Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis i a l'aplicació de mesures d'estalvi i energies renovables. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en sessió de 27 de novembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis i a l'aplicació de mesures d'estalvi i energia i d'energies renovables de Santa Perpètua de Mogoda (exp. 000004/2014-9999).

Havent-se sotmès l'expedient al tràmit d'informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicació de l'anunci al BOP de data 17 de desembre de 2014; al DOGC núm. 6769 de 12 de desembre de 2014; al Diari Ara de 10 de desembre de 2014 a la pàg. 21; al tauler d'edictes municipal i a la web municipal, no havent-se presentat al·legacions durant aquest termini, aquest ha quedat aprovat definitivament en data 26 de gener de 2015, el text del qual es transcriu a continuació:

Modificació Bases reguladores sobre ajuts a la rehabilitació d'edificis i a l'aplicació de mesures d'estalvi d'energia i d'energies renovables.

Base primera. Objecte.

1. L'objecte d'aquestes bases és definir les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i cobrament dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en concepte de rehabilitació dels edificis en els supòsits que es determinen en la base segona i en edificis de nova construcció que s'acullen a l'establert en el Títol Tercer de les Ordenances Municipals d'Edificació sobre 'Condicions per a l'incentiu d'estalvi d'energia i d'energies renovables'.

2. Als efectes d'aquestes Bases, s'entén per rehabilitació totes les actuacions dirigides a aconseguir l'adequació o la millora constructiva, funcional o d'habitabilitat de les edificacions incloses en l'àmbit d'actuació, amb l'exclusió de les obres de gran rehabilitació entenent per tal les que comportin una actuació de buidat total de l'edifici i excloguin només l'enderroc de les façanes. Només s'acceptaran els casos de gran rehabilitació que corresponguin a edificacions existents amb patologies estructurals que obliguin a la seva substitució integral per causa d'aluminosi o d'altres patologies estructurals.

3. Als efectes d'aquestes Bases, també s'inclou la possibilitat de subvencionar edificacions de nova planta només quan s'acullin a l'establert en el Títol Tercer de les Ordenança Reguladora de l'Edificació.

Base segona. Actuacions subvencionables.

Les actuacions subvencionables es cenyeixen al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda. En alguns supòsits, s'estableixen àmbits d'aplicació específics.

Els supòsits en que hom es pot acollir als presents ajuts són els següents:

1. Obres de rehabilitació de façanes en general, situades en les zones residencial definides en el Pla General Municipal d'Ordenació amb les qualificacions urbanístiques corresponents a Zona Residencial que configura carrers (Clau 1), Zona General Residencial amb espais oberts (Clau 2). Les obres de rehabilitació, neteja o arranjament d'edificis que es realitzin en elements comuns visibles des de la via pública de l'edifici i tinguin per objecte qualsevol d'aquestes finalitats: regeneració de la vegetació vinculada a façana, consolidació de l'estructura, estanquitat a la pluja i la humitat, reparació, renovació i dotació d'instal·lacions d'aigua, gas i electricitat, instal·lació, millora i renovació de la xarxa de sanejament, aïllament tèrmic o acústic, millora dels nivells d'habitabilitat.

2. Mesures d'estalvi d'energia i energies renovables. Les obres de rehabilitació i/o nova planta que permetin aconseguir un estalvi energètic i/o l'aplicació d'elements per a energies renovables, segons l'establert en el Títol Tercer de l'Ordenança Municipal d'Edificació.

3. Eliminació de volums disconformes. Les obres de millora per a l'eliminació de volums disconformes amb el planejament.

4. Supressió de barreres arquitectòniques per a casos de discapacitat o manca de mobilitat per raó d'edat. Les obres i instal·lacions de supressió de barreres arquitectòniques d'edificis d'habitatges unifamiliars o plurifamiliars, tant dintre del propi habitatge com en els espais particulars interiors o exteriors, així com casos excepcionals de persones amb discapacitat directament vinculades a l'exercici d'una activitat.

5. Eliminació d'elements fora d'ordenació. Les edificacions amb afectació d'edificació fora d'ordenació de la parcel·la que la regularitzin adaptant-la a l'establert en la normativa urbanística.

6. Rehabilitació d'habitatges acollida a qualsevol règim d'intervenció integral que pugui promoure qualsevol Administració pública amb competència en la matèria.

7. Rehabilitació d'edificis inclosos en el PEPPASPM. Les obres de rehabilitació i millora d'edificis inclosos en el Pla Especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda (PEPPASPM).

8. Rehabilitació, amb ampliació o no, d'edificis inclosos en figures de planejament o d'actuació específiques per a la rehabilitació o bé en convenis urbanístics i de col·laboració expressa. L'Ajuntament pot promoure figures de planejament específiques per a la rehabilitació o convenis específics de col·laboració amb els particulars per tal de portar a terme qualsevol dels supòsits precedents. En concret, tota actuació inclosa en l'àmbit del 'Pla Especial de regulació dels perímetres d'edificació de Can Folguera', es considerarà inclosa automàticament en el supòsit 1, o en el supòsit 7 en cas d'acollir-se a les subvencions esmentades. Igualment es considera inclòs en aquests supòsit el trasllat de les instal·lacions del nucli històric de la Cooperativa la Perpetuenca.

Base tercera. Destinataris dels ajuts.

1. Podran sol·licitar ajuts les persones físiques o jurídiques que promoguin les obres o actuacions com a propietaris, arrendataris, usufructuaris o titulars de qualsevol altre títol jurídic de similar naturalesa admissible en dret.

2. Els sol·licitants podran actuar per sí mateixos o mitjançant representant legal.

3. Podran ser destinataris dels ajuts previstos a la base quarta, punt 6, les persones físiques, propietàries dels edificis o habitatges, els ingressos de les unitats familiars de les quals no superin l'import de 1,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent i acreditin no disposar d'altres recursos per fer front a la despesa.

A aquest efecte s'entén per unitat familiar tots aquells que convisquin en el domicili de la persona sol·licitant en els últims dos anys. Les variacions en el nombre de membres de la unitat familiar que s'hagin produït en aquest termini s'hauran de justificar documentalment.

A efectes d'aquest reglament, l'IRSC es multiplicarà, segons el nombre de membres que composen la unitat familiar pels correctors següents:

1 membre per 1.

2 membres per 1,15.

3 membres per 1,25.

4 membres per 1,50.

5 membres per 1,75.

Més de 5 per 2.

En els supòsits contemplats en la base quarta, punt 6, els Serveis Socials de l'Ajuntament emetran un informe i valoració que complementarà la documentació aportada.

Base quarta. Quantia dels ajuts.

Les actuacions acollides a aquesta campanya i que hagin estan resoltes favorablement, gaudiran d'un ajut que, en funció dels supòsits als quals s'acullin serà el següent:

1. Obres de rehabilitació de façanes en general. Tindran un ajut del 5% del pressupost d'execució material referit als elements comuns visibles des de la via pública.

2. Mesures d'estalvi d'energia i energies renovables. Els ajuts a obtenir es calculen en funció del nivell de compromís adquirit - demostrat tècnicament -, a partir del càlcul següent basat en el pressupost d'execució material (P.E.M.) i l'establert en l'article 61 de l'Ordenança Municipal de l'Edificació:

Quantia de l'ajut = 5% x P.E.M. x Cb%

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

3. Eliminació de volums disconformes. Per a les obres de millora per a l'eliminació de volums disconformes amb el planejament es podrà sol·licitar un ajut equivalent al 5% del pressupost d'execució material referit a l'enderroc i nova construcció dels metres quadrats que situats en volum disconforme passen a regularitzar-se.

4. Supressió de barreres arquitectòniques per a casos de discapacitat o manca de mobilitat per raó d'edat. L'ajut que es pot sol·licitar correspon a l'elaboració d'una memòria valorada per part de tècnics municipals i l'execució de l'obra també per part de l'administració que, en tot cas no superarà un cost de 601,01 EUR a fons perdut a partir de la sol·licitud per part de la persona física que reclami la supressió de barreres arquitectòniques per raó de discapacitat o manca de mobilitat per raó d'edat i previ informe del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.

5. Eliminació d'elements fora d'ordenació. Per a les obres de millora per a l'eliminació de l'afectació, es podrà sol·licitar un ajut equivalent al 5% del pressupost d'execució material referit a l'enderroc dels metres quadrats que passen a regularitzar-se.

6. Rehabilitació d'habitatges acollida a qualsevol règim d'intervenció integral que pugui promoure qualsevol Administració pública amb competència en la matèria. L'atorgament d'ajut corresponent a l'equivalent al valor de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i al valor de la taxa de llicències d'obra, sens perjudici de poder sol·licitar d'altres ajuts i subvencions a d'altres administracions, segons l'establert en el Conveni subscrit pel Departament de Política Territorial i la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya, respectivament als quals s'adscriu l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

En el supòsit contemplat a la base tercera, punt 3 la subvenció podrà abastar fins a un 90% del pressupost de les obres a satisfer pels sol·licitants.

7. Rehabilitació d'edificis inclosos en el PEPPASPM. Les obres de rehabilitació i millora de les parts visibles des de la via pública d'edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Santa Perpètua de Mogoda (PEPPASPM) tindran dret a un ajut corresponent al 5% del P.E.M. referit a aquestes parts. En cas de tractar-se d'una rehabilitació integral, si aquesta s'acull als Decrets de l'apartat 6 tindrà dret, a més, a l'ajut equivalent al valor de la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i al valor de la taxa de llicències d'obra, previ informe de la Comissió Tècnica del PEPPASPM.

Base cinquena Tramitació de les sol·licituds i terminis.

1. Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de 9 a 14 hores o al registre de l'Àrea del Territori de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, de 10 a 14 hores de dilluns a divendres.

2. Podran acollir-se al supòsit 2 de la Base Segona i per una única convocatòria que finalitzarà el 30 de novembre de 1999, les llicències d'obra concedides a partir de l'aprovació definitiva de l'Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació (18-12-1996).

3. La sol·licitud d'ajut es formularà sempre per escrit, i s'acompanyarà, en qualsevol cas de la següent documentació:

a) DNI del sol·licitant o representant legal.

b) Escriptura pública o document contractual privat que acrediti la condició de promotor, propietari, arrendatari o qualsevol altre títol que comporti la disposició de l'immoble objecte de l'ajut.

c) Justificant de la llicència d'obres atorgada per l'òrgan municipal competent, o justificant de la comunicació prèvia en els casos en què no sigui procedent la llicència. A tal efecte, i, en especial, les llicències que s'acullin al supòsit 6 referit a rehabilitacions regulades pels decrets de Generalitat de Catalunya i de l'Estat Espanyol, un cop presentada la documentació que s'escaigui, l'expedient portarà un segell que indiqui 'expedient en tràmit' per tal de poder presentar la seva sol·licitud davant els serveis de les altres administracions implicades. En cap cas aquest fet significarà autorització anticipada d'iniciar les obres de referència. Amb independència del tràmit d'atorgament de llicència urbanística, tan bon punt el sol·licitant posi de manifest a l'Ajuntament la concessió de la subvenció per part de la Generalitat o de l'Estat, es podrà continuar el tràmit o tancar l'expedient si s'escau.

d) Certificació per part dels Serveis Econòmics d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Pel que fa a les subvencions que es demanin davant de la Generalitat o davant de l'Estat i a les subvencions per discapacitat o manca de mobilitat per raó d'edat serà també necessària la incorporació a més de l'informe de l'Àrea de Serveis Personals sobre situacions socioeconòmiques especials. Un cop presentada la documentació, els serveis competents l'estudiaran i podran requerir a l'interessat qualsevol aclariment o informació en relació amb la mateixa.

e) Cas de sol·licitud dels ajuts que preveu la base quarta, punt 6:

Acreditació dels ingressos anuals de la unitat familiar.

Declaració responsable de no disposar d'altres recursos, inclosos els patrimonials.

Fotocòpia de la cartilla o extracte del compte bancari on s'ingressa la nòmina, pensió o subsidi dels tres mesos anteriors.

4. En cas que s'aportin fotocòpies, hauran de ser degudament compulsades davant del propi Ajuntament mitjançant l'oportuna comparació amb els originals.

Base sisena. Resolució.

1. L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d'ajut a la rehabilitació serà l'alcalde, que podrà delegar-ho en el regidor de l'Àrea del Territori i en la Comissió de Govern. La competència abastarà les resolucions expresses de sol·licituds i també qualsevol altra actuació de foment relacionada amb l'objecte de les bases i, en especial, les relacions amb les iniciatives privades interessades a col·laborar en el patrocini econòmic i publicitari d'actuacions relacionades amb l'objecte de la campanya. En tot cas, l'Ajuntament resoldrà les sol·licituds tenint en compte que l'import total de les subvencions presentades no pot depassar l'import de la partida del pressupost municipal destinada a aquesta finalitat.

2. L'Ajuntament de Sta. Perpètua de Mogoda comunicarà per escrit a l'interessat en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l'endemà de la presentació de la seva sol·licitud, l'atorgament o denegació de la mateixa.

3. Els ajuts s'entendran acceptats si, transcorreguts deu dies naturals des de la notificació de la seva concessió, el beneficiari no s'ha manifestat en sentit contrari.

Base setena. Justificació i pagament.

1. L'atorgament de l'ajut s'efectuarà un cop el seu beneficiari hagi acreditat la finalització de les obres i/o les realitzades a les instal·lacions, i els serveis tècnics municipals hi hagin efectuat, si s'escau, la corresponent inspecció amb resultat favorable. Per justificar la seva realització caldrà que l'interessat ho comuniqui mitjançant instància a la qual s'hi adjuntarà certificació emesa per tècnic competent en els casos en què la seva intervenció hagi estat preceptiva i fotografies, en cas que la rehabilitació hagi abastat l'aspecte exterior de l'edificació.

2. En qualsevol cas, les obres hauran d'estar finalitzades dins del termini que expressament s'indiqui en la respectiva llicència o comunicació prèvia.

3. La tramitació del pagament dels ajuts es farà a partir de data en què l'interessat en comuniqui la finalització, sempre que les obres obtinguin el vistiplau municipal.

4. Per tal de garantir el compliment de la finalitat de l'ajut, l'Administració podrà exigir del beneficiari la documentació tècnica i registral (de la Propietat o mercantil) per tal que quedin assegurats problemes de titularitat o aspectes previstos en l'article 26.2 de la Llei hipotecària.

5. En el supòsit contemplat a la base quarta, punt 6 el pagament es realitzarà en funció del Decret de rehabilitació, el qual s'acull la comunitat de propietaris i s'ingressarà en el compte que a aquests efectes hagi obert la comunitat de veïns.

6. Quan s'atorguin els ajuts socials a la rehabilitació, la transmissió de l'habitatge per actes entre vius en el termini de 7 anys, a comptar de la data de concessió de la subvenció, produirà l'obligació de reintegrar a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda la totalitat de l'ajut, incrementat amb el tipus d'interès fixat pel Banc d'Espanya en el moment de la devolució.

7. Aquesta obligació també serà d'aplicació en els supòsits de transmissió mortis causa si l'hereu o hereva de l'habitatge no reuneix els requisits que s'estableixen a la base tercera, punt tres.

8. No obstant el previst en els apartats 1 i 2, s'atorgarà una bestreta del 100% de l'ajut, a sol·licitud del possible beneficiari, des del moment que es sol·liciti la llicència d'obres o es realitzi la comunicació prèvia.

Base vuitena. Criteris tècnics de les actuacions.

1. L'Ajuntament establirà de forma expressa en les respectives llicències els requisits i les condicions en què s'hauran de desenvolupar les actuacions perquè siguin susceptibles d'ajut. L'execució de les que siguin definides com d'obligat compliment serà requisit imprescindible per a l'obtenció de l'ajut, i la seva inobservança serà causa de denegació.

2. No es podran beneficiar de cap ajut les obres o actuacions que es realitzin en situacions d'infracció urbanística o en condicions tècniques manifestament deficients. Qualsevol infracció en aquest sentit produirà la pèrdua de l'ajut, fins i tot en el cas que ja s'hagués resolt el seu atorgament, amb independència de les actuacions sancionadores que corresponguin.

3. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda serà el titular del dret de gestió de la publicitat a les zones de protecció de les obres durant la seva execució. A aquest efecte, la promoció i/o propietat, pel fet d'acollir-se als ajuts cedeix aquest ús i dret a l'Ajuntament. En qualsevol cas, la publicitat només podrà fer referència a la campanya municipal sobre rehabilitació o d'estalvi d'energia i energies renovables, sense perjudici que hi puguin figurar interessos publicitaris de terceres persones amb qui s'estableixin pactes de col·laboració en favor del Programa.

4. En totes les obres acollides als ajuts hi haurà de figurar la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda'.

5. Per a les obres de rehabilitació definides en la base segona punt 1, 6, la documentació tècnica que cal aportar per demanar llicència d'obres amb la finalitat d'arranjar façanes, i altres elements comunitaris de les finques serà:

Projecte tècnic visat pel col·legi corresponent.

Plànol de planta i secció marcant l'ocupació de la bastida en la via pública, indicant els registres de serveis existents a la vorera i el mobiliari urbà.

Assumeix de projecte i bastida.

Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut.

Fotografies de les lesions de l'edifici.

Compliment del Codi d'Accessibilitat. Base novena. Control i seguiment de les actuacions per part de l'Ajuntament.

1. Els promotors de les obres hauran de permetre, obligatòriament, l'accés dels tècnics municipals a la finca o element objecte de millora, per tal d'efectuar-hi les inspeccions que calgui, amb la finalitat de comprovar les obres o actuacions que s'hi desenvolupin.

2. L'inici de les obres s'haurà de comunicar a l'Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies hàbils. La finalització es comunicarà també com a màxim quinze dies després que s'hagi produït. La no comunicació a l'Ajuntament de l'inici o la finalització d'obres, dins dels terminis establerts, podrà comportar la pèrdua dels ajuts.

Base desena. Revocació d'ajuts.

1. L'Ajuntament podrà revocar els ajuts sense crear cap dret per al sol·licitant, en els supòsits següents:

a) Per falsedat o incompliment de les dades o dels requisits legals que s'assenyalen en aquestes bases.

b) Per manca de veracitat de les dades i documents aportats.

c) Per alteració de les condicions que han determinat la concessió de l'ajut sempre que siguin imputables a l'interessat i no s'hagués autoritzat prèviament per l'Ajuntament.

2. En qualsevol cas la revocació comportarà, amb independència de les accions legals que l'Ajuntament pogués emprendre, la devolució de l'import dels ajuts percebuts, incrementat amb l'interès legal.

Base onzena. Interpretació i legislació aplicable.

1. Correspondrà a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d'aquestes bases.

2. En tot allò que no estigui expressament previst en aquestes bases, s'aplicarà amb caràcter supletori la legislació de règim local, així com les disposicions reguladores de l'activitat de foment de l'Administració Local, en especial el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

3. Tot i això, i en virtut del principi de jerarquia normativa, en cas de modificació de la legislació anteriorment exposada o qualsevol altra que sigui d'aplicació, quedaran modificats i/o derogats tots els preceptes de les presents Bases que resultin contraris o incompatibles amb la nova legislació.

Base dotzena. Entrada en vigor.

1. Les presents Bases entraran en vigor el dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, un cop transcorregut el termini previst en l'article 124.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i seran d'aplicació a totes les sol·licituds de llicència que es formulin després de la seva entrada en vigor i fins a la data de finalització indicada a la base cinquena.

2. També seran d'aplicació amb caràcter retroactiu a aquelles sol·licituds que s'hagin presentat després de la constitució de l'Oficina Municipal de Rehabilitació el 15 de maig de 1998.

3. Continuaran vigents mentre no s'acordi la seva modificació expressa o mentre no es revisin les figures de planejament que hi estan vinculades i que són les següents: Pla General Municipal d'Ordenació, Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònics, Ordenança Municipal Reguladora de l'Edificació, Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i les Activitats, Pla Especial dels perímetres reguladors de la rehabilitació de Can Folguera.

Santa Perpètua de Mogoda, 12 de febrer de 2015

L'alcaldessa, Isabel Garcia i Ripoll

Discapacidad
Eliminación de barreras arquitectónicas
Energía
Rehabilitación de vivienda
Vivienda
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud
Hipotecas