Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal de prestacions de caràcter social. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 09/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2016 va aprovar inicialment el Reglament municipal de prestacions de caràcter social de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. L'esmentat expedient ha estat sotmès al tràmit d'informació pública per termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci al DOGC núm. 7270 del 20/12/2016, al BOP del 23/12/2016, al diari El Punt Avui del dia 29/12/2016 i al tauler d'anuncis.

Tenint en compte que en el període d'exposició pública de l'expedient no s'ha presentat cap reclamació, l'acord inicial ha esdevingut definitiu.

Es publica, com a annex del present anunci, el text íntegre de reglament pel seu coneixement general i en compliment del previst a l'article 178 que entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils des de la seva completa publicació al Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l'article 70.2 i 65.2 de la Llei de Bases de Règim Local.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la publicació d'aquest edicte, sense perjudici que interposin qualsevol altre que considerin oportú.

REGLAMENT MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR DE PRESTACIONS DE CARÀCTER SOCIAL.

Capítol 1. Disposicions generals.

Article 1. L'objecte.

1.1 L'objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials, així com el seu procediment de concessió.

1.2 Les prestacions contemplades resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat de crèdit i dotació pressupostària per part de la Corporació i, en segon terme, al criteri de necessitat social reflectit al barem social i econòmic del present reglament.

1.3 Les prestacions socials de caràcter econòmic, regulades en el present reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

1.4 Tampoc formen part de l'objecte del present reglament les prestacions que en via administrativa són resoltes per altres nivells d'administració, encara que les mateixes puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics municipals de serveis socials.

Article 2. Modalitats de prestació.

Les prestacions socials que es regulen en el present Reglament tenen com a finalitat pal·liar les necessitats següents:

a) Necessitats bàsiques:

a.1) Ajudes per a alimentació, higiene, i altres necessitats bàsiques de subsistència.

Habitatge:

b.1) Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat).

b.2) Despeses puntuals per facilitar l'accés o manteniment del lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual sempre que es pugui garantir la continuïtat del pagament.

b.3) Ajuts puntuals per a obres de condicionament de l'habitatge per a l'eliminació de barreres arquitectòniques.

c) Atenció a menors en situació de risc:

c.1) Pagament puntual de serveis i recursos necessaris per a l'atenció i desenvolupament dels menors en situació de risc (material escolar, activitats extraescolars, casals d'estiu, ulleres, pròtesis i ajudes tècniques, etc.).

c.2) Pagaments puntuals de menjador escolar que garanteixin l'alimentació dels menors en situació de risc.

c.3) Pagament puntual de transport escolar en aquells casos que no estan escolaritzats al municipi per manca d'oferta educativa.

d) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

d.1) Ajudes per l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes previstos en els articles anteriors:

- Ingressos en casa d'acollida. Pagament temporal de l'estada al recurs (determinar el temps d'estada). - Ingressos d'urgència en hostals, hotels de la zona, etc. - Ingressos residencials d'urgència per persones dependents en situació de risc.

d.2) Ajudes per al trasllat en cas de circumstàncies socials greus.

d.3) Enterraments de beneficència.

e) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària en casos de greu necessitat.

e.1) Ajuts puntuals per a medicació en cas que les circumstàncies no els permetin de cap manera accedir als medicaments i aquests siguin estrictament necessaris.

e.2) Ajuts de suport a tractament psicoterapèutic i psicològic en cas que les circumstancies no permetin de cap manera accedir als mateixos.

e.3) Tractaments terapèutics.

e.4) Ajuts o despeses d'odontologia, oftalmologia, ortopèdia i pròtesis.

e.5) Ajuts per desplaçaments per rebre tractament o rehabilitació sanitària, sempre i quan no estiguin coberts pel sistema públic de salut.

En tots aquests supòsits serà necessari que consti la corresponent prescripció mèdica.

f) Ajuts de caràcter universal de suport a l'escolarització obligatòria i Casal d'estiu.

f.1) Ajuts per al pagament dels llibres de text i material escolar.

f.2) Ajuts per casal d'estiu.

Article 3. Forma de concessió de les prestacions.

3.1 El conjunt de prestacions que regula el present Reglament es classifiquen en prestacions dineràries i prestacions materials.

3.2 Prestacions dineràries o econòmiques. Són aquelles en què es concedeix una quantitat dinerària per tal que la persona pugui satisfer una necessitat.

3.3 Prestacions materials. Són aquelles que, a diferència de les econòmiques, es presta de forma directa el suport tècnic o material - en espècie- de l'ajut.

3.4 Les prestacions dineràries es classifiquen en:

- prestacions de pagament únic i prestacions de pagament periòdic. - prestacions de quantia fixa o quantia variable. - prestacions a fons perdut i prestacions en sistema de préstec.

3.4.1 S'entén com a prestacions de pagament únic les extraordinàries de caràcter econòmic, dirigida a cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones i/o famílies que manquen de recursos econòmics suficients per fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per prevenir, evitar o pal·liar situacions d'exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social realitzada per les entitats bàsiques d'atenció social. Es concedeixen vinculades a una situació puntual i concreta de necessitat, amb caràcter urgent, transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no pot atendre por ella mateixa.

3.4.2 S'entén com a prestacions de pagament periòdic les d'ajuda temporal de caràcter econòmic, dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones que manquen de recursos econòmics suficients per a fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per a prevenir, evitar o pal·liar situacions d'exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social realitzada pel personal tècnic dels equips bàsics d'atenció social. Aquest tipus d'ajudes econòmiques poden aplicar-se, en el seu cas, a les diferents categories d'ajuda recollides en el present reglament, tenint com a especificitat la periodicitat del pagament de l'ajuda concedida en aquells casos en els que es valori tècnicament que per les característiques de les necessitats socials que originen la demanda, i/o per a la millor consecució dels objectius de la intervenció, és necessària l'aplicació d'aquesta prestació econòmica durant un període de temps limitat, realitzant-se pagaments mensuals.

3.4.3 De quantia fixa o quantia variable (per exemple proporcionals als conceptes pels quals s'atorguin i respondran a un percentatge del cost real i efectiu).

3.4.5 Són prestacions a fons perdut les que no preveuen la seva devolució o reintegrament, total o parcial, de l'ajut.

3.4.6 Són prestacions que es constitueixen en un sistema de préstec en aquells supòsits que sigui previsible que es pugui disposar de recursos suficients a curt o a mig termini per part del beneficiari o beneficiària per procedir a la seva devolució o reintegrament, total o parcial.

La resolució que resolgui l'atorgament de l'ajut establirà, a aquests efectes, la forma i temps de devolució o el percentatge a complementar, constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels serveis tècnics.

Article 4. Naturalesa jurídica dels ajuts.

4.1 Els ajuts contemplats al present reglament seran, a tots els seus efectes, considerats despesa de dret públic.

4.2 Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l'obtenció de noves prestacions.

4.3 Les prestacions són de durada determinada. Les prestacions es concediran en forma de pagament únic, pel període de temps màxim establert en aquest Reglament o per la durada que es determini en la resolució de la seva concessió, i no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions de pagament periòdic podran ser renovades per un sol cop i pel mateix termini a instància de la part interessada o bé d'ofici a proposta motivada del personal tècnic municipal de referència per raons excepcionals de màxima necessitat, justificades degudament en l'expedient.

Article 5. Dotació pressupostària.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor consigna en una única partida pressupostària el conjunt de prestacions econòmiques de signe social destinades a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social.

Capítol 2. Persones beneficiàries, accessibilitat i acreditació.

Article 6.- Persones beneficiàries.

6.1 El present reglament serà d'aplicació a les persones físiques i unitats familiars de convivència residents al municipi que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

Tindran accés prioritari a les prestacions les persones en situacions límit de vulnerabilitat o exclusió social o aquells casos amb presència d'infants en famílies i altres col·lectius de risc.

Tanmateix, i de manera excepcional, en casos d'urgència acreditada, es tindrà especial consideració envers el col·lectiu de persones transeünts o en situació de sense sostre.

6.2 Requisits.

Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

b) Les persones físiques i unitats familiars de convivència residents al municipi hauran d'estar empadronades a Sant Antoni de Vilamajor, amb una residència efectiva ininterrompuda mínima de 3 mesos.

c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda neta mensual disponible, segons es defineix a l'article 7 del present reglament, igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) mensual de l'exercici en curs, per al primer membre de la unitat. Per a cada membre de més a la unitat es sumarà el valor resultant del producte de l'IRSC mensual per un factor d'ajust del 0,3 (veure annexes).

d) No disposar de béns immobles -diferents a l'habitatge habitual- envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit, llevat de situacions acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues en què s'hagi assignat judicialment el dret d'ús i gaudi de l'habitatge familiar a l'altre cònjuge o parella, ni rendes de l'activitat econòmica, o rendes de béns mobles i/o immobles que proporcionin recursos suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajut.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

6.3 Obligacions de les persones beneficiàries.

a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes.

b) Acceptar ofertes, ja sigui del mercat lliure o de treball tutelat i/o protegit, formulades pels serveis públics d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment i a discreció de l'informe tècnic de referència dels serveis socials municipals, i figurar inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat convivència que pugin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.

d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general l'atorgament de l'ajut resta condicionat a l'acceptació de l'obligació de seguir un pla de treball individual i/o familiar per part de la persona usuària o en la participació voluntària en alguns dels projectes municipals de caire social.

e) Fer-se càrrec d'una part de la despesa que té com a finalitat cobrir la prestació en el cas que aquesta sigui de quantia variable quan així ho disposi la resolució d'aprovació de l'ajut.

f) Justificar l'ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.

g) Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i facilitar aquella informació i documentació que li sigui requerida. Autoritzar a l'Ajuntament l'obtenció de dades d'altres Administracions públiques per comprovar les dades de la sol·licitud.

i) Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.

j) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor durant el temps de percepció de l'ajuda.

k) Complir els acords contemplats en el pla de treball que els serveis bàsics d'atenció social hauran elaborat conjuntament amb la persona o persones beneficiàries.

l) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de l'ajuda i que s'estableixi específicament en l'acord de concessió d'aquesta, i que serà proposada conforme al criteri professional dels serveis socials municipals.

6.4 Obligacions específiques segons tipologies d'ajut.

Cada tipologia d'ajut tindrà unes obligacions concretes que es detallaran a la resolució que concedeixi l'ajut o, en el seu cas, en la convocatòria específica que publiqui l'Ajuntament per a la seva concessió.

Article 7. Criteris d'atorgament.

7.1 L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i al criteri de necessitat social reflectit al barem social i econòmic del present reglament.

7.2 L'informe generador de la resolució favorable o desfavorable a l'atorgament de la prestació indicarà el motiu i causes que, en el cas de compliment o incompliment dels requisits, fonamentin la proposta de resolució corresponent. A tal fi es procedirà a una valoració econòmica i social.

a. Valoració econòmica

a.1) Per establir la situació econòmica de la unitat familiar de convivència es consideren els ingressos nets percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la unitat. Els ingressos es composen de:

a.1.a. Ingressos del treball per compte aliè.

a.1.b. Beneficis i pèrdues del treball per compte propi.

a.1.c. Prestacions socials.

a.1.d. Rendes de capital i de la propietat.

a.1.e. Transferències rebudes i pagades a altres llars (ex. pensions d'aliments, pensions compensatòries, etc.).

a.1.f. Ingressos percebuts per infants (ex. pensió d'orfandat).

a.1.g Resultats de declaracions d'impostos, la part proporcional als 6 mesos anteriors.

a.2) Per calcular la Renda neta Disponible per unitat familiar de convivència es descomptarà del total dels ingressos nets les despeses d'accés a l'habitatge dels darrers 6 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble equivalent al valor de l'IRSC mensual de l'any en curs.

a.3) S'entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una Renda neta Mensual Disponible igual o inferior a l'IRSC mensual per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat se sumarà el 0,3 de l'IRSC mensual per a cadascú de la resta de membres de la unitat.

a.4) La puntuació obtinguda de la valoració econòmica es realitzarà segons la 'Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda neta disponible' que s'indica en l'annex 2.

b. Valoració Social.

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors complementaris de cada unitat de convivència.

b.2) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà com a màxim de 4 punts, desglossat de la següent manera: 3 punt per mancances i 1 punt de factors discrecionals.

7.3. En el supòsit que concorrin diverses persones sol·licitants d'una mateixa unitat familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se a una d'elles.

Capítol 3. Quantia i barem de les prestacions.

Article 8. Quantia de les prestacions i barem.

8.1 L'import de les prestacions econòmiques estarà determinat pel resultat de la suma de les puntuacions obtingudes al barem econòmic i a la valoració social. L'import de finançament municipal serà el percentatge, sobre les quanties màximes, establert a la taula de l'annex 5 del present reglament, tenint en compte els límits establerts en l'annex 3.

Tanmateix, en el cas d'extrema i severa necessitat, l'import serà íntegrament finançat per part de la Corporació, sempre que així ho valorin i justifiquin en la proposta els serveis bàsics d'atenció social.

8.2 L'import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superi el cost de l'activitat subvencionada.

8.3 Per a l'acreditació de la prestació i subsegüent despesa s'admetrà qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

8.4 S'estableixen en l'annex 3 les quanties màximes dels ajuts per a cadascuna de les modalitats de prestacions. En qualsevol cas, la suma dels ajuts atorgats anualment per les diverses prestacions (exceptuats els ajuts d'aliments) per cada persona i/o unitat familiar no pot superar els següents imports resultat d'aplicar el corresponent factor de correcció sobre l'indicador de renda de suficiència (IRSC) anual:

- 1 persona: IRSC x 1. - 2 persones: IRSC x 1,2. - 3 persones: IRSC x 1,5. - 4 persones: IRSC x 1,9. - 5 i més persones: IRSC x 2,5.

Article 9. Condicions específiques per ajuts d'aliments.

9.1 Per l'atorgament dels ajuts d'aliments la puntuació mínima serà de 6 punts en total segons el següent desglòs:

Valoració econòmica: mínim 6 punts; Valoració econòmica: mínim 4 punts + valoració social mínim 2 punts.

9.2 La temporalitat dels ajuts d'aliments tindran una durada màxima de 4 mesos. En casos de causa justificada d'extrema necessitat i a sol·licitud dels interessats o d'ofici a proposta motivada pel tècnic de referència, podrà ser prorrogada excepcionalment un sol cop pel mateix període.

Capítol 4. El procediment de concessió.

Article 10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor.

10.1 L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les ajudes sol·licitades és l'Alcaldia, que podrà delegar aquesta facultat en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/ra delegat de l'àrea de benestar social i família de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

10.2 La gestió administrativa correspondrà al personal adscrit als Serveis socials de l'Ajuntament. El seu personal tècnic s'encarregarà de rebre, valorar i formular proposta de resolució de les sol·licituds rebudes o tramitades d'ofici.

Article 11. Forma de sol·licitud, lloc i termini de presentació.

11.1 Es formalitzarà la sol·licitud, en el model normalitzat de l'Ajuntament, que anirà acompanyada de la documentació complementària especificada a l'article següent que es presentarà al Registre municipal corresponent per la seva tramitació, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

11.2 Quant als terminis per presentar sol·licituds, s'ha de distingir entre:

- ajuts de concessió directa. - ajuts en règim de concurrència.

En el cas d'ajust de concessió directa, el termini estarà obert durant l'any, mentre que en el cas d'aquelles ajudes que siguin objecte d'una convocatòria específica, aquesta serà la que determinarà els terminis de presentació de les sol·licituds.

11.3 La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, pel seu representant, legal o de fet.

11.4 La presentació de sol·licitud implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en el present reglament.

11.5 En el cas d'ajuts de concessió directa les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici del personal tècnic de referència dels serveis bàsics d'atenció social existeixin sol·licituds que requereixin una atenció d'urgència o prioritària.

11.6 En el cas que la prestació a concedir sigui part d'un pla d'actuació integral desenvolupat pels serveis socials bàsics amb la unitat familiar de convivència, la sol·licitud serà considerada feta d'ofici per part dels professionals, sent necessària en tot cas la documentació relacionada a l'article següent.

Article 12. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud.

12.1 Documentació general per a qualsevol tipus d'ajut:

a) Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.

b) Volant de convivència.

c) DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

d) Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i, si s'escau, certificat de discapacitat d'alguns dels seus membres.

e) Justificants econòmics de la unitat familiar de convivència i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a documentar la situació d'urgència social.

e.1. Declaració de renda de l'últim any.

En el cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació, es presentarà un certificat d'ingressos de l'any anterior d'Hisenda.

e.2. En cas de ser treballador/a, els fulls de salaris dels últims 6 mesos.

e.3. En cas de trobar-se a l'atur, certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que perceben.

e.4. En cas de ser pensionistes, certificat de pensió.

e.5. Excepcionalment s'admetran declaracions jurades d'ingressos de la unitat convivència, quan no tinguin cap altra document justificatiu.

e.6. Extractes bancaris de la unitat familiar de convivència dels últims 6 mesos.

e.7. El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge de residència.

e.8. En el cas de situació familiar de separació legal o bé hi ha divorci, el conveni regulador aprovat per l'òrgan judicial.

e.9. En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de dita pensió.

e.10. Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i saldos de tots els comptes oberts a nom de tots els membres computables de la unitat de convivència.

f) Declaració de responsabilitat (inclosa en la sol·licitud) en la que es faci constar:

f.1. Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

f.2. Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.

f.3. Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajut. En cas contrari, indicar quins.

f.4. Que autoritza expressament a l'administració municipal per recavar qualsevol tipus d'informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.

f.5. Que informarà als serveis socials bàsics de qualsevol canvi que hi pugui haver en la unitat familiar i que puguin suposar la modificació de l'ajut. Com també informarà de canvis de domicili, números de telèfon, etc.

g) Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de referència dels serveis bàsics d'atenció social o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

12.2 Per a l'accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui:

a) Per ajuda econòmica de pagament d'habitatge habitual, dependent del motiu de la prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels serveis bàsics d'atenció social:

a.1) Justificant acreditatiu del deute de l'habitatge.

a.2) Contracte i factures de lloguer.

a.3) Justificant de reserva de pis de lloguer.

a.4) Resolució judicial acordant el desnonament o l'embargament de l'habitatge.

a.5) Fotocòpia del darrer rebut de l'hipoteca.

b) Per l'adquisició de llibres i material escolar: document del centre escolar indicant els llibres i material necessaris, així com el seu cost econòmic total. Serà també precís acreditar la sol·licitud de beca de llibres i la resolució de la Comunitat Autònoma, en el seu cas.

c) Pel pagament de menjador escolar: certificat d'escolarització del centre escolar i del cost del menjador escolar. Caldrà també acreditar la sol·licitud de beca de menjador escolar a la Comunitat Autònoma i consignar si gaudeix o no d'aquesta beca, en el seu cas.

d) Pel pagament del transport escolar, el certificat de matriculació al centre on estan escolaritzats els menors.

e) Pel pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal, comunitat, processos terapèutics, escola bressol i activitats extraescolars serà necessari aportar factures pendents, avís de tall o pressupost pel concepte pel qual es sol·licita l'ajuda, i, en aquest últim cas, si és possible, es requerirà un mínim de dos pressupostos.

f). Document de domiciliació bancària (fotocòpia de la llibreta d'estalvi a nom de la persona titular de l'ajut, en el que apareguin els dígits que composen el codi de compte client) en els casos en que el pagament de les ajudes sigui per transferència.

12.2 Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta sol·licitud haurà de ser signada per la representant legal o de fet i a més haurà d'aportar-se la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet.

b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant, en el seu cas.

12.3 Els serveis bàsics d'atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es considerin necessaris per millor resoldre la petició de sol·licitud.

Article 13. Tramitació per procediment ordinari.

13.1 La tramitació dels expedients es regirà pel que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El present reglament incorpora en els seus annexes els models normalitzats de sol·licituds, requeriments, informes i altres documents que han de figurar en l'expedient.

13.2 El professional de referència podrà incoar d'ofici la tramitació d'una prestació sense necessitat de sol·licitud prèvia de l'interessat en el casos que per raons de necessitat social sigui precisa aquesta modalitat d'intervenció.

13.3 Una vegada completat l'expedient, s'emetrà el corresponent informe social per part dels serveis bàsics d'atenció social en el qual s'efectuarà un estudi i valoració de la petició o actuació d'ofici i de la situació personal i/o familiar de la persona sol·licitant o interessada.

13.5 Es procedirà a la comprovació dels recursos i prestacions de contingut econòmic (rendes i ingressos), que inclourà la comprovació si li han estat concedides o denegades ajudes, del mateix tipus que les que sol·licita. Els serveis bàsics d'atenció social podrà disposar que es portin a terme les actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució. Igualment, dins del període d'instrucció, es portaran a terme les entrevistes individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites domiciliàries.

13.6 Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per percebre l'ajuda sol·licitada, s'especificarà la finalitat i la quantia d'aquesta i es realitzarà la proposta, favorable o de denegació, a la seva concessió.

13.7 El termini màxim per resoldre i notificar serà d'un mes des de l'entrada de la sol·licitud o de la incoació d'ofici del procediment, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte d'una convocatòria específica, que determinaran el seu propi termini.

Article 14. Procediment d'urgència.

14.1 Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i extraordinàriament urgent de la situació de necessitat ho aconselli, el procediment administratiu es tramitarà d'urgència, sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits fixats en la present normativa i sense perjudici de las garanties procedimentals que emparen a la ciutadania. El personal tècnic dels serveis bàsics d'atenció social emetrà un informeproposta, en el qual constarà la proposta d'atorgament de l'ajut així com la seva quantia, o bé la seva desestimació.

En aquests supòsits, el terminis de tramitació es reduiran a la meitat.

14.2 Això no obstant, amb posterioritat a la concessió de l'ajuda de caràcter urgent i provisional, es procedirà a completar l'expedient administratiu a efectes de formular la resolució de concessió definitiva i s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la seva finalitat i degut compliment.

14.3 Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal o que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per a la concessió de l'ajuda s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajuda concedida.

Article 15. Notificació a la part interessada

15.1 La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada a la persona interessada en el domicili que, a efectes de notificació, figuri a l'expedient o a centres i seccions de les entitats col·laboradores que procedeixi.

15.2 Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma expressa, en el cas de resolució favorable, de les condicions a complir per a fer efectiu el cobrament o recepció de la prestació.

Article 16. Resolució del procediment per silenci administratiu.

Transcorreguts els terminis establerts sense que s'hagi emès resolució expressa, la persona sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Article 17. Pagament de les ajudes.

17.1 En el cas de resolució favorable a l'atorgament de l'ajut, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per al seu pagament, si és en metàl·lic, o el subministrament, si és en espècie. En funció del tipus d'ajut a atorgar i atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l'ajuda i a efectes de garantir el destí de la mateixa, l'ajut es satisfarà directament, si és possible, al proveïdor del servei o subministrament que es tracti.

Article 18. Seguiment de les ajudes atorgades.

Els serveis socials de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor efectuaran el seguiment que correspongui i comprovarà l'adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les ajudes econòmiques contemplades en aquest reglament. D'aquest seguiment i comprovació es realitzarà el corresponent informe que serà incorporat a l'expedient de la persona o unitat de convivència destinatària de l'ajuda.

Capítol 5. Denegació, modificació i extinció de les prestacions.

Article 19. Denegació.

19.1 Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què hi concorri alguna de les següents circumstàncies:

a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi.

c) Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

e) Que la causa principal de la residència al municipi de Sant Antoni de Vilamajor sigui la realització d'estudis.

f) Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la problemàtica plantejada.

g) Que no existeixi crèdit suficient per l'atenció de la sol·licitud.

h) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

i) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclòs quan el persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió.

j) No haver justificat el destí de prestacions atorgades amb anterioritat.

k) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

l) Que correspongui l'atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a una altra administració pública.

m) Gaudir d'ajudes concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.

n) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels serveis bàsics d'atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada.

Article 20. Modificació.

Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però persisteixi la necessitat de l'ajut, es podrà modificar la finalitat i/o l'import de la prestació a proposta del propi interessat o d'ofici, previ informe tècnic dels serveis bàsics d'atenció social.

Article 21. Extinció.

21.1. Procedirà l'extinció de les prestacions per alguna de las següents causes:

a) Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària a la prestació.

b) Per canvi de domicili a un altre municipi.

c) Mort de la persona beneficiària. Quan l'ajuda s'hagi concedit a una unitat familiar de convivència l'Ajuntament valorarà si és pertinent o no la seva continuïtat.

d) Desaparició de totes o d'alguna de les circumstàncies, general o específiques, que van donar lloc a la seva concessió.

e) Compliment del termini en les prestacions de durada determinada.

f) Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions adquirides amb l'acceptació de l'ajut.

g) Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per part del personal municipals de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir el persona sol·licitant els requisits per a la concessió.

h) Que hagi transcorregut el termini de tres mesos des de l'atorgament de l'ajut, sense que l'ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part interessada.

i) La utilització de l'ajuda per finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida.

j) Per l'aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar amb la prestació de l'ajuda o que haguessin comportar en el seu moment la seva denegació.

22. Disposicions comunes a l'extinció i modificació.

22.1 L'extinció o modificació de la prestació donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària.

22.2 Durant la tramitació del procediment d'extinció o modificació de la prestació, es podrà acordar la seva suspensió temporal cautelar de forma motivada a proposta dels serveis tècnics socials.

Article 23. Infraccions, sancions i reintegraments.

23.1 Constitueixen infraccions administratives en matèria d'ajuts les següents conductes, quan en elles intervingui dol, culpa o simple negligència:

a) L'obtenció d'ajudes falsejant les condicions requerides per la seva concessió, o ocultant les que l'haguessin impedit o limitat.

b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals l'ajuda fou concedida, sempre que no s'hagi produït a la seva devolució sense previ requeriment.

c) L'incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de l'ajuda.

d) La falta de justificació de l'ús donat als fons rebuts, la justificació incomplerta o inexacta i la justificació fora de termini.

e) L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.

f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i/o comprovació per part de l'Ajuntament (s'inclouen dins d'aquest apartat les conductes o actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir aquestes actuacions per part de l'Ajuntament, no aportar o no facilitar l'examen dels documents, informes, antecedents, justificants o qualsevol altre document requerit a aquests efectes, no atendre els requeriments efectuats en aquest sentit per part de l'Ajuntament i les coaccions al personal de l'Ajuntament que realitzi tals actuacions).

g) Incompliment de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi o millora en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l'ajuda.

23.2 Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o les seves representants quan aquelles manquin de capacitat d'obrar.

23.3 Les infraccions se sancionaran mitjançant multa fins al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada, i/o la pèrdua del dret a obtenir ajuts municipals durant un termini de 3 anys des de la imposició de la sanció.

23.4 La multa pecuniària serà independent de l'obligació de reintegrament de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

23.5 L'òrgan sancionador serà l'alcaldia, a proposta dels serveis tècnics de l'àrea de serveis socials.

Article 24. Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides.

24.1 Amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda a l'Ajuntament la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic, de salut i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

24.2 Així mateix i d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 13 de desembre de 1999, les dades d'aquest caràcter subministrades per la part interessada en omplir la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l'Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament.

24.3 Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, essent utilitzades les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades.

24.4 Publicació de les ajudes: No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió de l'ajuda.

Disposició addicional.

Primera.- Als efectes previstos al present reglament el concepte de renda i ingressos contempla rendes del treball, de l'activitat econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres font d'ingressos o recursos patrimonials.

Segona.- L'Ajuntament és competent per la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l'aplicació d'aquest reglament.

Disposició transitòria.

Les sol·licituds d'ajudes que es trobin en tràmit en la data d'entrada en vigor del present reglament, els serà d'aplicació el que es disposa en el mateix, en tot allò que els sigui favorable.

Disposició derogatòria.

Resten derogades totes les normes municipals en vigor que regulin les mateixes prestacions que són l'objecte d'aquest reglament, i tota la normativa d'igual o inferior rang, que s'oposin al contingut del present reglament.

Disposició final.

Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Sant Antoni de Vilamajor, 27 de febrer de 2017.

ANNEX 1. INDICADORS PER VALORAR LA SITUACIÓ DE RISC EN ELS MENORS.

Es considera important establir i unificar els criteris que marcaran que hi hagi o no situació de risc en els menors. Per aquest motiu s'ha partit dels indicadors que marca la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

Definició i concepte.

Als efectes del que estableix la llei, s'entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l'infant o de l'adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l'infant o de l'adolescent no calgui la separació del nucli familiar.

Són situacions de risc:

a) La manca d'atenció física o psíquica de l'infant o de l'adolescent pels progenitors, o pels titulars de la tutela o de la guarda, que comporti un perjudici lleu per a la salut física o emocional de l'infant o de l'adolescent.

b) La dificultat greu per a dispensar l'atenció física i psíquica adequada a l'infant o l'adolescent per part dels progenitors o dels titulars de la tutela o de la guarda.

c) La utilització, pels progenitors o pels titulars de la tutela o de la guarda, del càstig físic o emocional sobre l'infant o l'adolescent que, sense constituir un episodi greu o un patró crònic de violència, en perjudiqui el seu desenvolupament.

d) Les mancances que, pel fet que no poden ésser adequadament compensades en l'àmbit familiar, ni impulsades des d'aquest mateix àmbit per a llur tractament mitjançant els serveis i recursos normalitzats, puguin produir la marginació, la inadaptació o el desemparament de l'infant o de l'adolescent.

e) La manca d'escolarització en edat obligatòria, l'absentisme i l'abandó escolar.

f) El conflicte obert i crònic entre els progenitors, separats o no, quan anteposen llurs necessitats a les de l'infant o de l'adolescent.

g) La incapacitat o la impossibilitat dels progenitors o els titulars de la tutela o de la guarda de controlar la conducta de l'infant o de l'adolescent que provoqui un perill evident de fer-se mal o de perjudicar a terceres persones.

h) Les pràctiques discriminatòries, pels progenitors o titulars de la tutela o de la guarda, contra les nenes o les noies, que comportin un perjudici per a llur benestar i llur salut mental i física, incloent-hi el risc de patir l'ablació o la mutilació genital femenina i la violència exercida contra elles.

i) Qualsevol altra circumstància que, en el cas que persisteixi, pugui evolucionar i derivar en el desemparament de l'infant o de l'adolescent.

TAULA RESUM DE VALORACIÓ DE RISC.

Adjuntar a l'expedient de la persona/família.

Ref. Indicador A B C D E F G

H

I

Indicador (fan referència a actituds o manca de capacitat dels pares o tutors en la cura i benestar del menor) Manca d'atenció física o psíquica amb perjudici lleu a la salut física o emocional del menor Dificultat greu per donar atenció física i psíquica adequada al menor Utilització del càstig físic o emocional perjudicant al desenvolupament del menor Mancances familiars que poden produir marginació, inadaptació o desemparament del menor Manca d'escolarització en edat obligatòria, l'absentisme i l'abandó escolar Conflicte obert i crònic entre els progenitors, anteposant les seves necessitats a les del menor Incapacitat o impossibilitat de controlar la conducta del menor que provoca un perill de fer-se mal o perjudicar a terceres persones Pràctiques discriminatòries contra les nenes o noies que comportin perjudici en el seu benestar i la seva salut mental i física Altra circumstància que pot derivar en situació de desemparament del menor. Explicar breument:

Es dóna la situació? (marcar amb una X)

ANNEX 2. SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA.

L'any (any en curs) els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran els següents: Composició unitat convivència Renda neta mensual disponible màxima mensual segons IRSC (any en curs) * Un membre 569,12 EUR Dos membres 739,86 EUR Tres membres 910,60 EUR Quatre membres 1.081,34 EUR Cinc membres 1.252,08 EUR Sis membres 1.422,82 EUR

(* els imports que figuren en annexes que fan referència a l'indicador de renda de suficiència (IRSC)són els vigents per al 2015. Aquests imports del reglament s'actualitzaran automàticament en funció de l'IRSC que consti per a cada exercici en la Llei de pressupostos de la Generalitat)

Els ingressos nets de la unitat de convivència s'obtenen de la suma dels ingressos, de tots els seus membres de la unitat familiar de convivència obtinguts en els darrers 6 mesos i es divideixen entre 6.

La renda neta disponible s'obté de la resta dels ingressos nets de la unitat familiar de convivència menys les despeses d'habitatge (article 7 del Reglament).

A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda neta disponible Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals Ingressos entre el 33,4% i el 66,6% dels ingressos màxims mensuals Ingressos entre el 66,7% i el 100% dels ingressos màxims mensuals

Punts 8 punts 6 punts 4 punts

ANNEX 3. QUANTIES MÀXIMES PER MODALITAT DE PRESTACIÓ.

NECESSITATS BÀSIQUES.

Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència

Alimentació i higiene infantil i bolquers

1 persona 90 EUR/mes durant 3 mesos 2 persones 117 EUR/mes durant 3 mesos 3 persones 147 EUR/mes durant 3 mesos 4 persones 171 EUR/mes durant 3 mesos 5 o més persones 197 EUR/mes durant 3 mesos 42,00 EUR/mes durant el primer any

HABITATGE. Garantir els subministraments bàsics 600,00 EUR/any per tots els subministraments (1) Lloguer o hipoteca 1.800,00 EUR/any (2) Obres per eliminar barreres arquitectòniques 300,00 EUR/any

SITUACIONS DE DESEMPARAMENT I MANCA DE RECURSOS DE CARÀCTER URGENT.

Allotjament temporal i urgent Trasllat en cas de circumstàncies greus Enterraments de beneficència

Import màxim 1.000 EUR, màxim 1 mes 75,00 EUR/any, una vegada. A determinar amb la Funerària

PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT. Medicaments 100,00 EUR/any Tractaments terapèutics 1.000,00 EUR/any Despeses d'odontologia 100,00 EUR/any Despeses d'oftalmologia 200,00 EUR/any Despeses per ortopèdia i pròtesis 200,00 EUR/any Desplaçaments per rebre atenció sanitària 200,00 EUR/any ATENCIÓ A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC i AJUTS D'ESCOLARITZACIÓ. Escola bressol 1.500,00 EUR/any Material escolar i llibres de text 250,00 EUR/any Menjador escolar (complement a l'ajut de la Generalitat) Transport escolar 200,00 EUR/any Activitats extraescolars i lleure 150,00 EUR/any

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC EN L'ÀMBIT LABORAL I/O OCUPACIONAL.

Transport en centres de pràctiques, formació d'adults i àmbit laboral i ocupacional. 200,00 EUR/any

(1) Com a màxim es subvencionarà 100 EUR per factura de subministrament.

(2) Com a màxim es subvencionarà 300 EUR per cada quota hipotecària o mensualitat de lloguer. En qualsevol cas, la valoració econòmica es realitzarà sobre la totalitat del rebut en casos de quota hipotecària mensual, i en els casos de lloguers, sobre un import màxim de 600 EUR mensuals.

ANNEX 4. ÍTEMS PER REALITZAR LA VALORACIÓ SOCIAL (4 punts sobre 10).

BLOC 1: Hi ha mancances en els següents àmbits i/o s'observen les següents situacions? Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) Membre/s amb problemes de salut 'actuals' en el moment de la sol·licitud, que afecti a l'economia i/o dinàmica familiar Membre/s amb discapacitat / malaltia mental Membre/s amb necessitats educatives especials Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials: (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.) Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques: (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d'algun membre, explotació laboral, violència de gènere, etc.) TOTAL DE PUNTUACIÓ (màxim 3 punts)

BLOC 2: Factors discrecionals Existència de compromís amb el Pla de Treball Social de la Unitat de Convivència Actitud cívica i responsable (pagaments taxes municipals, col·laboració amb entitats, voluntariat, coordinació policia local...) TOTAL DE PUNTUACIÓ (màxim 1 punt)

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d'acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

La puntuació s'obtindrà de la següent forma:

Nombre i tipus de mancances Cada observació positiva del bloc 1 tindrà un valor d'1 punt, amb un màxim de 3 punts Punts 3 punts

Factors discrecionals Consideració de factors discrecionals (complementaris a la valoració social i fins a un màxim conjunt de 4 punts) Punts Discrecional 1 punt màxim

El professional podrà valorar l'existència de factors complementaris que posin de manifest la implicació de la persona o família usuària en el seu procés de canvi, així com l'assumpció responsable dels seus deures com a ciutadà. Aquests factors són puntuats a discreció fins a completar la valoració social.

ANNEX 5. BAREM DE LES PRESTACIONS I COFINANÇAMENT.

Les prestacions en les que l'Ajuntament finança una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament d'una part del seu cost, seran puntuades segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).

El percentatge de cofinançament per part de l'Ajuntament es determinarà segons la següent taula: de 2 a 4 punts 35% de 5 a 7 punts 50% de 8 a 9 punts 75% Més de 9 punts 90%

ANNEX 6. SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ.

SOL·LICITANT Nom i Cognoms: DNI/NIE o Passaport: Adreça: Municipi: Codi Postal: Telèfon: Mòbil: Email:

REPRESENTANT Nom i Cognoms: DNI/NIE o Passaport: Adreça: Municipi: Codi Postal: Telèfon: Mòbil: Email:

Descripció petició

Descripció documentació adjunta assenyalada a l'anvers de la sol·licitud

Signatura de la persona sol·licitant o representant:

Sant Antoni de Vilamajor, a.........de...................de 201

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Benestar Social, del qual n'és responsable l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de serveis socials d'atenció primària municipal, en l'àmbit de les competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçant-vos a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor - Plaça Montseny, núm. 5 - 08459 - Sant Antoni de Vilamajor.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA.

Documentació social.

¡% Volant de convivència.

¡% DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

¡% Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar.

¡% Certificat de discapacitat de:

¡% Fotocòpia de la llibreta d'estalvi a nom de la persona titular de l'ajut o del seu representant, en el que apareguin els vint dígits que composen el codi de compte client.

¡% Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant.

¡% Declaració jurada.

Documentació econòmica.

¡% Declaració de renta de l'últim any:

¡% En cas de no haver-la fet per no tenir-ne obligació, certificat d'ingressos de l'any anterior a hisenda.

¡% Els fulls de salaris dels últims 6 mesos de:

¡% Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO, SOC)

¡% Certificat de SEPE (Servei Públic de treball estatal) de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es percep.

¡% Certificat de pensió de:

¡% Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència

¡% Extractes bancaris de la unitat familiar de convivència dels últims 6 mesos

¡% El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge

¡% El conveni regulador de la separació legal o divorci, on consti la pensió d'aliments i la pensió compensatòria, si és el cas.

¡% En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de dita pensió.

¡% Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i saldos de tots els comptes oberts a nom de tots els membres computables de la unitat de convivència.

Altra documentació adjunta.

¡% Justificant acreditatiu del deute de l'habitatge.

¡% Contracte de lloguer.

¡% Justificant de reserva de pis de lloguer.

¡% Resolució judicial acordant el desnonament o l'embarcament de l'habitatge.

¡% Fotocòpia dels 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca.

¡% Factures pendents de pagament de (llum, aigua o gas).

¡% Avís de tall de subministrament.

DECLARO:

ANNEX 6. DECLARACIÓ JURADA.

Nom i Cognoms: DNI/NIE o Passaport: Adreça: Municipi: Codi Postal: Telèfon: Mòbil: Email:

- Que no he rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, indico aquí les que he sol·licitat i l'import rebut:

- Que em comprometo a procedir amb la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament.

- Que no posseeixo béns mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajut. En cas contrari, indicar quins:

- Que autoritzo expressament a l'administració municipal per cercar qualsevol tipus d'informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions.

- I em comprometo a comunicar als serveis socials qualsevol canvi que pugui haver en la unitat familiar i que pugui suposar la modificació de l'ajut. Com també informaré de canvis de domicili, números de telèfon, etc.

Signatura

Sant Antoni de Vilamajor,..................... de...................................de..............

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Benestar Social, del qual n'és responsable l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de serveis socials d'atenció primària municipal, en l'àmbit de les competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçant-vos a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor - Plaça Montseny, núm. 5 - 08459 - Sant Antoni de Vilamajor.

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

D'acord amb les previsions de l'article 7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el termini màxim per esmenar les mancances és de 10 dies hàbils.

En relació a la vostra sol·licitud d'ajut de prestacions econòmiques, us faig saber que manca la presentació de la documentació següent:

1. Documentació social.

¡% Volant de convivència.

¡% DNI, NIE o passaport del sol·licitant.

¡% Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar

¡% Certificat de discapacitat de:

¡% Fotocòpia de la llibreta d'estalvi a nom de la persona titular de l'ajut o del seu representant, en el que apareguin els vint dígits que composen el codi de compte client.

¡% Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant.

2. Documentació econòmica.

¡% Declaració de renda de l'últim any.

¡% En el cas de no haver-la de fer per no tenir-ne obligació, certificat d'ingressos de l'any anterior a Hisenda.

¡% Els fulls de salaris dels últims 6 mesos de:

¡% Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya amb els períodes d'inscripció i recepció de prestacions i/o subsidis per atur i la quantia que es percep de

¡% Certificat de pensió de

¡% Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència.

¡% Extractes bancaris de la unitat familiar de convivència dels últims 6 mesos.

¡% El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge.

¡% El conveni regulador de la separació legal o divorci, on consti la pensió d'aliments i la pensió compensatòria, si és el cas.

¡% En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, documentació acreditativa de la reclamació de dita pensió.

¡% Justificant del capital mobiliari en què constin els rendiments i saldos de tots els comptes oberts a nom de tots els membres computables de la unitat de convivència.

3. Altra documentació segons ajut.

¡% Justificant acreditatiu del deute de l'habitatge. ¡% Contracte de lloguer. ¡% Justificant de reserva de pis de lloguer. ¡% Resolució judicial acordant el desnonament o l'embargament de l'habitatge. ¡% Fotocòpia dels 6 últims rebuts de lloguer o hipoteca. ¡% Factures pendents de pagament de (llum, aigua o gas) ¡% Avís de tall de subministrament.

4. Altra documentació requerida

¡% Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant. ¡% ¡%

Així mateix, us recordo que la no presentació de la documentació o la presentació posterior al termini de 10 dies hàbils esmentat, suposarà la denegació de l'ajut per manca de documentació.

D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer Benestar Social, del qual n'és responsable l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor i seran objecte de tractament per gestionar els expedients de serveis socials d'atenció primària municipal, en l'àmbit de les competències atribuïdes per la legislació reguladora del sistema públic de serveis socials; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita adreçant-vos a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor - Plaça Montseny, núm. 5 - 08459 - Sant Antoni de Vilamajor.

Signatura,

...... de............................. de 201..

ANNEX 8. VALORACIÓ DE SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ.

Nom sol·licitant: Nom família: Núm. expedient:

Nombre de membres unitat familiar

Prestació econòmica sol·licitada

Ingressos nets unitat familiar anual = Renda neta familiar mensual = = EUR 12 12

Renda neta familiar mensual - despeses habitatge

Nombre de membres unitat familiar = Renda neta per càpita mensual

SITUACIÓ ECONÒMICA.

Renda neta per càpita mensual= = EUR

Composició unitat convivència Un membre Dos membres Tres membres Quatre membres Cinc membres Sis membres

Renda neta mensual disponible màxima mensual (IRSC de l'any en curs) 569,12 EUR 739,86 EUR 910,60 EUR 1.081,34 EUR 1.252,08 EUR 1.422,82 EUR

Supera el barem econòmic?

¡% Si

¡% Sol·licitud denegada ¡% Continuar amb la valoració tot i no complir requisits

¡% No: continuar amb la valoració Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda neta disponible Punts Marcar amb una X Ingressos inferiors al 33,3% dels ingressos màxims mensuals 6 punts Ingressos entre el 33,4 i el 66,6% dels ingressos màxims mensuals 4 punts Ingressos entre el 66,7 i el 100% dels ingressos màxims mensuals 2 punts TOTAL PUNTUACIÓ ECONÒMICA

VALORACIÓ SOCIAL.

Màx. 3 punts.

BLOC 1: Hi ha mancances en els següents àmbits i/o s'observen les següents situacions? Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) Membre/s amb problemes de salut 'actuals' en el moment de la sol·licitud, que afecti a l'economia i/o dinàmica familiar Membre/s amb discapacitat / malaltia mental Membre/s amb necessitats educatives especials

BLOC 1: Hi ha mancances en els següents àmbits i/o s'observen les següents situacions? Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials: (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.) Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques: (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament d'algun membre, explotació laboral, violència de gènere, etc.) TOTAL DE PUNTUACIÓ (cada observació marcada és 1 punt, amb un màxim de 3)

ANNEX 8. Puntuació discrecional:

BLOC 2: Factors discrecionals Existència de compromís amb el Pla de Treball Social de la Unitat de Convivència Actitud cívica i responsable (pagaments taxes municipals, col·laboració amb entitats, voluntariat, coordinació policia local...) TOTAL DE PUNTUACIÓ

TOTAL PUNTUACIÓ SOCIAL:

PUNTUACIÓ ECONÒMICA + PUNTUACIÓ SOCIAL =

VALORACIÓ FINAL.

El total de puntuació obtinguda ha estat de: ..........

Tenint en compte el quadre següent: PUNTUACIÓ OBTINGUDA PERCENTATGE D'AJUT Marcar amb una X de 2 a 4 punts 35% de 5 a 7 punts 50% de 8 a 9 punts 75% Més de 9 punts 90%

Tenint en compte que l'ajut sol·licitat era de ...... EUR

PROPOSTA D'AJUT:

¡% L'ajut que li correspon és de ....... EUR (que correspon al ........ % de l'import sol·licitat).

¡% Proposta d'ajut del 100% del sol·licitat, tal com preveu l'article 8.2 del reglament.

Nom i cognoms del/a professional Càrrec

.............................................., ...... de......................................... de 201..

ANNEX 9. INFORME DELS SERVEIS SOCIALS SOBRE UN AJUT.

Núm. d'expedient (Hestia) del/a sol·licitant: ........

Nombre de persones de la unitat familiar de convivència: Adults: Infants:

MODALITAT DE PRESTACIÓ SOL·LICITADA (art

2): .... IMPORT SOL·LICITAT: ....... EUR

MODALITAT DE PRESTACIÓ

- Material ¡%

- Dinerària:

' Pagament únic ' Pagament periòdic ¡% ¡%

PROCEDIMENT

¡% Ordinari (art.13) ¡% Urgent (art.14)

¡% DESFAVORABLE

Motiu:

¡% Superar el barem econòmic ¡% No aportar la documentació requerida ¡% Altres: ....

¡% FAVORABLE

¡% Reuneix requisits ¡% No reuneix requisits però es valora fer excepció.

Concepte ajut: .....

PROPOSTA D'AJUT:

¡% L'ajut que li correspon és de .......... EUR (que correspon al .... % de l'import sol·licitat).

¡% Proposta d'ajut del 100% del sol·licitat, tal com preveu l'article 8.2 del reglament.

FORMA DE PAGAMENT DE L'AJUT:

¡% Compte bancari de la persona sol·licitant: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¡% Pagament a terceres persones físiques o jurídiques:

MODALITAT DE CONCESSIÓ:

¡% A fons perdut.

¡% Sistema de préstec:

' Quantitat total a retornar: .... EUR

' Quantitat mensual a retornar: ....EUR ' Mensualitats: ..... ' Data d'inici: .../.../... ' Data final: .../.../...

OBSERVACIONS A TENIR EN COMPTE:

La documentació que genera aquest ajut es troba a l'expedient de Serveis Bàsics d'Atenció Social.

Nom i cognoms del/a professional Càrrec Núm. col

............................................................................,.... de.................................. de 201...

ANNEX 10 PROPOSTA DE REVOCACIÓ D'UN AJUT.

El/la tècnic/a...................................................... de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor proposa la revocació de l'ajut.............., aprovat per l'Ajuntament segons resolució núm........ de Junta de Govern Local/Decret d'Alcaldia del.........................

Núm. d'expedient (Hestia) del/la sol·licitant de l'ajut:.............

Motiu de la revocació:

¡% Incompliment dels requisits per part de la persona de signe subjectiu (compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d'ofertes de treball i escolarització d'infants...).

¡% Incompliment de totes o algunes de les obligacions adquirides amb l'acceptació de l'ajut.

¡% Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses per part del personal municipals de serveis socials i serveis econòmics.

¡% Transcorregut el termini de tres mesos des de l'atorgament de l'ajut, sense que l'ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part interessada.

¡% La utilització de l'ajuda per finalitat diferent a aquella per la qual fou concedida.

¡% Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva concessió.

¡% Per l'aparició de causes sobrevingudes que produeixen la impossibilitat material de continuar amb la prestació de l'ajuda.

¡% Per ser beneficiari simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l'Ajuntament.

¡% La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació.

¡% Altres:.......................................................................................................................

Es proposa fer efectiva la revocació de l'ajut amb data:...............................

Reintegrament de l'ajut:

Pel motiu que ha comportat la revocació de l'ajut es considera que:

¡% NO requerir el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la persona beneficiària.

¡% SÍ requerir el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària. Aquestes quantitats són: (especificar si es proposa establir alguna forma de devolució fraccionada).

Signatura Nom i cognoms professional Càrrec ...............................................................,....... de............................................ de 201...

Sant Antoni de Vilamajor, 27 de febrer de 2017 L'alcaldessa, Ma Lluïsa Berdala Cirera

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Alquiler de vivienda
Salud
Familia
Hipotecas
Comedor escolar
Material escolar
Libros de texto
Prótesis
Actividades extraescolares
Transporte escolar
Escuelas
Vivienda
Educación
Eliminación de barreras arquitectónicas
Bienestar social
Discapacidad
Justicia
Ayudas técnicas
Tercera edad
Infancia
Transporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Transporte y vehículos
Policía nacional y local