Aprovació definitiva d'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per al finançament del servei de teleassistència - Boletín Oficial de Lleida de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

No havent-se presentat cap reclamació ni suggeriment a l'acord d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la concessió de subvencions per al finançament del Servei de teleassistència adoptat en la sessió Plenària ordinària, del dia 27 de juliol de 2017, i objecte de publicació al diari La Mañana, de 2 d'agost de 2017, al BOP de Lleida número 152, de 7 d'agost de 2017, al DOGC número 7431, de 10 d'agost de 2017, i al tauler d'anuncis de la Corporació, els acords inicials esdevenen definitius.

Atès el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local, es procedeix a la publicació íntegra del text de l'esmentada modificació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, comptats des de la publicació d'aquest edicte, tot això de conformitat amb els articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.

No obstant això els interessats poden exercitar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

Les Borges Blanques, 6 d'octubre de 2017 L'alcalde, Enric Mir i Pifarré ANNEX Ordenança reguladora de la concessió de subvencions per al finançament del Servei de teleassistència Base 1a. Objecte L'objecte d'aquesta ordenança és regular i fixar els criteris de concessió de subvencions a les persones usuàries del Servei de teleassistència domiciliària que presta el Consell Comarcal de les Garrigues.

En allò que no disposa aquest procediment, s'aplicaran amb caràcter supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen l'activitat de les administracions públiques i, en concret la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Base 2a. Beneficiaris Tindran la condició de beneficiaris d'aquesta subvenció, les persones físiques titulars del Servei de teleassistència del Consell Comarcal de les Garrigues que estiguin empadronades en el municipi de les Borges Blanques i hagin gaudit del servei durant l'any natural anterior al de la convocatòria.

Base 3a. Despeses subvencionables Seran subvencionables les despeses pel Servei de teleassistència del Consell Comarcal de les Garrigues que hagin estat assumides a càrrec de les persones beneficiàries durant l'any natural anterior al de la convocatòria i que no hagin estat subvencionades.

Base 4a. Quantia de les subvencions L'import de la subvenció serà del 100% de les despeses subvencionables.

Base 5a. Dotació econòmica La dotació econòmica d'aquesta subvenció anirà a càrrec de la corresponent partida del pressupost de l'Ajuntament, que es determinarà en l'acord de la convocatòria.

Base 6a. Compatibilitat de la subvenció Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts que s'hagin demanant o obtingut pel mateix concepte.

Això no obstant, l'import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d'una quantia que superi les despeses satisfetes pels beneficiaris per aquest concepte.

Base 7a. Procediment d'atorgament El procediment de concessió és en règim de concurrència no competitiva, per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar el crèdit previst en la corresponent convocatòria.

Base 8a. Convocatòria Les convocatòries seran per anys naturals.

La convocatòria pública per a la concessió dels ajuts es realitzarà per acord de la Junta de Govern Local i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis i a la seu electrònica.

Cada convocatòria establirà el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds.

Base 9a. Documentació a presentar La sol·licitud de subvenció s'ha de presentar en instància normalitzada al registre general de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans admesos per la legislació vigent, acompanyada de la següent documentació:

1. Fotocòpia compulsada del NIF/NIE del sol·licitant.

2. Resolució del Consell Comarcal de les Garrigues conforme s'ha concedit el Servei de teleassistència.

3. Justificants dels pagaments realitzats pel sol·licitant per a la prestació del servei.

4. Full de dades bancàries.

5. Declaració responsable, que contindrà:

- Les ajudes en relació amb l'objecte subvencionat, sol·licitades a l'Ajuntament o d'altres administracions o ens públic en els últims dotze mesos i del seu import i, si s'escau, de les efectivament concedides.

- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament.

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- No estar incurs en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari establerts en la legislació vigent.

- Que totes les dades que consten en la sol·licitud i en els documents que l'acompanyen són certes.

- Que es compleixen i s'accepten tots els requisits que exigeixen les Bases i la convocatòria per sol·licitar i atorgar els ajuts.

- Que s'accepta la subvenció, en cas que sigui atorgada.

- Que s'autoritza a l'Ajuntament de les Borges Blanques a sol·licitar qualsevol informació a fitxers públics per verificar les dades contingudes en la sol·licitud.

La declaració responsable s'aportarà en model normalitzat facilitat per l'Ajuntament.

Base 10a. Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents Bases, l'Ajuntament requerirà a l'interessat per tal que en el termini de 10 dies hàbils, s'esmenin les mancances o s'acompanyin els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no es complís amb el requeriment, se'l tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-se sense més tràmit.

Base 11a. Atorgament de subvencions Una vegada examinada la sol·licitud i la documentació que l'acompanya la Junta de Govern local atorgarà o denegarà motivadament la subvenció en el termini màxim d'un mes, des de la seva presentació.

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

Base 12a. Pagament El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat pel sol·licitant en el termini màxim d'un mes des de l'acord de concessió.

Base 13a. Invalidesa de la resolució de concessió Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

- Les indicades en l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administració comú de les Administracions públiques (LPACAP).

- La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb allò disposat a l'article 60 de la Llei general pressupostària i les demés normes d'igual caràcter de les Administracions públiques.

Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió, les demés infraccions de l'ordenament jurídic, de conformitat amb l'article 48 de la LPACAP.

Base 14a. Revocació, revisió, renúncia i reintegrament Revocació L'Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:

- Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d'acord amb les Bases i la legislació general.

- Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.

L'acte de revocació anirà precedit d'un tràmit d'audiència, per un termini de 10 dies, durant els quals el beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

Revisió de la subvenció La resolució d'atorgament d'una subvenció pot ser modificada per l'Ajuntament, amb la concessió prèvia d'audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l'import de la subvenció, en els supòsits següents:

- Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

- Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics, que sumats als de l'Ajuntament, superin el cost total de l'activitat subvencionada.

- Que el beneficiari no hagi justificat el total de l'import de les despeses obligat a justificar, en el termes de les Bases i dins els terminis per fer-ho.

Renúncia a la subvenció El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de l'afectació a que es trobi sotmès, amb al pèrdua del dret a exigir-la.

La renúncia ha de ser prèvia al seu cobrament. En cas contrari, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

Reintegrament de la subvenció percebuda L'Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l'interès de demora, des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s'acordi la procedència de reintegrament.

Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada transcorregut el termini d'1 mes des de la recepció de la notificació sense que s'hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.

Base 15a. Règim sancionador Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei general de subvencions.

Base 16a. Protecció de dades de caràcter personal D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest Programa.

Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest Programa, l'interessat autoritza a l'Ajuntament de les Borges Blanques a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

Disposició final Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 15 dies, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Lleida, segons el previst a l'article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Teleasistencia domiciliaria