Aprovació definitiva del Protocol de prestacions econòmiques de caràcter social de la Comarca del Berguedà aplicable al municipi de la Quar. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Quar

ANUNCI

Procediment: Ordenances i Reglaments. Tràmit:Aprovació definitiva i publicació íntegra del text. Disposició:Consell Obert del dia 5 de novembre de 2016. Expedient:EG-0016-2016-SSO.

Text de l'Anunci:

ATÈS que contra l'acord adoptat pel CONSELL OBERT en sessió celebrada el dia 5 de novembre de 2016, pel qual s'efectuà l'aprovació inicial del PROTOCOL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL de la comarca del Berguedà que serà d'aplicació al municipi de LA QUAR, NO s'han presentat RECLAMACIONS ni AL·LEGACIONS durant el període d'informació pública; per la qual cosa, l'esmentat acord ha esdevingut definitiu, en els termes de l'article 178.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

A continuació es publica el text íntegre del Reglament, per tal de donar compliment a allò que disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

PROTOCOL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ APLICABLE AL MUNICIPI DE LA QUAR.

Preàmbul.

La lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies estratègiques d'actuació més important del Consell Comarcal del Berguedà per aconseguir que cap veí o veïna de la nostra comarca que tingui uns ingressos o recursos personals, socials familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva condició de ciutadà o ciutadana i pugui gaudir d'un nivell de vida i una qualitat de vida acceptable per la resta de la comunitat.

A Catalunya, actualment, gairebé una de cada quatre persones es troba en situació o risc de pobresa o exclusió social, aquesta situació afecta principalment els nens, les persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les persones poc qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles amb discapacitats, les persones que viuen en zones rurals i els immigrants.

Per això, és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera personal de la ciutadania des de la primera infància en àmbits com la salut, l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i específiques.

El Consell Comarcal del Berguedà regula, en compliment de la Constitució Espanyola? articles 39 i següents? , de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (en endavant LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.

Per això, amb aquest protocol es regulen, en primera instància, un conjunt d'ajuts destinats a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies en situació o risc d'exclusió social, però també es contempla un segon objectiu, a mig i llarg termini, incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i garantir la seva inclusió social.

El present protocol dóna compliment als principis que han d'imperar en la relació entre l'administració i la ciutadania en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat d'oportunitats? en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi? motiva que les prestacions socials de caràcter econòmic no es desvinculin del projecte o pla de

treball individual i familiar de la persona perceptora, amb l'objectiu d'assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies.

La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic constitueix un aspecte essencial en el present protocol el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. Els criteris d'atorgament del present protocol combinen dues causes que generen la concessió de prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la concessió en base als principis d'igualtat, transparència i imparcialitat del dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració consensuada dels equips tècnics de serveis socials per a determinades situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment vulnerable en termes d'inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d'acompanyar l'atenció a les situacions de risc o exclusió social. En aquest mateix sentit cal tenir present que els requisits d'accessibilitat contemplats en aquest protocol segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major mesura la facultat dels professionals de l'atenció social en matèria d'atorgament.

Marc legal.

Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, es contempla, en l'article 25.2.e) l'avaluació e informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

El present protocol deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació de l'administració territorial bàsica, aquest protocol es subsidiari de la LRJAP-PAC, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en matèria de relació amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d'ajuda a la ciutadania.

Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d'aplicació, entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la cartera de serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; i el Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària suportada pels contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques i altres mesures de caràcter econòmic.

1. Objecte.

Per tal de fer front a l'impacte de l'actual crisi econòmica i per atendre les situacions d'urgència social derivades de la conjuntura econòmica, es procedeix a regular uns ajuts econòmics per a les persones o famílies que es trobin en situacions d'especial necessitat social i/o emergència per a l'atenció de situacions d'estat o risc d'exclusió social.

Els ajuts tenen la finalitat de donar cobertura a les situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica com d'alimentació, de manutenció en general, de vestit i allotjament de despeses d'habitatge, subministraments bàsics, de farmàcia, de transport i tot allò que contribueixi de la cohesió social.

S'entén com a necessitat bàsica com aquella circumstància produïda per un fer puntual i extraordinari, majoritàriament no previst, en que es requereix la intervenció immediata dels serveis socials bàsics. Aquests tenen per a finalitat atendre les situacions de necessitat puntual, urgent i bàsica de subsistència de les persones que es troben sense recursos econòmics o aquest són del tot insuficients i no estan en condicions d'aconseguir recursos d'altres fonts.

Les prestacions d'urgència social i altres prestacions econòmiques municipals contemplades en aquest protocol resten subjectes, en primer lloc, a la disponibilitat de crèdit i dotació pressupostària per part de la corporació i, en segon terme, al criteri de necessitat social reflectit al barem social i al barem econòmic del present protocol.

2. Destinataris.

Persones o famílies que resideixin i estiguin empadronades al municipi de La Quar i que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o en situació de pobresa o exclusió social. Cal que acreditin que es troben amb

dificultats per a la cobertura de les seves necessitats més bàsiques per inexistència i/o insuficiència d'ingressos econòmics.

3. Modalitats de prestació.

Les prestacions socials de caràcter econòmic contemplades en el present protocol per a atendre situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques i de subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut, l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball, en el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, i en el aconseguir habitar en un allotjament digne, es classifiquen en:

a) Prestacions per a alimentació, higiene personal, roba i calçat, i les necessitats bàsiques de subsistència.

b) Prestacions per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques.

c) Prestacions per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major.

d) Prestacions per a l'atenció de situacions urgents i de greu necessitat que no puguin ser ateses en base a les modalitats contemplades.

El present protocol també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d'exclusió o de risc d'exclusió social i que s'associïn a un pla d'intervenció social realitzat pels equips bàsics d'atenció social, com són:

a) Carència o insuficiència de recursos econòmics pel manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

a.1.) Prestacions puntals pel condicionament de l'habitatge.

a.2.) Pagament de les despeses de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual de forma puntual i sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament.

a.3.) Despeses puntuals per a facilitar l'accés o manteniment de l'habitatge (avançament de fiances, avals), sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament.

a.4.) Allotjament temporal, puntual i urgent.

b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

b.1.) Pagaments d'enterraments de beneficència.

c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

c.1.) Prestacions per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.

c.2.) Prestacions per despeses per odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis.

c.3.) Prestacions per despeses de tractaments terapèutics: logopèdies, tractaments psicològics infantil.

d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d'atenció sanitària:

d.1.) Desplaçament per assistir a formació ocupacional i altres activitats formatives.

d.2.) Prestacions per desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estiguin cobertes pel sistema sanitari.

d.3.) Desplaçament puntual a Serveis Socials i d'altres recursos socials.

d.4.) Transport puntual per a persones amb mobilitat reduïda o circumstàncies especials.

e) Atenció socioeducativa als infants:

e.1) Prestacions per a l'escolarització a l'educació infantil dels 0 als 3 anys.

e.2) Prestacions per a l'adquisició de material escolar i llibres.

e.3) Prestacions pel menjador escolar i àpats d'estiu, complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.

e.4) Prestacions per a activitats extraescolars i de lleure, durant el curs escolar i vacances.

No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignat a cada modalitat de prestacions, essent el límit del muntant econòmic consignat a la corresponent partida del pressupost municipal en exercici.

4. Requisits.

- Els sol·licitants han de ser majors de 18 anys o estar legalment emancipades.

- Acreditar la situació de necessitat.

- Estar empadronat i residir en el municipi. Aquest requisit es podrà eximir en situacions degudament justificades, com per exemple, persones acollides en recursos d'allotjament institucional, o quan es detecti risc per a menors, casos de violència domèstica i de persones immigrades o emigrades en situació d'especial necessitat.

- Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible igual o inferior al 100% de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l'exercici en curs per al seu primer membre. Per a cada nou membre que formi part de la unitat s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajust equivalent a 0,3 [(IRSC)x0.3]. (A l'annex 2 es troba la taula de imports màxims de la renda disponible segons cada unitat de convivència per a l'any en curs).

- No disposar de béns immobles - diferents a l'habitatge habitual? , en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari, o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut econòmic.

- No tenir accés a altres prestacions o ajuts econòmics atorgades que puguin cobrir la necessitat sorgida o haver esgotat totes les possibilitats d'ajuts econòmics d'altres administracions o entitats d'iniciativa social.

- En els casos de persones no empadronades només se'ls facilitarà ajuts d'aliments, i si s'escau, ajuts per a trasllat a municipis.

Obligacions de les persones beneficiàries:

a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.

b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment.

c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que pugin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.

d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general l'atorgament de la prestació restarà condicionada a l'acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.

e) Fer-se càrrec d'una part de la despesa sempre i quan la prestació no sigui pel total.

f) Justificar la prestació mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.

g) Comunicar als serveis socials de l'Ajuntament l'obtenció d'altres prestacions econòmiques per a la mateixa finalitat.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l'Ajuntament de (nom de l'ens local) i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

i) Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.

j) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de (nom de l'ens local) durant el temps de percepció de la prestació.

k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquesta.

Cada modalitat o tipologia de prestació podrà tenir unes obligacions concretes i específiques que es detallaran a la resolució de concessió de la prestació o, en el seu cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l'Ajuntament per a la seva concessió.

5. Valoració de la situació de necessitat.

Per valorar la situació de necessitat es tindran en compte la situació econòmica, social i familiar de les persones. Les situacions d'urgència social seran valorades pels professionals dels serveis socials bàsics municipals.

Els criteris:

- Que els sol·licitants estiguin en una situació de necessitat social i econòmica. - Que la necessitat s'ajusti a la tipologia d'ajuts. - Que els deutes corresponguin a conceptes bàsics. - Que hi hagi expectatives de recuperació i millora de la situació. - Es prioritzaran les situacions sobrevingudes no previstes.

Valoració econòmica:

Es valoraran els ingressos de la unitat familiar de convivència percebuts pels membres de la llar durant els 3 darrers mesos a la data de sol·licitud. (Veure taula econòmica de l'Annex 2). D'acord amb l'IRSC de l'any en curs i afegint un valor equivalent a 0,3 vegades l'IRSC per a cada membre addicional de la llar.

Els ingressos que s'han de tenir en compte:

1. Ingressos del treball per compte aliena. 2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia. 3. Prestacions i ajuts socials. 4. Rendes de capital i de la propietat. 5. Transferències rebudes i pagades a altres llars. 6. Ingressos percebuts per infants. 7. Resultats de declaracions d'impostos

Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d'ingressos les despeses d'accés a l'habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte s'estableix un màxim de despesa mensual deduïble, equivalent a 350 EUR

Valoració social.

Es valoraran les circumstàncies i les dificultats socials de les persones i/o famílies (problemes de salut importants, monoparentalitat, famílies nombroses, dificultats socials, relacionals i d'integració...) establertes per l'annex 3.

En la valoració social es poden tenir en compte els criteris negatius determinats en el protocol de valoració, vinculats al pla de treball.

Els serveis socials hauran d'emetre els control i seguiment dels ajuts atorgats i emmarcar les actuacions en el Pla d'Atenció Social Individual amb la persona i/o família, per tal de, no només resoldre la situació d'urgència social, sinó amb l'objectiu de millorar la situació preveure un deteriorament d'aquesta, a mig i llarg termini.

6. Quantia de les prestacions i barem.

Les quanties màximes d'ajut per a cadascuna de les modalitats de prestacions econòmiques es recullen a l'annex 1 del present protocol.

Les prestacions econòmiques amb quantia fixa són:

a) Prestacions econòmiques per despeses en alimentació, lactància i necessitats bàsiques de subsistència.

b) Prestacions econòmiques per despeses en roba i calçat.

La resta de modalitats de prestacions econòmiques tindran una quantia variable sempre que es concedeixin de forma directa. L'import de les prestacions econòmiques de quantia variable restarà determinat al resultat del procés de valoració. L'import del finançament municipal serà un percentatge sobre l'import sol·licitat sempre i quan sigui inferior a la quantia màxima determinada per a cada modalitat de prestació. En cas contrari el percentatge s'establirà en funció a l'esmentada quantia màxima. En cas d'extrema i severa necessitat l'import sol·licitat serà íntegrament finançat per part de la Corporació.

La forma d'acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

La quantia màxima anual a rebre per concepte de prestacions econòmiques d'aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en 2.500 EUR. No obstant això, i de forma acreditada en l'expedient, es podrà superar l'esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals.

En tractar-se d'un dret discrecional, i no revisable per part de la persona perceptora, l'Ajuntament podrà revisar l'augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials.

7. Procediment de tramitació.

Les sol·licituds de les persones interessades es tramitaran mitjançant els serveis socials bàsics municipals.

Els serveis socials municipals, valoraran les situacions de necessitats mitjançant el protocol establert i determinaran si les persones o famílies compleixen amb els requisits per ser beneficiaris dels ajuts. En funció del que determini el protocol, els serveis socials posaran en coneixement al regidor del municipi, per tal que l'òrgan competent de l'Ajuntament, emeti la corresponent resolució. Aquesta es notificarà per escrit als serveis socials i aquests ho comunicaran als interessats.

Per tal de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i garantir el dret a la confidencialitat de les persones, les propostes específiques no inclouran nom i cognoms, sinó número d'expedient.

Nota: L'interventor haurà de disposar de la relació de beneficiaris amb nom i cognoms, NIF i quanties.

Els ajuts aprovats es faran efectius mitjançant la domiciliació bancària que s'hagi fet constar en la documentació, o en efectiu, segons la valoració del professional.

8. Aplicació pressupostària.

L'Ajuntament disposa d'una quantia prevista a la partida de serveis socials del pressupost vigent.

Els ajuts estaran sotmesos a la partida pressupostària determinada per aquests ajuts.

9. Suspensió o revocació dels ajuts.

Els ajuts es podran suspendre per incompliment del Pla d'Atenció Social per part de la persona o família, així com els acords que es signin en el moment de la sol·licitud amb els serveis socials.

Per canvi de situació en la que es determini que no es compleixen els requisits per tenir dret als ajuts.

Per falsedat d'informació i documentació.

ANNEX 1: Modalitats de prestació i quanties màximes anuals. Modalitat de prestacions Classificació Quantia Urgència Altres màxima social situacions Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat: Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil X 50 EUR + 10 EUR per Durada de la percepció (1)

Mensual membre de la llar (2) Higiene personal i de la llar, roba i calçat X 150 EUR/persona (3) Anual Ajudes per a l'alimentació infantil, higiene i bolquers X Kit nadó Puntual Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent: Enterraments de beneficència X 300 EUR Puntual Accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix: Subministraments bàsics X 1.000 EUR Anual Quotes de lloguer o l'hipoteca X 1.000 EUR Anual Fiança o aval X 500 EUR Anual Desnonament o altra causa major X 500 EUR Puntual Allotjament temporal, puntual i urgent X 400 EUR Puntual Condicionament bàsic de l'habitatge X 300 EUR Anual Salut i atenció sanitària: Medicaments amb prescripció X 400 EUR Anual Tractaments terapèutics: logopèdies, tractament psicològic infantil. X 600 EUR Anual Odontologia, Oftalmologia, ortopèdies i pròtesis X 600 EUR Anual Ajudes tècniques complementàries, amb prescripció X 400 EUR Anual Desplaçaments per necessitats formatives o d'atenció sanitària (4): Transport per a persones amb mobilitat reduïda o circumstàncies especials X 100 EUR Anual Desplaçaments per assistir a formació ocupacional i altres activitats formatives X 300 EUR Anual Desplaçaments puntuals a Serveis socials i d'altres recursos socials X 300 EUR Anual Desplaçaments puntuals per rebre atenció sanitària X 100 EUR Anual Atenció a infants: Escolarització a l'educació infantil, 0-3 anys. X (*) Anual Material escolar i llibres X 150 EUR/infant Anual Menjador escolar, complementari i àpats d'estiu X 300 EUR Anual Activitats extraescolars i de lleure, durant el curs escolar i vacances X 120 EUR Anual Altres situacions urgents i de greu necessitat A situacions d'urgent i greu necessitat no ateses en els epígrafs anteriors i vinculades al pla d'intervenció social. X 600 EUR Anual

(*) La quantia màxima de l'ajut serà el preu mensual del cost d'escolarització per infant, a l'escola bressol, preferentment municipal.

(1) Les prestacions que es concedeixen puntualment durant un any, en els casos que la quantitat concedida és inferior al màxim, es pot tornar a concedir en un altre moment, mentre no se superi aquesta quantitat.

(2) Només per a aliments frescos. Els ajuts per a aliments sempre es concediran íntegrament. S'estableix un topall màxim de 100 EUR mensuals per família.

(3) Es recomana fer ús preferent dels serveis de roba de segona mà.

(4) Quan no es subministrin vals de transport (que serà l'opció preferent) es pagaran 0,19 EUR/km fins als màxim establert. ANNEX 2: Valoració de la situació econòmica de la unitat de convivència. L'any 2015 els ingressos nets de la unitat de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran els següents: Composició unitat convivència Renda disponible màxima mensual 2015 Un membre 569,12 EUR Dos membres 739,86 EUR Tres membres 910,59 EUR Quatre membres 1.081,33 EUR Cinc membres 1.252,06 EUR Sis membres 1.422,80 EUR

Els ingressos nets de la unitat familiar de convivència s'obtenen de la suma dels ingressos, relacionats a l'apartat 7 (obtinguts en els darrers 3 mesos i ajustats a nivell mensual). Per a calcular la renda disponible cal restar al ingressos les despeses d'habitatge fins a un màxim de 350 EUR i la resta de despeses considerades.

A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència

PUNTS 6 punts 4 punts 2 punts

ANNEX 3: Ítems per a realitzar la valoració social (4 punts sobre 10).

Primer bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc elevat (1,5 punts).

Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal.

Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament.

Segon bloc. Situacions i/o problemàtiques de risc moderat (0,75 punts).

Existència de situació de risc per motius laborals (tots els membres en situació d'atur, un membre en situació d'atur de llarga durada).

Existència de situació de risc per problemes de salut greu en algun dels membres (elevat cost econòmic, situació terminal, etc.).

Tercer bloc. Situacions i/o problemàtiques de menor risc (0,35).

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.).

Existència de membre/s amb problemes de salut.

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental.

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials.

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.).

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques (consum de substàncies tòxiques, addiccions, empresonament d'algun membre, explotació laboral, etc.)

Puntuació discrecional.

Es valoren de forma excepcional discrecional aspectes com el compliment del pla de treball, la recerca activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació entre -4 a 4 punts).

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d'acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

FITXA 1.

PROPOSTA DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD.

L'objectiu de sol·licitar documentació al ciutadà és incorporar a l'expedient els elements de prova de compliment dels requisits d'accés a les prestacions i de resolució de la petició segons els criteris establerts al protocol.

Els requisits i criteris contemplats són múltiples i les situacions i casuístiques dels sol·licitants també. Això pot produir l'efecte d'un excés de documentació a incorporar i un cost de comprovació i validació que pot excedir el valor de les prestacions atorgades.

El protocol vol incorporar els següents criteris respecte a la documentació a demandar al sol·licitant:

a. La documentació sol·licitada ha de tenir l'objectiu de provar la situació del ciutadà respecte als criteris d'accés a les prestacions sol·licitades i la proposta de resolució de la mateixa. Cal evitar la sol·licitud de documentació addicional que no sigui determinant per l'objectiu anterior.

b. Les obligacions dels professionals són verificar i valorar la documentació aportada i emetre l'informe de resolució.

c. Cal que els professionals respectin el principi de veritat de la declaració de responsabilitat que efectua el sol·licitant respecte a la no omissió de documentació relativa a la petició però no elimina la necessitat d'efectuar les comprovacions necessàries de la declaració.

d. Les comprovacions respecte als sol·licitants han de fer-se sota el principi de mínim requeriment als mateixos aprofitant els mitjans d'accés electrònic a la informació entre administracions i respectant els drets de protecció d'accés a les dades recollits a la legislació.

Respecte a aquest darrer punt cal tenir en compte el dret del ciutadà a no aportar les dades i els documents que obrin en poder de les administracions públiques, les quals hauran d'utilitzar mitjans electrònics per obtenir aquesta informació. Aquest dret es troba recollit a l'article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (en endavant, LAECSP):

'b) A no aportar les dades i documents que estiguin en poder de les administracions públiques, les quals han d'utilitzar mitjans electrònics per obtenir la informació esmentada sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, tinguin el consentiment dels interessats en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, o una norma amb rang de Llei que ho determini, llevat que hi hagi restriccions d'acord amb la normativa aplicable a les dades i documents recollits. El consentiment es pot emetre i acceptar per mitjans electrònics'

Per facilitar l'intercanvi de documents i dades entre administracions el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) disposa del Servei Via Oberta que posa a disposició dels ens locals el següent catàleg de documents:

1) Dins l'àmbit de l'Administració General de l'Estat (AGE).

a) Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

i) Estar al corrent d'obligacions tributàries.

ii) Dades de l'IRPF.

iii) Nivell de renda.

b) Tresoreria General de la Seguretat Social (TASS.

i) Estar al corrent de pagament.

ii) Informe d'alta laboral a data concreta.

iii) Acreditació d'activitat agrària per compte pròpia.

c) Direcció General de Policia (DGP).

i) Verificació dades identitat.

ii) Consulta dades identitat.

d) Institut Nacional d'Estadística (INE).

i) Verificació dades residència.

ii) Consulta dades residència.

e) Direcció General de Trànsit (DGT).

i) Dades del Registre de Vehicles.

ii) Deutors de l'impost de vehicles tracció mecànica (IVTM).

f) Instituto Nacional de Empleo (INEM).

i) Dades prestacions atur (formulari de sol·licitud en breu).

ii) Imports prestacions actuals (formulari de sol·licitud en breu).

iii) Imports prestacions per períodes (formulari de sol·licitud en breu).

g) Direcció General del Cadastre.

i) Dades cadastrals (formulari de sol·licitud en breu).

ii) Titularitat bé immoble (formulari de sol·licitud en breu).

h) Ministeri d'Educació.

i) Títols universitaris (formulari de sol·licitud en breu).

ii) Títols no universitaris (formulari de sol·licitud en breu).

2) Dins l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

a) Departament de Benestar Social i Família.

i) Vigència Títol Família Nombrosa.

ii) Dades bàsiques Títol Família Nombrosa.

iii) Dades completes Títol Família Nombrosa.

b) Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

i) Dades residència/convivència Registre de Població de Catalunya.

c) Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

i) Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació.

ii) Certificat d'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció.

iii) Certificat de dades personals.

iv) Certificat de perceptor de prestacions d'atur.

v) Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (formulari de sol·licitud en breu).

d) Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

i) Dades bàsiques grau discapacitat.

ii) Dades avançades grau discapacitat.

e) Agència Tributària Catalana (ATC).

i) Situació de deute amb l'Administració de la Generalitat (formulari de sol·licitud en breu).

f) Departament d'Economia i Finances.

i) Dades empreses inscrites al Registre de Licitadors (formulari de sol·licitud en breu).

g) Departament de Justícia.

i) Dades entitats inscrites Registre Entitats Jurídiques.

ii) Dades inscripció.

iii) Càrrecs òrgan de govern.

h) Departament d'Empresa i Ocupació.

i) Dades bàsiques cooperatives i societats laborals (formulari de sol·licitud en breu).

ii) Dades completes cooperatives (formulari de sol·licitud en breu).

iii) Càrrecs de cooperatives (formulari de sol·licitud en breu).

iv) Membres Consell Rector cooperatives (formulari de sol·licitud en breu).

v) Verificació de la condició de laboral en societat (formulari de sol·licitud en breu).

3) Dins l'àmbit de l'Administració local.

a) Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals (padró municipal d'habitants amb gestió delegada).

i) Dades de residència al padró d'habitants.

ii) Dades de convivència al padró d'habitants.

4) Dins l'àmbit del Col·legis professionals.

a) Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

b) Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB).

c) Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions (COETC) (formulari de sol·licitud en breu).

i) Documents visats.

ii) Dades tècniques.

d) Registre de la Propietat.

i) Nota localització propietats.

ii) Nota simple informativa.

e) Registre Mercantil.

i) Nota mercantil.

Continguts de la Proposta.

Amb aquesta proposta es volen assolir tres objectius:

' Determinar quina és la documentació mínima obligatòria que ha de constar a l'expedient i reduir el llistat al protocol al mínim possible.

' Donar la possibilitat als tècnics que tramiten l'expedient que requereixen tota aquella documentació necessària per a la seva incoació.

' Assegurar el compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics determinant al protocol quina és la documentació a la que té accés el tècnic per mitjans electrònics sense necessitat de requerir-la al ciutadà. També seguir els procediments de salvaguarda dels drets del ciutadà recollits a la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Relació de documentació.

Els requisits d'accés a les prestacions i els criteris d'atorgament donen peu a un llistat de documentació que es relaciona a continuació. Aquest llistat es classifica segons l'objectiu que té el requeriment, es consideren tots els documents possibles, es defineix el caràcter d'aquest document respecte a l'expedient i es defineix de quina forma s'ha d'aconseguir: Objectiu Document Caràcter Origen Identificació del sol·licitant i dels membres de la Unitat de Convivència i acreditació de la ' Document d'identitat del sol·licitant Obligatòria Consulta de les dades d'identitat amb la DGP mitjançant Via Oberta seva residència i convivència. ' Certificat de residència i convivència Obligatòria Consulta de les dades al Padró Municipal d'Habitants mitjançant

Altres supòsits relatius a la composició de la Unitat de Convivència.

' Justificació de la situació d'emancipació (escriptura pública, llibre de família o sentència judicial) per als sol·licitants menors de 18 anys. ' Sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia de fills ' Documentació acreditativa en el cas de menors acollits a la Unitat de Convivència ' En el cas de treballadors per compte aliena: les nòmines, corresponents al període de càlcul determinat a l'article 7 del present protocol, dels majors de 16 anys, membres de la Unitat de Convivència, que realitzin activitat laboral ' En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d'IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social. ' i, en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té. ' Certificat de percebre o no pensions de l'Administració Pública i en

Segons situació sol·licitant

Via Oberta Fotocòpia Original

Segons situació sol·licitant Segons situació sol·licitant Obligatòria

Fotocòpia Original

Fotocòpia Original

Determinació de la situació econòmica de la Unitat de Convivència

Fotocòpia Original

Obligatòria Fotocòpia Original

Obligatòria Fotocòpia Original cas afirmatiu de la seva quantia. ' Certificat del SOC que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la Unitat Convivència. ' Justificant de l'import de la prestació.

Obligatòria Certificat del SOC perceptor de prestacions: comprova si cobra o no l'atur. Obtingut mitjançant Via Oberta. Fotocopia Original (En el moment que estigui disponible consulta justificant del SPEE de l'import de la prestació mitjançant VIA OBERTA) Fotocòpia Original ' Justificant de qualsevol altre ingrés de la unitat de convivència: Obligatòria pensió compensatòria d'aliments ' Justificants del capital mobiliari en el que constin els rendiments de Obligatòria Fotocòpia Original tots els membres de la Unitat de Convivència. ' Declaració jurada d'ingressos de la unitat convivència, segons Opcional Original model que es facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar cap altre documentació requerida. ' Justificació de les despeses fixes mensuals en concepte d'accés a Obligatòria Fotocòpia original l'habitatge dels mesos objectes de valoració: rebut de lloguer de l'habitatge o rebut bancari de pagament del préstec hipotecari. Documentació de control de la ' Dades de l'IRPF i nivell de renda del sol·licitant i els membres de la Opcional Consulta de dades a l'AEAT situació econòmica de la Unitat de unitat de convivència de l'exercici anterior a la sol·licitud mitjançant Via Oberta Convivència als efectes d'incoació ' Certificat d'altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults Opcional Consulta de dades a la TGSS de l'expedient de la unitat convivència (certificat de vida laboral) mitjançant Via Oberta Altres documents específics ' Justificant acreditatiu del deute o despesa objecte de la sol·licitud Obligatòria Fotocòpia Original segons les circumstàncies o necessitat

Documentació Obligatòria.

A l'expedient ha de constar obligatòriament els documents necessaris per a demostrar els següents punts de la sol·licitud:

1) Identificació del sol·licitant i dels membres de la Unitat de Convivència i acreditació de la seva residència i convivència.

2) Determinació de la situació econòmica de la Unitat de Convivència.

3) Justificant de la situació de necessitat.

Altra documentació.

Segons les diferents casuístiques de la Unitat de Convivència i la sol·licitud efectuada serà necessari variar el tipus de documentació requerida i demanar l'aportació d'altra documentació.

Al protocol s'opta per no relacionar la totalitat de documentació possible empoderant als professional de l'EBAS perquè sol·licitin la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient.

Origen de la documentació.

Per a cada document s'ha determinat el procediment per a la seva incorporació a l'expedient tenint en compte les possibilitats del Conveni d'interoperativitat administrativa entre l'AOC i els ens locals.

Documentació de control.

En el procés de sol·licitud s'ha d'incorporar una declaració responsable on el ciutadà assegura la veracitat de les dades i documents aportats i que no ha amagat cap dada que pugui invalidar la seva sol·licitud respecte als requisits i criteris d'accés a les prestacions.

Des del punt de vista administratiu seria necessari, que d'un percentatge (entre un 5 i un 10%, aproximadament) de les sol·licituds, es fes una comprovació d'ofici sobre la veracitat de la declaració responsable.

Proposta d'incorporació al protocol:

Per implementar aquesta proposta cal incloure el següent epígraf al protocol:

Documentació.

La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d'una forma fidedigna.

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient del sol·licitant o de la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a altres serveis municipals o altres administracions segons el disposat a l'article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació exigida, una autorització per tal que l'ajuntament obtingui de forma electrònica les dades requerides en el curs d'aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la presentació d'una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l'ens emissor d'aquestes. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar la documentació justificativa corresponent.

Documentació general per a qualsevol tipus d'ajut:

a) Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.

b) Document d'identificació del sol·licitant i certificat d'empadronament i de convivència on consti l'antiguitat.

c) Justificants econòmics i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a documentar la situació d'urgència social.

c.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d'ingressos de tots els membres de la unitat de convivència corresponents als 3 mesos determinats com a període de càlcul.

c.2. En el cas de no disposar dels justificants, declaració jurada d'ingressos de la unitat convivència.

c.3. Declaració de responsabilitat en la que es faci constar:

c.3.1. Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

c.3.2. Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.

c.3.3. Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o

venta, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajuda. En cas contrari, indicar quins.

c.4. Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

Documentació Específica: altres documents específics segons les circumstàncies o necessitat.

Per a l'accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui per determinar el compliment dels requisits i l'import de la sol·licitud.

En el cas de la modalitat de pagament per transferència serà necessari el document de domiciliació bancària.

Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta sol·licitud haurà de ser signada per la representant legal o de fet i a més haurà d'aportar-se la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet.

b) Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant, en el seu cas.

Els Equips bàsics d'atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es considerin necessaris per resoldre millor la petició de sol·licitud i aconseguir la finalització de l'expedient.

Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l'expedient de la persona o unitat convivència de l'EBAS.

En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de vulnerabilitat social o bé detectades per l'actuació del professional social, no constitueix una obligació expressa, ni excloent de la validesa de l'expedient administratiu, la formalització de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a l'informe social del personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social.

Recursos contra l'acte:

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa - Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

La Quar, 26 de maig de 2017 L'alcalde president, Antoni Franch i Cid

Actividades de servicios sociales
Familia
Servicios Sociales
Infancia
Salud
Transporte
Transporte y vehículos
Discapacidad
Alquiler de vivienda
Material escolar
Actividades de ocio y tiempo libre
Comedor escolar
Actividades extraescolares
Escuelas
Prótesis
Cultura
Inclusión social
Hipotecas
Víctimas de violencia de género
Ayudas técnicas
Justicia
Tercera edad
Educación
Bienestar social
Catalán
Empleo