Aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 09/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

ANUNCI

No havent-se presentat reclamacions en el període d'informació pública, resta aprovada definitivament la ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.

ÍNDEX.

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1 - Objecte. Article 2 - Concepte de subvenció i àmbit d'aplic. Article 3 - Supòsits exclosos. Article 4 - Règim jurídic. Article 5 - Caràcter de les subvencions. Article 6 - Finalitat de les subvencions. Article 7 - Principis generals. Article 8 - Quantia de les subvencions. Article 9 - Consignació pressupostària.

TÍTOL II - BENEFICIARIS.

Article 10 - Beneficiaris: concepte. Article 11 - Entitat col·laboradora. Article 12 - Requisits exigibles als beneficiaris. Article 13 - Obligacions dels beneficiaris.

TÍTOL III - PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ.

Article 14 - Procediments.

Secció primera: procediment ordinari.

Article 15 - Concessió en règim de concurrència competitiva. Article 16 - Bases específiques. Article 17 - Convocatòries. Article 18 - Presentació de sol·licituds. Article 19 - Instrucció i avaluació. Article 20 - Resolució. Article 21 - Acceptació.

Secció segona: procediment de concessió directa.

Article 22 - Concessió directa.

TÍTOL IV - ASPECTES COMUNS.

Article 23 - Publicitat. Article 24 - Justificació. Article 25 - Despeses subvencionables. Article 26 - Comprovació de les justificacions. Article 27 - Pagament de la subvenció. Article 28 - Subcontractació d'activitats subvencionades.

TÍTOL V - NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS.

Article 29 - Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions. Article 30 - Revisió.

Article 31 - Reintegrament de subvencions ja satisfetes.

TÍTOL VI - INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.

Article 32 - Infraccions i sancions administratives. Article 33 - Responsabilitats.

TÍTOL VII - CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS.

Article 34 - Control financer de les subvencions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

DISPOSICIONS FINALS.

TÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS.

1.- Objecte.

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia.

2.- Concepte de subvenció i àmbit d'aplicació.

S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Ordenança, qualsevol disposició dinerària efectuada per l'Ajuntament a favor de persones públiques o privades, i que compleixi els requisits següents:

a) Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular o la concurrència d'una situació, amb l'obligació del beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s'hagin establert.

c) Que el projecte, l'acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social o de promoció d'una finalitat pública d'interès.

3.- Supòsits exclosos.

1. Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança General les aportacions dineràries següents:

a) Subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

b) Subvencions atorgades al concessionari d'un servei públic que les rep com a contraprestació del funcionament del servei.

c) Els ajuts o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.

d) Subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com simple intermediari.

e) Aportacions de l'Ajuntament destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors: organismes autònoms; entitats públiques empresarials; consorcis; mancomunitats; fundacions, associacions, etc.. en les quals està representat l'Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.

f) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis).

g) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.

h) Els premis que s'atorguin sense la sol·licitud prèvia del beneficiari.

2. Aquesta Ordenança general només tindrà caràcter supletori, respecte a la corresponent normativa específica, en els següents casos:

a) Subvencions concedides o finançades amb Fons Europeus o d'altres administracions públiques, que es regiran en primer lloc per la normativa o condicions establertes per l'Administració que financi, totalment o parcialment, la subvenció.

En cas que la normativa esmentada no reguli la forma d'atorgament de la subvenció, serà d'aplicació aquesta Ordenança general.

b) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que es regiran en primer lloc per aquesta.

c) Subvencions corresponents al programa de Crèdit Local; a la Caixa de Crèdit de Cooperació i al programa Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat en relació a la convocatòria d'inversions, que es regiran pels seus reglaments i protocol.

4.- Règim jurídic.

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per:

a) La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara endavant LGS).

b) El Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (RGS).

c) La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local: arts. 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL) i arts. 40, 189.2. i 214.2. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per RD. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL).

d) La legislació de la Comunitat Autònoma: arts. 239, 240 i 241 del Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), i arts. 118 a 129 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

e) Normativa europea: Tractat constitutiu de la Unió Europea, arts. 87 a 89, i Reial Decret 1755/1987, de 23 de desembre, i disposicions concordants.

f) La Llei 23/1998, de 7 de juliol de Cooperació internacional pel desenvolupament.

g) L'Ordenança general de subvencions.

h) Les Bases d'Execució del Pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament Vallbona d'Anoia vigents en el moment de la concessió.

5.- Caràcter de les subvencions.

1. Les subvencions regulades per la present Ordenança general tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors (salvat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses plurianuals) i no es poden al·legar com a precedent.

2. Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

3. En qualsevol cas, l'Ajuntament i les entitats que en depenen quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

6.- Finalitat de les subvencions.

1. Les subvencions hauran de finançar obres o activitats d'interès públic o social, d'àmbit local.

2. Les subvencions es poden destinar a alguna de les següents finalitats:

a) Assistència o cooperació amb ajuntaments o altres ens locals.

b) Finançament d'obres o actuacions, dins del terme municipal, que coadjuvin a serveis de competència de l'Ajuntament, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

c) Premis científics, literaris, artístics o similars, i beques per a estudis o investigacions.

d) Per raons de solidaritat, ajudes a països o zones deprimides o per remeiar calamitats públiques, encara que sigui fora del territori del terme municipal i de l'Estat Espanyol.

3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les quals es consideraran nul·les.

7.- Principis generals.

1. La gestió de les subvencions a què es refereix la present Ordenança general s'efectuarà d'acord amb els següents principis:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració atorgant.

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

2. Les subvencions es concediran mitjançant concurrència competitiva o bé concessió directa.

8.- Quantia de les subvencions.

1. L'import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l'obra o activitat subvencionada.

2. Com a norma general l'import de la subvenció no ha d'ultrapassar el 50% del cost de l'obra o activitat subvencionada, si bé, en funció de la línia d'ajuts, les bases específiques, el conveni o la resolució per concessió directa, es pot modificar aquest percentatge.

3. Les bases específiques de cadascuna de les línies de subvencions poden establir límits a la compatibilitat amb altres subvencions o ajuts, o bé establir la incompatibilitat, així com també exigir un percentatge mínim de finançament de l'actuació amb fons propis de l'entitat beneficiària.

9.- Consignació pressupostària.

1. Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l'efectivitat d'aquestes quedarà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari suficient.

2. En la tramesa de l'expedient a la Intervenció per al seu informe, s'haurà d'adjuntar el corresponent document comptable segons sigui la seva fase de gestió.

TÍTOL II.

BENEFICIARIS.

10.- Beneficiaris: concepte.

1. Amb caràcter general i sense perjudici de les estipulacions concretes per a cada convocatòria d'acord amb les bases específiques corresponents, poden ser beneficiaris de les subvencions de l'ens atorgant:

a) Les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta l'atorgament de la subvenció o que es trobin en situació que legitimi la seva concessió.

b) Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre.

c) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, malgrat no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, en els termes de l'article 11.3 de la LGS.

2. No podran tenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones o entitats en les que concorri alguna de les circumstàncies a l'article 13.2 i 3 de la LGS.

11 - Entitat col·laboradora.

1. Serà entitat col·laboradora aquella que, actuant en nom i per compte de l'òrgan atorgant a tots els efectes relacionats amb la subvenció, doni i distribueixi els fons públics als beneficiaris, o col·labori en la gestió de la subvenció sense que es produeixi el previ lliurament i distribució dels fons rebuts. Aquests fons mai es consideraran integrants del seu patrimoni.

2. Igualment tindran aquesta consideració els que havent estat anomenats beneficiaris conforme a la normativa comunitària tinguin encomanades, exclusivament, les funcions enumerades en el paràgraf anterior.

12 - Requisits exigibles als beneficiaris.

1. Els requisits exigibles als beneficiaris o entitats col·laboradores i la documentació necessària per acreditar-los, s'establiran a les bases específiques.

2. En tot cas, tant en les subvencions amb convocatòria pública com en les subvencions directes, els possibles beneficiaris hauran d'acreditar el següent en la sol·licitud:

a) Identificació de qui subscriu la sol·licitud i del caràcter amb què ho fa (fotocòpia del DNI i NIF).

b) Identificació de qui ha de ser el beneficiari (fotocòpia del seu DNI i NIF). En el cas de persones jurídiques caldrà aportar còpia dels estatuts vigents de la societat o entitat, degudament inscrits al registre corresponent, i la documentació que acrediti la representació que té la persona que signa la sol·licitud.

c) Memòria de l'obra o activitat a subvencionar.

d) Pressupost total de l'obra o activitat.

e) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.

f) Compromís de complir les condicions de la subvenció.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits, si és el cas.

h) Dades bancàries on, si és subvencionada l'activitat proposada, es podrà transferir l'import de la subvenció.

i) Declaració d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

13.- Obligacions dels beneficiaris.

1. Són obligacions dels beneficiaris de subvencions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l'ens atorgant el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que s'estableixin per part de l'ens atorgant, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'ens atorgant, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e) Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les obligacions fiscals amb l'ens atorgant, l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores corresponents.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió corresponents fent constar en tota la propaganda i documentació escrita i gràfica generada per l'activitat subvencionada la llegenda: 'Amb el suport de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia', junt amb l'escut municipal segons els models tipogràfics oficials, a excepció d'activitats en les quals no s'elabori documentació o programa imprès, com poden ser, beques, premis i altres.

i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquesta Ordenança o en les bases específiques corresponents.

2. Quan les bases reguladores així ho estableixin, l'obligació d'acreditar que es troba al corrent de les obligacions fiscals o amb la Seguretat Social (lletra e) es pot substituir per una autorització del peticionari de la subvenció perquè l'Ajuntament pugui obtenir de forma directa i per mitjans telemàtics aquesta informació a l'Agència Tributària i a la Seguretat Social.

3. L'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social queda substituïda per la presentació d'una declaració responsable quan el peticionari estigui inclòs en algun dels supòsits següents:

a) Les subvencions que es concedeixin a Mutualitats de funcionaris, col·legis d'orfes i entitats similars.

b) Les beques i altres subvencions concedides a alumnes que es destinin expressament a finançar accions de formació professional reglada i en centres de formació públics i privats.

c) Les beques i altres subvencions concedides a investigadors en els programes de subvencions destinats a finançar projectes de recerca.

d) Subvencions en les que la quantitat a atorgar a cada beneficiari no superi en la convocatòria l'import de 3.000 EUR.

e) Aquelles subvencions que, per concórrer circumstàncies degudament justificades, derivades de la naturalesa, règim o quantitat de la subvenció, estableixi la Junta de Govern de la corporació.

f) Les subvencions atorgades a les administracions públiques, així com també als organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependents, tret de previsió expressa en contra a les bases reguladores de la subvenció.

g) Les subvencions destinades a finançar projectes o programes d'acció social i cooperació internacional que es concedeixin a entitats sense finalitats lucratives, així com a federacions o confederacions.

4. No es podrà ser beneficiari de noves subvencions si no estan justificades les atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini establert per a la justificació.

TÍTOL III.

PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ.

14.- Procediments.

El procediment de concessió de subvencions serà amb caràcter general i ordinari de concurrència competitiva. Amb caràcter excepcional es concediran pel procediment de concessió directa.

Secció primera: procediment ordinari.

15.- Concessió en règim de concurrència competitiva.

1. La concurrència competitiva és la forma ordinària de concessió de les subvencions. La concessió de les subvencions es fa per comparació de les sol·licituds presentades, en un únic procediment, a fi d'establir una prelació entre aquestes, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria.

2. L'anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases específiques per les quals es regeixi aquesta.

16.- Bases específiques.

1. Per a totes les subvencions que s'hagin de concedir mitjançant concurrència competitiva s'hauran d'aprovar les corresponents Bases específiques, que s'aprovaran conjuntament o prèviament a la convocatòria i que no podran contradir la present Ordenança general.

2. Es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un anunci del contingut de les Bases i de la convocatòria en el qual es determinarà el termini de presentació de sol·licituds. Així mateix, aquest anunci s'exposarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant un termini de vint dies, com a mínim.

3. La competència per a l'aprovació de les Bases específiques correspon a la Junta de Govern.

4. El contingut de les Bases específiques serà, com a mínim, el següent:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris/es i la forma d'acreditar-los.

c) Import màxim de les subvencions, i percentatge màxim de la subvenció respecte del cost total de l'activitat subvencionada.

d) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció, i composició dels mateixos, d'acord amb el que es preveu en aquestes Bases.

e) Contingut de la sol·licitud i documents que s'han d'acompanyar, amb indicació dels models o formularis que s'hagin d'utilitzar, si s'escau.

f) Criteris de baremació i avaluació de les peticions, i en el seu cas, per a la seva ponderació.

g) Termini per a la presentació de les sol·licituds en funció de la publicació en el BOP de l'anunci de la convocatòria.

h) Termini per a l'atorgament de les subvencions.

i) La compatibilitat o incompatibilitat, quan així es determini, amb subvencions d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats, o de particulars, nacionals o internacionals.

j) Nombre màxim de sol·licituds que pot presentar, en la mateixa convocatòria, cada sol·licitant.

k) Forma de pagament i, en el seu cas, possibilitat d'efectuar pagaments a compte o d'atorgar bestretes.

l) Termini i forma de justificació, per part dels beneficiaris/es, del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.

m) Forma i quantia de les garanties a favor dels interessos públics que han d'aportar els beneficiaris/es, si s'escau.

n) Supòsits de revisió de les subvencions concedides.

o) L'obligació del beneficiari/a de facilitar tota la informació que li sigui requerida per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia.

p) L'obligació que en la activitat subvencionada figuri el patrocini o el logotip de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, en els termes establerts en la norma 11.1.h).

17.- Convocatòries.

1. L'aprovació de la convocatòria correspon a la Junta de Govern Local, i ha de concretar, com a mínim, els aspectes següents:

a) Les bases reguladores de la subvenció o indicació de la disposició on es contenen.

b) L'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar, i la quantitat màxima destinada. S'incorporarà a l'expedient el corresponent document comptable d'autorització de la despesa, document A, per l'import total de la convocatòria.

c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.

d) Expressió de que la concessió s'efectua en règim de concurrència competitiva.

e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.

g) El termini per presentar les sol·licituds.

h) Termini de resolució del procediment i de notificació.

i) Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.

j) Criteris de valoració de les sol·licituds.

k) Indicació de si la resolució exhaureix o no la via administrativa, amb indicació dels recursos i els òrgans davant els quals es poden interposar.

2. La convocatòria, amb les seves bases corresponents, podrà ser notificada individualment a cadascuna de les entitats o associacions del municipi.

18.- Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds de les persones o entitats interessades s'han de presentar en la forma, el temps i amb la documentació que es determini a la convocatòria i les bases específiques, i amb els models de sol·licituds corresponents, si és el cas.

2. Les bases específiques de cada convocatòria poden preveure la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol·licitant (article11.3). En aquests supòsits, els sol·licitants que finalment resultin beneficiaris d'una subvenció hauran de presentar, dins del termini de 15 dies que se'ls concedeix per acceptar-la, la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades, entenent-se en cas contrari que renuncien a la mateixa.

3. Si no s'estableix altrament a les bases específiques, les sol·licituds es presentaran en el Registre general de l'Ajuntament.

4. L'esmena de defectes o l'aportació de documentació requerida de les sol·licituds s'ha de realitzar, previ requeriment i amb advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació.

Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'entitat o persona interessada ha desistit de la seva sol·licitud, prèvia resolució de l'òrgan competent dictada d'acord amb el que disposen els articles 42 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

19.- Instrucció i avaluació.

1. La instrucció del procediment de concessió de les subvencions correspon al funcionari que es designi a cada convocatòria.

Les activitats d'instrucció comprenen la sol·licitud de tots els informes que es considerin necessaris per a resoldre o que exigeixin les normes que regulen la subvenció, i la comprovació de les sol·licituds en el sentit de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció.

2. Posteriorment, una comissió qualificadora nomenada a les bases específiques de cada subvenció, avaluarà les sol·licituds presentades dintre del termini establert amb l'objectiu d'establir una prelació entre elles d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les bases reguladores, i adjudicarà, dins del límit de crèdit disponible fixat a la convocatòria, aquelles que hagin obtingut una major puntuació.

3. Aquest òrgan col·legiat estarà integrat per el President de la Corporació, o persona en qui delegui; pel regidor/a de l'Àrea que atorgui la subvenció o persona en qui delegui i pel coordinador de l'esmentada Àrea o persona en qui delegui. No obstant, per mitjà de les bases específiques, es podrà incrementar el nombre de components d'aquest òrgan col·legiat.

20.- Resolució.

1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe elaborat per la comissió qualificadora una vegada avaluades les sol·licituds, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada.

2. La proposta de resolució ha d'indicar el sol·licitant o sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, i els sol·licitants als quals se'ls desestima la concessió de la subvenció i els motius de la desestimació.

3. La proposta de resolució, junt amb tot l'expedient de concessió, s'ha de sotmetre a informe d'intervenció.

4. L'òrgan competent per a resoldre el procediment serà la Junta de Govern Local. Aquest òrgan podrà, discrecionalment, deixar desert el procés de selecció o no esgotar l'import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

5. L'òrgan competent resoldrà el procediment de concessió en el termini de 15 dies des de la data d'elevació de la proposta de resolució, d'acord amb l'article 63.1 del RGS.

6. La resolució s'ha de notificar als interessats en el termini màxim de 10 dies des de la data de la seva adopció.

7. El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en el termini de 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria corresponent, i la manca de resolució, dins d'aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.

21.- Acceptació.

1. Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit, siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari en el termini de 15 dies des la notificació, o en el que assenyalin les Bases específiques o l'acord de concessió.

2. Malgrat el que disposa l'apartat anterior, si en el termini esmentat el beneficiari no manifesta res en contra, s'entén que accepta la subvenció.

En el supòsit que la resolució de concessió de la subvenció imposi condicions al beneficiari o bé quan aquest no hagi presentat tota la documentació requerida, serà necessària l'acceptació expressa per part de l'interessat.

3. Tot això sense perjudici de la possibilitat que el beneficiari renunciï a la subvenció, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

Secció segona: procediment de concessió directa.

22.- Concessió directa.

1. Es poden concedir de manera directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o dels seus organismes autònoms.

b) Subvencions, l'atorgament o la quantia de les quals, vingui imposada a l'Administració per una norma de rang legal.

c) Excepcionalment, aquelles altres subvencions en les quals s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.

2. Normalment la concessió directa es formalitzarà en un conveni.

TÍTOL IV.

ASPECTES COMUNS.

23.- Publicitat.

1. La publicació de les subvencions concedides s'haurà de dur a terme per part de l'ens atorgant durant el mes següent a cada trimestre natural, i inclourà totes les que s'hagin concedit durant aquest període, sigui quin sigui el procediment de concessió.

2. L'anunci ha de contenir per a cada subvenció concedida l'expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el nom i el NIF del beneficiari, la finalitat de la subvenció i la quantitat concedida.

3. No serà necessària la publicitat assenyalada a l'apartat 1. en els següents casos:

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost general inicial de l'Ajuntament o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d'un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.

c) Quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000 EUR. En aquest supòsit s'hauran d'anunciar en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament o entitat subvencionadora i, a més, les Bases específiques, el conveni o la resolució de concessió podran preveure altres procediments de publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, o la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i sempre i quan l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 1 s'hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

4. La concurrència als processos de concessió de subvencions implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts a l'apartat 1., d'acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tret que les Bases específiques indiquin una altra cosa.

24.- Justificació.

1. Les subvencions es justificaran, amb documents originals o fotocòpies compulsades, d'acord amb el que disposin les Bases específiques, el conveni o la resolució de concessió. En tot cas però, s'han de tenir en compte les següents regles:

a) S'haurà de justificar la realització de l'obra o activitat subvencionada i el seu cost total.

b) Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al Pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com justificant una memòria de l'activitat i els seus comptes (balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria si és obligatori o si s'ha efectuat, liquidació del pressupost si és un ens públic, etc.) corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció, o bé si no és possible, a l'immediat anterior.

c) En el cas d'activitats, s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.

2. La justificació s'ha de presentar en el termini de 3 mesos, a comptar des de la data de finalització del termini per la realització de l'activitat subvencionada, tret que s'estableixi un termini diferent en les bases específiques de la corresponent convocatòria o en el conveni o acord de concessió.

3. Una vegada transcorregut el termini per justificar, l'òrgan competent per requerirà als beneficiaris que no hagin presentat la justificació per tal que en el termini improrrogable de 15 dies efectuïn aquesta presentació.

4. La falta de presentació de la justificació suposarà l'exigència del reintegrament de la subvenció d'acord amb el que s'estableix a l'article 29 d'aquesta ordenança.

25.- Despeses subvencionables.

1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta Ordenança general, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert per les diferents bases reguladores de les subvencions. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.

2. Llevat que hi hagi una disposició expressa en contra a les Bases específiques de les subvencions, es considera despesa efectuada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 EUR en el cas de cost per execució d'obra, o de 12.000 EUR en el cas de subministrament de bens d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per.

les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, o, si s'escau, en la sol·licitud de la subvenció, s'ha de fer d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria la seva elecció quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. En cap cas són despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

5. Els tributs són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

6. El beneficiari ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui, d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l'activitat.

26.- Comprovació de les justificacions.

1. El Servei gestor que hagués tramitat la concessió de la subvenció comprovarà que les justificacions es presentin en els terminis fixats i les comprovarà formalment, i podrà requerir al beneficiari perquè esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.

2. L'Ajuntament podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, utilitzant els criteris assenyalats a l'art. 33 de la LGS.

3. L'Ajuntament podrà comprovar directament l'execució de l'obra o activitat subvencionada, ja sigui mitjançant personal propi, o bé, a través d'empreses contractades a l'efecte.

27.- Pagament de la subvenció.

1. Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà contra presentació de les justificacions de l'activitat subvencionada, o bé, en el termini que es determini en les bases específiques, en el conveni o en l'acord de concessió.

2. En els supòsits que les bases reguladores així ho contemplin, es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin presentant justificants de part de l'obra o activitat efectuada.

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s'efectuarà en casos puntuals que s'hauran d'explicitar en les bases específiques o en l'acte de concessió.

En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s'hagi establert a les corresponents Bases específiques o a l'acte de concessió.

4. En tots els casos, quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb els deutes del beneficiari.

5. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats es podran exigir garanties als perceptors per assegurar que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció, d'acord amb el que disposen els articles 45 a 52 del RGS.

28.- Subcontractació d'activitats subvencionades.

El beneficiari de subvencions per activitats podrà sotscontractar l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció, de conformitat amb el que preveu l'article 29 de la LGS.

TÍTOL V.

NUL·LITAT, REVISIÓ I REINTEGRAMENT DE LES SUBVENCIONS.

29.- Nul·litat de les resolucions de concessió de subvencions.

1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:

a) Les indicades a l'art. 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari, de conformitat amb el que disposa l'article 173.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i, en especial, de les regles contingudes a la LGS, de conformitat amb el que disposa l'art. 63 de la Llei 30/1992 esmentada.

3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ajustarà al que disposa l'art. 36 de la LGS.

30.- Revisió.

La resolució d'atorgament d'una subvenció pot ser revisada per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia un cop transcorregut el termini d'audiència de 10 dies concedit al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut o condicionat, bé sigui en relació amb l'import de la subvenció, en els supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l'Ajuntament superin el cost total de l'obra o de l'activitat subvencionada o aquell percentatge que s'hagi fixat en les Bases específiques.

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import de les despeses subvencionables previstes a les Bases específiques o en el conveni que les reguli.

31.- Reintegrament de subvencions ja satisfetes.

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés.

2. Així mateix, estan obligats a reintegrar:

a) El beneficiari que ha percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió.

b) El beneficiari que ha incomplert total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte.

c) El beneficiari que ha incomplert l'obligació de justificar o ha justificat de forma insuficient, en els terminis establerts.

d) El beneficiari que ha resistit o obstruït les actuacions de comprovació i de control financer.

e) Els beneficiaris que es trobin en algun altre dels supòsits previstos en la normativa de la LGS.

3. A més, el beneficiari haurà d'ingressar els interessos de demora, calculats segons el tipus d'interès legal del diner incrementat en un 25%, meritats des del moment del pagament fins a la data de l'acord de reintegrament.

4. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin dintre d'aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació i per mitjà de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).

5. Quan el subvencionat sigui una persona jurídica, en seran responsables subsidiaris els administradors.

6. En general el reintegrament del pagament indegut de subvencions es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 de la LGS.

TÍTOL VI.

INFRACCIONS, SANCIONS ADMINISTRATIVES I RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS.

32.- Infraccions i sancions administratives.

1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, les accions i omissions tipificades en els arts. 52 i següents de la LGS.

2. Les infraccions es consideraran lleus, greus o molt greus d'acord amb els supòsits de la Llei esmentada i s'aplicaran als infractors les sancions tipificades en aquesta.

3. Les sancions podran consistir en una multa fixa o proporcional. La sanció pecuniària proporcional s'aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Aquesta multa serà independent de l'obligació de reintegrament contemplada a la norma 29, i pel seu cobrament es considerarà com un ingrés de dret públic i s'aplicarà el Reglament General de Recaptació.

4. En els supòsits que la conducta pogués ser constitutiva de delicte, l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia passaran la denúncia a la jurisdicció competent i s'abstindran de seguir el procediment sancionador entretant l'autoritat judicial no dicti sentència en ferm, tingui lloc el sobreseïment o l'arxiu de les actuacions o es produeixi la devolució de l'expedient pel Ministeri Fiscal.

5. Les sancions es graduaran i es quantificaran d'acord amb el que es disposa en els arts. 60, 61, 62 i 63 de la LGS.

33.- Responsabilitats.

1. Els perceptors de subvencions concedides per l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia o per les entitats que en depenen, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

2. L'incompliment d'aquests principis originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

3. La responsabilitat administrativa serà exigida de conformitat amb el que preveuen l'art. 176 i següents de la Llei estatal 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostaria.

4. Les responsabilitats comptable i penal s'exigiran pels òrgans competents de conformitat a la normativa que regula el Tribunal de Comptes (Llei Orgànica 2/1982 de 12 de maig) i el que es disposa sobre aquesta matèria en el Codi Penal (arts. 308 i 309).

TÍTOL VII.

CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS.

34.- Control financer de les subvencions.

1. La Intervenció de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, a més de l'exercici de la funció interventora (control previ) que s'ha de formular en matèria de subvencions d'acord amb el que preveu l'article 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, haurà d'exercir un control financer a les mateixes d'acord amb el que preveu l'article 44 de la LGS.

2. Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a sotmetre's a les actuacions de control financer que realitzi la Intervenció de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, d'acord amb el que estableixen els articles 14 i 44.4 de la LGS, i molt especialment, estan obligats a posar a disposició de l'Ajuntament les factures, comprovants i, si s'escau, els llibres i documents comptables que acreditin els imports justificats de l'actuació subvencionada que se'ls sol·licitin. L'incompliment d'aquesta obligació dóna lloc al reintegrament de la subvenció.

3. Les facultats i deures del personal controlador així com el procediment per a l'exercici del control financer seran els previstos en els arts. 47 a 50 de la LGS, amb l'excepció que quan hi hagi disconformitat entre l'informe de la Intervenció i l'òrgan gestor se sotmetrà a consideració de l'òrgan competent corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Els preceptes d'aquesta Ordenança General que, per sistemàtica, incorpora aspectes de la normativa directament aplicables a les subvencions que atorgui l'Ajuntament s'entén que són automàticament modificats en el moment en què se'n produeixi la modificació o derogació de la normativa esmentada.

En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

Als procediments de concessió de subvencions ja iniciats a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, els serà d'aplicació els acords adoptats en el moment del seu inici.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Queden sense efecte totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Ordenança general.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera.- En tot allò que no es reguli en aquesta Ordenança general, s'estarà al que disposin les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació de l'any corresponent i la normativa sobre delegació de competències i atribució dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, vigent en el moment de la concessió.

Segona.- La present Ordenança general de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 2 de gener de 2017, entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament, o resulti alterat totalment o parcialment per una norma de rang igual o superior.

Vallbona d'Anoia, 28 de febrer de 2017 L'alcaldessa, Maria Isabel Ferrer i Bosch

Actividades de servicios sociales
Cooperación internacional
Estudios