Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

En compliment d? allò que disposen l? article 17.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l? article 111 e la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases del règim local, l? article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d? abril, pel qual s? aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es fa públic que l? Ajuntament en sessió plenària de data 25 de gener de 2018 aprovà provisionalment les Bases reguladores dels ajuts econòmics per a famílies monoparentals que estiguin gravades per l? impost sobre bens immobles.

Havent transcorregut el període d? exposició pública de l? expedient, sense que s? hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, que s? especifiquen seguidament, han esdevingut definitius :

Primer.- Aprovar definitivament el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

ÍNDEX

CAPITOL 1.DISPOSICIONS GENERALS _________________________________________________ 3

Article 1. L? objecte ____________________________________________________________________ 3

Article 2. Modalitats de prestació _________________________________________________________ 4

Article 3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions ___________________________________ 6

Article 4. Àmbit d? aplicació ______________________________________________________________ 7

Article 5. Naturalesa jurídica dels ajuts ____________________________________________________ 7

Article 6. Dotació pressupostària _________________________________________________________8

CAPITOL 2. PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ __________________ 8

Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions. _______________________________________ 8

Article 8. Criteris d? atorgament __________________________________________________________ 10

CAPÍTOL 3: QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS ___________________________________ 12

Article 9. Quantia de les prestacions i barem_______________________________________________ 12

CAPÍTOL 4. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA_____________________________________________14 Artícle 10. Documentació necessària ____________________________________________________ 13

Article 11. Documentació general necessària per a tramitar qualssevol tipus d'ajut _________________14

Article 12. Documentació específica______________________________________________________15

ANNEX 1. Situació econòmica de la unitat familiar de convivència __________________________16

ANNEX 2: Ítems per a realitzar la valoració social ________________________________________ 16

ANNEX 3: Barem de les prestacions i cofinançament ____________________________________ 17

ANNEX 4. Quantia màxima de les prestacions ___________________________________________ 18

PREÀMBUL

L? Ajuntament de Vallirana contempla, en compliment de la Constitució Espanyola? articles 39 i següents? , de la Llei 12/2007, d? 11 d? octubre, de serveis socials, i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l? atenció a persones i nuclis familiars en situació de vulnerabilitat social.

El conjunt d? ajuts regulats en el present reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també contemplen un segon objectiu, a mig i llarg termini, promoure que aquestes assoleixin l? autonomia personal i la seva la inclusió social.

El present reglament dóna compliment als principis que en funció de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, han d? imperar en la relació entre l? administració i la ciutadania en matèria d? objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l? atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat d? oportunitats? en un sentit ampli i extensiu d? aquest principi? motiva que les prestacions econòmiques de caràcter social no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb l? objectiu d? assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajut reactius i inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies. El pla de mandat de l? Ajuntament de Vallirana contempla com actuació municipal preeminent i rellevant l? ajut a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d? índexs de cohesió social esdevé una condició per al creixement econòmic i social del municipi. En aquest sentit el present reglament s? inscriu com a regulació jurídica municipal de la despesa amb objectiu assistencial, i constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les polítiques publiques locals.

La fonamentació en l? atorgament de les prestacions de caràcter econòmic constitueix un aspecte essencial en el present reglament el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat. Els criteris d? atorgament del present reglament combinen dues causes que generen la concessió de prestacions: primer el compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de les persones perceptores

(objectivant d? aquesta manera la concessió en base als principis d? igualtat, transparència i imparcialitat del dret públic); i segon, la concessió excepcional en base a la valoració consensuada de l? equip tècnic de serveis socials per a determinades situacions. Les necessitats socials que acompanyen el nou marc social i econòmic canviant i la heterogeneïtat de la ciutadania potencialment vulnerable en termes d? inclusió social, justifiquen aquesta segona modalitat de concessió en base a la necessària flexibilitat que ha d? acompanyar l? atenció a les situacions de risc i vulnerabilitat social.

En aquest mateix sentit cal tenir present que els requisits d? accessibilitat contemplats en aquest reglament segueixen una pauta de signe extensiu i rigorós, fet que justifica en major mesura la facultat dels professionals de l? atenció social en matèria d? atorgament.

MARC LEGAL

Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d? abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), es contempla, en l? article 25.2.k., la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social.

El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei de Serveis Socials, aprovades pel Parlament de Catalunya.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l? actuació de l? administració territorial bàsica, el present reglament es subsidiari de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques , així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d? aplicació, entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d? 11 d? octubre, pel qual s? aprova la cartera de serveis socials, la Llei 12/2007, d? 11 d? octubre de Serveis Socials, la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l? habitatge, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l? activitat econòmica.

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. L? objecte

1.1 L? objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques com materials, destinades a l? atenció de les necessitats socials, així com el seu procediment de concessió.

1.2 Les prestacions contemplades en el present reglament no tenen una naturalesa de caràcter universal ni subjectiu, en tant en quant no es tracta de prestacions contributives. D? acord amb la Llei 12/2007, d? 11 d? octubre de Serveis Socials, i la Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, les prestacions d? urgència social i altres prestacions econòmiques municipals resten subjectes,

en primer lloc, a la disponibilitat de crèdit i dotació pressupostària per part de la corporació i, en segon terme, al criteri de necessitat social reflectit al barem social i al barem econòmic del present reglament.

1.3 Les prestacions econòmiques de caràcter social, regulades en el present reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, malgrat que en poden ser beneficiaries les persones incloses en aquest sistema.

1.4 No formen part de l? objecte del present reglament les prestacions que en via administrativa són resoltes per altres nivells d? administració, encara que les mateixes puguin haver estat incoades per part dels serveis tècnics de polítiques socials. Aquests tipus de prestacions exògenes o no gestionades de forma integra per la Corporació, els serà d? aplicació la normativa específica que les normativitza tant en matèria de rendes mínimes d? inserció, mèdic, transport, educació, habitatge i anàlogues, desenvolupant

els Equips Bàsics d? Atenció Social en aquest cas una funció d? acollida, informació i/o incoació de l? expedient per a la seva ulterior tramitació a altres instàncies d? administració.

Article 2. Modalitats de prestació

2.1. En virtut de l? acord del Ple d? aquesta Corporació el present reglament regula les prestacions econòmiques d? urgència social que recull l? article 30 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat de pal·liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència.

2.2 El present reglament també regula aquelles prestacions econòmiques destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d? exclusió social i que s? associïn a un pla d? intervenció social realitzat pels equips bàsics d? atenció social, com són:

a) Ajuts d? atenció a necessitats bàsiques.

a.1.) Ajuts per a alimentació, vestit i les necessitats bàsiques de subsistència i higiene infantil.

b) Ajuts per a l? accés o pel manteniment de l? habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.

b.1.) Ajuts per garantir els subministraments bàsics i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques: aigua, gas i electricitat així com, l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en habitatge.

b.2.) Ajuts pe al pagament de les despeses de lloguer de l? habitatge habitual així com del pagament puntual de les quotes hipotecàries sempre i quan existeixin garanties de continuïtat en el seu pagament. Es contempla també l'avançament de fiança i/o mes de lloguer en aquells casos que per un procés de desnonament o pèrdua d'habitatge, les famílies perdin el seu habitatge habitual.

b.3.) Ajuts per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d? habitatge per desnonament o per ruïna, higiene, catàstrofe o per altres causes de força major.

b.4) Ajuts per allotjament temporal i urgent.

b.5) Ajuts per eliminació i supressió de barreres arquitectòniques.

b.6) Ajuts econòmics per mantenir les condicions mínimes d? higiene de l? habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual (desinfecció, retirada d? andròmines, etc.), que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.

c) Ajuts per a la prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària.

c.1.) Ajudes econòmiques per a medicaments: sempre que sigui per prescripció facultativa.

c.2.) Ajuts econòmics per a despeses d? odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis, per prescripció facultativa.

c.3.)Ajudes tècniques complementàries a les concedides per altres administracions, per prescripció facultativa.

c.4.) Ajuts econòmics per a tractaments terapèutics per prescripció facultativa.

d) Ajuts per al transport per necessitats formatives i/o laborals o d? atenció sanitària.

d.1.) - Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per activitats de formació o d? activació en el mercat de treball.

d.2).- Ajuts per a desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estigui cobert pel sistema sanitari i per a persones amb mobilitat reduïda o d? altres circumstàncies especials.

e) Atenció socioeducativa als infants.

e.1.) Ajudes per a l? escolarització a l? educació infantil dels 0 als 3 anys.

e.2) Ajudes per a l? adquisició de material escolar, llibres, sortides escolars, colònies i servei d? acollida.

e.3.) Ajudes per al menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu.

e.4.) Ajudes per a activitats extraescolars, socioeducatives i de lleure durant el curs escolar i vacances.

f) Ajuts per atendre altres situacions urgents i de greu necessitat. Altres ajuts.

f.1). Ajudes per a l? atenció de situacions d? urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, ajustantse en aquests casos, la quantia de l? ajuda a la necessitat plantejada.

Article 3. Tipologia i formes de concessió de les prestacions

3.1. El conjunt de modalitats de prestacions derivades del compliment de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, així com les pròpies de la Corporació, poden presentar diferents procediments de resolució i pagament regulats al capítol IV del present reglament. Aquest conjunt de tipologies de prestacions es classifica, als efectes del present reglament, i per a què així consti en la respectiva resolució d? atorgament com a:

a) Dineràries o en espècie:

S? entén com a prestacions en espècie ? a diferència de les dineràries? aquelles en que es presta de forma directa el suport tècnic o material de l? ajut.

b) De pagament únic o pagament periòdic:

b.1) S? entén com a prestacions de pagament únic aquelles que es concedeixen a través d? un pagament individual i puntual, segons una situació concreta de necessitat, amb caràcter urgent, transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no pot atendre per si mateixa. Entre concessió i concessió, haurà de transcorre un període mínim de tres mesos. b.2) S? entén com a prestacions de pagament periòdic aquelles que donades les necessitats socials que originen la demanda, i/o per a la millor consecució dels objectius de la intervenció social, esdevé necessària l? aplicació d? una periodicitat en el pagament de l? ajuda durant un període de temps, realitzant-se pagaments mensuals. Aquest tipus de prestacions tindran, en conseqüència, un règim especial a concretar per part del personal tècnic de referència dels equips bàsics d? atenció social i que quedarà recollit a la proposta d? atorgament de l? ajut.

c) De quantia fixa o quantia variable:

Segons l? aportació sigui fixa ? en funció de les quantitats que estipuli la Corporació per a determinades necessitats de caràcter urgent? o variable en funció del percentatge del cost real i efectiu de la prestació, i d'una aportació directa per part del beneficiari de l? ajut.

3.2. Pel que fa a les formes de concessió de les prestacions és contempla la següents modalitats:

d) A fons perdut:

d.1) S? entén com a prestacions a fons perdut, aquelles en que no es preveu la devolució o reintegrament per part de les persones perceptores de la prestació.

e) De concessió directa o de dret a concurrència:

e.1) S? entén per prestacions de concessió directa aquelles que es tramiten de forma individualitzada per a la persona sol·licitant o la unitat familiar de convivència.

e.2) S? entén per a prestacions de dret a lliure concurrència aquelles que es tramiten seguint el procediment públic de concurrència.

La convocatòria d? aquestes prestacions restarà condicionada a la existència de crèdit pressupostari.

Article 4. Àmbit d? aplicació

4.1. El present reglament serà d? aplicabilitat a les persones físiques i unitats familiars de convivència empadronades al municipi.

4.2. Es considerarà unitat familiar de convivència, als efectes d? aquest Reglament, la constituïda per un grup de convivència comuna ? segons el padró municipal? per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga; o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu s? avaluarà a partir de la persona sol·licitant. En aquells casos en que es justifiqui degudament la necessitat, l? equip tècnic de serveis socials bàsics podrà autoritzar motivadament la consideració de membre de la unitat familiar per a persones amb un grau de parentiu més allunyat.

La unitat familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica en termes d? ingressos i despeses.

Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar conjuntament o de forma separada, dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el mateix domicili.

4.3. En compliment de l? article 30 de la llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es valoraran amb informe tècnic aquelles situacions excepcionals que dificultin l? empadronament.

En aquest sentit, podran ser sol·licitants de prestacions d? urgència (recollides a l? article 2 apartat 1) les persones individuals i/o que formin part d? una unitat familiar de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que siguin residents, visquin, o es trobin de manera estable a Vallirana, com a matrimoni o parella de fet, i es tracti de la cobertura urgent de necessitats socials bàsiques o es detecti una situació de vulnerabilitat social i humanitària, sense perjudici d? altres situacions on el professional de referència acrediti necessitat peremptòria.

Es tindrà especial consideració vers el col·lectiu de persones transeünts o en situació de sense sostre.

Article 5. Naturalesa jurídica dels ajuts

5.1. Els ajuts contemplats al present reglament seran considerats, a tots els seus efectes, despesa de dret públic.

5.2. Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari sotmès a limitació pressupostària. El personal tècnic de referència dels equips bàsics d? atenció social podrà limitar els ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats en el reglament quan, de forma justificada, es valori la necessitat de prioritzar els casos de major puntuació segons el barem establert.

5.3. La persona beneficiària de l? ajut no podrà exigir l? augment o revisió de l? ajut.

5.4 Per qualsevol incidència que es pugui presentar, s? acordarà el que es consideri més ajustat al present reglament i prèvia sol·licitud d? audiència, per un termini no menor de 10 dies, de la persona interessada.

5.5. L? Ajuntament és competent per a la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l? aplicació d? aquest reglament.

Article 6. Dotació pressupostària

6.1 L? Ajuntament de Vallirana consignarà vàries partides pressupostàries, el conjunt de prestacions econòmiques de caràcter social destinades a persones en situació de vulnerabilitat social, en funció del concepte dels ajuts: alimentació, subministraments, suport educatiu, suport familiar i beques de menjador escolar.

6.2. Les esmentades partides podran ser incrementades en funció de les modificacions de crèdit que s? aprovin a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l? ens.

6.3. Les prestacions econòmiques vinculades en la seva font de finançament a l? activitat de foment o subvencions, no gaudiran de l? efecte de la consolidació de les mateixes en el pressupost municipal del següent exercici, restant condicionades en conseqüència, a l? aprovació del programa o subvenció i a la disponibilitat efectiva de liquiditat.

6.4. A l? execució de la despesa li serà d? aplicació el present reglament independentment de la font de finançament.

CAPÍTOL 2 .PERSONES BENEFICIÀRIES, ACCESSIBILITAT I ACREDITACIÓ

Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions.

7.1. Persones beneficiàries.

a) Podran ser beneficiàries dels ajuts, qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i que amb els seu atorgament sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de mancança.

b) Es determina un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte i en compliment de l? article 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats familiars que tenen a càrrec menors.

7.2. Requisits de les persones beneficiàries:

Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys o, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d? emancipació.

b) Estar empadronades en el terme municipal de Vallirana. Es farà excepció a les persones acollides en recursos d? allotjament institucional i els casos previstos en l? article 4 apartat 3 del present reglament.

c) Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una Renda Disponible igual o inferior al 100% de l? Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (en endavant IRSC) mensual de l? exercici en curs per al seu primer membre.

Per a cada nou membre que formi part de la unitat, s? afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d? ajust equivalent a 0,3 [IRSCx0.3].

(A l? annex 1 es troba la taula d' imports màxims de la renda disponible segons cada unitat de convivència per a l? any en curs).

d) No disposar de béns immobles - diferents a l? habitatge habitual? , envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; ni béns mobles, rendes del capital, sempre i quan proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l? ajut econòmic.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l? objecte de cobrir la mateixa necessitat, en un 100 % de la totalitat del cost.

f) No haver rebut per part d? aquesta Corporació en els darrers tres mesos alguna de les prestacions econòmiques regulades en el present reglament, a excepció dels casos en que es valori la persistència de la situació de necessitat o aquells casos que requereixin d? una atenció urgent i immediata.

7.3. Obligacions de les persones beneficiàries:

a) Acreditar els requisits exigits per a tenir accés a les prestacions.

b) Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics d? ocupació o altres institucions competents, o altres ofertes laborals, sempre que no s? acrediti impediment i a discreció de l? informe tècnic de referència dels equips bàsics d? atenció social.

c) Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat familiar de convivència que puguin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.

d) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar. Amb caràcter general l? atorgament de l? ajut restarà condicionat a l? acceptació del pla de treball individual i familiar per part de la persona beneficiària.

e) Fer-se càrrec d? una part de la despesa sempre i quan la prestació només contempli una part del cost total de la mateixa.

f) Justificar l? ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives del pagament de la despesa, o altres documents acreditatius.

g) Comunicar als Serveis Socials de l? Ajuntament l? obtenció d? altres ajudes per a la mateixa finalitat.

h) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l? Ajuntament de Vallirana i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

i) Reintegrar els imports concedits quan no s? apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.

j) Mantenir l? empadronament i la residència efectiva en el municipi de Vallirana durant el temps de percepció de l? ajuda.

k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l? objecte de l? ajuda i que específicament s? estableixi en l? acord de concessió d? aquesta.

7.4. Cada modalitat o tipologia d? ajut podrà tenir unes obligacions concretes i específiques que es detallaran a l? informe tècnic o, en el seu cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l? Ajuntament per a la seva concessió.

Article 8. Criteris d? atorgament

8.1. L? atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d? aquest Ajuntament.

8.2. L? informe tècnic dels equips bàsics d? atenció social es sustentarà en els requisits contemplats a l? apartat segon de l? article 7 del present reglament, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el professional de referència pugui establir excepcions de forma justificada en l? informe social corresponent.

8.3. A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració econòmica representarà un 60% de la ponderació final i la valoració social, el 40% restant.

A. Valoració econòmica

a.1) Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat familiar de convivència durant els 3 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d? ingressos es valoraran: 1. Ingressos del treball per compte aliena 2. Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia 3. Prestacions i ajuts socials 4. Rendes de capital i de la propietat 5. Transferències rebudes i pagades a altres llars 6. Ingressos percebuts per infants 7. Resultats de declaracions d? impostos.

a.2) Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà del total d? ingressos, les despeses d? accés a l? habitatge habitual dels darrers 3 mesos. Per aquest concepte, s? estableix un màxim de despesa mensual deduïble equivalent a 600 € .

a.3.) S? entén, de manera general, que la unitat familiar de convivència presenta una situació de manca de recursos econòmics quan acompleix els requisits especificats en l? article 7 apartat 2, lletra c del present reglament. En funció del requisits d? accés econòmic de cada tipus d? unitat familiar de convivència, s? establirà la puntuació de la situació econòmica de la unitat que serà de, com a màxim 6 punts:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible PUNTS

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 6 punts

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 4 punts

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 2 punts

(A l? annex 1 del reglament es troba la taula de baremació que serveix de base per a la valoració econòmica en funció dels diferents trams de renda disponible)

B. Valoració Social

b.1) Per establir la situació social, el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.

b.2) Es consideraran de forma especial aquells casos en que s? identifiquin mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (4 punts).

b.3) El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i/o necessitat social (descrites a la taula de l? annex 2 del present reglament) i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 4 punts.

b.4) Complementàriament, el professional podrà valorar l? existència d? altres factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l? eficàcia en l? assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors seran puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social.

b.5) La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 4 punts.

b.6) Tot i això, en funció del previst als articles 5.2 i 8.2 del present reglament, la valoració social podrà ser completada per l? informe o informes tècnics dels Serveis Socials Bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic i/o social.

8.4 Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l? obtenció de noves prestacions.

8.5 És un criteri rellevant per a l? atorgament de la prestació econòmica contribueixi a la resolució definitiva de la situació carencial.

8.6 Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en garantia d? obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, i/o la retenció o embargament (excepte en els supòsits i amb els límits previstos en la legislació general de l? Estat que resulti aplicable).

8.7 En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d? una mateixa unitat familiar de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se a una d? elles, promovent l? acord entre les parts interessades.

CAPÍTOL 3: QUANTIA I BAREM DE LES PRESTACIONS

Article 9. Quantia de les prestacions i barem

9.1. L? òrgan competent que delegui l? Alcaldia establirà les quanties màximes d? ajut per a cadascuna de les modalitats de prestacions econòmiques recollides en l? article 2 del present reglament.

9.2. Les modalitats de prestacions econòmiques locals regulades a l? article 2 del present reglament tindran una quantia variable sempre que es concedeixin de forma directa? no a través de convocatòria de lliure concurrència? i que no es concedeixin en espècie.

9.3. L? import de les prestacions econòmiques de quantia variable restarà determinat al resultat del procés de valoració, tal i com s? indica a l? Annex 3.

L? import de finançament municipal serà el percentatge, sobre les quanties màximes, establert a la taula de l? Annex 4 del present reglament.

9.4. En aquells casos que existeixi una situació de vulnerabilitat severa i prèvia valoració tècnica de l'equip d'atenció social bàsic, l'import serà íntegrament finançat per part de la Corporació.

9.5. L? import també podrà ser íntegrament finançat en els casos d? ajuts per a l? alimentació, ajudes per a medicaments, ajuts per a subministres i ajuts per a transport, amb l? objectiu d? assegurar la cobertura puntual d? aquestes necessitats.

9.6. La forma d? acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

9.7. El màxim d? ajut anual de prestacions econòmiques i materials d? aquest Ajuntament per a cada unitat familiar de convivència es fixa en la quantia de 5 vegades de l? import mensual de l? IRSC. No obstant això, i de forma acreditada en l? expedient, es podran esdevenir casos de superació de l? esmentada quantia per necessitats socials justificades i excepcionals.

9.8. L? import de les ajudes concedides en cap cas podrà, de forma aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes, superar el cost de l? activitat subvencionada.

CAPÍTOL 4: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Article 10. Documentació necessària

10.1. En el cas que la prestació a concedir sigui part d? un pla d? actuació integral desenvolupat pels serveis socials bàsics, la sol·licitud podrà ser d? ofici per part dels professionals de l? equip de serveis socials, sent necessària en qualssevol cas la documentació relacionada en aquest article.

10.2. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, l? estrictament necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d? una forma fidedigna.

10.3. En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l? expedient del sol·licitant o de la unitat familiar, ni aquella que es pugui aconseguir d? ofici a altres serveis municipals o altres administracions.

10.4. El sol·licitant podrà presentar, juntament amb la resta de la documentació exigida, una autorització per a què l? Ajuntament obtingui de forma electrònica les dades requerides en el curs d? aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la presentació d? una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l? ens emissor d? aquestes. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d? aportar la documentació justificativa corresponent.

Article 11. Documentació general necessària per a tramitar qualsevol tipus d? ajut: 11.1 Sol·licitud d? ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat. 11.2 Document d? identificació del sol·licitant i certificat d? empadronament i de convivència on consti l? antiguitat.

11.3 Documentació que acrediti la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 11.3.1. Qualsevol justificant admès en dret de la totalitat d? ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als mesos determinats per a cada tipus d? ajut.

11.3.2. En el cas de no disposar dels justificants, i en el cas que quedi acreditada la impossibilitat de no poder aportar els justificants dels ingressos, caldrà aportar una declaració jurada d? ingressos de la unitat familiar. 11.3.3. Declaració de responsabilitat en la que es faci constar:

- Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d? altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d? indicar les que hagi sol·licitat i l? import de les rebudes.

- Que ha procedit a la justificació de les ajudes incloses en aquest Reglament i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva. - Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l? habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d? explotació o venta, indiqui l? existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l? ajut. En cas contrari, indicar quins.

11.4 Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, si es considera convenient pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d? atenció social.

Article 12. Documentació Específica:

12.1Per a l? accés a determinades modalitats d? ajuts econòmics serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui per a determinar el compliment dels requisits i l? import de la sol·licitud.

12.2. En el cas que es prevegi un pagament per transferència, document de domiciliació bancària o document acreditatiu de les dades bancàries.

12.3. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l? expedient de la persona o la unitat familiar.

12.4. Els equips bàsics d? atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, o aclariments que es considerin necessaris per a resoldre la petició de sol·licitud i aconseguir la finalització de l? expedient.

12.5. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada a l? expedient de la persona o la unitat familiar.

12.6. En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de vulnerabilitat social o bé incoades per actuació professional, no constitueix una obligació expressa ni excloent de la validesa de l? expedient administratiu, la formalització de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a l? informe social del personal tècnic de referència dels equips bàsics d? atenció social.

ANNEX1: Situació econòmica de la unitat familiar de convivència

L? any 2018 els ingressos nets de la unitat familiar de convivència, mensuals, màxims per a tenir dret a ajuda seran els següents:

Composició unitat convivència Renda disponible màxima mensual 2018 (*)

Un membre 569,12€

Dos membres 739,86€

Tres membres 910,59€

Quatre membres 1.081,33€

Cinc membres 1.252,06€

Sis membres 1.422,80€

(*) L? import de l? IRSC s? aprova amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per tant, pot variar cada any.

Els ingressos nets de la unitat familiar de convivència s? obtenen de la suma dels ingressos, relacionats a l? article 8. apartat a)1. (obtinguts en els darrers 3 mesos i ajustats a nivell mensual). Per a calcular la renda disponible cal restar al ingressos la les despeses d? habitatge amb els límits regulats a l? article 8 apartat a)2.

A efectes del barem final la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

Taula de puntuació per la valoració econòmica segons el tram de renda disponible PUNTS

Renda inferior al 33,3% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 6 punts

Renda entre el 33,4 i el 66,6% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència. 4 punts

Renda entre el 66,7 i el 100% del màxim mensual establert als requisits econòmics segons tipologia de la unitat de convivència 2 punts

La màxima puntuació d'aquest apartat és 6 punts.

ANNEX 2: Ítems per a realitzar la valoració social

Primer bloc. Situació familiar ( 2 punts ).

Família nombrosa

Família monoparental

Infants en acolliment

Canvi sobtat de la estructura familiar

Segon bloc. Situacions de risc d? exclusió social elevat ( 1 punt ).

Consum de substàncies tòxiques

Aturats de llarga durada

Violència familiar

Tercer bloc. Situacions de risc d? exclusió social moderat ( 0,5 punts ).

Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.)

Existència de membre/s amb problemes de salut

Existència de membre/s amb discapacitat / malaltia mental

Existència de membre/s amb necessitats educatives especials

Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits convivencials (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.)

Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l? existència d? altres problemàtiques (drogodependències, empresonament d? algun membre, explotació laboral, etc.)

Puntuació discrecional

Es valoren de forma excepcional discrecional aspectes com el compliment del pla de treball, la recerca activa de feina, la cronificació de la demanda, etc. (puntuació entre -4 a 4 punts)

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no, mancances i/o situacions llistades en el quadre, d? acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

La màxima puntuació d'aquest apartat és de +4 punts, i la mínima de -4 punts

ANNEX 3: Barem de les prestacions i cofinançament

Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d? import variable en les que l? Ajuntament finança una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament d? una part del seu cost, seran baremades i puntuades segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).

El percentatge de cofinançament per part de l? Ajuntament es determinarà segons la següent taula:

Inferior a 4,5 punts 40%

de 4,6 a 6,5 punts 60%

De 6,6 a 8,5 punts 80%

Superior a 8,6 punts 100%

ANNEX 4. Quantia màxima de les prestacions

Modalitat de prestacions Quantia màxima anual

Necessitats bàsiques d? alimentació, higiene i roba i calçat:

Alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene, roba i calçat

Accés o manteniment de l? habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

Subministraments bàsics. Com a norma general es proposaran ajuts del 50% de l? import de la factura.

Quotes de lloguer /quotes de préstec hipotecari.

Pèrdua d'habitatge , desnonament o altra causa major

Allotjament temporal, puntual i urgent

Neteja de xoc

Eliminació barreres arquitectòniques

Salut i atenció sanitària:

Medicaments, amb prescripció

Odontologia, oftalmologia, ortopèdies i pròtesis, amb prescripció

Ajudes tècniques complementàries, amb prescripció

Tractament terapèutics amb prescripció

Desplaçaments per necessitats formatives o cerca de feina o d? atenció sanitària:

Ajuts per al transport per necessitats formatives i /o laborals i /o d'atenció sanitària.

Atenció a infants:

Escolarització a l? educació infantil, 0-3 anys.

Material escolar, llibres, sortides i acollida

Menjador escolar llars d? infants i escoles primària

Activitats extraescolars i de lleure, durant el curs escolar i vacances

1.000€ /any

600 € /any per família

800 € /any per família

1.500 € /any per família

50€ /persona/dia

1.500 € /any

500 € /any per família

200€ /any per persona

200€ /any per persona

200€ /any per persona

200€ /any per persona

200 € /any per persona

1.200 € /any per infant

150 € /any per infant

1.100 € /any per infant

500 € /any per infant

Altres situacions urgents i de greu necessitat. Altres.

Altres situacions d? urgent i greu necessitat no ateses en els epígrafs anteriors i vinculades al pla d? intervenció social. 1.500€ /any

Els beneficiaris dels ajuts regulats en el present Reglament es podran acollir als programes de caire social que l? ajuntament de Vallirana subscrigui o acordi amb altres entitats públiques o privades encara que superin els criteris econòmics establerts en l? annex 1, sempre i quan es compleixin els topalls d? ajuts màxims anuals per unitat familiar contemplats en l? annex 4 .

Eva MºMartínez Morales Alcaldessa

Vallirana, 17 d? abril de 2018

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Vivienda
Educación
Transporte
Transporte y vehículos
Inclusión social
Emergencia social
Infancia
Alquiler de vivienda
Escuelas
Comedor escolar
Pago de Impuestos/Recibos
Salud
Actividades extraescolares
Actividades de ocio y tiempo libre
Prótesis
Ayudas técnicas
Eliminación de barreras arquitectónicas
Escolarización
Material escolar
Familia
Familia monoparental
Discapacidad
Tercera edad