Aprovació definitiva de l'annex de les bases específiques reguladores de la convocatòria de subvencions destinades a entitats que fomentin la convivència durant l'exercici 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 26 de juliol de 2016, va aprovar inicialment l'Annex de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals, per concurrència competitiva, destinades a entitats que potenciïn la convivència durant l'exercici 2016.

D'acord amb l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals en relació amb l'article 48 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest Annex de les bases es va sotmetre a informació pública, pel termini de 20 dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, núm. de registre 022016014226 de data 10.08.2016, al tauler d'anuncis i a la web municipal, així com en un diari de gran difusió.

Durant el termini d'exposició pública no es va presentar cap al·legació, per la qual cosa, per aplicació anàloga de les previsions de l'article 65.1 del ROAS, aquest Annex de les bases específiques es considera aprovat definitivament.

El text íntegre del citat Annex de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals, per concurrència competitiva, és el següent:

ANNEX CONVIVÈNCIA.

1. Objectiu de l'actuació i finalitat dels projectes, programes o accions.

L'objectiu d'aquesta actuació es promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions de les entitats i associacions i sense ànim de lucre que potenciïn la convivència amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats:

- Projectes i activitats per a promoure la convivència i el civisme desenvolupades a Badalona.

- Projectes i activitats contra les discriminacions per raons de gènere, orientació sexual, edat, origen cultural, per creences i conviccions, condició física, ideologia política, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica. Inclou projectes i activitats per a combatre estereotips, prejudicis i rumors respecte a persones i col·lectius.

- Projectes i activitats de capacitació i apoderament de persones i col·lectius que pateixen discriminació per raó de gènere, orientació sexual, edat, origen cultural, per creences i conviccions, ideologia política, condició física, diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, condicions de vida o situació socioeconòmica.

- Projectes i activitats de prevenció de qualsevol tipus de violència (inclou l'assetjament escolar-bullying), així com de gestió pacífica de conflictes.

- Promoure i garantir espais de diàlegs i interacció veïnal en diversitat (interculturals, intergèneres, intergeneracionals, interreligiosos...) adreçades al conjunt de la població i de caràcter comunitari.

- Altres tipus d'actuacions que, dins les competències municipals, siguin coherents amb el contingut i la orientació dels programes d'actuació impulsats des de l'ajuntament.

2. Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari.

No s'exigeixen més requisits que els previstos a l'article 9 de l'Annex IV de les BEP d'aquest Ajuntament.

3. Criteris de valoració de les sol·licituds.

Les entitats i/o associacions que hagin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiaris es valoraran els projectes i/o programes presentats, d'acord amb el següent barem:

- Treball coordinat amb altres entitats del barri: fins a 25 punts.

- Complementarietat d'activitats anàlogues al municipi: fins a 15 punts.

- L'interès general de l'activitat per a la ciutat: fins a 15 punts.

- Capital social: fins a 15 punts.

- Nombre de socis i voluntaris: fins a 2 punts.

- Nombre de destinataris a qui va adreçada: fins a 3 punts.

- Pluralitat en el finançament; capacitat per tenir altres fons de finançament i recursos; fins a 10 punts.

- Promoció de l'associacionisme, del voluntariat i la participació ciutadana: fins a 5 punts.

- Valors que conté, projecta i promociona el projecte: drets socials. Igualtat d'oportunitats, promoció de les xarxes, solidaritat, promoció de la persona, participació i altres: fins a 5 punts.

- Participació de persones dels col·lectius beneficiaris en el disseny, desenvolupament, seguiment i avaluació de les activitats: fins a 20 punts.

Per ser acceptada la sol·licitud caldrà un mínim de 51 punts.

4. Quantia individualitzada de la subvenció.

L'import concedit, per norma general no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquin. En casos excepcionals, podrà arribar a cobrir fins el 75% del cost, a les propostes que hagin obtingut més de 70 punts de valoració i sempre que quedi degudament justificat a l'expedient.

No s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits de la convocatòria, quan les dotacions pressupostàries siguin suficients per incloure-les totes.

5. Pagaments anticipats.

Prèvia acceptació de la subvenció per part de les persones beneficiàries, es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia per a dur a terme l'atorgament anticipat de l'import subvencionat. Sens perjudici de l'anterior, es podrà exigir el reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

6. Terminis d'assoliment dels objectius i finalitats.

Les actuacions i programes subvencionables s'hauran de realitzar dins el període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

7. Justificació.

Sens perjudici del que estableixen amb caràcter general de les Bases de la convocatòria, i la resta de la normativa aplicable, pel que fa a l'acreditació dels pagaments que l'entitat hagi pogut dur a terme en efectiu, i com a documentació acreditativa de les factures que justifiquen la subvenció, es podrà demanar en el moment de la comprovació de l'aplicació material, el llibre de Caixa corresponent, que d'acord amb la normativa, haurà de contenir tots els moviments de tresoreria de l'entitat.

Podrà justificar-se un total de 300 EUR en despeses per a l'adquisició de material tècnic necessari per a la realització de les activitats i programes subvencionats.

Contra l'acord d'aprovació esmentat, que exhaureix la via administrativa, únicament hi cap formular recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dins del termini de dos mesos,

comptats a partir del dia següent al d'aquesta publicació en la forma legalment prevista d'acord amb el que preveuen els articles 10.1b i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LRJCA).

Tanmateix, hi cap interposar, si escau, qualsevol altre recurs que els interessats considerin convenient i que legalment correspongui.

La interposició de qualsevol dels recursos, però no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.

Ho comunico als interessats perquè n'estiguin assabentats i als efectes que corresponguin.

Badalona, 6 de setembre de 2016 El secretari general, Isidre Martí i Sardà

Cultura e idiomas
Cultura
Discapacidad
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Justicia