Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les bases generals d'atorgament de subvencions i formalització de convenis. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Just Desvern

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2017, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les bases generals d'atorgament de subvencions i formalització de convenis. Atès que ha transcorregut el termini d'exposició pública i no s'hi ha presentat ni formulat al·legacions i/o suggeriments, s'entén aprovada definitivament, per la qual cosa, en compliment d'allò establert a l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprovà el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació del text íntegre:

'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES GENERALS D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ DE CONVENIS DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L'activitat de foment, com una de les formes d'actuació de les administracions públiques, té una importància fonamental ja que l'Ajuntament en comptes de substituir l'acció lliure dels ciutadans en els diferents àmbits social, esportiu, cultural, educatiu, artístic o de promoció econòmica, el que fa és coadjuvar al fet que el camp de l'activitat quedi en el sector privat amb l'ajuda i la col·laboració de l'Ajuntament en la seva consecució.

Per dur a terme aquesta tasca, aquest Ajuntament fins ara comptava amb les Bases d'atorgament de subvencions i formalització de convenis per al finançament d'activitats d'interès general, realitzades per entitats sense ànim de lucre, aprovades en sessió plenària de data 3 de juliol de 1997, l'objecte de les quals era crear un marc estable per tal de regular l'activitat de l'Ajuntament de Sant Just Desvern en allò que fa referència al suport i auxili mitjançant subvencions i convenis a totes aquelles entitats que en l'àmbit cultural, esportiu, social, educatiu o anàleg desenvolupin les seves activitats en el terme municipal.

En data 19 de febrer de 2004 va entrar en vigor la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que procedeix a regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques incloent el seu article 3 en el seu àmbit d'aplicació les subvencions atorgades per les entitats que integren l'Administració local.

La Disposició Transitòria Primera de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, estableix la necessitat d'adequar en el termini d'un any la normativa reguladora de les subvencions al règim jurídic establert a l'esmentada Llei.

Vista la necessitat de procedir a adaptar la normativa municipal vigent a les disposicions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i disposar d'una normativa comuna de coneixement públic i observança obligatòria per part de les diferents àrees de l'Ajuntament, que contribueixi a la consecució d'una major eficàcia i eficiència en l'actuació municipal, potenciant el control i la transparència del procediment en totes les seves fases, es dicta la present Ordenança.

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Objecte.

Aquesta Ordenança té per objecte regular el procediment administratiu a seguir per a la sol·licitud, l'atorgament, la justificació, el pagament, i en seu cas, el reintegrament de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Sant Just Desvern per al compliment de les finalitats especificades a l'article 2 d'aquesta Ordenança.

Article 2. Concepte de subvenció.

1. Es considera subvenció municipal, als efectes d'aquesta ordenança, tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament de Sant Just Desvern a favor de persones públiques o privades que compleixin els requisits següents:

' Que l'entrega es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

' Que l'entrega estigui subjecta al compliment d'un determinat objectiu, l'execució d'un projecte, la realització d'una activitat, l'adopció d'un comportament singular, ja realitzat o per realitzar, havent de complir el beneficiari les obligacions formals i materials que s'haguessin establert.

' Que el projecte, l'acció, o conducta tinguin per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o interès social o promoguin finalitats públiques.

2. Les subvencions es podran destinar a les següents finalitats:

' Finançament d'obres o actuacions que cooperin amb serveis de competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

' Finançament d'obres que comportin:

a) l'aïllament acústic dels buits arquitectònics als habitatges existents, sempre que es mantingui la uniformitat en els elements de la façana,

b) la millora integral dels edificis, la millora d'elements comuns i la reparació de patologies estructurals o funcionals que afectin als elements comuns de l'edifici,

c) la millora o eliminació de les condicions accessibilitat a l'habitatge o,

d) la neteja de tags a les façanes d'edificis i persianes de locals comercials.

' Finançament del pagament de l'Impost sobre béns immobles, de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i de la taxa per llicències urbanístiques.

' Finançament d'una part del preu de lloguer d'habitatge per tal d'afavorir l'emancipació de les persones joves al municipi.

3. No tindran la consideració de subvenció als efectes d'aquesta Ordenança:

a) L'atorgament al concessionari d'un servei públic de subvencions procedents de dotacions pressupostàries financeres que rebi com a contraprestació del funcionament del servei.

b) Les cessions d'ús de béns immobles, a favor d'entitats o institucions públiques, les quals es regeixen per les normes reguladores d'aquelles.

c) Les subvencions impròpies regulades per la legislació tributària o sectorial aplicable.

d) Les ajudes o auxilis per atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social.

e) Les subvencions concedides per altres administracions en les quals l'Ajuntament actuï com a simple intermediari.

f) Aportacions destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis, mancomunitats, fundacions, associacions etc., en les quals està representada l'Ajuntament i als quals, anualment, es fan aportacions econòmiques per finançar els seus pressupostos.

g) Subvencions a favor de les associacions a què es refereix la disposició addicional 5a. de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local (Federació i Associació de Municipis).

h) Subvencions als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament.

i) Premis que s'atorguin sense la prèvia sol·licitud del beneficiari.

4. La percepció de les subvencions previstes en aquesta Ordenança serà compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic, privat, nacional, de la Unió Europea o organismes internacionals.

5. L'import de les subvencions previstes en aquesta Ordenança mai podrà ser d'un import que, aïlladament o en concurrència amb d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

6. Els rendiments financers que es generin per la subvenció rebuda incrementaran l'import de la subvenció concedida i s'aplicaran igualment a l'activitat subvencionada.

Article 3. Pla estratègic de subvencions i principis reguladors.

1. El Ple de l'Ajuntament aprovarà un pla estratègic de subvencions en el qual constaran els objectius i efectes que pretenguin amb la seva aplicació, el termini necessari per a la seva consecució i els costos previsibles i les seves fonts de finançament.

2. La gestió de les subvencions que regula aquesta Ordenança es realitzarà de conformitat amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia en el compliment dels objectius fixats i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3. L'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Sant Just Desvern es regirà pels següents paràmetres:

a) Tindrà caràcter voluntari i eventual.

b) No podrà respondre a criteris de mera liberalitat.

c) Com a regla general, l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat subvencionada. En els casos en què s'ultrapassi aquest límit, en l'expedient s'haurà de justificar de forma motivada que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social.

d) No es podrà al·legar com a precedent per a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors.

e) No generaran a favor del beneficiari dret a exigir-ne l'augment o la revisió.

f) No es podran concedir a aquells peticionaris que tinguin pendent la justificació de subvencions concedides en exercicis anteriors per a la mateixa finalitat genèrica.

g) Les subvencions estaran afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

h) En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats subvencionades.

Article 4. Beneficiaris.

1. Es consideraran beneficiaris de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sant Just Desvern:

' Les persones físiques i jurídiques de dret públic o de dret privat que hagin de realitzar l'activitat o el comportament que fonamenta l'atorgament de la subvenció o que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.

' Les entitats legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de Sant Just Desvern que hagin de realitzar l'activitat que va motivar el seu atorgament o que es trobin en la situació que legitima el seu atorgament.

' Excepcionalment les agrupacions de persones físiques privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que els manqui personalitat jurídica, puguin desenvolupar els projectes, activitats o comportaments subvencionables.

2. El beneficiari haurà de complir amb les següents obligacions:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

b) Justificar davant l'Ajuntament de Sant Just Desvern el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió de la subvenció.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament de Sant Just Desvern així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota aquella informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

d) Comunicar a l'Ajuntament de Sant Just Desvern l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financiïn les activitats subvencionades.

Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan aviat com es conegui la situació i, en qualsevol cas, amb anterioritat a la justificació.

e) Acreditar que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social excepte en els casos que s'hagués declarat en el moment de presentar la sol·licitud que no estan obligats a presentar cap tipus de declaració davant d'aquests organismes.

La inexistència de deutes tributaris amb l'Ajuntament de Sant Just Desvern es comprovarà d'ofici per la pròpia Corporació.

L'Ajuntament en el cas que ho sol·licitin els beneficiaris i amb la seva autorització, podrà gestionar l'obtenció dels certificats d'inexistència de deutes de caràcter tributari i amb la seguretat social.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil o sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases específiques reguladores de cada subvenció, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

h) Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament de l'activitat que sigui objecte de la subvenció per mitjà de la llegenda 'amb el suport de l'Ajuntament de Sant Just Desvern', seguida de l'anagrama, segons model tipogràfic oficial que facilitaria el propi Ajuntament.

i) Procedir al reintegrament de la subvenció percebuda en els supòsits previstos a l'article 18 d'aquesta Ordenança.

3. Les bases específiques reguladores dels diferents tipus de subvencions podran establir obligacions complementàries en funció del tipus de despesa objecte de subvenció.

4. No podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta Ordenança les persones en què concorrin alguna de les circumstàncies previstes a l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 5. Òrgans municipals competents.

1. Corresponen a l'Alcalde/essa President/a de l'Ajuntament de Sant Just Desvern les següents facultats:

a) Aprovació de les bases específiques de les subvencions i de la convocatòria pública d'atorgament de les subvencions, que es podrà fer conjuntament o amb posterioritat a l'aprovació de les bases específiques per a cada tipus de subvenció.

b) Atorgament de les subvencions previstes en aquesta Ordenança.

c) Aprovació de la justificació de les subvencions concedides.

d) Incoació, tramitació i resolució del procediment de reintegrament de les subvencions concedides.

e) Incoació, tramitació i resolució del procediment sancionador en matèria de subvencions.

2. La instrucció del procediment de concessió de subvencions de l'Ajuntament de Sant Just Desvern correspondrà al/la assessor/a jurídic/a de l'àrea municipal corresponent.

L'òrgan instructor demanarà els informes tècnics que consideri adients.

3. La Junta de Subvencions de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, òrgan col·legiat de l'Ajuntament, avaluarà les subvencions sol·licitades i emetrà un informe on concreti la proposta d'atorgament o denegació de la subvenció.

4. L'avaluació de les subvencions es regirà pels criteris establerts en les seves bases específiques i, supletòriament, pels criteris següents:

1r. L'interès general de l'activitat per al municipi.

2n.El dèficit d'activitats anàlogues al municipi.

3r.El nombre de destinataris al qual va adreçada.

4t. El nombre de participants del municipi.

5è. La dificultat per executar l'activitat sense la subvenció.

6è. La complementarietat i l'adequació amb les activitats que porti a terme l'Ajuntament.

7è. La tasca continuada, al llarg de tot l'any.

8è. La correcta justificació documental en l'aplicació de la subvenció en anteriors convocatòries.

La Junta de Subvencions es regirà per les normes de funcionament dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 30/1992, de 26 de novembre i tindrà la següent composició:

President/a:

El/la senyor/a Alcalde/essa de l'Ajuntament de Sant Just Desvern o regidor/ora en qui delegui.

Vocals:

Els/les regidores de l'àmbit als quals afecti la subvenció.

Els/les caps de l'Àrea a la qual afecti la subvenció.

Els/les assesors/es jurídic/ques de l'àrea a la qual afecti la subvenció.

Les adjuntes administratives a la direcció de l'àrea a la qual afecti la subvenció.

Secretari/ària:

El/la secretari/ària general de l'Ajuntament de Sant Just Desvern o persona en qui delegui.

La composició concreta de la Junta de Subvencions serà determinada en cada cas en funció de la tipologia de les subvencions a concedir.

TÍTOL SEGON. NORMES REGULADORES DEL PROCEDIMENT D'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ DE CONVENIS.

Article 6. Concurrència competitiva: Bases reguladores específiques i convocatòria.

1. El procediment ordinari de concessió de subvencions és el de la concurrència competitiva.

2. El procediment per a la concessió de subvencions i formalització, si escau, de convenis, s'iniciarà sempre d'ofici per part de l'Ajuntament de Sant Just Desvern mitjançant convocatòria pública i pel procediment de concurs, amb l'aprovació prèvia o simultània, per resolució de l'Alcaldia, de les bases específiques reguladores de la convocatòria, que no podran contradir la present ordenança i hauran de contenir com a mínim les següents previsions:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció i forma d'acreditar-los.

c) Forma i terminis en què hauran de presentar-se les sol·licituds.

d) Procediment de concessió de la subvenció.

e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció, i si escau, ponderació.

f) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada la resolució.

g) Determinació dels mitjans de justificació de la subvenció.

h) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons rebuts.

i) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte i règim de garanties aplicable, si escau.

j) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.

3. La convocatòria s'aprovarà per resolució de l'Alcalde/essa President/a i s'exposarà al públic al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i resta de llocs habituals de divulgació municipal gràfica, fent publicitat també a Radio Desvern.

L'anunci de la convocatòria detallarà els elements essencials de les bases específiques que regeixen el concurs i que seran els següents:

a) Referència a les bases específiques reguladores de la subvenció indicant l'òrgan, data d'aprovació i data de publicació al Butlletí Oficial de la Província, a menys que atenent a l'especificitat de la subvenció aquestes ja s'incloguin en la mateixa convocatòria.

b) Expressió que la concessió de la subvenció s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva.

c) Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditar-los.

d) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.

e) Termini de presentació de sol·licituds.

f) Termini de resolució i notificació.

g) Documents i informacions que s'han d'adjuntar amb la sol·licitud.

h) Criteris de valoració de les sol·licituds.

i) Mitjà de notificació o publicació.

Article 7. Concessió directa.

1. Amb caràcter excepcional l'Ajuntament de Sant Just Desvern podrà concedir de forma directa les següents subvencions:

a) Les previstes nominativament al Pressupost municipal inicial o en modificacions de crèdit aprovades pel Ple.

b) Aquelles altres l'atorgament de les quals o la seva quantia vingui imposada a l'Ajuntament per una norma amb rang legal.

c) Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en les quals s'acreditin raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.

2. La resolució de concessió i, si s'escau, els convenis a través dels quals es canalitzin aquestes subvencions establiran els següents extrems:

' Indicació del beneficiari.

' Quantia de la subvenció.

' Objecte de la subvenció.

' Termini i forma de justificació de la subvenció.

' Forma de pagament de la subvenció.

' Obligacions formals i materials exigibles al beneficiari de conformitat amb el que preveu aquesta Ordenança i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 8. Sol·licituds.

1. Les sol·licituds dels interessats, degudament signades pel sol·licitant o el seu representant legal, es presentaran dins del termini previst a la convocatòria al Registre General de l'Ajuntament de Sant Just Desvern dirigides al senyor alcalde de l'Ajuntament de Sant Just Desvern i aniran acompanyades dels documents que seguidament es relacionen, excepte el cas que els documents exigits ja estiguessin en poder de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

a) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona que sol·licita la subvenció.

b) Fotocòpia compulsada del NIF de la persona jurídica.

c) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'Ajuntament les que s'obtinguin en el futur.

d) Certificats emesos per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social indicant que el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, si s'escau, declaració responsable acreditant que no estan obligats a presentar cap tipus de declaració davant d'aquests organismes.

En cas que el beneficiari opti perquè sigui l'Ajuntament qui tramiti l'obtenció dels certificats acreditatius de la inexistència de deutes tributaris o amb la seguretat social haurà de signar l'autorització corresponent a l'Ajuntament.

L'Ajuntament emetrà d'ofici el certificat acreditatiu de la inexistència de deutes amb la Corporació.

e) Quan es tracti d'agrupacions de persones físiques privades sense personalitat, s'haurà de fer constar expressament els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de subvenció a aplicar per cadascun d'ells, que tindran igualment la consideració de beneficiaris.

En qualsevol cas, haurà de nomenar-se un representat o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per complir les obligacions que com a beneficiari corresponen a l'agrupació.

No podrà dissoldre's l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció previst als articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.

f) Declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa de no estar sota cap de les prohibicions per a tenir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre.

g) Documentació acreditativa de reunir els requisits específics exigits en el seu cas en les bases específiques, si escau.

2. Quan s'observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació, es podrà donar als sol·licitants un termini que no podrà excedir de 10 dies, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació.

En cas que no es subsanin els defectes o omissions en el termini indicat es tindrà el sol·licitant per desistit de la seva sol·licitud.

3. La presentació de les sol·licituds significa la plena acceptació de les bases que regulin la convocatòria.

4. Els models dels diferents documents a presentar estaran disponibles a la web de l'Ajuntament.

Article 9. Resolució.

Conclosa la instrucció del procediment amb l'emissió de l'informe corresponent per part de la Junta de Subvencions, l'Alcalde/essa-President/a dictarà la resolució administrativa degudament motivada de concessió de la subvenció corresponent o de denegació de la mateixa.

El procediment de concessió de les subvencions s'ha de resoldre en 3 mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds i la manca de resolució, dins d'aquest termini, tindrà caràcter de desestimació.

Article 10. Acceptació.

Per a l'efectivitat de la subvenció caldrà que aquesta i les condicions amb les quals s'ha concedit siguin acceptades, sense reserves, pel beneficiari. Si no es diu el contrari en les bases específiques o en l'acord de concessió s'entendran tàcitament acceptades les subvencions si no es manifesta el contrari en un termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la seva concessió.

Article 11. Formalització de convenis.

1. En aquells casos en que es consideri necessari formalitzar un convenir entre l'Ajuntament de Sant Just Desvern i el beneficiari per tal de recollir de forma concreta les obligacions materials i formals del beneficiari, la resolució de concessió de la subvenció aprovarà el conveni a formalitzar amb el beneficiari i haurà de contenir els següents extrems:

a) Identificació de les parts signants del conveni.

b) Relació dels tràmits administratius seguits.

c) Indicació concreta de l'activitat subvencionada.

e) Indicació concreta de l'import de la subvenció atorgada.

f) Obligacions materials i formals del beneficiari.

g) Obligacions materials i formals de l'ajuntament.

h) Indicació expressa al beneficiari que tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres aportacions, podrà donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció en els termes previstos a l'article 23 d'aquesta Ordenança.

Article 12. Publicitat de les subvencions concedides.

1. En la mateixa resolució de concessió s'ordenarà la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de les subvencions concedides amb expressió de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la seva quantia i finalitat.

2. No serà necessària la publicitat assenyalada a l'apartat anterior en els següents casos:

a) Quan les subvencions tinguin assignació nominativa en el Pressupost General de l'Ajuntament.

b) Quan el seu atorgament i quantia, a favor d'un beneficiari concret, resultin imposats per una norma amb rang legal.

c) Quan l'import de les subvencions concedides, individualment considerades, sigui de quantia inferior a 3.000 EUR.

En aquest supòsit s'hauran d'anunciar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i les bases específiques, el conveni o la resolució de concessió hauran de preveure altres procediments de publicitat adients.

d) Quan la publicació de les dades del beneficiari, en raó de l'objecte de la subvenció, pugui ser contrària al respecte i salvaguarda de l'honor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques en virtut del que estableix la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, i sempre que l'excepció a la publicitat assenyalada a l'apartat 1 s'hagi previst a la normativa reguladora de la subvenció.

3. La concurrència als processos de concessió de subvencions, implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva publicació en els termes establerts en aquest article, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

TÍTOL TERCER. PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS.

Article 13. Modalitats de pagament de les subvencions.

1. El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació pel beneficiari de la realització de l'activitat o projecte pel qual es va concedir en els termes establerts al títol cinquè de la present Ordenança.

2. Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifiqui, podran realitzar-se pagaments a compte que podran suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d'execució de les accions subvencionades, abonant-se per quantia equivalent a la justificació presentada.

3. El pagament anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s'efectuarà en casos puntuals que s'hauran d'explicitar en les bases específiques o a la resolució en cas de concessió directa. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s'hagi establert a les corresponents Bases específiques o a la resolució.

4. En els casos de pagaments a compte o de pagaments anticipats, es podran exigir garanties als perceptors, per assegurar que s'efectua la totalitat de l'obra o activitat subvencionada i que es compleixen els objectius de la subvenció.

5. En qualsevol cas mai es podran realitzar pagaments a compte o anticipats als beneficiaris que hagin incorregut en algun del procediments previstos al paràgraf tercer de l'article 34.4 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre.

6. No procedirà el pagament de la subvenció en els supòsits següents:

' Quan el beneficiari no es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament.

' Quan el beneficiari no justifiqui la subvenció.

' Quan concorri alguna de les causes de reintegrament de la subvenció previstes a l'article 23 d'aquesta Ordenança.

TÍTOL QUART. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS.

Article 14. Forma i procediment de justificació de les subvencions.

1. Com a regla general, i sense perjudici del que es disposi a aquest efecte en les bases específiques d'atorgament de les subvencions, per poder justificar les subvencions atorgades d'acord amb les prescripcions d'aquesta Ordenança és necessari presentar instància signada per la persona beneficiària o pel seu representant legal, adreçada a l'Alcalde/essa de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, aportant la documentació justificativa de la despesa o qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció pública.

En casos excepcionals i per tal de justificar el finançament general d'una entitat, aquesta haurà de presentar com justificants els seus comptes (balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria si és obligat o si s'ha efectuat, etc.) corresponents a l'exercici a què es refereixi la subvenció.

Les factures justificatives hauran de reunir els següents requisits:

a) Estar formalitzades a nom de la persona beneficiària i constar el seu NIF o la seva denominació.

b) Fer referència a despeses generades per l'activitat subvencionada.

c) Ser originals o còpies compulsades a l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

d) Estar datades durant l'any en curs en què s'ha atorgat la subvenció.

e) Constar el segell de la casa subministradora i signatura conforme ha estat abonada, o en cas contrari, diligència del secretari/ària o òrgan competent de l'entitat beneficiària de l'aprovació de la factura per l'òrgan competent de l'esmentada entitat.

Si es procedís a l'adquisició de béns immobles, s'haurà d'aportar també còpia de l'escriptura pública.

2. Les subvencions s'hauran de justificar abans del 31 de gener de l'any següent de la finalització de l'activitat subvencionada, llevat que les bases específiques o l'acord de concessió estableixin una termini diferent.

3. Si la documentació presentada és incompleta o incorrecta, es requerirà el beneficiari per tal que la completi o subsani en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

4. L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció o la seva justificació insuficient comportarà el reintegrament en les condicions previstes a l'article 23 de l'Ordenança.

Article 15. Despeses subvencionables.

1. Tenen la consideració de despeses subvencionables totes aquelles que, de forma indiscutible, responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i es realitzin en els diferents terminis establerts per les diferents bases reguladores de les subvencions.

En cap cas el cost d'adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.

2. Excepte previsió en contrari a les bases reguladores de les subvencions, es considerarà despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del termini de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.

3. Quan l'import de la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000 EUR en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 12.000 EUR en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a contraure el compromís per a la prestació del servei o l'entrega del bé, llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

4. En cas de procedir a l'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables s'hauran d'observar les següents regles:

a) El beneficiari haurà de destinar els béns adquirits a la finalitat concreta per la qual es va concedir la subvenció durant un termini mínim de 5 anys en el cas de béns inscribibles en un registre públic i 2 anys per a la resta de béns.

En el cas de béns inscribibles en un registre públic, haurà de fer-se constar en l'escriptura pública aquesta circumstància, així com l'import de la subvenció concedida, havent-se d'inscriure aquests extrems en el Registre Públic corresponent.

b) L'incompliment de l'obligació de destí anterior, que es produirà en tot cas amb l'alienació o el gravamen del bé, serà causa de reintegrament de la subvenció, quedant el bé afecte al pagament del reintegrament amb independència de qui sigui el seu posseïdor, a menys que resulti ser un tercer protegit per la fe pública registral o es justifiqui l'adquisició dels béns amb bona fe i just títol o en establiment mercantil o industrial, en cas de béns mobles no inscribibles.

5. No es considerarà incomplerta l'obligació de destí en els supòsits previstos a l'article 31.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

6. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d'amortització estarà subjecta a les següents condicions:

a) Que les subvencions no hagin contribuït a la compra dels béns.

b) Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

c) Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

7. Seran subvencionables les despeses financeres, les despeses d'assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i els d'administració específics si estan directament relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a la seva adequada preparació o execució.

En cap cas seran despeses subvencionables:

a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.

b) Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

c) Les despeses de procediments judicials.

8. Els tributs són despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona de manera efectiva. En cap cas no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

9. El beneficiari ha d'imputar els costos indirectes a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura que aquests costos corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l'activitat.

Article 16. Activitat administrativa de comprovació.

1. L'Àrea corresponent de l'Ajuntament de Sant Just Desvern comprovarà l'adequada justificació de la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que van determinar la seva concessió o gaudiment, podent requerir al beneficiari per tal que esmeni defectes, completi la documentació o ampliï la informació.

2. Així mateix es podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionables seguint el procediment i utilitzant qualsevol dels mitjans previstos a l'article 33 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre.

TÍTOL CINQUÈ. NUL·LITAT, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS.

Article 17. Invalidesa de la resolució de concessió.

Són causes d'invalidesa de la resolució de concessió de la subvenció les previstes a l'article 36 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En concret:

a) Són causes de nul·litat de la resolució de concessió:

' Les indicades a l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

' La inexistència o insuficiència de crèdit, de conformitat amb l'establert a l'article 60 de la Llei general pressupostària.

b) Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió la resta d'infraccions de l'ordenament jurídic, i especialment, de les regles contingudes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, de conformitat amb el que preveu l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Si es donés algun d'aquests supòsits l'òrgan concedent procedirà a la revisió d'ofici de la resolució de concessió de conformitat amb el procediment establert als articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·labilitat comportarà l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

Article 18. Causes de reintegrament.

1. Són causes de reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la procedència del reintegrament, sense perjudici de les sancions que resultin exigibles, les següents:

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per a la seva obtenció o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

b) Incompliment total o parcial de l'activitat o del projecte que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Incompliment de l'obligació de justificació o justificació insuficient.

d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 4 de la present Ordenança.

e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes a l'article 4 de la present Ordenança així com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar el destí donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

f) Incompliment de les obligacions imposades per l'Ajuntament als beneficiaris, això com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat o executar el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció.

g) Incompliment de les obligacions imposades per l'Ajuntament als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu de la concessió de la subvenció, diferents als anteriors, quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar el destí donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra Administració o ens públic o privat, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

h) L'adopció, en virtut de l'establert als articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d'una decisió de la qual es derivi una necessitat de reintegrament.

i) En la resta de supòsits previstos a les bases específiques de la subvenció.

2. En el cas de concurrència de la subvenció municipal amb d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superant-se el cost de l'activitat subvencionada, procedirà el reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost de l'activitat subvencionada així com l'exigència de l'interès de demora corresponent.

3. Aquests ingressos tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin dintre d'aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació.

4. L'interès de demora aplicable serà l'interès legal del diner incrementat en un 25% a menys que la Llei de pressupostos generals de l'Estat n'estableixi un altre de diferent.

5. El procediment de reintegrament de les subvencions municipals es regirà pel que disposen els arts. 36 a 43 (ambdós inclosos) de la Llei general de subvencions.

Article 19. Retenció de pagaments.

1. Iniciat el procediment de reintegrament, com a mesura cautelar, l'Alcaldia podrà acordar la suspensió dels lliuraments de pagament de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari, sense superar en cap cas, l'import que fixi la proposta o resolució d'inici de l'expedient de reintegrament, amb els interessos de demora meritats fins aquell moment.

2. El procediment administratiu a seguir serà el previst a l'article 35 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 20. Prescripció.

El dret de l'Ajuntament per reconèixer o liquidar el reintegrament prescriurà als quatre anys.

L'inici del còmput de la prescripció així com les causes de la seva interrupció són les consignades a l'article 39 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 21. Responsabilitat.

La responsabilitat exigible en matèria de reintegrament de subvencions es regirà pel que disposa l'article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

TÍTOL SISÈ. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 22. De les infraccions i sancions.

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions i omissions tipificades a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions que seran sancionables.

Les infraccions en matèria de subvencions es sancionaran en els termes establerts als articles 59 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 23. Dels responsables.

1. Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones enumerades a l'article 53 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre.

2. Seran responsables de les sancions administratives en matèria de subvencions les persones enumerades a l'article 69 de la Llei 38/2003, de 26 de novembre.

Article 24. De la prescripció d'infraccions i sancions.

La prescripció d'infraccions i sancions en matèria de subvencions es regirà pel que disposa l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 25. Del procediment sancionador.

El procediment administratiu que es seguirà per ala imposició de sancions en matèria de subvencions serà el previst a l'article 67 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Article 26. Règim jurídic.

El marc legal pel qual es regiran les subvencions està constituït per.

' La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

' La legislació bàsica de l'Estat reguladora de l'administració local.

' El Reial Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

' La legislació de la comunitat autònoma. El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis.

' Les bases d'execució del pressupost i la normativa sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Sant Just Desvern vigents en el moment de la concessió.

' Les bases específiques de subvencions.

Tot i això, i en virtut del principi de jerarquia normativa, en cas que es modifiqui la legislació exposada anteriorment o qualsevol altra que sigui d'aplicació, quedaran derogats tots aquells preceptes de la present Ordenança que resultin contraris i incompatibles amb la nova legislació.

Disposició addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança, que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició derogatòria.

La present Ordenança deroga les Bases d'atorgament de subvencions i formalització de convenis per al finançament d'activitats d'interès general, realitzades per entitats sense ànim de lucre, aprovades en sessió plenària de data 3 de juliol de 1997.

També deroga les següents ordenances municipals:

' Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges a la població, publicada al BOP Barcelona de data 16 de gener de 1997 i modificada per acord del Ple municipal publicat al BOP Barcelona de data 25 de febrer de 2000.

' Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions per les actuacions per la supressió de barreres arquitectòniques a Sant Just Desvern, publicada al BOP Barcelona de data 30 de gener de 2003.

' Ordenança reguladora de l'atorgament de subvencions per les actuacions per l'aïllament acústic dels buits arquitectònics dels edificis d'habitatges de Sant Just Desvern, publicada al BOP Barcelona de data 9 de novembre de 2004.

Disposició Final Primera.

Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el 24 de novembre de 2005, modificada per acord del Ple de data 27 de juliol de 2006, i modificada per segona vegada per acord de Ple de data 23 de desembre de 2008, començarà a regir a partir del dia següent que hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 21 d'abril reguladora de les bases de règim local i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.

En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Qualsevol ciutadà podrà impugnar-la directament, mitjançant la interposició del recurs contenciós administratiu previst a la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa de 13 de juliol de 1998, el qual s'haurà de presentar davant la Sala del.

Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la publicació íntegra de l'esmentada disposició de caràcter general.

Sant Just Desvern, 1 de juny de 2017 L'alcalde, Josep Perpinyà i Palau

Deporte
Deporte
Cultura e idiomas
Cultura
Actividades de servicios sociales
Desarrollo económico
Pago de Impuestos/Recibos
Vivienda
Alquiler de vivienda
Juventud
Radio
Industrialización
Eliminación de barreras arquitectónicas
Justicia