Aprovació definitiva i convocatòria d'ajuts - Boletín Oficial de Lleida de 28-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 28/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

El President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per Decret del dia 11 d'abril de 2018, va aprovar inicialment les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics de la comarca del Pallars Jussà per al curs escolar 2018-2019 i la convocatòria dels ajuts esmentats.

Aquest acord s'ha publicat al BOPL núm. 73 de 16 d'abril de 2018 i al DOGC núm. 7605 de 24 d'abril de 2018 i no s'han presentat reclamacions ni al·legacions per la qual cosa ha quedat aprovat definitivament.

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i fa referència a una disposició de caràcter general, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar des del dia següent de la darrera publicació al BOPL o al DOGC. No obstant això és pot interposar qualsevol altre recurs legalment establert.

Mitjançant aquest anunci s'obre la convocatòria per a la sol·licitud dels ajuts esmentats que es regeixen per les bases aprovades.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de la data de la publicació d'aquest anunci, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

La presentació de les sol·licituds es farà al Registre del Consell Comarcal, mitjançant model normalitzat.

Tremp, Pallars Jussà, 24 de maig de 2018

El president, Constantí Aranda Farrero

Infancia
Educación
Escuelas
Justicia