Aprovació definitiva de convocatòria de subvencions per a projectes i activitats ciutadanes a desenvolupar en l'àmbit d'acció social, cultura, esports, joventut i educació, 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA A DEFINITIU DE L? ACORD D? APROVACIÓ DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CIUTADANES A DESENVOLUPAR EN L? AMBIT D? ACCIO SOCIAL, CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I EDUCACIO DE L? ANY 2018

De conformitat amb el que preveu l? art. 49 en relació amb l? art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases del règim local, i atès que ha esdevingut definitiva l? aprovació inicial de la modificació de l? Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de l? Ajuntament de la Roca del Vallès, acordada per Junta de Govern local en sessió de 19 de març de 2018, sotmès a informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 d? abril de 2018, al tauler d? edictes electrònic i en el tauler d? anuncis físic de l? Ajuntament des del 4 d? abril de 2018 al 7 de maig de 2018 i a la pàgina web de l? Ajuntament, sense que s? hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública la seva aprovació definitiva i se? n transcriu el text íntegre:

1.- OBJECTE i CONDICIONS

L? objecte d? aquesta convocatòria és la sol' licitud, la concessió, el pagament i la justificació de les subvencions que atorga l? Ajuntament de la Roca del Vallès en règim de concurrència competitiva, per a projectes i activitats ciutadanes, a desenvolupar en l? àmbit de l? acció social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès, d? acord amb el que preveu l? Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions vigent.

Les activitats o projectes pels quals es sol' liciti subvenció han d? acomplir els següents requisits:

c) Que el projecte es realitzi en el terme municipal de la Roca del Vallès, o fora d? aquest en el cas que es consideri d? interès per a la projecció exterior del municipi.

d) Que els projectes que es realitzin siguin sempre sense ànim de lucre, o bé que, si s? obtenen beneficis, aquests siguin revertits a la pròpia activitat i declarar-los com a ingrés quan es presenti la memòria de l? activitat.

Cada sol' licitant podrà presentar un o varis projectes en diferents àmbits: acció social, cultura, esports, joventut i/o educació. Caldrà però, presentar una sol' licitud per a cada projecte presentat, especificant explícitament l? àmbit temàtic en el qual es vol que aquell projecte concorri. Un projecte només podrà concórrer a un ÚNIC àmbit temàtic.

Les subvencions concedides a l? empara d? aquesta convocatòria d? atorgament s? hauran de destinar a projectes desenvolupats durant el període comprés entre l? 1 de gener i el 31 de desembre de 2018 (projectes anuals) o bé de l? 1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019 (projectes per curs escolar/temporades). Les despeses justificatives del projecte hauran d? estar compreses en el període en el qual s? ha desenvolupat el projecte.

2.- FINALITATS

La finalitat de la subvenció és promoure projectes d? interès públic o social per a la població i que tinguin per finalitat un o més dels següents aspectes:

' Millorar la cohesió social del municipi. ' Promoure l? associacionisme que treballa potenciant serveis d? interès general per a la col' lectivitat. ' Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació. ' Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat.

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

' Possibilitar el creixement social, cultural, esportiu, educatiu i econòmic del municipi. ' Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania. ' Eradicar les desigualtats de gènere existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política i cultural del municipi. ' Afavorir la integració de persones amb risc d? exclusió dins la vida social i cultural de la Roca. ' Promoure, defensar i garantir els drets i deures de la ciutadania. ' Promoure la defensa del medi ambient i la sostenibilitat mediambiental

3.- FORMA DE CONCESSIÓ

El procediment per a l? atorgament de les subvencions serà el règim de concurrència competitiva. A aquests efectes tindrà la consideració de concurrència competitiva, el procediment mitjançant el qual la concessió de subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol' licituds rebudes, a fi d? establir una relació entre les mateixes, d? acord amb els requisits de valoració prèviament fixats a la convocatòria; i, adjudicar, dins el límit fixat a la convocatòria i d? acord amb el crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut la major valoració en aplicació dels criteris aprovats prèviament.

L? òrgan competent per a l? atorgament de les subvencions serà la Junta de Govern Local, que concedirà les subvencions, d? acord amb la proposta realitzada per la comissió qualificadora.

4.- BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris/àries de les subvenciones, segons s? estableix en l? article 5 de l? Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions de l? Ajuntament de la Roca del Vallès:

3. Les entitats sense ànim de lucre, per realitzar activitats de caràcter, cultural, social, educatiu, esportiu, cívic o anàlogues, i no vagin en contra dels valors i drets universals i a més que tinguin la seva seu o delegació a la Roca del Vallès. 4. Les agrupacions de persones físiques, empadronades a La Roca del Vallès, que realitzin activitats en el territori de la Roca del Vallès de caràcter , cultural, social, educatiu, esportiu, cívic o anàlogues i no vagin en contra dels valors i drets universals.

No podran obtenir la condició de beneficiari/a les persones o entitats que estiguin incloses en qualsevol de les circumstancies assenyalades a l? article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tampoc podran obtenir la condició de persona beneficiària les associacions o entitats, respecte de les quals hi hagi previst, de forma nominal o singularment, al Pressupost General de l? Ajuntament de la Roca del Vallès, una concessió directe mitjançant l? instrument d? un conveni de col' laboració entre l? Ajuntament i l? entitat o associació, excepte en el cas que es tracti d? un projecte totalment diferent al que és objecte d? un conveni de col' laboració.

5.- TERMINIS PER PRESENTAR LA SOL' LICITUD

L? acord d? aprovació de les bases específiques de subvencions per a projectes i activitats a desenvolupar en l? àmbit de l? acció social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès de la Roca del Vallès, s? ha de sotmetre? s al tràmit d? informació pública per un termini de 20 dies hàbils i s? ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d? anuncis de la corporació.

S? obre termini per presentar les sol' licituds per a projectes i activitats a desenvolupar en l? àmbit de l? acció social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès de la Roca del Vallès, durant l? exercici 2018, a partir del dia següent a la finalització del tràmit d? informació pública i restarà oberta fins els següents 20 dies hàbils.

Aquest termini restarà condicionat a que, en el supòsit que es presentessin al' legacions o suggeriments en el transcurs del tràmit d? informació pública, el termini restaria interromput el termini atorgat per a la presentació de sol' licituds fins a la resolució de les al' legacions o suggeriments presentats.

Una vegada concedida la subvenció haurà de notificar-se a la persona interessada en la forma prevista a l? article 42 i 43 de la Llei 39/2015, de l? 1 d? octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6.- ÀMBITS AJUT

6.1.- TIPUS AJUT

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

F) AJUTS ACCIÓ SOCIAL

Els projectes pels quals es pot demanar subvenció han d? estar emmarcats en un dels següents conceptes:

' Promoció i atenció a persones amb discapacitat, infància i adolescència. ' Promoció i atenció a la gent gran. ' Promoció i atenció a la drogodependència. ' Promoció i atenció a la interculturalitat i la inclusió social. ' Promoció i atenció d? acció comunitària i acollida a les persones nouvingudes.

G) AJUTS CULTURA

L? Ajuntament de la Roca del Vallès atorgarà subvencions amb la finalitat de promoure activitats sòcioculturals d? interès públic per a la ciutadania roquerola que complementin i/o ampliïn les ofertes d? iniciativa pública. Els projectes pels quals es demana subvenció han d? estar emmarcats en un dels següents conceptes:

' Creació, producció i difusió d? iniciatives artístiques. ' Foment de la cohesió social mitjançant iniciatives culturals. ' Foment de la cultura popular i tradicional, ' Activitats culturals amb projecció al municipi ' Recerca i difusió del patrimoni etnològic local...

H) AJUTS ESPORT

L? Ajuntament de la Roca del Vallès atorgarà subvencions a entitats esportives de la Roca del Vallès, amb la finalitat de promoure la vida associativa de la ciutat en l? àmbit esportiu. Els projectes pels quals es demana subvenció han d? estar emmarcats en un dels següents conceptes: ' Promoció de programes esportius. ' Foment de la cohesió social mitjançant actes i esdeveniments esportius. ' Formació de l? equip tècnic.

I) AJUTS JOVENTUT

Els projectes pels quals es demana subvenció han d? estar emmarcats en un dels següents conceptes:

' Desenvolupament de projectes de lleure per a joves. ' Desenvolupament de projectes de formació/educació juvenil. ' Projectes que fomentin la participació i la cohesió social mitjançant iniciatives juvenils.

J) AJUTS EDUCACIÓ

L? Ajuntament de la Roca del Vallès atorgarà subvencions a les AMPAS dels centres docents de la Roca del Vallès, amb la finalitat de recolzar projectes eductius que millorin la qualitat de l? educació al municipi de la Roca promoguts per les AMPAS que actuen en l? àmbit de l? educació. Els projectes pels quals es demana subvenció han d? estar emmarcats en un dels següents conceptes:

' Desenvolupament de projectes educatius/formatius per a la comunitat educativa. ' Millora de l? equipament educatiu i formatiu. ' Foment de la cohesió social mitjançant l? organització de celebracions i activitats diverses.

6.2.- DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables, per a qualsevol dels àmbits en el que es vulgui concorre, són aquelles que suposin un cost directe, és a dir, que estiguin directament vinculades a l? execució del projecte i que s? ajustin als àmbits temàtics d? actuació assenyalades anteriorment i que fan possible la consecució dels objectius i de les finalitats que fomenten l? atorgament de la subvenció.

També serà subvencionables les despeses que suposin un cost indirecte, fins un màxim d? un 15% del cost del total. S? entén com a despesa indirecta totes aquelles relacionades amb el funcionament ordinari de l? entitat (llum, aigua, gas, telèfon,. etc..)

Només se subvencionaran despeses directes d? aliments si està degudament motivada, en la sol' licitud de subvenció presentada, la seva necessitat en la realització d? alguna activitat vinculada al projecte i

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

s? acrediti degudament la coincidència de l? àpat amb la data de l? activitat. No se subvencionaran begudes alcohòliques.

El fet que a la sol' licitud de subvenció es relacioni les necessitats de material infraestructural, espais, etc. que una activitat té per la seva execució, no suposa, en cap cas, que la sol' licitud de cessió de material i autorització de l? activitat estigui aprovada. L? entitat o associació haurà, amb un termini mínim de 20 dies abans de la realització de l? activitat, sol' licitar a l? Ajuntament de la Roca del Vallès, l? autorització de l? activitat, la cessió de material, ús d? espais o equipaments municipals i tot allò que consideri pel bon funcionament de la seva activitat.

SUBVENCIONS INDIRECTES IV. El préstec de material infraestructural (cadires, taules, carpes, generador...) de què es disposa per a fer actes públics. En aquest cas, s? haurà de sol' licitar amb una antelació d? un mes. V. L? Ajuntament de la Roca del Vallès prestarà el material en funció de la disponibilitat i el repartiment entre les diverses activitats coincidents en el temps. VI. Altres recursos municipals relacionades amb l? activitat (ús i manteniments de la via pública, d? equipaments, presència de la policia local...)

7.- CREDIT PRESSUPOSTARI A QUE S? ATRIBUEIX LA SUBVENCIÓ

El crèdit pressupostari on s? atribuiran les subvencions són: Subvenció entitats gent gran 07 231 48902 5.000,00 € Subvenció entitats culturals 05 334 48500 13.800,00 € Subvenció entitats esportives 09 340 48504 13.400,00 € Subvenció entitats juvenils 10 337 48000 6.000,00 € Subvenció AMPA escoles 08 320 48503 15.000,00 €

No obstant això, en cas que en el moment de l? atorgament hi hagi partides que no hagin estat exhaurides, es podrà destinar el saldo romanent a altres partides especificades en aquest punt, si escau, sempre que tinguin el mateix grup de classificació de programa.

8.- QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ

L? Ajuntament subvencionarà, com a màxim, fins a un 75% del cost total de una activitat o projecte objecte de subvenció. Restarà a càrrec del sol' licitant l? aportació de la resta del cost, bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

No obstant això, l? import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d? una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d? altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost de l? activitat a desenvolupar per la persona beneficiària de l? activitat. En aquest cas, l? Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost màxim de l? activitat.

9.- COMISSIÓ QUALIFICADORA i CRITERIS DE VALORACIÓ

Segons estableix l? Ordenança general, les sol' licituds presentades seran estudiades i valorades per una comissió qualificadora formada per:

President: Regidor de Participació Ciutadana; Vocals: 3 tècnics de l? Àrea de Servei i Atenció a les Persones i, potestativament el Regidor delegat de l? àmbit a qualificar, amb veu i sense vot; i Actuarà com a secretari el secretari de l? Ajuntament o persona en qui delegui.

Les funcions de la comissió qualificadora serà l? estudi de les sol' licituds presentades en temps i forma, l? aplicació dels criteris de valoració i realitzar l? informe de valoració, que serà remès a al regidor/a de l? àmbit corresponent que realitzarà la proposta a l? òrgan competent. L? informe de valoració de la comissió qualificadora, es farà d? acord amb els següents criteris de valoració:

Tots els projectes estaran valorats amb un màxim de 100 punts amb la següent distribució:

1.- Qualitat: (Fins a un màxim de 25 punts) ' Concreció, qualitat i claredat del projecte. ' Projecte fonamentat, amb estructura interna coherent i sòlida.

2.- Fonaments: (Fins a un màxim de 25 punts)

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

' Ajustament a la realitat social, demogràfica i cultural i a les necessitats del col' lectiu al qual s? adreça. ' Valors que promou el projecte per al municipi (solidaritat, igualtat home-dona, cohesió social, coresponsabilitat educativa, justícia social, convivència...). ' Promoció de la xarxa associativa amb l? objectiu de fomentar la cooperació entre les entitats i l? enfortiment del teixit associatiu.

3.- Impacte: (Fins a un màxim de 25 punts) ' Sensibilització de la població. ' Augment de la capacitació de les persones i/o els col' lectius implicats. ' Rellevància del projecte.

4.- Entitat: (Fins a un màxim de 13 punts) ' Foment de l? associacionisme, el voluntariat i la participació ciutadana. ' Experiència, trajectòria, base social i participació a l? entramat territorial.

5.- Solidesa i finançament: (Fins a un màxim de 12 punts) ' Permanència del projecte, continuïtat en el temps. ' Valoració d? edicions anteriors (en el cas de continuïtat) ' Pla de finançament (aportació pròpia, percentatge demanat).

Només podran rebre subvenció els projectes valorats en igual o més de 25 punts.

El regidor/a delegat d? acció social, cultura, esport, joventut o educació, podrà emetre quantes providències cregui adients, adreçades a la Comissió Qualificadora amb la finalitat de concretar aquells aspectes que afecten a la valoració de projectes i no es desenvolupen ni a l? Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de l? Ajuntament de la Roca del Vallès ni en aquesta convocatòria. Aquestes providències formaran part del conjunt ordenat de documents i actuacions, que serveixen d? antecedent i fonament a la resolució administrativa, i que conformen l? expedient administratiu.

10.- DOCUMENTACIÓ i LLOC DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ.

Les sol' licituds per concórrer a les diferents convocatòries es presentaran electrònicament, mitjançant instància al web municipal, en el termini que s? hagi establert. Les sol' licituds es formalitzaran en documents normalitzat segons els models següents: 6. Sol' licitud subvenció (annex I); 7. Fitxa dades entitat (annex II); 8. Fitxa projecte (annex III); 9. Fitxa pressupost projecte (annex IV).

En el cas que la sol' licitud no la realitzi una entitat legalment constituïda sinó una agrupació de persones:

10. Fitxa declaració persones (annex V)

També s'adjuntarà la següent documentació:

B) Entitats i agrupacions de persones:

III. Fotocòpia del DNI/NIF del president de l? associació que sol' licita la subvenció. IV. Documents annexos consistents en: g. Projecte descriptiu de l? activitat o servei a realitzar, amb pressupost detallat de les despeses desglossat per costos i ingressos a realitzar per a la seva execució, seguint el guió proporcionat juntament amb els impresos normalitzats. h. Domiciliació bancària per transferir l? import de la subvenció. i. Declaració de les subvencions rebudes d? institucions públiques o privades per a aquest programa i compromís de comunicar a l? Ajuntament les que se n? obtinguin en el futur. j. Declaració de no trobar-se inhabilitada per contractar amb les Administracions Públiques o per obtenir subvenció de les mateixes i de trobar-se facultat per actuar en nom de l? entitat. k. En el cas d? agrupacions de persones, declaració expressa dels compromisos assumits per cadascú dels seus membres, així com, el percentatge de l? import de la subvenció a aplicar a cadascú d? ells, que tindran la consideració de persones beneficiàries. l. Certificats de trobar-se al corrent de pagament amb Hisenda i amb la Seguretat Social o, en el seu defecte, autorització perquè l'Ajuntament de la Roca del Vallès en virtut dels respectius convenis de col' laboració en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència Tributària i amb

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

l? Administració de la Seguretat Social, comprovi de forma directa el compliment de les obligacions amb aquestes institucions.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta, l? Ajuntament de la Roca del Vallès reclamarà el compliment o rectificació necessaris. Si l? error o mancança no fos esmenat per l? interessat en el termini de 15 dies hàbils, es podrà arxivar d? ofici l? expedient, sense cap tràmit ulterior, i si s? escau valorar la sol' licitud per part de la comissió qualificadora amb la documentació aportada.

12.- PUBLICITAT

L? acord d? aprovació de les bases específiques de subvencions per a projectes i activitats a desenvolupar en l? àmbit de l? acció social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès de la Roca del Vallès, s? ha de sotmetre? s al tràmit d? informació pública per un termini de 20 dies hàbils i s? ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d? anuncis de la corporació.

L? acord de la convocatòria i el seu contingut haurà de subjectar-se al principi de publicitat i es donarà la màxima publicitat entre les persones potencialment destinatàries, a través de qualsevol mitjà de difusió local i, especialment, a través de la pàgina web municipal.

13.- PAGAMENT

La totalitat de la subvenció es pagarà en un únic pagament i de forma anticipada, és a dir, abans de presentar la seva justificació mitjançant transferència bancària al compte del beneficiari, en el termini d? un mes de l? atorgament.

No obstant això, per procedir a aquest pagament anticipat, s? hauran d? haver justificat, amb caràcter previ, les quantitats atorgades al passat exercici, sempre que el projecte s? hagi acabat. En cas de projectes que tenen una temporalització de curs escolar, es realitzarà el pagament previ informe que el servei corresponent emetrà d? ofici, certificant que el projecte encara no s? ha acabat de realitzar.

14.- TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense ànim de lucre per finançar projectes o activitats serà com a màxim de tres mesos de la finalització del projecte i no més tard del 31 de març de 2019 pels projectes realitzats durant l? any natural.

Per a les sol' licituds de projectes que s? executin en curs escolar/temporada, el termini per a justificar la subvenció atorgada serà com a màxim de tres mesos de la finalització del projecte i no més tard del 30 de setembre de 2019.

Amb caràcter general, si per motius excepcionals no es pot presentar la justificació dins del termini previst, l? entitat o beneficiari pot sol' licitar-ne l? ampliació. Aquesta sol' licitud s? ha de fer per escrit i s? ha de presentar abans que finalitzi el termini obligatori. En aquesta sol' licitud s? han d? al' legar els motius que impedeixen presentar la justificació dins del termini previst. A la vista d? aquesta sol' licitud, l? òrgan competent pot concedir l? ampliació del termini per presentar la justificació.

La no justificació de la subvenció comportarà el retorn del 100% de la quantitat rebuda.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d? interès general a què es condicioni l? atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l? incompliment de les condicions i càrregues imposades en l? acte de concessió.

15. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

La justificació d? aquesta convocatòria per a projectes i activitats a desenvolupar en l? àmbit de l? acció social, cultura, esports, joventut i educació, de la Roca del Vallès de la Roca del Vallès, durant l? exercici 2018, o curs temporada 2018/2019, es regularà pel que estableix l? Ordenança general reguladora de la concessió de Subvencions de l? Ajuntament de la Roca del Vallès que es va elevar l? acord a definitiu publicat al BOPB en data 18 de juliol de 2017. En el supòsit que el citat text legal sofreixi alguna modificació, la regulació de la justificació s? establiria pel nou redactat del text legal.

16. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i pel que fa a l? accés a les dades per compte de tercer, exposem que el regim de protecció de

C/ Catalunya, 24 Tel: 93 842 20 16 08430 La Roca del Vallès

P-0818000-B roca@laroca.cat

http://www.laroca.cat

dades de caràcter personal en les actuacions que es desenvolupen en execució de la present convocatòria serà el previst tant en el text legal esmentat, com en la seva normativa de desplegament.

En tot allò no previst en aquesta convocatòria, s? estarà al que s? estableix en l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de la Roca del Vallès, aprovada pel Ple municipal en sessió de data 31 de març de 2016, sotmesa a informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d? abril de 2016 i elevat l? acord a definitiu mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2017.

Contra aquesta disposició, que és definitiva i ferma en via administrativa, s? hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d? aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d? aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d? acord amb els articles 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s? estimi pertinent.

La Roca del Vallès, a 14 de maig de 2018

L? alcalde Carles Fernández Pérez

Cultura
Educación
Acción social
Deporte
Cultura e idiomas
Deporte
Ampas
Escuelas
Juventud
Tercera edad
Medio Ambiente
Participación ciudadana
Fomento de la participación ciudadana
Infancia
Actividad cultural
Eventos
Drogodependencia
Inclusión social
Discapacidad
Actividades de ocio y tiempo libre
Justicia
Entidades juveniles
Policía nacional y local