Aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

Av. Montserrat, s/n - 08297 Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21

e-mail: castellgali@diba.cat

A N U N C I:

No havent-se presentat al·legacions contra l? aprovació inicial de l? Ordenança general de subvencions de l? Ajuntament de Castellgalí, segons acord del ple adoptat a la sessió de data 25 de setembre de 2017, la mateixa ha quedat aprovada definitivament, de conformitat amb el que disposa l? article 65.1 in fine del Reglament d? Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

De conformitat amb el que preveu l? article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases de règim local i 66.1 del R.O.A.S.L., es procedeix a la publicació íntegra del text de l? ordenança, amb el ben entès que la mateixa entrarà en vigor en el transcurs de quinze dies hàbils a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS CASTELLGALÍ DE L? AJUNTAMENT DE

PREÀMBUL

Les Administracions Públiques en el marc de les seves competències, destinen importants recursos a l? activitat de foment, fonamentalment mitjançant la concessió d? ajuts econòmics per a la promoció de determinades activitats que es consideren d? interès públic.

En general, podem afirmar que els recursos econòmics destinats per les Administracions Públiques a la concessió de subvencions no han deixat de créixer en els darrers anys, i aquest fet, juntament amb reiterades recomanacions del Tribunal de Comptes i també les relacions financeres entre Espanya i la Unió Europea, instrumentades mitjançant subvencions amb càrrec a fons comunitaris, van fer necessària una llei general de subvencions on s? abordés aquesta problemàtica de forma integral.

Per tal de donar resposta a aquesta demanda, així com per tal de traslladar a l? àmbit subvencionador els principis inspiradors de la Llei d? Estabilitat Pressupostària, el dia 17 de novembre de 2003, va ser aprovada la Llei 38/2003, General de Subvencions.

A Catalunya, la Generalitat ja havia regulat la matèria de subvencions en el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, no obstant, el marc jurídic substantiu que s? estableix a la Llei General de Subvencions, així com el seu marcat caràcter bàsic, va fer necessària l? elaboració d? una ordenança general que sistematitzes tot aquest cos normatiu.

En aquest sentit, el dia 25 de novembre de 2004, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar l? Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, norma que ha estat en vigor fins l? actualitat, i que en l? àmbit intern corporatiu ha esdevingut un instrument jurídic cabdal per harmonitzar la seva activitat subvencionadora, dotant-la

1

AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

Av. Montserrat, s/n - 08297 Tel. 93 833 00 21 - Fax. 93 833 11 21

e-mail: castellgali@diba.cat

d? un marc jurídic de referència complet, estable i adaptat a les seves peculiaritats organitzatives i en base a la seva funció de donar assistència tècnica als municipis, especialment als de menys capacitat econòmica, que li atribueix l? article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d? abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, ha elaborat una Ordenança tipus en la qual es basa la present Ordenança General de l? Ajuntament de Castellgalí.

L? aprovació del Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions mitjançant el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, va significar un nou pas en aquest procés, i ha suposat la necessitat d? abordar una reforma en profunditat del text articulat de l? Ordenança, atès que el Reglament incorpora regulacions que incideixen de forma directa en aspectes essencials del tràmit subvencionador.

Aquesta nova Ordenança General, focalitza la seva regulació en les subvencions consistents en lliurament dineraris, amb la finalitat d? aconseguir una major eficàcia i eficiència, potenciant simultàniament el control i la transparència que el caràcter de públiques confereix a aquest tipus d? ajudes econòmiques.

En particular, estableix regles per a la realització dels tràmits de sol·licitud, concessió, justificació, comprovacions, pagaments, reintegraments, sancions i infraccions, alhora que a la seva Disposició Addicional segona s? anuncia l? elaboració d? unes instruccions de procediment de gestió i justificació de subvencions, que desenvoluparan aspectes concrets de procediment intern vinculats a tràmits regulats en aquesta Ordenança General, i d? un Reglament Sancionador.

Aquesta Ordenança té el caràcter de Reglament General dels previstos en l? article 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, es dicta en compliment d? allò previst a l? article 17.2 de la Llei General de Subvencions, i està constituïda pels següents títols i disposicions:

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

Castellgalí, 21 de novembre de 2017

L? Alcalde-President:

Cristòfol Gimeno i Iglesias

No hay voces...