Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l'Ajuntament (Versió en català). - Boletín Oficial de Barcelona de 08-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE GAIÀ

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d? exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l? acord plenari inicial aprovatori del Reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de l? Ajuntament de Gaià, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l? article 49 de la LRBRL.

REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE GAIÀ PREAMBUL

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies estratègiques d'actuació més important de l'Ajuntament de Gaià per aconseguir que cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable per la resta de la comunitat.

A Catalunya, actualment, gairebé una de cada quatre persones es troba en situació o risc de pobresa o exclusió social, aquesta situació afecta principalment els nens, les persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les persones poc qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles amb discapacitats, les persones que viuen en zones rurals i els immigrants.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i específiques.

I també en actuacions destinades a les persones sense sostre, o que pateixen exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica i/o l'exclusió financera.

L'Ajuntament de Gaià regula, en compliment de la Constitució Espanyola, articles 39 i següents, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.

Per això, amb aquesta norma es disposen, en primera instància, un conjunt d'ajuts destinats a pal' liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies en situació o risc d'exclusió social, però també es contempla un segon objectiu, a mig i llarg termini, incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i garantir la seva inclusió social.

El present reglament dóna compliment als principis que han d'imperar en la relació entre l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat d'oportunitats? en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi? motiva que les prestacions socials de caràcter econòmic

Ajuntament de Gaià

no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies.

El pla de mandat de l'Ajuntament de Gaià contempla com actuació municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones i famílies en situació o risc de exclusió social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d'índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement econòmic i social del municipi. En aquest sentit el present reglament s'inscriu com a regulació jurídica municipal de la despesa amb objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les polítiques publiques locals.

La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic constitueix un aspecte essencial en el present reglament el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. Els criteris d'atorgament del present reglament combinen dues causes que generen la concessió de prestacions: primer el compliment dels indicadors social i econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades situacions.

Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria d'atorgament.

MARC LEGAL

Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (en endavant LRSAL), es contempla, en l'article 25.2.e) l'avaluació e informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació de l'administració territorial bàsica, el present reglament es subsidiari de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de procediment administratiu comú i la llei 40/2015, d? 1 d? octubre de règim jurídic de les administracions publiques, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), en matèria de relació amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d'ajuda a la ciutadania.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 2 de 27

Ajuntament de Gaià

Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d'aplicació, entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; i el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

CAPITOL 1 . DISPOSICIONS GENERALS

1 . Objecte

1.1. L'objecte del present reglament és regular les prestacions econòmiques o el seu equivalent de l'Ajuntament de Gaià, a persones en situacions d'especial necessitat social i/o emergència per a l'atenció de situacions d'estat o risc d'exclusió social.

1.2. Resten excloses de l'àmbit objectiu d'aquest Reglament la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció, les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i les prestacions econòmiques del Pla d'ajuda al retorn, establertes per la Llei 25/2002, de 25 de novembre de Mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents i de segona modificació de la Llei 18/1996, així com les prestacions que són atorgades per altres nivells d'administració, encara que l'avaluació i informació sobre la situació necessitat immediata que les generi hagi estat gestionada pels serveis tècnics d'aquest Ajuntament.

1.3. Les prestacions econòmiques de caràcter social, regulades en el present reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, malgrat que en poden ser beneficiàries les persones incloses en aquest sistema.

1.4. D'acord amb la LSS, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, les prestacions d'urgència social i altres prestacions econòmiques municipals resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat de crèdit i dotació pressupostària per part de la corporació i, en segon terme, al criteri de necessitat social reflectit al barem social i al barem econòmic del present reglament.

2. Modalitats de prestació

2.1. Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present reglament per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut, l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball, en el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, i en el aconseguir habitar en un allotjament digne, es classifiquen en:

a) Prestacions per a alimentació, roba i calçat, i les necessitats bàsiques de subsistència.

b) Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal' lacions bàsiques així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en l'habitatge habitual.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

c) Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major.

d) Prestacions per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades.

2.2. El present reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal' liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social i que s'associïn a un pla d'intervenció social realitzat pels equips bàsics d'atenció social, com són:

a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix: a.1.) Pagament de les despeses de lloguer de l'habitatge habitual de forma puntual i sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament.

b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent: b.1.) Pagaments d'enterraments de beneficència. b.2.) Prestacions per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: c.1.) Prestacions per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica. c.2.) Prestacions per despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis, amb prescripció medica o aconsellat pels professional de la medicina.

d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d'atenció sanitària: d.1.) Prestacions per desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estiguin cobertes pel sistema sanitari, i que a judici de l? Alcaldia, previ informe dels serveis socials, siguin casos totalment justificats pel que fa a la seva necessitat, la qual resulti inajornable.

e) Atenció socioeducativa als infants: e.1) Prestacions per a l'adquisició de material escolar i llibres.

2.3. No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignat a cada modalitat de prestacions, essent el límit del muntant econòmic consignat a la corresponent partida del pressupost municipal en exercici.

3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions

3.1. El conjunt de modalitats de prestacions, regulades en el present reglament poden ser:

a) Dineràries o en espècie:

S'entén com a prestacions en espècie ? a diferència de les dineràries? aquelles en que es presta de forma directa el suport tècnic o material de l'ajut.

b) De pagament únic o pagament periòdic:

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 4 de 27

Ajuntament de Gaià

b.1) Són prestacions de pagament únic aquelles que es materialitzen en un pagament individual i puntual, segons una situació concreta de necessitat, amb caràcter urgent, transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no el pot atendre per si mateixa. Atès el caràcter anual d'aquestes prestacions només s'atorgarà una de la mateixa tipologia de prestació per a cada exercici. Excepcionalment es podrà atorgar, més d'una prestació de la mateixa tipologia quan hagi transcorregut com a mínim un període de sis mesos des de l'anterior concessió i sempre que un informe tècnic ho justifiqui.

b.2) Són prestacions de pagament periòdic aquelles que, donades les necessitats socials que originen la demanda, i/o per a la millor consecució dels objectius de la intervenció social, esdevé necessària l'aplicació d'una periodicitat en el pagament de l'ajuda durant un període de temps, realitzant-se pagaments mensuals. Aquest tipus de prestacions tindran, en conseqüència, un règim especial a concretar per part del personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social i que quedarà recollit a la proposta d'atorgament de l'ajut. Aquestes prestacions també tindran caràcter anual.

b.3) La concessió d'una prestació econòmica durant un exercici concret no generarà cap dret a rebre-la en els exercicis econòmics posteriors.

c) De quantia fixa o quantia variable: Les aportacions poden ser fixes - en funció de les quantitats que estipuli la Corporació per a determinades necessitats de caràcter urgent? o variables en funció del percentatge del cost real i efectiu de la prestació, i una aportació directa per part del beneficiari de l'ajut.

3.2. Pel que fa a les formes de concessió de les prestacions és contemplen les següents modalitats:

a) A fons perdut o reintegrables:

a.1) Són prestacions a fons perdut aquelles en que no es preveu la devolució o reintegrament per part de les persones perceptores de la prestació.

a.2) Són prestacions reintegrables aquelles en que es valori la disposició de recursos suficients a curt o a mig termini per procedir a la seva devolució. La resolució que acordi l'atorgament establirà, a aquests efectes, la forma i temps de devolució, constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels serveis tècnics.

b) De concessió directa o de concurrència:

b.1) Són de concessió directa aquelles que s'atorguen mitjançant un procediment sense convocatòria pública.

b.2) Són de lliure concurrència aquelles que es tramiten seguint el procediment públic de convocatòria. La convocatòria d'aquestes prestacions restarà condicionada a les bases específiques que aprovi i publiqui la Corporació.

4. Àmbit d? aplicació

4.1. El present reglament s'aplica a les persones físiques i unitats familiars o de convivència empadronades al municipi, amb un període mínim continuat de 6 mesos dins del darrer any natural.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

4.2. Es considerarà unitat familiar de convivència, als efectes d'aquest Reglament, les constituïdes per un grup de convivència comuna ? segons el padró municipal? per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu s'avaluarà a partir de la persona sol·licitant. La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes d'ingressos i despeses. En aquells casos en que es justifiqui degudament la necessitat, l'equip tècnic de serveis socials bàsics podrà autoritzar motivadament la consideració de membre de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu més allunyat. Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar conjuntament dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el mateix domicili.

No són unitats de convivència les formades per les persones reallotjades per familiars per pèrdua de l'habitatge habitual o per altres situacions, en les quals no es tindran en compte els ingressos de la família reallotjant durant els dotze mesos posteriors als reallotjament.

5. Naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques

5.1. Les prestacions contemplades al present reglament seran considerades, a tots els seus efectes, despesa de dret públic.

5.2. Les prestacions tenen un caràcter puntual i voluntari sotmès a limitació pressupostària. El personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social podrà limitar les prestacions a persones físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats al reglament quan, de forma justificada, es valori la necessitat de prioritzar els casos de major puntuació segons el barem establert.

5.3. La persona beneficiària de la prestació no podrà exigir el seu augment o revisió. No obstant això, podrà sol' licitar la vista de l'expedient que ha estat instruït per la seva concessió.

5.4. L? Ajuntament de Gaià és competent per a la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l? aplicació d? aquest reglament.

6. Dotació pressupostària

6.1. L'Ajuntament de Gaià, consignarà en una única partida pressupostària el conjunt de prestacions econòmiques de caràcter social destinades a persones en situació o risc d'exclusió social.

6.2. L'esmentada partida podrà ser incrementada en funció de les modificacions de crèdit que s'aprovin a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l'ens.

6.3. Les prestacions econòmiques vinculades en la seva font de finançament a l'activitat de foment o subvencions, no gaudiran de l'efecte de la consolidació de les mateixes en el pressupost municipal del següent exercici, restant condicionades, en conseqüència, a la l'aprovació del programa o subvenció i la disponibilitat efectiva de liquiditat.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 6 de 27

Ajuntament de Gaià

6.4. A l'execució de la despesa li serà d'aplicació el present reglament independentment de la font de finançament.

CAPITOL 2. PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ

7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions

7.1. Persones beneficiàries.

a) Podran ser beneficiaris de les prestacions econòmiques regulades en aquest reglament qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica o en risc d'exclusió social i que amb el seu atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança.

b) Es determina com un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l'article 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats familiars que tenen a càrrec menors.

7.2. Requisits de les persones beneficiàries:

Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

b) Estar empadronades en el terme municipal de Gaià, amb un període mínim continuat de 6 mesos dins del darrer any natural. Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com per exemple, persones acollides en recursos d'allotjament institucional, quan es detecti risc per a menors, casos de violència domèstica i de persones immigrades o emigrades en situació d'especial necessitat.

c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible igual o inferior al 100% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(IRSC)x0.3].

(A l'annex 1 es troba la taula de imports màxims de la renda disponible segons cada unitat de convivència per a l'any en curs).

d) No disposar de béns immobles - diferents a l'habitatge habitual? , en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol' licita l'ajut econòmic.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

f) No haver rebut per part d'aquesta Corporació, en els darrers 6 mesos, alguna de les prestacions econòmiques regulades en el present reglament, a excepció feta de les convocatòries per lliure concurrència, els casos en que es valori la persistència de la situació de necessitat o aquells casos que requereixin d'una atenció urgent i immediata.

7.3. Obligacions de les persones beneficiàries: a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.

b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment.

c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que pugin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol' licitud i resolució.

d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general l'atorgament de la prestació restarà condicionada a l'acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.

e) Fer-se càrrec d'una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel total.

f) Justificar la prestació mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.

g) Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres prestacions econòmiques per a la mateixa finalitat.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l'Ajuntament de Gaià i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

i) Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.

j) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Gaià durant el temps de percepció de la prestació.

k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta.

7.4. Cada modalitat o tipologia de prestació podrà tenir unes obligacions concretes i específiques que es detallaran a la resolució de concessió de la prestació o, en el seu cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l'Ajuntament per a la seva concessió.

8. Criteris d? atorgament

8.1. L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 8 de 27

Ajuntament de Gaià

8.2. L'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social es sustentarà en els requisits contemplats a l'apartat segon de l'article 7 del present reglament, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el/la professional de referència pugui establir alguna excepció de forma justificada en l'informe social corresponent.

8.3. L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, basen l'esmentada aprovació i anirà acompanyat d'un model normalitzat de valoració social i econòmica.

8.4. A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració econòmica representarà un 70% de la ponderació final i la valoració social el 30% restant.

a) Valoració econòmica

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d'ingressos es valoraran:

1. Ingressos del treball per compte aliena. 2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 3. Prestacions i ajuts socials. 4. Rendes de capital i de la propietat. 5. Transferències rebudes i pagades a altres llars. 6. Ingressos percebuts per infants. 7. Resultats de declaracions d'impostos.

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent a 0.5 vegades al valor de l'IRSC mensual de l'any en curs.

a.3.) S'entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats en l'article 7 apartat 2, lletra c del present reglament. En funció dels requisits d'accés econòmic de cada tipus d'unitat familiar de convivència s'establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, com a màxim, 7 punts:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible PUNTS

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 7 punts

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 5 punts

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 3 punts

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

(A l'annex 1 del reglament es troba la taula de baremació que serveix de base per a la valoració econòmica en funció dels diferents trams de renda disponible)

b) Valoració Social.

b.1) Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.

b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s'identifiquin mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (3 punts).

b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i/o necessitat social (descrites a la taula de l'annex 2 del present reglament) i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 3 punts.

b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l'existència d'altres factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l'eficàcia en l'assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social.

b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 3 punts.

b.6) Tot i això, en funció del previst als articles 5.2 i 8.2 del present reglament, la valoració social podrà ser completada per l'informe o informes tècnics dels serveis socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social.

8.5. Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l'obtenció de noves prestacions.

8.6. És un criteri rellevant per a l'atorgament que la prestació econòmica contribueixi a la resolució definitiva de la situació carencial.

8.7. Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en garantia d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, i/o la retenció o embargament (excepte en els supòsits i amb els límits previstos en la legislació general de l'Estat que resulti aplicable).

8.8. En el supòsit que concorrin varies persones sol' licitants d'una mateixa unitat familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se a una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades.

CAPITOL 3. QUANTIA I BAREM DE LES PESTACIONS

9. Quantia de les prestacions i barem

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 10 de 27

Ajuntament de Gaià

9.1. Per resolució de l'òrgan competent de l'Ajuntament s'establiran les quanties màximes d'ajut per a cadascuna de les modalitats de prestacions econòmiques recollides en l'article 2 del present reglament.

Aquesta resolució determinarà de forma anual la quantia i temporalitat d'aquestes segons les diverses tipologies d'unitats familiars de convivència.

9.2. Les prestacions amb quantia fixa són les següents de les especificades a l'article 2, apartat 1: a) Prestacions per despeses en alimentació, roba, calçat, lactància i necessitats bàsiques de subsistència

b) Prestacions per despeses de subministrament.

9.3. La resta de modalitats de prestacions econòmiques locals regulades a l'article 2 del present reglament tindran una quantia variable sempre que es concedeixin de forma directa.

9.4. L'import de les prestacions econòmiques de quantia variable restarà determinat al resultat del procés de valoració. L'import del finançament municipal serà un percentatge sobre l'import sol·licitat sempre i quan sigui inferior a la quantia màxima determinada per a cada modalitat de prestació. En cas contrari el percentatge s'establirà en funció a l'esmentada quantia màxima.

9.5. En cas d'extrema i severa necessitat l'import sol·licitat serà íntegrament finançat per part de la Corporació.

9.6. La forma d'acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

9.7. La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques d'aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de 2,5 vegades de l'import mensual de l'IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en l'expedient, es podrà superar l'esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals.

9.8. L'import de les prestacions concedides en cap cas podrà, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superar el cost de l'activitat subvencionada.

9.9. En tractar-se d'un dret discrecional, i no revisable per part de la persona perceptora, l'Ajuntament podrà revisar l'augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials.

CAPÍTOL 4. ELS PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ

10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor

10.1. Els procediments per a la concessió o denegació d'una prestació econòmica prevista en el present Reglament s'endegaran d'ofici o a instància de la persona beneficiaria.

10.2. Per l'atorgament d'una prestació econòmica es seguirà o bé el procediment ordinari o bé el d'urgència, d'acord amb el que s'estableix en els articles següents.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

10.3. L'òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és l'Alcaldia- Presidència que podrà delegar aquesta facultat en la Junta de Govern Local o en el/la regidor/a, tinent d'alcalde, de l'Ajuntament de Gaià.

10.4. La regidoria de l? Àrea o Servei de l'Ajuntament duran a terme la gestió administrativa de les prestacions.

11. Inici del procediment a instància de la persona beneficiaria

11.1. La sol·licitud, acompanyada de la documentació complementària especificada a l'article següent, es presentarà als serveis socials per la seva tramitació, o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

11.2. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert durant tot l'any, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte de convocatòria específica de concurrència.

11.3. Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l'any de presentació de la sol·licitud es tindran per vigents en la convocatòria següent, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits

11.4. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmenin els errors o defectes, o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se'ls tindrà per desistits en la seva petició.

11.5. La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, pel seu representant legal.

11.6. La presentació de sol·licitud implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en el present reglament.

11.7. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici del professional tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social existeixi una

11.8. En el cas que la prestació a concedir sigui part d'un pla d'actuació integral desenvolupat pels serveis socials bàsics, la inacció del procediment podrà ser d'ofici per part dels professionals, sent necessària en qualsevol cas la documentació relacionada a l'article següent.

12. Documentació que ha d? acompanyar a la sol·licitud

12.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d'una forma fidedigna.

12.2. En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant o de la unitat familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a altres serveis municipals o altres

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 12 de 27

Ajuntament de Gaià

administracions segons ho disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

12.3. El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació exigida, una autorització per a què l'Ajuntament obtingui de forma electrònica les dades requerides en el curs d'aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la presentació d'una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l'ens emissor d'aquestes.

12.4. Documentació general necessària per a tramitar qualsevol tipus de prestació:

a) Sol·licitud de la prestació, segons model normalitzat, degudament complimentada.

b) Document d'identificació del sol·licitant.

c) Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència:

c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus d'ajut.

c.2. En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar.

c.3. Declaració responsable en la que es faci constar:

- Que no ha rebut prestacions econòmiques pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

- Que ha procedit a la justificació de les prestacions econòmiques incloses en aquest Reglament i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.

- Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita la prestació. En cas contrari, indicar quins.

c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social.

12.5. Documentació Específica: Per a l'accés a determinades modalitats de prestacions econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui per a determinar el compliment dels requisits i l'import de la sol·licitud.

12.6. En el cas que es prevegi un pagament per transferència, document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

12.7. Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant, aquesta sol·licitud haurà de ser signada pel/per la representant legal, i s'haurà d'acompanyar de la següent documentació: a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal

b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant.

12.8. Els equips bàsics d'atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, o aclariments que es considerin necessaris per a resoldre la sol·licitud.

12.9. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l'expedient de la persona o la unitat familiar.

12.10. En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de vulnerabilitat social o bé incoades per actuació professional, no constitueix una obligació expressa ni excloent de la validesa de l'expedient administratiu, la formalització de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a l'informe social del personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social.

13. Tramitació per procediment ordinari.

13.1. El personal tècnic dels serveis socials bàsics s'encarregarà de rebre, valorar i formular la proposta de resolució de les sol·licituds rebudes o tramitades d'ofici.

13.2. El professional de referència podrà incoar d'ofici, i no necessàriament a instància de part, la tramitació d'una prestació d'urgència sense necessitat de la presència física a l'expedient de la sol·licitud en el casos que la situació de necessitat justifiqui aquesta modalitat d'intervenció.

13.3. En el procés de tramitació i pel que fa referència als terminis, esmena d'errors i tràmits s'aplicarà allò previst a la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques..

13.4. Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per percebre l'ajuda sol·licitada, s'especificarà la finalitat i la quantia d'aquesta, i es realitzarà la proposta de resolució favorable o desfavorable a la seva concessió.

13.5. Una vegada completat l'expedient, s'emetrà el corresponent informe social per part dels equips bàsics d'atenció social en el qual s'efectuarà un estudi i valoració de la petició i de la situació personal i/o familiar de la persona sol·licitant als efectes d'efectuar-ne, si fos necessari, el corresponent historial social i/o familiar i el disseny de la intervenció social personalitzada que sigui necessària.

En el mateix informe social es procedirà a la comprovació dels recursos i prestacions de contingut econòmic, així com el compliment dels requisits regulats a la normativa vigent i al present reglament i també es comprovarà si a la persona sol' licitant li han estat concedides o denegades, i el motiu de la denegació si procedeix, ajudes amb règim de concurrència del mateix tipus que les que sol' licita.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 14 de 27

Ajuntament de Gaià

Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per percebre l? ajuda sol·licitada, s? especificarà la finalitat i la quantia d? aquesta i es realitzarà la proposta, favorable o no favorable, a la seva concessió.

13.6. L'informe del personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social és preceptiu i el termini per evacuar-lo és de 10 dies hàbils.

13.7. En cas que sigui necessari per a una valoració més complerta i aclaridora de la situació, les sol·licituds poden ser tractades pel personal de referència, supervisió o comandament dels equips bàsics d'atenció social.

13.8. El professional que genera l'informe que motiva l'atorgament vetllarà per la correcta aplicació de la prestació, incorporant a l'expedient els justificants, acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a partir del seu abonament efectiu.

13.9. En el cas que en el procés de valoració que motiva la proposta de resolució de l'expedient es valorin altres fets i al·legacions que la documentació i proves presentades per la persona sol·licitant, es seguirà el tràmit d'audiència que estableix la legislació vigent.

13.10. La regidoria de serveis socials validarà la proposta i informe tècnic social, que recollirà si fos el cas, el resultat de les al·legacions efectuades per la persona interessada, i aprovarà, si s'escau, l'ajuda.

13.11. L'equip bàsic d'atenció social podrà disposar que es portin a terme les actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució.

13.12. Igualment, dins del període d'instrucció, es portaran a terme les entrevistes individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites domiciliàries.

13.13. En el present reglament les visites a domicili es conceptuen tant com activitats de comprovació com d'intervenció social als efectes de pal·liar les situacions de pobresa i exclusió mitjançant l'atorgament d'ajuts econòmics però, també, mitjançant les intervencions socials en infància, educació, sanitària, d'habitatge i de tots aquells extrems que contribueixen a pal·liar les situacions de vulnerabilitat social.

13.14. Un cop incoat i instruït l'expedient, així com examinada la documentació aportada, el servei o àrea de serveis socials municipal emetrà una proposta de resolució sobre la procedència d'atorgar o denegar la prestació.

13.15. Per qualsevol incidència que es pugui presentar s'acordarà el que es consideri més ajustat al present reglament i prèvia audiència per un termini no menor de 15 dies hàbils a la persona interessada.

13.16. L'Ajuntament és competent per la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l'aplicació d'aquest reglament.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

14. Resolució del procediment ordinari

14.1. La resolució serà emesa l? Alcaldia de l'Ajuntament previ informe favorable de fiscalització de la despesa per la Intervenció de fons.

14.2. La quantia, finalitat i forma de pagament de les prestacions concedides seran les que determini la resolució on s'indicaran també les obligacions o compromisos dels beneficiaris, els recursos que es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el cobrament de la prestació. Si en el termini de tres mesos no s'haguessin acomplert les condicions establertes es revocarà l'ajuda.

14.3. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà d'un mes a comptar de la data en què la sol·licitud de l'ajut hagi tingut entrada a l'Ajuntament, amb excepció d'aquells ajuts que siguin objecte d'una convocatòria de concurrència específica.

15. Procediment d? urgència

15.1. Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i extraordinàriament urgent de la situació de necessitat ho requereixi, el procediment administratiu es tramitarà de forma urgent sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits fixats en la present normativa i de les garanties procedimentals que emparen a la ciutadania. En tot cas, i excepte raons de força major degudament justificades, serà imprescindible l'informe social que acrediti l'efectiva situació d'emergència i la proposta de resolució.

15.2. Detectada la situació urgent de necessitat el personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social emetrà un informe- proposta d'atorgament de l'ajut esmentant la seva quantia.

15.3. la regidoria de serveis socials donarà la conformitat a l'informe- proposta de concessió de la prestació. La concessió de la prestació econòmica s'efectuarà mitjançant resolució en el termini màxim de 15 dies hàbils sense més exigència que la documentació que sigui indispensable per la tramitació de la concessió i a la vista de l'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social. L'informe avaluarà la situació de necessitat i es recollirà el caràcter prioritari i urgent de la mateixa. Seguidament es procedirà a l'abonament de la prestació econòmica de conformitat amb el que s'estableix a l'article 21 del present reglament.

15.4. Amb posterioritat a la concessió de l'ajuda amb caràcter urgent es procedirà a completar l'expedient administratiu de concessió i s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la seva finalitat i degut compliment.

15.5. Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal o que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per a la concessió de la prestació econòmica s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajuda concedida.

15.6. El personal tècnic de referència que hagi emès l'informe- proposta d'atorgament de la prestació econòmica haurà de vetllar per la correcta disposició dels fons lliurats i la seva estricta aplicació a la situació corresponent. A tal efecte haurà de procurar la documentació o informació justificativa de l'aplicació de la prestació a la seva finalitat i incorporar-ho a l'expedient corresponent.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 16 de 27

Ajuntament de Gaià

15.7. Un cop efectuada l'esmentada comprovació el personal tècnic de referència signarà el document de justificació de l'aplicació de la prestació, el qual serà conformat pel superior que correspongui. Aquest document, en format de justificació feta per delegació de la Intervenció general, serà suficient als efectes de l'article 214.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

16. Resolució del procediment per silenci administratiu

Transcorreguts els terminis establerts en ambdós procediments sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la sol·licitud s'entendrà com a desestimada per silenci administratiu.

17. Sobre la denegació

17.1. Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que concorrin alguna de les següents circumstàncies:

a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi.

c) Dificultar el procés de valoració de la sol·licitud.

d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

e) Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la problemàtica plantejada.

f) Que no existeixi crèdit suficient per l'atenció de la sol·licitud.

g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclòs quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió.

i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

j) Que correspongui l'atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a una altra administració pública.

k) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels equips bàsics d'atenció social, suposin un incompliment de qualsevol norma aplicable.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

18. Notificació a la part interessada

18.1. La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada a la persona interessada en el domicili que, a efectes de notificació, figuri a l'expedient o a aquells centres i seccions de les entitats col·laboradores que procedeixi.

18.2. Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma expressa, de les condicions a complir per a fer efectiu el cobrament de la prestació.

19. Incoació dels procediments d? ofici

De manera excepcional, els expedients podran ser incoats d'ofici, quan concorrin circumstàncies greus, extraordinàries o urgents que així ho aconsellin. La incoació d'ofici tindrà lloc per acord de l'òrgan competent per a la tramitació de l'expedient de concessió, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior, o bé per petició raonada d'altres òrgans. En el supòsit de tramitació d'un procediment iniciat d'ofici, el dia d'inici a efectes de còmput de terminis, serà el de la resolució a partir de la qual s'acorda la seva incoació.

20. Temporalitat i pròrroga de les prestacions

20.1. Les prestacions regulades en el present reglament tenen caràcter voluntari, temporal i extraordinari. Les prestacions concedides en forma de pagament únic, pel període de temps màxim establert en aquesta normativa o per la durada que es determini en la resolució de la seva concessió, no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions de pagament periòdic podran ser renovades bé d'ofici o a instància de la part interessada si, segons informe del tècnic de referència, es valora que es mantenen les condicions i els requisits que justifiquen la seva concessió.

20.2. Les prestacions atorgades amb concurrència tenen la durada prevista a la convocatòria o resolució de concessió.

21. Pagament de les prestacions

21.1. En el supòsit d'una resolució favorable, la corporació iniciarà els tràmits per al pagament envers la persona usuària mitjançant la fórmula de transferència bancària, de forma preferent.

També es podrà contemplar la utilització de xecs i/o vals. No obstant, en els supòsits en que sigui possible, i atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l'ajuda, i als efectes de garantir el destí de la mateixa, el pagament es realitzarà directament al proveïdor del servei o subministrament què es tracti.

El proveïdor de la prestació facturarà a aquest ajuntament, acreditant, prèviament, la satisfacció de l'ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiària.

21.2. Les modalitats de pagament de les prestacions seran:

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 18 de 27

Ajuntament de Gaià

a) De caixa a compte mitjançant lliurament dinerari o taló subscrit per l'administrador/a del fons i amb signatura de recepció de la persona interessada amb generació de l'expedient posterior al pagament.

b) A compte de la bestreta de caixa fixa mitjançant taló o transferència per part de l'administrador del fons i prèvia resolució de l'òrgan competent.

c) Pagament prioritari d'urgència previ informe social i decret d'aprovació de la despesa.

21.3. Ajuts gestionats indirectament. Les prestacions econòmiques podran fer-se efectives en favor de terceres persones físiques o jurídiques, sempre que les circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a una millor gestió del recurs. En aquests casos caldrà acreditar que la prestació ha estat destinada a la finalitat concreta que la motiva. Els serveis tècnics municipals indicaran, per altra banda, en la proposta de resolució aquesta circumstància amb el corresponen fonament. Procedimentalment aquesta modalitat de gestió de la prestació s'erigeix al present reglament com a excepcional i precisa que la tutela de la persona usuària l'ostenti la persona perceptora final de la prestació.

22. Seguiment de les prestacions econòmiques atorgades

L'Ajuntament de Gaià efectuarà el seguiment que correspongui i comprovarà l'adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les prestacions econòmiques contemplades en aquest reglament, realitzant el corresponent informe que serà incorporat a l'expedient de la persona o unitat familiar de convivència destinatària de l'ajuda.

23. Control financer i justificació de la despesa

23.1. La justificació de la despesa s'acreditarà, amb caràcter general, per les factures dels pagaments i despeses realitzats o mitjançant altres documents, de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i seran originals o còpies compulsades.

23.2. Si les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de cofinançament haurà de fer-se constar el percentatge d'imputació corresponent a la prestació atorgada per l'Ajuntament. En els documents acreditatius es farà constar l'import concedit, quan aquest no coincideixi amb el total del justificant.

23.3. La justificació s'haurà d'efectuar en el termini màxim de 3 mesos següents a la data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini establert s'iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l'ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d'una altra ajuda posterior.

23.4. L'òrgan competent en la concessió de la prestació serà l'encarregat de comprovar l'efectiva justificació de la mateixa.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

23.5. En els supòsits de prestacions econòmiques tramitades pels procediment d'urgència i pel que fa a la justificació de la despesa i la correcta aplicació dels fons rebuts, s'aplicarà el que disposa a l'article 15 del present reglament en regular el citat procediment.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE LES PRESTACIONS

24. Procediments de modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la prestació

Els procediments de, modificació, suspensió, revocació i reintegrament de la prestació atorgada podran iniciar-se d'ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les possibles conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i notificar, i les conseqüències del silenci administratiu.

25. Sobre la modificació

25.1. Amb posterioritat a la resolució d'atorgament, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del beneficiari de la prestació econòmica, l'import de la prestació, sempre i quan hagin variat les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però persisteixi la necessitat de la prestació. També es podrà modificar la finalitat de la prestació a proposta del propi interessat o d'ofici, previ informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social. En las modificacions tramitades d'ofici es donarà, en tot cas, audiència prèvia a la persona interessada, per un termini de 10 dies perquè pugui manifestar el que al seu dret convingui.

25.2. L'Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que es produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació.

25.3. La resolució que acordi la modificació s'haurà de dictar en el període de 3 mesos des que es va iniciar el procediment de modificació

26. Suspensió cautelar de les prestacions

26.1. Prèvia a la revocació o reintegrament de la prestació econòmica concedida, amb independència que s'hagi iniciat o no un procediment de revocació o reintegrament, bé d'ofici o a instància de part, es podrà procedir, per decisió motivada de l'òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s'haguessin detectat en una unitat de convivència indicis d'una situació que impliqui la pèrdua d'algun dels requisits exigits per el reconeixement o manteniment de la mateixa.

26.2. La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d'alguns dels requisits de la mateixa o per l'incompliment de les obligacions de la persona beneficiària recollides en aquest reglament. Serveixin com exemple els següents:

a) Que la persona beneficiària titular superi el nivell de ingressos establerts i computats de conformitat amb aquest reglament.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 20 de 27

Ajuntament de Gaià

b) Que s'incompleixi el requeriment formulat per l'Ajuntament així com que la persona beneficiària obstrueixi o dificulti l'activitat de seguiment, comprovació o control de la permanència de la situació que va motivar la concessió de la prestació.

c) Per incompliment de les condicions que, en el seu cas, s'haguessin acordat o establert en el moment de la concessió.

d) Que es tingui constància de conductes de la persona beneficiària que, amb posterioritat al reconeixement de la prestació, agreugin de forma intencionada la seva situació de necessitat personal o la de la unitat de convivència.

e) Si la persona beneficiària destinés l'import de la prestació econòmica, total o parcialment, a finalitats diferents d'aquelles per a les quals va ser atorgada.

f) Per incompliment de qualsevol obligació derivada del que s'estableix en el present reglament.

26.3. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos, transcorregut el qual es procedirà a l'extinció o revocació del dret a la prestació.

27. Sobre la revocació

27.1. Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l'òrgan competent de l'Ajuntament, per alguna de las següents causes:

a) En cas d'incompliment dels requisits per part de la persona de signe subjectiu (compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d'ofertes de treball i escolarització d'infants). Seran els equips bàsics d'atenció social qui determinaran en una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual incompliment d'aquests extrems.

b) Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions imposades amb l'acceptació de la prestació.

c) Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació preses per part del personal municipal de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a la concessió.

d) Que hagi transcorregut el termini de 3 mesos des de l'atorgament de l'ajut, sense que l'ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part interessada.

e) La utilització de l'ajuda per a finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida.

f) Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva concessió.

g) Per l'aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar amb la prestació de l'ajuda.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

h) Per ser beneficiari simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l'Ajuntament.

i) La reiteració de les causes que motivaren la suspensió cautelar de la prestació, de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat corresponent d'aquest reglament.

j) Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els apartats anteriors.

k) Canvi de domicili a un altre municipi.

l) Mort de la persona beneficiària (Quan l'ajuda s'hagi concedit a una unitat familiar de convivència l'òrgan concedent valorarà si és pertinent o no la seva continuïtat).

27.2. La revocació de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos, la possibilitat de tramitar un expedient sancionador. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l'Ajuntament podrà establir formes de devolució fraccionada.

27.3. L'acte de revocació, extinció o suspensió anirà precedit per un tràmit d'audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

28. Invalidesa de les resolucions de concessió de les prestacions

28.1. Són causes de nul·litat de les resolucions de concessió:

a) Les Indicades a l'art. 47 de la Llei 39/2015, d? 1 d ? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

b) La carència o insuficiència de crèdit pressupostari.

28.2. Són causes d? anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i en especial, de les contingudes en el present Reglament de conformitat amb el que disposa l'article 48 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

28.3. La tramitació i declaració de nul·litat s'ajustarà al que disposen els article 106 a 110 de la Llei 39/2015, d? 1 d ? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

29. Reintegrament

29.1. Quan a conseqüència de la revocació, modificació o anul·lació de la prestació, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el beneficiari estarà obligat a reintegrar l'excés.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 22 de 27

Ajuntament de Gaià

29.2. Així mateix també estarà obligat a reintegrar el beneficiari que hagi percebut la prestació falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu a aconseguit amb la prestació; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i control financer i en els altres supòsits previstos en el present Reglament.

29.3. El procediment de Reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan competent de l'Ajuntament, bé per iniciativa pròpia, previ informe motivat dels Serveis Social de l'Ajuntament, bé per renúncia del beneficiari o a conseqüència de l'informe de control sobre l'execució de la prestació i ha d'indicar la causa que determini el seu inici, en el seu cas, les obligacions incomplertes pel beneficiari i l'import de la prestació afectat.

29.4. La resolució a acordi el reintegrament de la prestació anirà precedit per un tràmit d'audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona afectada podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

30. Desistiment i renúncia

30.1. La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament. En el cas de prestacions atorgades en procediment incoats d'ofici o en supòsits d'incapacitat per a realitzar la renuncia per part del sol·licitant, aquesta podrà ser complimentada pels tècnics dels serveis socials bàsics.

30.2. L'Ajuntament dictarà resolució en la qual s'expressi la circumstància en que concorri amb indicació dels fet produïts i les normes aplicables.

CAPÍTOL 6. RÈGIM JURÍDIC SANCIONADOR

31. Infraccions

31.1. Constitueixen infraccions administratives en matèria de les prestacions econòmiques regulades pel present

Reglament, la comissió per acció o omissió de les següents conductes:

a) L'obtenció de prestacions econòmiques falsejant les condicions requerides per la seva concessió, o ocultant les que l'haguessin impedit o limitat.

b) La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals l'ajuda fou concedida, sempre que no s'hagi produït a la seva devolució sense previ requeriment.

c) L'incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de l'ajuda.

d) La falta de justificació de l'ús donat als fons rebuts, la justificació incompleta o inexacta i la justificació fora de termini.

e) L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

f) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i/o comprovació per part de l'Ajuntament (s'inclouen dins d'aquest apartat les conductes o actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir aquestes actuacions per part de l'Ajuntament com són no aportar documentació, no facilitar l'examen dels documents, informes, antecedents, justificants o qualsevol altre document requerit a aquests efectes, no atendre els requeriments efectuats en aquest sentit per part de l'Ajuntament i les coaccions al personal de l'Ajuntament que realitzi aquestes actuacions).

g) Incompliment de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi o millora en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l'ajuda

31.2. Les infraccions regulades en l'apartat anterior es classificaran en molt greus, greus i lleus. Seran molt greus aquelles en les que la persona responsable hagi realitzar una conducta dolosa. Es tipifiquen com a greus aquelles en què en la seva comissió o omissió per la persona responsable hagi estat culposa i seran lleus aquelles infraccions en què la persona responsable hagi observat una conducta negligent.

31.3. Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o el seus representants. Es podrà exceptuar aquesta responsabilitat quan les conductes tipificades com a infracció siguin realitzades per persones sense capacitat d'obrar i en aquells supòsits en què concorri força major.

32. Sancions

32.1. Per resolució de l'òrgan competent de l'Ajuntament, les infraccions administratives tipificades en aquest

Reglament, es sancionaran:

a) Les molt greus mitjançant multa de fins al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada i fins a un límit de 3.000 EUR. Alternativament, es podrà imposar la pèrdua durant un termini de fins a tres anys de la possibilitat d'obtenir cap tipus prestació econòmica de l'Ajuntament de (nom de l'ens local).

b) Les greus mitjançant multa fins a un límit de 1.500 EUR. Alternativament, es podrà imposar la pèrdua de la possibilitat d'obtenir cap tipus de prestació econòmica de l'Ajuntament (nom de l'ens local), duran el termini de dos anys

c) Les lleus mitjançant multa fins a un límit de 750 EUR.

32.2. La multa pecuniària serà independent de l'obligació de reintegrament de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

33. Prescripció

Les infraccions molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos; les sancions imposades molt greus prescriuen als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 24 de 27

Ajuntament de Gaià

34. Règim d? incompatibilitats

34.1. Amb caràcter general les prestacions econòmiques previstes en el present reglament no són incompatibles amb ajudes concedides per altres administracions, tenint, en tot cas, el caràcter de complementari d'aquestes, amb les següents excepcions:

a) Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de prestacions econòmiques amb el gaudiment gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat

b) Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.

34.2. No podran atorgar-se prestacions econòmiques pel mateix concepte si aquestes han estat prèviament denegades per no reunir els requisits exigits per altres administracions o organismes públics. S'exceptua aquest requisit si l'ajuda concedida no resolgués la necessitat, podent, en aquest cas, complementar-se des de l'Ajuntament. També s'exceptuarà aquest requisit si les circumstàncies socials personals o de la unitat de convivència haguessin variat des de la finalització del procés de sol·licitud.

34.3. No seran compatibles amb qualsevol tipus d'ingrés privat que pogués correspondre al beneficiari o un altre membre de la unitat de convivència familiar, per a la mateixa finalitat, excepte aquells casos excepcionals i justificats mitjançant els informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació socioeconòmica.

34.4. S'exclouen les prestacions econòmiques per aquelles adquisicions efectuades i situacions de fet creades amb anterioritat a la petició d'ajuda (deutes) excepte en situació d'emergència social amb greus repercussions per la unitat de convivència.

34.5. Tampoc es concediran ajuts destinats a l'amortització de deutes contrets amb aquesta o altres administracions públiques, ni per a l'abonament de serveis prestats per aquestes o que podrien serho, excepte que concorrin en la persona sol·licitant circumstàncies excepcionals que ho facin aconsellable i necessari.

34.6. Les prestacions econòmiques no podran atorgar-se per la prestació d'atenció sanitària no inclosa en el catàleg de prestacions del Sistema Públic de Salut.

35. Règim fiscal i Dret Supletori

35.1. Les prestacions econòmiques regulades en el present reglament queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

35.2. Tot allò no previst en el present reglament es regularà segons la legislació específica, estatal, autonòmica o local, que hi sigui d'aplicació i, en el seu defecte, l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i la LGS, pel que fa als criteris d'atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa i, pel que fa al procediment administratiu, per la LRJAP-PAC.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902

Ajuntament de Gaià

36. Tractament de dades personals i confidencialitat de les prestacions econòmiques concedides

36.1. Amb la presentació de la sol·licitud d'ajuda la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

36.2. Així mateix i d'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), les dades d'aquest caràcter subministrades per la part de la persona interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per part l'Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament.

36.3. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, essent utilitzades estrictament per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per LOPD, tenint en compte l? obligació de l? Ajuntament d? efectuar la seva comunicació a la BNDS.

36.4. No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió directa de les prestacions econòmiques. En els casos en que aquestes s'atorguin mitjançant procediment de pública concurrència, es realitzaran les accions i mesures necessàries per a que la publicació garanteixi els drets recollits en la LOPD.

37. Recursos

37.1. En compliment del que disposa l'article 119 de la LPAC, en relació amb el que estableixen els articles 123 i 124 del mateix text legal, i l'article 8 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l'acord de concessió, que es definitiu en via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant de l'òrgan que ha dictat la resolució o bé, directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de 2 mesos comptats des del dia següent al de la notificació o publicació de l'acte exprés que posa fi a la via administrativa.

37.2. Així mateix, les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que estimin procedent.

DISPOSICIONS

Disposició addicional

Als efectes previstos en el present reglament, el concepte rentes i ingressos del present reglament contempla rendes del treball, de l'activitat econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres font d'ingressos o recursos patrimonials.

Pl. Ajuntament,1 08672 Gaià gaia@diba.cat Tel. 93 8390151 DIR3. L01080902 Pàgina 26 de 27

Ajuntament de Gaià

Disposició transitòria

Les sol·licituds de prestacions econòmiques que es trobin en tràmit en la data d'entrada en vigor del present reglament, els hi serà d'aplicació el que es disposa en el mateix, en tot allò que els sigui favorable.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes municipals en vigor que regulin les mateixes prestacions que són objecte d'aquest reglament, i tota la normativa d'igual o inferior rang, que s'oposi al contingut formal o procediment del present reglament.

Disposició final

Una vegada el reglament quedi aprovat de forma definitiva pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Gaià, 6 de juny de 2018

L? alcalde Enric Armengou Vall de Vilaramó

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Salud
Infancia
Cultura
Inclusión social
Discapacidad
Prótesis
Alquiler de vivienda
Material escolar
Víctimas de violencia de género
Familia
Educación
Escolarización
Catalán