s? han de llistar i presentar en format digital (no en paper).

3.La documentació en suport paper es presentarà en sobres o paquets sense enquadernar, un per la documentació administrativa i dos per la documentació tècnica (original i còpia).

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud no s? ha aportat algun dels documents exigits i no es troben en poder de l? AMB, es podran presentar fins que finalitzi el període de presentació de sol·licituds; tanmateix, un cop exhaurit aquest termini, s? atorgarà un període màxim i improrrogable de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida. Aquesta documentació es podrà lliurar al Registre General de l? AMB, adreçada a l? Àrea d? Internacional i Cooperació de l? AMB. Finalitzat aquest període no s? admetrà cap document i la sol·licitud serà directament exclosa, d? acord amb el que disposa l? article 68 de la Llei 39/15., de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

5. Si s'observen defectes o omissions en les sol·licituds, o es considera necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

6. No serà tinguda en compte qualsevol documentació lliurada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per a annexar a un procediment ja iniciat (que s? haurà d? identificar clarament).

NOVENA.- ADMISSIÓ I VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, tots el projectes proposats pels sol·licitants seran revisats a efectes de determinar la seva admissibilitat, tot tenint en compte:

1.1 Requisits dels ens sol·licitants i entitats sòcies: verificació de la seva admissibilitat.

1.2 Els àmbits de treball en cooperació internacional i educació per a la ciutadania global.

Conformitat de la sol·licitud amb les Bases Reguladores i la convocatòria: verificació que la sol·licitud està completa i la documentació és l? adequada, sense perjudici del que disposa l? article 68 de la Llei 39/15., de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. Les sol·licituds admeses seran objecte de valoració, de conformitat amb les taules de criteris de valoració i amb els condicionants que es detallen en aquestes Bases i a la corresponent convocatòria.

3. La gestió de les subvencions i suports econòmics s? efectuarà d? acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

DESENA.- PERCENTATGE MÀXIM SUBVENCIONABLE RESPECTE DEL COST TOTAL DE L? ACTIVITAT

1. La subvenció concedida per l? AMB per aquesta convocatòria a nivell percentual no excedirà el 80% del cost total de la intervenció contemplada.

2. El conjunt d? aportacions de l? entitat/s sol·licitant/s i sòcies locals, suposarà com a mínim el 20% del cost total de la intervenció contemplada.

3. La quantia de la subvenció sol·licitada no excedirà en cap cas el màxim que estableix cada convocatòria per cada modalitat.

ONZENA.- COMPATIBILITATS

1. Les subvencions i suports econòmics seran compatibles amb qualsevol altre finançament concedit per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l? import d? aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l? activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

2. L? assignació de qualsevol subvenció o suport econòmic d? altres finançadors anterior o posterior a la concessió de l? AMB hauran de ser comunicats formalment per escrit al Servei de Cooperació Internacional, mitjançant presentació al Registre General de l? AMB. En cas de detectar-se per part de l? AMB un incompliment en aquest sentit, serà causa de revocació de la subvenció.

DOTZENA.- CRITERIS DE VALORACIÓ

1. Criteris de valoració, puntuacions màximes:

1.2. Projectes de Cooperació al Desenvolupament

i. Valoració de les capacitats de l'entitat sol·licitant i sòcies locals 10

ii. Alineament amb Pla Director 2017-2019 (PD) i Convocatòria 2018 15

iii. Alineament amb Eixos Transversals del Pla Director 2017-2019 15

iv. Pertinença i impacte 15

v. Disseny i metodologia 20

vi. Sostenibilitat i viabilitat 10

vii. Característiques del pressupost 15

TOTAL 100

1.3 Projectes d? Educació per a la ciutadania global

i. Valoració de les capacitats de l'entitat sol·licitant i sòcies locals 10 ii. Alineament amb el Pla Director i la Convocatòria 15 iii. Alineament amb Eixos Transversals del Pla Director 2017-2019 15 iv. Pertinença i impacte 15

v. Disseny i metodologia 20

vi. Sostenibilitat i viabilitat 10

vii. Característiques del pressupost 15

TOTAL ç100 100

1.4 Cooperació coordinada (Ajuntaments-AMB)

i. Compromisos, fortaleses, vincles i complementarietat d? ajuntament(s) sol·licitant(s) i sòcies locals 20

ii. Alineament amb objectius sectorials, prioritats geogràfiques i inclusió del eixos transversals del Pla Director 2017-2019 30

iii. Solidesa i coherència de la nota concepte i el seu pressupost, i pertinença de la intervenció proposada 50

TOTAL 100

2. La convocatòria especificarà el detall de la ponderació del criteris de valoració. També podrà incloure puntuacions mínimes exigibles per apartats.

3. Si la valoració total obtinguda fos inferior a 60 punts, la subvenció serà denegada per no assolir la puntuació mínima exigible.

4. En cas que el pressupost total de les sol·licituds que superior la fase d? admissió (60 punts) excedeixi el pressupost total disponible a cadascuna de les modalitats de la convocatòria, l? AMB discriminarà, entre el conjunt de sol.licituds, per ordre de puntuació de major a menor.

TRETZENA.- COMPOSICIÓ DE L? ÒRGAN COMPETENT PER A L? ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

1. L? òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds, la presidència del qual en formularà la proposta de resolució, estarà integrat per un nombre senar de membres i estarà format pels membres polítics i tècnics de l'AMB, ostentant la seva presidència la presidència de l? AMB o la vicepresidència de l? Àrea d? Internacional i de Cooperació, o persona en qui delegui. La designació dels membres tècnics i polítics de l? Òrgan col·legiat per examinar i valorar les sol·licituds es farà en el moment d'aprovar les Bases reguladores. Igualment en formarà part un membre dels òrgans de control corporatiu que designaran, conjuntament, la Secretaria general i la Intervenció de fons.

CATORZENA.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

1. De conformitat amb l? article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions l? òrgan col·legiat que ha de formular la proposta de concessió de les subvencions i suports econòmics serà establert en cada convocatòria.

2. El Consell Metropolità de l? Àrea Metropolitana de Barcelona o be si aquest delega en la Junta de Govern de l? Àrea Metropolitana de Barcelona té la competència per l? execució i resolució de la proposta de resolució presentada per la Vicepresidència de l? Àrea d? Internacional i de Cooperació de l? AMB o la presidència de l? Àrea Metropolitana de Barcelona que proposaran sobre les sol·licituds que s? hagin de tenir per desistides i sobre l'atorgament o denegació de les subvencions o suports econòmics que es considerin oportuns d? acord amb els criteris de valoració continguts en aquestes Bases i la corresponent convocatòria. La resolució es dictarà i notificarà en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins d? aquest termini legitima els/les interessats/des per entendre desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds.

3. La decisió de rebuig d? una sol·licitud o de no concedir una subvenció es basarà en alguna de les següents raons:

3.1 Sol·licitud rebuda fora de termini

3.2 Incompliment d? algun dels requisits descrits a les Bases.

3.3 No assolir la puntuació mínima.

3.4 La resolució es notificarà a les persones físiques o jurídiques interessades, d? acord al que estableix l? article 45.1 b) de la Llei 39/15. , mitjançant la publicació en la Base de Datos Nacional de Subvenciones . Les subvencions i suports econòmics concedits s? incorporaran a la pàgina web de l? AMB, així com en altres mitjans que es consideri oportú.

4. En el supòsit que, un cop resolta la convocatòria pública de subvencions i suports econòmics, i en el transcurs de l'exercici quedés crèdit sense destí, es podran atendre sol·licituds que haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s? hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, i que compleixin tots els criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquestes Bases. En tot cas, dita circumstància s? haurà d? aprovar amb la corresponent resolució administrativa.

5. El pagament de les subvencions i suports econòmics atorgats es realitzarà, un cop resolt i acceptat l? atorgament de la subvenció o suport econòmic, mitjançant una bestreta corresponent al 60% de l? import total aprovat a continuació de la seva aprovació i un abonament per valor del 40% restant un cop aprovada per l? AMB la justificació final del projecte. Les despeses futures queden supeditades a l? existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost anual.

6. Els pagaments es realitzaran mitjançant transferència al compte bancari que l? entitat indiqui, en el model que a aquests efectes s? adjunti a la convocatòria. O en el seu defecte, al compte bancari que consti d? alta a Tresoreria de l? AMB.

QUINZENA.- OBLIGACIONS DELS ENS BENEFICIARIS D? UNA SUBVENCIÓ O SUPORT ECONÒMIC

1. Una vegada atorgades les subvencions i suports econòmics, les obligacions dels ens beneficiaris perceptors dels mateixos són les següents:

1.1.Donar compliment a les condicions fixades en la resolució d? atorgament de la subvenció suport econòmic.

1.2.Comunicar la reformulació del projecte amb el pressupost i cronograma actualitzat, sempre i quan aquest hagi sofert variacions respecte a la proposta presentada a la convocatòria (base dissetena).

1.3.Acreditar la realització de l? activitat que fonamenta la concessió de la subvenció o suport econòmic i complir, en el seu cas, els requisits i condicions que determinen la concessió. La subvenció o suport econòmic només podrà ser usat amb la finalitat per a la qual ha estat atorgat.

1.4.Sol·licitar autorització al Servei de Cooperació Internacional de l? AMB per dur a terme les modificacions substancials del projecte, de força major, abans de ser implantades (base dinovena).

1.5.Mantenir registres precisos, sistemàtics i transparents, a nivell tècnic i econòmic, de l? execució del projecte.

1.6.Justificar les despeses fetes en base a l? aplicació de la subvenció o suport econòmic rebut, tal com determinen aquestes Bases.

1.7.Acreditar amb les certificacions bancàries corresponents la transferència de l? import total (o dels imports parcials fins a la totalitat) destinat a sufragar les despeses per part de l? entitat sòcia local, així com la certificació bancària de la recepció econòmica en un compte la titularitat del qual correspongui a la pròpia entitat sòcia local perceptora.

1.8.Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i a les de control financer que es considerin necessàries per part de l? AMB. Facilitar tota la informació requerida pels òrgans de fiscalització de la comptabilitat pública.

1.9.Fer constar en el material imprès o altres mitjans de difusió i publicitat de l? activitat la frase Amb el suport de l? Àrea Metropolitana de Barcelona conjuntament amb el logotip de la Institució del qual se'ls farà entrega en arxiu digital. Cal també lliurar a l? AMB dos exemplars, com a mínim, dels materials més rellevants editats en el marc de les activitats subvencionades.

1.10.Comunicar a l? AMB, amb acreditació documental a l? efecte, l? obtenció d? altres subvencions, suports econòmics, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

1.11. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits establerts en aquestes Bases i a la normativa d? aplicació (base vint-i-dosena).

2. L? incompliment d? aquestes obligacions podrà comportar l? anul·lació de la subvenció segons el previst a aquestes Bases (base vint-i-dosena).

3. En aplicació de la Llei 19/2014 de Transparència, d? accés a la informació pública i bon govern, dels ens subvencionats o receptors de suport econòmic hauran de complir els següents requisits:

3.1. L? ens subvencionat o receptor de suport econòmic resta obligat (un cop aprovat el projecte) a informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l? ens vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de la institució. Així mateix, les persones jurídiques que resultin beneficaries de subvencions o suports econòmic públics per un import superior a 10.000 euros hauran de comunicar

a l? Àrea Metropolitana de Barcelona, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

3.2. Els ens beneficiaris es compromet a facilitar a l? Administració, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d? accés exercit pels ciutadans, en relació a la subvenció.

3.3. L? ens beneficiari resta obligat a facilitar a l? Administració la informació establerta per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, referent a les activitats directament relacionades amb la gestió de serveis públics.

3.4. L? ens beneficiari haurà d? adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindrà de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

L'Òrgan competent per a recepcionar i avaluar les denúncies és la Presidència de l'AMB.

3.5. Amb caràcter general, els ens que en resultin beneficiats per les subvencions o suports econòmics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3.6. En particular, les persones sol·licitants d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l? òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos. Per a la concreció d'aquest concepte s? estarà a allò que es determina a l'informe de l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre la gestió dels conflictes d? interès en el Sector públic de Catalunya, de 24 de maig de 2016 (www.antifrau.cat).

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l? òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l? avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les Bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa a les entitats beneficiàries en relació amb l? Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern.

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d? aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a entitats beneficiàries d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

SETZENA.- DESPESES IMPUTABLES A LA SUBVENCIÓ O EL SUPORT ECONÒMIC

1. Únicament es prendran en consideració per a la subvenció els costos definits com a despeses subvencionables tal i com es descriuen en el següent punt d? aquesta Base.

2. Per a ser considerades subvencionables a efectes de la convocatòria, les despeses hauran de:

2.1.Ser necessàries per a l? execució de l? acció, estar previstes en la descripció dels costos imputables a cada partida i atendre els principis de bona gestió financera, en particular de eficiència i eficàcia.

2.2.Estar vinculades clarament a les activitats previstes al projecte.

2.3.Estar previstes per a ser abonades durant el període d? execució de l? acció finançada per l? AMB.

3. Tenint en compte els requisits anteriors, la resta del finançament podrà provenir d? altres participants o finançadors, ja siguin públics o privats, sempre que l? import concedit en cap cas no sigui de tal quantia que, en concurrència amb altres subvencions, suports o ajuts econòmics, superi el cost de l? activitat que vol desenvolupar l? ens beneficiari.

4. L? import de la subvenció o suport econòmic es fixarà d? acord amb el pressupost i la documentació aportada per l? ens sol·licitant, i d? acord amb les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria. L? AMB podrà demanar aclariments i, en el seu cas, establir reduccions.

5. Els rendiments financers que generin els fons lliurats als ens sol·licitants i entitats sòcies locals, hauran d? acreditar-se mitjançant certificació bancària i s? aplicaran per a sufragar, exclusivament costos directes (definits al punt 9 d? aquesta Base) vinculats a la intervenció. L? ens beneficiari donarà compte a l? AMB dels conceptes als quals s? han imputat aquests rendiments a l? informe de justificació final.

6. Quan per a l? execució de les accions les entitats haguessin de recórrer a la subcontractació, la despesa realitzada per aquest procediment imputable a la subvenció atorgada no podrà excedir de l? import de 18.000 EUR.

7. En el cas dels projectes executats per entitats les subvencions atorgades podran cobrir costos directes i indirectes. No obstant, la imputació dels costos indirectes no podrà excedir d? un 10% del total de la subvenció atorgada per l? AMB. A aquests efectes s? entendrà per costos indirectes aquells que en són propis del funcionament regular, tant de les entitats sol·licitants com de les sòcies locals, i que formen part del seu pressupost anual, aprovat pels socis, i s? hauran d? imputar durant el període d? execució.

8. En el cas dels suports econòmics atorgats als ajuntaments només seran imputables els costos directes.

9. Són costos directes aquells que es troben directament vinculats a l? execució de la intervenció i que fan possible la consecució dels objectius i dels fins que fonamenten l? atorgament de la subvenció. Es consideren costos directes els següents:

9.1. Costos directes corrents.

9.1.1. Subministraments i materials no inventariables. Despesa material fungible (consumibles en terminis inferiors a un any) necessaris per a l? execució del projecte. S? inclouran en aquesta partida aquelles despeses de reparacions, manteniment i d? equips, material d? oficina i material de formació i comunicació.

9.1.2. Serveis tècnics i professionals requerits en el projecte com la realització de capacitacions, seminaris, diagnòstics, informes, publicacions o avaluacions, entre altres.

9.1.3. Funcionament: aigua, llum, lloguer d? oficina o local, comunicacions.

9.1.4. Viatges, estades i dietes. Inclou despeses vinculades a la mobilitat del personal de l? equip d? execució i dels subjectes de drets necessàries per a l? execució del projecte.

9.1.5. Personal. Només s? admetran les despeses d? aquell personal que forma part del pla operatiu sense el qual la intervenció no es podria dur a terme. Les despeses de personal subvencionables podran incloure salaris i assegurances socials. Amb la finalitat de garantir els drets dels diferents tipus de personal es requerirà la justificació del compliment de les liquidacions de les càrregues socials en funció de la legislació laboral de cada país, tant si els costos són imputats a la subvenció de l? AMB com si no ho són. En qualsevol cas, la imputació podrà ser total o parcial en funció de la dedicació. S? entén per:

a) Personal local: aquell personal de l? ens sol·licitants o sòcia local, o d'una altra organització de l'agrupació consorciada, amb contracte sotmès a la legislació laboral del país on s'executa el projecte i en el qual presta els seus serveis, estant les seves funcions i tasques directament relacionades amb aquest.

b) Personal expatriat: aquell personal de l? ens sol·licitant o de l? agrupació, amb contracte sotmès a la legislació laboral d? un país diferent al que s? executa el projecte o que presta els seus serveis al país on s'executa el projecte, estant les funcions i tasques directament relacionades amb aquest.

c) Personal en seu: aquell personal de l? ens sol·licitant o de l? agrupació , amb contracte sotmès a la legislació laboral espanyola, que presta els seus serveis en seu de l? entitat fora del país on s? executa el projecte, amb independència que, per raó de les seves funcions, hagi de desplaçar-se al país d'execució ocasional o regularment, estant les funcions i tasques directament relacionades amb la posada en marxa i seguiment en els projectes de Cooperació Internacional i/o l? execució d? accions d? Educació per la Ciutadania Global.

Els ens beneficiaris de la subvenció hauran d? acreditar la disposició de l? assegurança obligatòria de voluntariat de totes les persones voluntàries que desenvolupin tasques en el projecte.

9.1.6. Despeses financeres. S? inclouran les despeses notarials i registrals indispensables per a l? execució de la intervenció. També es tindran en compte les despeses bancàries produïdes pel compte del projecte excepte els interessos de demora, càrrecs bancaris per a mala gestió o incompliments legals. S? inclouran les despeses bancàries derivades de les transferències bancàries dels fons al país d? execució del projecte.

9.1.7. Fons rotatoris. Constitueixen el mecanismes de crèdit a petita escala com són els microcrèdits.

9.2. Costos directes d? inversió.

9.2.1 Adquisició de terrenys i/o immobles: L? AMB no subvencionarà compres de terrenys o edificis, tret de situacions excepcionals i degudament justificades i que comportin una titularitat final pública. No obstant això, s? accepten com a aportacions cofinançades o valoritzades.

9.2.2. Construccions i/o reforma d? immobles i infraestructures. L? AMB no subvencionarà la construcció i/o reforma d? immobles, tret de situacions excepcionals i degudament justificades i que compleixin els següents requisits:

a) Construcció d? infraestructures en els països d? execució dels projectes de marcada incidència medi ambiental (abocadors, pous, altres activitats d? explotació de recursos naturals, etc.) que comptin amb un estudi d? impacte ambiental previ i estiguin relacionades amb les competències pròpies de l? AMB.

b) Construcció o manteniment d? infraestructures en els països d? execució dels projectes relacionades amb les competències pròpies de l? ÀMB i amb una clara relació amb els objectius del projecte, i que comptin amb un compromís ferm per part de les administracions i entitats locals receptores en els països d? execució dels projectes de donar una continuïtat pressupostària i dotar dites infraestructures de material i personal necessari pel seu bon funcionament. Aquest compromís s? haurà de plasmar documentalment i s? haurà d? aportar dins de la documentació tècnica annexa a la proposta.

9.2.3. Equips i materials inventariables. Compra d? equips i materials inventariables, com són instal·lacions tècniques, maquinària, mobiliari i equips.

10. En cap cas seran despeses subvencionables per l? AMB:

10.1. Les provisions per possibles pèrdues o deutes.

10.2 . Les despeses de procediments judicials.

10.3. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

10.4 Les despeses finançades per un altre finançador.

10.5 Impostos personals sobre la renda (IRPF), Impost de Societats ni impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació (IVA i altres).

DISSETENA.- REFORMULACIÓ DEL PROJECTE

1.De conformitat amb l? art. 27 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s? entén per reformulació l? adequació del projecte presentat a convocatòria a la proposta de subvenció per a l? execució del mateix, amb les seves circumstàncies i condicions concretes. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l'objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts respecte de las sol·licituds o peticions.

2. Un cop publicada la resolució provisional d? atorgament de la subvenció al BOPB, si resulta necessària, s? ha de comunicar la reformulació per escrit, en el termini indicat en la convocatòria. La reformulació ha de contenir les activitats, pressupost i cronograma actualitzat.

3. L? òrgan competent per autoritzar o desestimar les reformulacions serà la Direcció de l? Àrea d? Internacional i de Cooperació de l? AMB.

4. Si l? interessat no comunica la reformulació, s? entendrà que el projecte inicial presentat a la convocatòria no ha sofert variacions. I es prendrà aquest com a referència a efectes de justificacions i comprovacions posteriors.

DIVUITENA.- MODIFICACIONS RELATIVES A LES ENTITATS SOL·LICITANTS

1. Les modificacions relatives a l? entitat sol·licitant, com ara canvis en la Junta Directiva o Patronat, canvi d? adreça, modificacions estatutàries o canvis del compte bancari, seran objecte d? una notificació per escrit presentada al Registre General de l? AMB dirigida a la Direcció d? Àrea d? Internacional i de Cooperació.

DINOVENA.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE SUBVENCIONAT

1. Els ens hauran de dur a terme les activitats subvencionades d? acord amb el projecte presentat i la resolució d? atorgament de la subvenció. Tot i que durant l? execució del projecte es pot comunicar i sol·licitar l? acceptació de modificacions.

2. Les modificacions substancials respondran sempre a casos objectius de força major i requeriran la presentació de sol·licitud, que serà objecte d? informe per part de l? equip tècnic del Servei de Cooperació que s? elevarà a la Direcció de l? Àrea d? Internacional i de Cooperació, òrgan competent per a la seva autorització o desestimació.

3. Es consideren modificacions substancials:

4.1.Canvis en els objectius generals i/o específics, en els resultats esperats i indicadors definits. Així com modificacions en les activitats que afectin el pressupost o els indicadors.

4.2.Modificacions superiors al 15% de les partides pressupostàries aprovades corresponents a l? aportació econòmica de l? AMB.

4.3.Canvi de l? entitat sòcia local, població subjecte de drets o localització del projecte.

4.4.Canvis en la composició d? agrupació d? entitats.

4.5.Desviacions que afectin la data final d? execució del projecte.

5. Si els canvis no es consideren significatius i estan prou motivats, l? equip tècnic del Servei de Cooperació es donarà per assabentat dels mateixos, i els comunicaran a l? òrgan instructor. Si els canvis no es consideressin prou motivats es tractaran pel mateix procediment que les modificacions substancials.

VINTENA.- JUSTIFICACIÓ I CONTROL DE LES SUBVENCIONS

1. De conformitat amb la base quarta els projectes hauran de finalitzar abans del 31 de juliol de 2019 i el termini màxim per presentar la justificació serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització de l? actuació.

L? òrgan instructor, amb caràcter excepcional i en base a una resolució motivada que s? haurà d? aprovar abans de la finalització del termini inicial, podrà concedir una pròrroga per a l? execució del projecte per un període no superior a dos mesos i, en aquest cas, el termini per a la presentació de la justificació serà, com a màxim, de dos mesos a comptar des de la data de finalització del projecte.

2. Si la quantia de la subvenció atorgada és superior a 30.000 EUR serà necessària la presentació del compte justificatiu amb d'una memòria econòmica justificativa del cost de les obres o activitats realitzades amb aportació de justificants de despesa, amb el contingut previst a l'article 72 del RLGS i a les Bases reguladores.

3. Si l'import de la subvenció és inferior a 30.000 EUR, i sempre que les Bases reguladores de la subvenció així ho prevegin, podrà tenir caràcter de document amb validesa jurídica per a la justificació de la subvenció el compte justificatiu simplificat previst a l'article 75 del RLGS. El compte justificatiu final inclourà en tots els casos una memòria descriptiva i una memòria econòmica d? ingressos i despeses, ambdós documents segons model que es publicarà en cada convocatòria.

4. Les factures, minutes i altres justificants de despesa es presentaran amb els seus corresponents documents originals o fotocòpies compulsades (en el cas de l? entitat sòcia local), a nom dels ens beneficiaris o entitats sòcies locals, si és el cas, acompanyats de fotocòpies per ser compulsades pel Servei de Cooperació de l? AMB. Els comprovants originals de despesa hauran d? estar degudament diligenciats amb els imports imputats a l? aportació de l? AMB.

5. Com a excepció al punt anterior, quan s? hagin de justificar projectes que per circumstàncies específiques del país on es desenvolupi l? actuació, resulti d? extrema dificultat obtenir fotocòpies autentificades de les factures originals; i si aquesta autentificació resultés impossible per excessivament difícil o costosa, s? admetrà una certificació de l? entitat conforme les còpies presentades són autèntiques. Al ser excepcions, i com a tals, no s? admetran excepte per consulta prèvia i acord exprés amb els serveis tècnics de l? AMB.

6. Si s? han d? aportar factures escrites en llengua diferent del català, castellà, anglès, francès o portuguès s? hauran d? acompanyar d? una traducció al català, castellà, anglès o francès del detall descrit de cada una d? elles amb una certificació de l? entitat conforme aquesta traducció és fidel a les dades expressades en la llengua d? emissió.

7. L? AMB podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. L? ens beneficiari de la subvenció haurà de donar lliure accés a la seva comptabilitat (llibres i registres comptables).

8. Quan l? ens beneficiari sigui una administració o entitat del sector públic, les Bases reguladores podran exemptar de l? obligació de presentar justificació documental i substituir-la per un certificat acreditatiu de les despeses efectuades signada pel Secretari/a general o l'Interventor/a de fons, sens perjudici que l'AMB pugui sol·licitar els justificants de despeses si ho consideres oportú.

9. Si per causes fefaentment justificades les accions formulades d? un projecte, incloses les reformulacions, modificacions sobrevingudes informades i aprovades per l? òrgan instructor, no es poguessin executar en la seva totalitat, l? AMB podrà admetre el compliment parcial i la part del pressupost no executat serà deduïda del pagament de la subvenció.

VINT-I-UNENA.- ACTUACIONS DE SEGUIMENT

1.Com a un dels elements de gestió per tal de garantir l? eficàcia en els objectius fixats per l? AMB, i, amb la finalitat de fomentar un contacte més directe amb els ens beneficiaris, es convocarà a cada una d? ells almenys a una reunió amb el servei de cooperació de l? AMB, durant el període d? execució del projecte.

VINT-I-DOSENA.- ANUL·LACIÓ I REINTEGRAMENT

1. L? ens beneficiari podrà renunciar voluntàriament a la subvenció, reintegrant el seu import si ja l? hagués percebut. Aquesta renúncia, però, no s? admetrà un cop finalitzat el termini de justificació; en aquest cas es procedirà a l? anul·lació per incompliment, en els termes de la Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament, amb l? exigència de les responsabilitats que s? escaiguin.

2. En cas que fos d? aplicació l? anul·lació esmentada, es comunicarà aquesta a l'interessat i se? l requerirà perquè, dins del termini d? un mes següent a la notificació, ingressi l'import de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la data de pagament, amb l? advertiment que, transcorregut l'esmentat termini, es procedirà al cobrament per la via de constrenyiment.

VINT-I-TRESENA.- RÈGIM SANCIONADOR

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les conductes assenyalades al Títol IV de la Llei General de Subvencions, les quals seran sancionades segons allò que estableix el capítol II del mateix.

2. Així, entre d? altres establertes al capítol I de l? esmentat títol, es consideraran infraccions molt greus:

2.1.L'obtenció d'una subvenció o ajuda falsejant les condicions requerides per a la seva concessió i ocultant les que la haguessin impedit o bé limitat.

2.2.La no aplicació de les quantitats rebudes a les finalitats per la que la subvenció va ser concedida, sempre que no s'hagi procedit a la seva devolució sense previ requeriment.

2.3.La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l? AMB o qualsevol òrgan competent.

3. Les infraccions seran sancionades mitjançant multes de fins el triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada i no justificada. És podrà acordar la imposició de les sancions següents:

3.1.Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d? optar a l? atorgament de subvencions públiques.

3.2.Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, per a celebrar contractes amb l'AMB, previ el procediment corresponent.

4. La multa pecuniària ho serà independent de l'obligació de reintegrar contemplada a la base vinti-tresena.

5. Les causes de força major sobrevingudes no imputables a l? ens beneficiari (desastres naturals, manca de seguretat del personal, canvis polítics que afectin l? execució i altres causes similars) permetran la suspensió del projecte sense penalitzacions, sempre que:

5.1.Es justifiqui fefaentment aquesta circumstància a criteri de l? equip tècnic l? AMB.

5.2.Es retornin les subvencions o suport econòmics no aplicats al projecte.

5.3.Es justifiquin els imports ja executats d? acord amb el projecte aprovat.

VINT-I-QUATRENA.- DISPOSICIONS FINALS

1. L'AMB quedarà exempta de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altre mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o ens destinataris de les subvencions o suport econòmics atorgats.

En allò no previst en aquestes Bases serà d? aplicació l? Ordenança General de l? AMB, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el reglament de la Llei de subvencions.

Cooperación internacional
Educación
Cooperación al desarrollo
Proyectos de cooperación
Justicia
Catalán
Estudios
Transporte y vehículos
Transporte
Medio Ambiente
Alquiler de vivienda
Francés