Aprovació definitiva de la convocatòria d'atorgament de subvencions a les AMPES per al curs escolar 2017-2018 - Boletín Oficial de Lleida de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en sessió Plenària ordinària, realitzada el 16 d'abril de 2018, va aprovar inicialment realitzar la convocatòria d'atorgament de subvencions a les Ampes, per al curs escolar 2017-2018.

Atès que l'aprovació inicial va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província número 81, de data 26 d'abril de 2018, i al tauler d'anuncis d'aquesta Entitat, sense que s'hagi presentat cap reclamació contra el mateix, es fa públic per a general coneixement el text íntegre.

CONVOCATÒRIA

Ajuts AMPA, curs escolar 2017/2018

Primer. Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva ales AMPA per les activitats del curs escolar 2017-2018.

Segon. Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

Les Bases generals aprovades pel Ple del dia 6 de juny de 2016.

La Normativa general de subvencions.

Tercer. La dotació màxima de la convocatòria és de 4.830,00 euros, que es financen a càrrec de la partida 32605-48000 (01) del vigent pressupost econòmic.

Quart. Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s'ha de fer de manera preferent per mitjans telemàtics, mitjançant el Model de l'Annex I que s'adjunta a la convocatòria i que es troba a l'adreça electrònica ( http://www.plaurgell.cat ). En tot cas aquest formulari i la documentació que s'hagi d'adjuntar s'haurà de trametre al Registre General del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

El termini de presentació de les sol·licituds es preveu per al present curs escolar 2017/2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Juntament amb la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la següent documentació:

- Breu memòria explicativa dels projectes i activitats.

- Pressupost d'ingressos i despeses.

- Quantitat de l'ajut que se sol·licita.

- El volum de finançament aliè, si escau.

- El programa de dates de realització.

Una vegada presentada la sol·licitud s'examinarà si la documentació requerida ha estat presentada correctament. En cas que sigui incorrecta o incompleta el Consell Comarcal requerirà que s'esmeni o que es completi durant un període de 10 dies hàbils, el contingut de la sol·licitud o que es realitzi la rectificació dels documents lliurats, advertint que d'incomplir-se el termini establert s'arxivarà d'ofici l'expedient sense cap tràmit posterior d'acord amb la Llei 39/2015, de règim jurídic del sector públic.

Cinquè. Una vegada s'hagi comprovat la correcta presentació de la sol·licitud i documentació que l'acompanya, es procedirà a l'atorgament de l'ajut que es resoldrà mitjançant decret de la Presidència d'aquest Consell Comarcal i que serà comunicat als interessats en el termini màxim de 10 dies.

Sisè. Una vegada s'hagi comunicat l'atorgament de l'ajut els interessats hauran de presentar la documentació justificativa de la despesa conjuntament amb el certificat de finançament d'acord amb el model de l'Annex 2.

La justificació de la despesa es farà mitjançant la presentació de les factures originals de les despeses o bé còpia autenticada de les mateixes com a màxim fins el dia 30 de novembre de 2018.

Una vegada comprovada que la documentació justificativa ha estat presentada correctament es realitzaran els tràmits per tal de procedir al seu pagament.

Setè. Les subvencions concedides es publicaran a la pàgina web del Consell Comarcal.

Vuitè. En la publicació de la resolució o acord resolutori ha de constar que aquest acord no exhaureix la via administrativa i es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat o són impugnats directament davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Novè. L'àmbit temporal de les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció correspondran al curs escolar 2017/2018.

Les despeses subvencionables consten establertes en les Bases generals aprovades. Només s'atorgarà un ajut per beneficiari.

Mollerussa, 5 d'abril de 2018

El president, Joan Trull i Borràs

ANNEX 1

Model de sol·licitud

Nom i cognoms........................................................................................................................................................

amb DNI...................................................................................................................................................................

que actua en / com a...............................................................................................................................................

de (nom de l'Entitat).................................................................................................................................................

amb NIF....................................................................................................................................................................

del municipi de.........................................................................................................................................................

codi postal...........................comarca......................................................................................................................

Adreça......................................................................................................................................................................

Telèfon......................................................................................................................................................................

Exposa:

Que conec les Bases per les quals es convoquen els ajuts per a.........................................................................

I

Sol·licita:

La concessió d'un ajut de...............................................................................................................................euros

per al desenvolupament del projecte següent........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...........................................................................................,........de/d'........................................................de 2018

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

ANNEX 2

Model de certificat de finançament

Nom i cognoms........................................................................................................................................................

amb DNI...................................................................................................................................................................

que actua en / com a...............................................................................................................................................

de (nom de l'Entitat).................................................................................................................................................

amb NIF....................................................................................................................................................................

del municipi de.........................................................................................................................................................

codi postal...........................comarca......................................................................................................................

Adreça......................................................................................................................................................................

Telèfon......................................................................................................................................................................

Certifico:

Que l'import total de les despeses vinculades a les activitats de l'AMPA, que represento, durant el curs escolar 2017/2018 han estat:

Descripció de conceptes, materials, professors, etcètera......................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Que l'import total dels ingressos realitzats i/o previstos segons les dades que consten pel mateix període

són:

Descripció de conceptes, quotes, subvencions, etcètera......................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

S'ha d'incloure l'import de la subvenció del Consell Comarcal.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat,

...........................................................................................,........de/d'........................................................de 2018

Signatura i segell......................................................................................................................................................

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Mollerussa, 29 de maig de 2018

El president, Joan Trull i Borràs

Escuelas
Ampas
Justicia