Aprovació definitiva de la modificació de les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats esportives sense afany de lucre. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Garriga

EDICTE

Atès que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 d'agost de 2016 l'anunci relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats esportives sense afany de lucre per a la realització d'activitats o actuacions de promoció esportiva durant el termini de 20 dies hàbils i vist que no s'ha presentat cap reclamació, resten aprovades definitivament. D'acord amb el que disposa l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals, es procedeix a la procedeix a la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i una referència d'aquest al Diari Oficial de la Generalitat.

'BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS O ACTUACIONS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA 2016.

1. OBJECTE DE LES BASES.

L'objecte d'aquesta normativa és la regularització del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, la concessió, la justificació i el pagament de subvencions, que en forma d'ajut econòmic atorgui o estableixi l'Ajuntament de la Garriga per a la realització d'activitats o actuacions de promoció esportiva durant l'any 2016.

Les entitats podran rebre altres subvencions sempre que no se superi el 100 % del cost de l'activitat.

2. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ.

En el procés de selecció s'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades en el termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu a favor de la sol·licitud o sol·licituds que complexin els requisits previstos a les Bases Reguladores i obtinguin, al mateix temps, una major puntuació en aplicació dels criteris de valoració fixats a les pròpies bases.

Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

3. REQUISITS DELS BENEFICIARIS I FORMA D'ACREDITACIÓ.

Poden optar a les subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre, en particular, les entitats i les associacions esportives inscrites en el Registre Municipal de la Garriga.

Per l'acreditació s'haurà d'aportar la següent documentació: C.I.F i es procedirà a la comprovació de la inscripció de l'entitat en el registre d'entitats de l'Ajuntament document acreditatiu conforme s'està donat d'alta com a entitat al registre d'entitats de l'Ajuntament.

4. DE LES SOL·LICITUDS.

El peticionari de subvencions haurà de presentar la següent documentació (segons model annex 1):

' Pressupost detallat d'ingressos i de despeses de l'entitat de l'any 2016.

' Els impresos adjunts amb les dades de participació, adjuntant també fotocòpies de:

' Document de la respectiva federació o dels consells esportius comarcals delegats del Consell General de l'Esport, on consti les dades dels esportistes (nom, cognoms i data de naixement).

' Titulació dels entrenadors (si no s'ha presentat amb anterioritat).

' Relació de socis.

' Instància adreçada a l'Alcaldia de l'Ajuntament de la Garriga, que expressi la qualitat en la qual actua el qui subscriu la sol·licitud, degudament acreditada, número de DNI, domicili, telèfon per a notificacions i adreça electrònica.

' Full de les dades de l'entitat.

' Declaració jurada on constin les subvencions rebudes o atorgades per altres organismes públics o altres entitats per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en un futur.

' Compromís de complir les condicions de la subvenció.

' Al cas de resultar beneficiari caldrà un pronunciament exprés del sol·licitant que acrediti estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

' Fotocòpia dels Estatus i de la inscripció al Registre d'Associacions o Entitats que correspongui (si no s'han presentat amb anterioritat).

' Documents acreditatius que demostrin que ales activitats subvencionades i figuri el logotip de l'Ajuntament.

La presentació de les sol·licituds s'ha de fer dins el termini i en la forma que estableixi la corresponent convocatòria, mitjançant el model normalitzat.

Presentació: cal presentar-la al Registre General de l'Ajuntament de la Garriga, plaça de l'Església, 2, 08530 la Garriga.

L'esmena de defectes en la sol·licitud o l'aportació de la documentació requerida s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha esmenat o s'ha aportat la documentació preceptiva, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes previstos a l'article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Si l'últim dia de la presentació de la documentació complementària o d'esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà el següent dia hàbil.

5. CRITERIS BÀSICS.

Les activitats subvencionades han d'estar obertes a tots els ciutadans de la Garriga.

Les activitats no han de tenir caràcter lucratiu, per tant, en cas de cobrar algun tipus de quota aquest cobrament ha de servir per ajudar a sufragar les despeses del pressupost global de l'activitat.

Aquells sol·licitants que compleixin les condicions requerides per la normativa podran sol·licitar una subvenció que no superarà el 50 per 100 dels costos generals del projecte o programes a subvencionar. Aquests ajuts s'establiran sota el criteri de complementar els ingressos de l'entitat, per tal de poder fer front al pressupost de les activitats que duen a terme.

Els ajuts es poden demanar per projectes anuals o per activitats concretes.

La presentació de la sol·licitud no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegada estudiada la proposta d'activitat i valorada en funció dels criteris generals d'aquestes normes. No serà exigible cap augment o revisió de la subvenció llevat de causa documentada que ho justifiqui.

L'òrgan competent de l'Ajuntament tindrà en compte els següents criteris:

a) Subvencions a les activitats de caràcter regular.

Per aquest concepte es destinarà el 70% de la quantitat que determini l'òrgan responsable d'adjudicacions de les subvencions municipals. Com a norma general la subvenció atorgada no superarà el 50 % dels costos generals destinats a la promoció esportiva, és a dir, la despesa generada pel funcionament de la temporada. Es justificarà amb els següents conceptes:

- Arbitratges/Jutges.

- Inscripcions. - Mutualitats. - Material esportiu d'ús col·lectiu. - Desplaçaments.

Conceptes que es valoraran:

1. Participació:

Es valorarà el nombre de participants federats amb fitxa federativa o amb fitxa del consell en funció de l'edat, potenciant la participació femenina. Any de naixement Esportista masculí federat Esportista femenina federada Esportista masculí del consell Esportista femenina del consell 2003-2006 0,1 0,1 0,1 0,1 1997-2002 0,5 1 0,25 0,5 1982-1996 1 2 0,5 1 Anteriors al 1981 0 0 0 0

2. Competició:

Es valorarà la competició oficial de cada un dels equips i/o grups de l'entitat i dels esportistes dels esports individuals que generin una despesa.

En lligues regulars:

Lliga regular:

6 punts per cada partit oficial de cada un dels equips i/o grups de l'entitat, fins a infantil, jugats a casa. 6 punts per cada partit oficial de cada un dels equips i/o grups de l'entitat, de cadet en amunt, jugats a casa. 1 punt per cada partit oficial de cada un dels equips i/o grups de l'entitat, jugat fora de casa.

En lligues especials:

Competició oficial d'àmbit provincial: 0,25 punts per la participació en competició oficial de cada esportista, parella o equip de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit nacional català o regional: 0,50 punts per la participació en competició oficial de cada esportista, parella o equip de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit estatal: 0,65 punt per la participació en competició oficial de cada esportista, parella o equip de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit internacional: 0,75 punts per la participació en competició oficial de cada esportista, parella o equip de l'entitat.

En campionats:

Competició oficial d'àmbit provincial: 18 punts per la participació en competició oficial de cada equip/grup de l'entitat. 23 punts per la participació en competició oficial dels esportistes individuals de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit nacional català o regional: 25 punts per la participació en competició oficial de cada equip/grup de l'entitat. 30 punts per la participació en competició oficial dels esportistes individuals de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit estatal: 30 punts per la participació en competició oficial de cada equip/grup de l'entitat. 50 punts per la participació en competició oficial dels esportistes individuals de l'entitat.

Competició oficial d'àmbit internacional:35 punts per la participació en competició oficial de cada equip/grup de l'entitat. 60 punts per la participació en competició oficial dels esportistes individuals de l'entitat.

3. Tècnics:

Es valorarà el fet que l'entitat es preocupi de la formació dels seus tècnics, ja sigui amb la titulació de la federació respectiva o de la Secretaria General de l'Esport.

CIATE o monitor per la federació corresponent: 2 punts. Entrenador per la federació corresponent o tècnic mitjà de l'especialitat esportiva: 5 punts. Llicenciat d'INEF, tècnics esportius superiors de la disciplina esportiva o entrenadors nacionals per la federació corresponent: 10 punts.

* Només es valorarà l'entrenador inscrit com a tal en la competició oficial de l'equip. * És comptabilitzarà un coordinador a totes aquelles entitats que tinguin 5 o més equips en competició.

4. Associats:

Es tindrà en compte la preocupació del club per la captació de socis i la repercussió social que té l'entitat.

Socis: 0,10 punts per soci.

b) Subvencions a les activitats puntuals i a les lligues de lleure.

Es destinarà un 30% de la quantitat que determini l'òrgan responsable d'adjudicacions de subvencions municipals a les activitats puntuals i de lleure.

Les activitats puntuals són aquelles que tenen una durada d'un o dos dies.

Les activitats de lleure són aquelles que no competeixen oficialment ni tenen entrenaments regulars (que comportin una despesa econòmica).

Les commemoracions d'aniversari s'haurien de presentar amb un any d'antelació, amb un projecte desglossat de les activitats i esdeveniments a realitzar al llarg de l'any per commemorar l'aniversari.

Una entitat només podrà organitzar activitats relacionades amb la seva disciplina esportiva.

Conceptes que es valoraran:

- Nombre de participants locals: 0,5 punts per participant en l'activitat esportiva (sense públic). - Nombre de participants no locals: 0,10 punts per participant en l'activitat esportiva (sense públic). - Despeses pel desenvolupament de l'activitat. De la suma total:

a. Fins a 500 EUR: 5 punts. b. Fins a 1000 EUR: 10 punts. c. Fins a 1500 EUR: 15 punts. d. Fins a 2000 EUR: 20 punts. e. + de 2500 EUR: 25 punts.

- Pel nivell de la competició de cada grup/equip i esportista d'esports individuals:

f. Popular: 20 punts. g. Comarcal: 30 punts. h. Provincial: 40 punts. i. Nacional: 50 punts. j. Estatal: 60 punts. k. Internacional: 70 punts.

- Per jornades realitzades en esports de lleure: 1 punt per jornada. - Per donacions solidàries; es valorarà aquella entitat que faci donacions de caràcter benèfic o/i solidaries:

l. Fins a 250 EUR: 50 punts. m. Fins a 500 EUR: 100 punts.

n. Fins a 750 EUR: 150 punts. o. Fins a 1.000 EUR: 200 punts. p. Més de 1.000: 250 punts.

6. COMISSIÓ QUALIFICADORA.

La comissió qualificadora per l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió estarà formada pel regidor, com a president, el tècnic d'Esports i el tècnic auxiliar d'Esports.

7. TERMINI DE PRESENTACIÓ.

S'estableix un termini per a la presentació de peticions de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.

8. CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS.

La convocatòria es publicarà al BOP mitjançant el BDNS.

9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ.

La concessió de les subvencions es fa per acord de la Junta de Govern municipal i es notificarà a les persones interessades en el termini màxim d'un mes a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa, els sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10. ACCEPTACIÓ.

Una vegada comunicada la concessió de l'ajuda, si en el termini d'un mes no es manifesta el contrari, s'entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

11. FORMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ I TERMINI D'ATORGAMENT.

L'Ajuntament pagarà la subvenció un cop l'entitat hagi justificat la subvenció de forma correcta.

El termini pel seu atorgament no ha d'excedir dels tres mesos des de la finalització de la presentació les sol·licituds.

12. JUSTIFICACIÓ.

L'entitat beneficiària d'una subvenció, abans del 15 de desembre de 2016, haurà de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant:

a) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa per subvencions concedides per un import superior als 3.000 EUR que contindrà:

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els resultats obtinguts.

- Memòria econòmica justificativa del cost del servei de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

b) Compte justificatiu simplificat per subvencions concedides per un import fins a als 3.000 EUR que contindrà:

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats realitzades, els participants i els resultats obtinguts.

- Memòria econòmica justificativa del cost del servei de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del RLGS.

' Han de ser factures originals, que un cop rebuda la subvenció seran retornades a l'entitat. ' Han d'anar obligatòriament a nom de l'entitat beneficiària. ' Han de fer referència a despeses de funcionament subvencionables generades per l'activitat objecte de subvenció. ' Han de ser datades l'any en què es faci la concessió. ' Han d'incloure el DNI o número d'identificació fiscal del proveïdor.

' Han d'acreditar-ne el pagament. ' L'import justificat ha de ser, com a mínim, el doble de la subvenció rebuda per a realitzar les activitats.

En el cas que la documentació presentada fos incompleta o que l'Ajuntament considerés necessària una informació addicional, es requerirà a l'interessat perquè en el termini màxim de deu dies hàbils presenti l'esmentada documentació. Si no la presentés en aquest termini, la petició serà automàticament desestimada.

En cas que l'entitat beneficiària no pogués arribar a justificar adequadament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, aquesta podrà sol·licitar a l'Ajuntament la reducció de l'import de la subvenció proporcionalment a la quantitat justificada, i el Servei d'Esports farà la proposta de reducció de subvenció.

Aquesta situació no es considerarà incompliment de la justificació.

13. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I APLICACIÓ RESSUPOSTÀRIA.

La dotació màxima per a les subvencions i ajuts que preveuen aquestes bases serà de 40.000 EUR; amb càrrec a la partida 16 205 34000 48006 del pressupost de l'Ajuntament de la Garriga per a l'any 2016.

14. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI.

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, fer l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.

b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar l'òrgan competent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l'aplicació dels fons, l'obtenció d'altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d'acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

g) Fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament de la Garriga en qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

15. REVOCACIÓ.

L'Ajuntament es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi oportuns, la inversió realitzada per les entitats relacionada amb les subvencions concedides i les finalitats per a les quals foren atorgades.

L'Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s'hagués atorgat sota condició i no es compleixi.

16. RÈGIM JURÍDIC.

En tot allò no previst en aquestes bases és aplicable l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de la Garriga, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa concordant.

17. VIGÈNCIA.

Aquestes bases tenen vigència mentre no es modifiquin o deroguin de forma expressa.'

Contra el present acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La Garriga, 7 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Meritxell Budó i Pla

Deporte
Deportistas individuales
Actividades de ocio y tiempo libre
Nacimiento, adopción y acogimiento
Deportistas y técnicos
Catalán
Deporte
Infancia
Eventos
Justicia