Aprovació definitiva del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del municipi. - Boletín Oficial de Barcelona de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 10/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

ANUNCI

Per Resolució d'Alcaldia núm. 446 de data 22 de setembre de 2017 es va aprovar definitivament el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social del municipi de Monistrol de Montserrat que es transcriu literalment a continuació:

'L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat preveu, en compliment de la Constitució Espanyola -articles 39 i següents-, de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - articles 24, 40 i 42-, de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi, en situació de vulnerabilitat social.

El conjunt d'ajuts regulats al present reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar necessitats socials i econòmiques d'urgència social de les famílies però contemplant l'objectiu, a mig i llarg termini, d'incidir en la consecució de l'autonomia personal de les mateixes i afavorir-ne la inclusió social.

Així mateix el present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, han de guiar l'actuació pública en matèria d'objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tant sensible com és el de l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat d'oportunitats, en un sentit ampli i extensiu d'aquest principi, fa que els ajuts regulats al present reglament no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora d'aquest.

Es tracta de no condicionar la provisió de l'ajut, únicament com un recurs reactiu, sinó que també, com la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de la família (educatius, sanitaris, ocupacional, relacionals, etc.), així com la incidència en les causes originàries de la situació per a la consecució d'una solució de signe estructural, i no conjuntural, a les necessitats de la persona perceptora en coordinació amb la resta d'administracions.

El fonament de l'atorgament dels ajuts econòmics d'urgència social constitueix un aspecte essencial al present reglament el qual, com a tendència, ha adoptat la posició de la màxima objectivització en l'atorgament. No obstant això, i atesa la particularitat de les polítiques socials locals en matèria de prestacions econòmiques d'urgència social, en la mesura que representen el darrer sistema de protecció social, es preveu al present reglament l'element discrecional o facultatiu del personal tècnic de referència dels serveis bàsics d'atenció social el qual, de forma fonamentada, pot proposar l'atorgament d'ajuts econòmics tot i no concórrer la integritat de requisits per l'accés a aquest dret. El motiu no és altre que la imperiosa necessitat de combinar l'exigència de regulació amb la de flexibilitat, atès l'objecte i complexitat de les situacions d'exclusió social manifesta que, per defecte, presenten un nivell de compliment de formalitats i requisits legals inferior als sectors de l'actuació administrativa i pública.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat contempla com una actuació municipal preeminent i rellevant l'ajut a persones en situació de vulnerabilitat social. Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d'índexs de cohesió social al municipi esdevé una condició per al creixement econòmic del mateix. En aquest sentit el present reglament s'inscriu com una regulació jurídica pròpia i municipal de despesa i objectiu assistencial i constitueix, per tant, un instrument de primer ordre per a les polítiques públiques locals en un sentit social i econòmic.

Finalment el present reglament dóna compliment als principis d'actuació pública i administrativa, en particular els relatius a l'ús eficaç i eficient dels recursos públics, als principis d'objectivitat, transparència, bona fe i confiança legítima que ha d'imperar en la relació entre l'administració i la ciutadania.

En termes de criteris d'atorgament, el present reglament combina dues causes que generen la concessió de prestacions:

a) El compliment dels indicadors de baremació social i econòmics de les persones usuàries (objectivitzant, d'aquesta manera, la concessió en base als principis d'objectivitat, transparència i imparcialitat del dret públic); i.

b) La concessió de la prestació per part del professional social, encara que sigui de forma excepcional, tot i no complir un, o més d'un, dels requisits d'accessibilitat, o bé, tot i no assolir la puntuació global necessària per l'accessibilitat a aquest dret.

Les necessitats socials en un marc socio-econòmic canviant i amb una població potencialment vulnerable, en termes socials i d'inclusió, que és extremadament heterogènia, justifiquen aquesta segona modalitat, en termes de criteris de concessió, tot seguint el principi de la necessària flexibilització en l'atenció dels casos que porten els serveis bàsics d'atenció social.

MARC LEGAL.

Dins de les competències bàsiques municipals que recull la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les bases de règim local en el seu article 25.2 apartat k) es contempla la prestació de serveis socials i de promoció i reinserció i en amb més de 20 mil habitats.

El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació de l'administració territorial bàsica el present reglament es subsidiari de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Capítol 1. Disposicions generals.

Article 1. L'objecte.

1.1. L'objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques com materials, que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió. S'entén per prestacions materials, a diferència de les econòmiques, aquelles en que el seu contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de cost de mercat.

1.2. Les prestacions socials de caràcter econòmic, regulades en el present reglament, no formen part de les prestacions del sistema de la Seguretat Social, malgrat que puguin ser beneficiaris les persones incloses en aquest sistema.

1.3. Tampoc formen part de l'objecte del present reglament les prestacions econòmiques que, en via administrativa són resoltes per altres nivells d'administració, encara que aquestes prestacions puguin estar incoades per part dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social. Aquestes prestacions no gestionades de forma integra per l'Ajuntament els serà d'aplicació la normativa especifica emanada de l'administració competent. En aquests casos els serveis socials bàsics desenvolupen una funció d'acollida, informació i/o incoació de l'expedient per a la seva ulterior tramitació a d'altres administracions.

Article 2. Necessitats a atendre.

En virtut de l'acord del Ple d'aquesta corporació les prestacions econòmiques que es regulen en el present reglament tenen com a objecte pal·liar les necessitats següents:

a. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix:

a.1) Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l'alta de consum d'energia elèctrica, l'escomesa d'aigua o la contractació del gas en l'habitatge habitual.

a.2) Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer de l'habitatge habitual.

a.3) Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d'habitatge per desnonament, llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major.

a.4) Ajuts a allotjaments temporals en casos d'extrema necessitat i situacions d'emergència social.

a.5) Ajuts puntuals per el condicionament bàsic de l'habitatge; per l'adquisició d'equipament bàsic de primera necessitat de l'habitatge habitual; per mantenir les condicions mínimes d'higiene de l'habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual (desinfecció, retirada d'andròmines, etc.) que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic; així com per l'eliminació de barreres arquitectòniques.

b. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

b.1) Avançament de despeses urgents, de qualsevol de les modalitats descrites i amb un pla de reintegrament de les quantitats abonades.

b.2) Pagaments d'enterraments de beneficència, sempre que aquest servei no estigui cobert per altres mitjans.

b.3) Ajudes per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

c. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

c.1) Ajudes per a medicaments i tractaments terapèutics sempre que sigui per prescripció mèdica i no estigui cobert per altres sistemes.

c.2) Despeses i/o ajudes per odontologia, oftalmologia i ortopèdies i pròtesis.

c.3) Desplaçaments per rebre atenció sanitària.

d. Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat:

d.1) Ajudes per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.

d.2) Ajudes per alimentació infantil e higiene/lactància.

d.3) Ajudes per a roba i calçat.

e. Atenció socioeducativa als infants.

e.1) Ajudes per a l'escolarització a l'educació infantil 0-3 anys. Es preveu la possibilitat de regular-les mitjançant convocatòria específica.

e.2) Ajudes per a material escolar i llibres Es preveu la possibilitat de regular-les mitjançant convocatòria específica.

e.3) Ajudes per a menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu. Es preveu la possibilitat de regular-les mitjançant convocatòria específica.

e.4) Ajudes per a activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en període de vacances Es preveu la possibilitat de regular-les mitjançant convocatòria específica.

e.5) Bonificacions taxa activitats esportives organitzades per l'Ajuntament adreçades a infants del municipi.

f. Suport a la integració sociolaboral:

f.1) Ajudes individuals per a promoure la integració sociolaboral (despesa de matriculacions, inscripcions i assistència a cursos i altres polítiques actives d'ocupació), així com despeses derivades de l'adquisició de material o desplaçaments generats.

g. Suport a la gent gran:

g.1) Arranjaments d'habitatges.

h. Altres:

h.1.) Ajuts per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, vinculades al pla d'intervenció social.'

Article 3. Tipologia de les prestacions.

El conjunt de modalitats de prestacions derivades del compliment de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, així com les pròpies de la Corporació, poden presentar diferents procediments de resolució i pagament regulats en el present reglament. Aquest conjunt de prestacions es classifica als efectes del present reglament, i per a què així consti en la respectiva resolució d'atorgament com a:

a. Dineràries o materials: S'entén per prestacions materials, a diferencia de les econòmiques, aquelles en que el seu contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de cost de mercat.

b. De quantia fixa o quantia variable.

c. En termes de modalitats de concessió, s'estableixen dues tipologies que consisteixen en:

a. Aquelles que són a fons perdut.

b. Les que es constitueixen en un sistema de préstec en aquells supòsits que sigui previsible que es pugui disposar de recursos suficients a curt o a mig termini per procedir a la seva devolució o bé aquelles que complementen l'aportació econòmica i/o de qualsevol altra mena que facin les pròpies persones interessades o altres persones o entitats. La resolució que resolt l'atorgament establirà, a aquests efectes, la forma i temps de devolució o el percentatge a complementar, constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels serveis tècnics.

Article 4. L'àmbit d'aplicació.

4.1. El present reglament serà d'aplicabilitat a persones físiques empadronades al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos ininterromputs anteriors a la sol·licitud de l'ajut.

4.2. Es considera unitat de convivència, als efectes d'aquest reglament, totes aquelles persones empadronades al mateix domicili per vincle de matrimoni o relació estable anàloga, parentiu de consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La unitat de convivència haurà de ser considerada com a unitat econòmica en termes d'ingressos i despeses. En els casos en què se'n justifiqui degudament la necessitat, el professional dels serveis bàsics d'atenció social podrà autoritzar motivadament la consideració de membre de la unitat familiar a persones que convisquin en el mateix domicili. Excepcionalment, i previ informe tècnic que ho justifiqui, es podran contemplar dues o més unitats familiars de convivència que convisquin en el mateix domicili.

4.3. No obstant, i en compliment també de l'article 30 de la 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es valoraran les situacions excepcionals que dificultin l'empadronament i, en aquest sentit, podran ser sol·licitants de prestacions d'urgència les persones individuals i les que formen part d'una unitat de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que siguin residents, visquin o es trobin de manera estable a Monistrol de Montserrat, i sempre que es tracti de la cobertura de necessitats socials bàsiques o es detecti una situació de vulnerabilitat social i humanitària. Tindrà especial consideració envers aquest precepte el col·lectiu de persones transeünts o en situació de sense sostre.

Article 5. Naturalesa jurídica dels ajuts.

5.1. Les prestacions que disposa el present reglament seran, a tots els seus efectes, considerades despesa de dret públic.

5.2. Les prestacions tenen un caràcter eventual i voluntari, i no són de contingut jurídic.

impossible ni contradictori amb l'anterior prescripció el fet que principalment per limitació pressupostària, els professionals dels serveis bàsics d'atenció social puguin limitar les prestacions a persones físiques que reuneixin els requisits objectius previstos als apartats de valoració social i econòmica d'accessibilitat al dret de prestació d'aquest mateix reglament, i en cas necessari, prioritzar els casos de major puntuació segons el barem establert.

5.3. La persona beneficiària de la prestació no podrà exigir l'augment o revisió d'aquest barem. No obstant això, les persones interessades, sol·licitants de l'ajut, podran en qualsevol moment, demanar la vista de l'expedient que ha estat instruït per la concessió de la prestació.

Per qualsevol incidència que es pugui presentar s'acordarà el que es consideri més ajustat al present reglament i prèvia audiència per un termini no menor de 10 dies a la persona interessada.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat és el competent per a la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l'aplicació d'aquest reglament.

Article 6. Dotació pressupostària.

6.1. L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat consignarà els crèdits pressupostaris de despeses per al conjunt de prestacions econòmiques de signe social destinades a persones en situació de vulnerabilitat social.

6.2. Les prestacions econòmiques, independentment de la naturalesa econòmica del seu finançament, no tindran la condició de consolidació en el pressupost del següent exercici, i restaran condicionades, en tot cas, a l'existència de crèdit adequat i suficient i a l'aprovació anual dels pressupostos de l'Ajuntament.

6.3. A l'execució de la despesa li serà d'aplicació el present reglament independentment de la font de finançament, ja sigui dotació específica del contracte programa que el departament competent en matèria de serveis socials de la Generalitat de Catalunya subscrigui amb l'Ajuntament, o qualsevol altra línia de suport de la Diputació de Barcelona o d'altres administracions.'

Capítol 2. Persones beneficiàries, accessibilitat i acreditació del subjecte.

Article 7. Persones beneficiàries, requisits i obligacions.

7.1. Persones beneficiàries.

a) Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona a títol individual o en representació de la unitat de convivència que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l'empitjorament de la situació.

b) Es determina un perfil de ciutadans amb accés prioritari en base a les situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte, en compliment de l'article 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, les persones o unitats de convivència que tenen a càrrec menors.

7.2. Requisits de les persones beneficiàries.

Les persones sol·licitants de les prestacions econòmiques han de complir els següents requisits:

a) Ser major de 18 anys o estar emancipat legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

b) Estar empadronat al municipi de Monistrol de Montserrat, amb una antiguitat mínima de 6 mesos ininterromputs anteriors a la sol·licitud de l'ajut. El període mínim de carència no s'aplicarà, però, als ajuts d'urgència social, al banc d'aliments així com als transeünts en situació de pobresa extrema. Tot això sense perjudici del que estableix l'article 30 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual, per a les prestacions econòmiques d'urgència social, poden ser també beneficiaris persones que resideixen, viuen o es troben al municipi.

c) Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible, segons es defineix a l'article 8 punt 4 del present reglament, igual o inferior al IRSC mensual de l'exercici en curs, per al primer membre de la unitat. Per a cada membre de més a la llar s'afegirà el valor resultant de multiplicar aquesta quantitat per un factor d'ajustament equivalent a 0,3 (IRSC*0,3). Sens perjudici que, per convocatòria específica, es pugui augmentar aquest llindar.

d) No disposar de béns mobles, immobles - diferents a l'habitatge habitual, envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; ni rendes de l'activitat econòmica, ni finalment rendes del capital. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut.

e) No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

f) Amb caràcter general, no disposar de recursos alternatius que demostrin l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per la qual s'ha sol·licitat l'ajut (rendes de l'activitat econòmica, rendes del capital...etc.).

g) No disposar en propietat ni en usdefruit de béns immobles, a excepció de l'habitatge que constitueix la residència habitual.

h) Les quanties màximes per cada tipologia de prestació seran les que figuren a l'annex 1 d'aquest reglament, si bé aquestes quanties es podran superar previ informe justificatiu de serveis socials.

En tot cas, es fixa el topall general per tot tipus de prestació econòmica o material de caràcter social de 1.800 EUR l'any per unitat de convivència.

Les prestacions que es rebin en concepte de banc d'aliments no es tindran en compte per a fixar el topall de les prestacions econòmiques.

7.3 Obligacions de les persones beneficiàries:

a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents justificatius necessaris per l'acreditació corresponent quan l'Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis, i autoritzar l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat per fer les comprovacions corresponents.

b) Complir amb el pla de treball individual /familiar acordat amb el professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social que haurà d'incloure: mesures formatives, d'inserció social / laboral o tractament terapèutic segons les circumstàncies del cas.

c) Acceptar les ofertes de treball, qualsevol que sigui la seva naturalesa formulades pels serveis públics d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment.

d) Comunicar als serveis bàsics d'atenció social de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o unitat familiar que puguin modificar les circumstàncies que van provocar la sol·licitud i resolució, en el termini màxim d'un mes des de que es van produir.

e) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar i justificar el destí mitjançant la presentació de factures i documents acreditatius de la despesa.

f) Fer-se càrrec de la part de la despesa en el cas que la prestació només prevegi una part del cost total.

g) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l'Ajuntament i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

h) Comunicar als serveis bàsics d'atenció social de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

i) Reintegrar els imports concedits quan no s'apliquin a les finalitats per a les quals es va concedir.

j) Reintegrar els imports concedits quan es tracti d'una prestació concedida en sistema de préstec d'acord amb la forma i temps de devolució o percentatge establert en la resolució d'atorgament.

k) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Monistrol de Montserrat durant el temps de percepció de l'ajuda.

l) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió d'aquest ajut, i que serà proposada conforme al criteri professional dels serveis bàsics d'atenció social de l'Ajuntament.

ll) Obligacions específiques segons la tipologia de prestació que es detallaran a la resolució que concedeixi o denegui la prestació.

Article 8. Criteris d'atorgament.

8.1. D'acord amb l'article 6 del present reglament l'atorgament de les prestacions econòmiques d'urgència social restarà subjecte en general a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament.

8.2. L'informe tècnic dels Equips bàsics d'atenció social se sustentarà en els requisits contemplats a l'apartat segon de l'article 7, sense perjudici que, en les situacions que ho requereixin i depassant la casuística concreta, el professional de referència pugui establir alguna excepció de forma justificada en l'informe social corresponent.

8.3. L'informe generador de la resolució favorable a l'atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que, en el cas de compliment dels requisits, permet l'esmentada aprovació de la prestació. Aquest informe que determinarà la prescripció, modalitat i quantia de la prestació i anirà acompanyat d'una valoració econòmica i social.

8.4 A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència, la valoració econòmica representarà el 70% de la puntuació total i la valoració social el 30% restant.

a) Valoració econòmica.

a.1) Per establir la situació econòmica de la persona física o unitat de convivència es consideraran els ingressos nets percebuts durant els sis mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. El ingressos es componen:

- Ingressos del treball per compte aliena. - Beneficis i pèrdues del treball per compte propi. - Prestacions socials. - Rendes de capital i de la propietat. - Transferències rebudes i pagades a altres llars. - Ingressos percebuts per infants a càrrec. - Resultats de declaracions d'impostos.

A la suma del total d'ingressos es restaran les despeses de l'habitatge de la unitat de convivència, tant en concepte de lloguer com en concepte d'hipoteca, fins a un màxim de 500,00 EUR per cadascun dels mesos considerats en el càlcul, sempre i quan s'hagin efectuat els pagaments amb regularitat.

a.2) S'entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible, resultant de la resta de les despeses de l'habitatge dels ingressos nets, igual o inferior al 100% del IRSC mensual per al primer membre de la unitat. A aquesta quantitat es sumarà el 0,3 de l'IRSC mensual per a cadascú de la resta de membres de la unitat.

(A l'annex 2 del reglament es troba la taula de puntuació per a la valoració econòmica en funció dels diferents trams de renda disponible).

b) Valoració social.

b.1) Per a establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.

b.2) La valoració social s'haurà de fer amb l'observació i constatació per part del personal tècnic de situacions descrites a la taula de l'annex 2 del present Reglament.

Aquestes situacions s'han agrupat en dos blocs: observació de mancances lligades a necessitats bàsiques (bloc 1), observació d'altres situacions (bloc2).

El personal tècnic de serveis socials omplirà el quadre indicant les mancances i/o situacions que observi.

b.3) En cas d'observar-se una o més mancances del Bloc1, la puntuació de la valoració social serà del màxim de punts de la valoració social (3 punts). En aquest cas no és necessària la valoració de les situacions del bloc 2.

En cas de no observar-se cap situació del Bloc 1 i una situació del Bloc 2 la valoració social serà de 1,5 punts. En cas de no observar-se cap situació del Bloc 1 i d'observar-se dues o més situacions del Bloc 2 la puntuació de la valoració social serà de 3 punts.

Complementàriament, i en el cas de que la valoració social no arribi al màxim de punts (3 punts), el professional podrà valorar l'existència de factors positius del sol·licitant que afavoreixin l'eficàcia de la prestació econòmica. Aquests factors són puntuats pel professional.

El màxim de punts atorgats per la valoració social i els factors positius serà de 3 punts.

La suma íntegre dels punts obtinguts en la valoració social no superarà el 30% total de la ponderació final, corresponent el 70% restant a l'aspecte de baremació econòmica.

b.5) Tot i això, i en funció del previst als articles 4.2 i 7.2 del present Reglament, la valoració social podrà ser completada per l'informe o informes tècnics dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social on es realitzin consideracions especials de cada cas i es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social.

8.5. Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l'obtenció de noves prestacions.

8.6. És un criteri rellevant per a l'atorgament que la prestació econòmica atorgada contribueixi a la resolució definitiva de la situació de carència.

8.7. Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en garantia d'obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte, excepte per al reintegrament de les prestacions indegudament percebudes, i/o retenció o embargament, excepte en els supòsits i amb els límits previstos en la legislació general de l'Estat que resulti aplicable.

8.8. En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d'una mateixa unitat de convivència per fer front a la mateixa despesa, només podrà concedir-se a una d'elles, promovent l'acord entre les parts interessades.

Capítol 3. Quantia i barem de les prestacions.

Article 9. Quantia i barem de les prestacions.

9.1. Cada tipologia d'ajut tindrà una quantitat màxima que es relaciona a l'annex 1 del present reglament (No obstant això, i de forma acreditada en l'expedient, es podran esdevenir casos de superació de les esmentades quantitats per necessitats socials justificades i en casos excepcionals).

9.2 Les prestacions econòmiques locals amb quantia fixa o determinada només podran ser les següents de les especificades a l'article 2, apartat 1:

a. Prestacions per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil i higiene.

b. Despeses per a fer front a la pèrdua temporal d'habitatge.

9.3 La resta de modalitats de prestacions econòmiques locals regulades a l'article 2 del present reglament tindran una quantia variable.

9.4. L'import de les prestacions econòmiques de quantia variable, estarà determinat pel resultat de la suma de les puntuacions obtingudes al barem econòmic i a la valoració social i s'aplicarà el percentatge establert a l'annex 4. L'import de finançament municipal serà el percentatge sobre l'import sol·licitat.

9.5. En el cas d'extrema i severa necessitat l'import serà íntegrament finançat per part de la Corporació.

9.6. La forma d'acreditació de la prestació i subsegüent despesa és guiarà per qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

9.7. El màxim d'ajut per concepte de prestacions econòmiques i material d'aquest ajuntament i per unitat de convivència amb criteri d'anualitat es fixa en la quantia de 1.800 EUR. No obstant això, i de forma acreditada en l'expedient, es podran esdevenir casos de superació de l'esmentada quantia per necessitats socials justificades i en casos excepcionals.

9.8. L'import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l'activitat subvencionada.

9.9. Al tractar-se d'un dret discrecional, i no revisable per part del persona perceptora, l'Ajuntament podrà revisar l'augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials.

9.10 Els ajuts materials per alimentació i necessitats bàsiques (banc d'aliments) seran valorats d'acord amb la valoració econòmica i social, els aliments a repartir dependrà dels productes que es disposi i el repartiment serà proporcional al nombre de membre de la unitat de convivència beneficiària de l'ajut.

Capítol 4. Procediment de concessió.

Article 10. Òrgan competent per resoldre i òrgan gestor.

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és l'Alcaldia-Presidència que podrà delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local.

L'òrgan competent per a dur a terme tota la gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és l'àmbit de Serveis Socials, Administració i Intervenció de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

Article 11. Forma de sol·licitud, lloc i termini de presentació.

11.1. Per a sol·licitar les prestacions econòmiques regulades al present Reglament l'interessat haurà de realitzar una entrevista amb el professional referent dels equips bàsics d'atenció social.

11.2. Prèviament a l'entrevista, o en el marc de la mateixa, es formalitzarà la sol·licitud, que acompanyada de la documentació complementària especificada a l'article següent, es presentarà al Registre municipal per la seva tramitació.

11.3. El tràmit d'entrevista no es realitzarà per a aquelles ajudes que en el present reglament es determina que siguin objecte d'una convocatòria específica, i així es determini a la mateixa.

11.4. El termini per la presentació de les sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l'any, amb excepció d'aquelles ajudes que en el present reglament es determina que siguin objecte d'una convocatòria específica, per a les quals serà aquesta convocatòria la que determinarà els terminis de presentació de les sol·licituds.

Les sol·licituds presentades abans de l'aprovació del pressupost anual de l'ens local, es consideraran presentades.

Les sol·licituds no ateses per manca de disponibilitat pressupostària durant l'any de presentació de la sol·licitud es tindran per sol·licituds vigents en la convocatòria següent, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits.

11.5. Les persones interessades que presentin sol·licituds defectuoses o documentació incompleta seran requerides per tal que en el termini de 10 dies esmenin els errors o defectes o presentin la documentació exigida, amb indicació que si no ho fan se les tindrà per desistides en la seva petició.

11.6. La sol·licitud haurà d'anar signada per la persona sol·licitant o, en el seu cas, per la seva representant, legal o de fet.

11.7. La presentació de sol·licitud implica l'acceptació de la totalitat de la regulació descrita en el present reglament.

11.8. Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada, excepte que a judici del personal tècnic de referència dels Equips bàsics d'atenció social existeixin sol·licituds que requereixin una atenció d'urgència. En tot cas s'ha de procurar la major celeritat possible per la resolució i lliurament de les ajudes, contemplant-se com es dirà més endavant dos tipus de procediment, un d'ordinari i un d'urgència.

Article 12. Documentació que cal acompanyar a la sol·licitud.

12.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per realitzar la valoració econòmica i social d'una forma fidedigna.

12.2. En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l'expedient dels sol·licitants o de la unitat familiar, sempre que no hagi caducat, ni aquella que es pugui aconseguir d'ofici a altres serveis municipals o altres administracions,

segons el que disposa l'article 6.2, lletra b de la Llei 11/ 2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

12.3. El sol·licitant podrà autoritzar l'Ajuntament perquè obtingui de forma electrònica les dades requerides en el curs d'aquest procediment. Aquesta autorització, que es realitzarà acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud o mitjançant la presentació d'una autorització creada a tal efecte, especificarà les dades i l'ens emissor. En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar la documentació justificativa corresponent.

12.4. Documentació general per a qualsevol tipus d'ajut:

a) Sol·licitud d'ajut, segons model normalitzat, degudament emplenat.

b) Acreditació de la unitat de convivència:

b.1) Identificació del qui subscriu i del caràcter en que ho fa així com dels beneficiaris de la subvenció(DNI/NIE/passaport dels membres de la unitat de convivència).

b.2) Volant o certificat de convivència.

b.3) Original i fotocòpia del llibre de família complet.

b.4) En el seu cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia de fills.

b.5) Si en la unitat familiar hi ha algun cas d'acolliment, el corresponent document acreditatiu d'aquesta situació.

b.6) En el cas que la persona sol·licitant estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat certificat per l'organisme competent.

b.7) Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental, en el cas que correspongui.

b.8) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

b.9) En cas de dependència d'algun membre de la unitat familiar, reconeixement del greu de dependència emès per l'organisme competent.

c) Acreditació de la situació laboral i dels ingressos de la unitat familiar, en relació a tots els membres en edat de treballar:

c.1) Treballadors autònoms:

Darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la seguretat social.

Declaració de responsabilitat d'ingressos durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Patrimoni actual.

c.2)Treballadors per compte aliena: contracte i nòmines dels darrers 6 mesos.

c.3) Persones que no treballen:

Certificat de percebre o no pensions de les administracions públiques.

Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya d'acreditació de les prestacions per atur o de la no percepció.

Targeta de demanda d'ocupació.

c.4) En cas que quedi justificada la impossibilitat d'aportar cap altra documentació requerida: Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència.

c.5) En cas de despeses en concepte d'habitatge o de rebut bancari de pagament de préstec hipotecari: Extracte bancari dels últims 6 mesos.

c.6) Estudiants: fotocòpia de l'imprès de la matrícula.

c.7) Declaració acreditativa de la pensió d'aliments.

c.8) Declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida en els apartats anteriors.

d) Declaració de responsabilitat (inclosa en la sol·licitud) en la qual es faci constar:

Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.

Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament, i en cas contrari indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.

Que no posseeix béns mobles o immobles, diferents a l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venda indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut. En cas contrari, cal indicar-ne quins.

Que autoritza expressament l'administració municipal per demanar qualsevol tipus d'informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a d'altres administracions.

e) Qualsevol altra documentació que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pels professionals dels serveis bàsics d'atenció social o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

12.5. Documentació específica. Per a l'accés a determinades prestacions econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui per determinar el compliment dels requisits i l'import de la sol·licitud.

12.5.1. Documentació específica per a la sol·licitud d'accés i o manteniment de l'habitatge habitual i/o de les despeses derivades:

' Per al pagament d'habitatge habitual, dependent del motiu de la prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social:

- Justificant acreditatiu del deute de l'habitatge. - Contracte i factures de lloguer. - Justificant de reserva de pis de lloguer. - Resolució judicial acordant el desnonament o l'embargament de l'habitatge. - Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca. - Sol·licitud d'habitatge de titularitat pública.

' Per al pagament de llum, aigua i gas, allotjament temporal, comunitat, caldrà justificar el concepte pel qual se sol·licita l'ajuda (per exemple avís de tall del subministrament elèctric o d'aigua per manca de pagament).

' Per al pagament d'ajudes destinades a millorar les condicions d'habitabilitat de l'habitatge habitual caldrà aportar dos pressupostos d'obres i/o compres a realitzar.

12.5.2. Documentació específica per prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

' Per al pagament d'ajudes d'ulleres caldrà presentar dos pressupostos.

' Per al pagament de pròtesis, ajudes tècniques complementàries o qualsevol altre tipus de prestació que no cobreixi la Seguretat Social o altra entitat competent caldrà presentar: informe mèdic o prescripció facultativa de la sanitat pública que justifiqui la necessitat en cada cas, justificants de cites mèdiques i assistència al servei, sol·licitud de la prestació davant aquests organismes i resposta negativa a la aquesta sol·licitud i dos pressupostos de l'ajut sol·licitat.

12.5.3. Documentació específica per a l'atenció als infants:

' Per al pagament de menjador escolar: certificat d'escolarització del centre escolar i del cost del menjador escolar. Serà també necessari demostrar la sol·licitud de beca de menjador escolar i consignar si gaudeix o no de la beca, en el seu cas.

12.5.4. Documentació específica per al suport a la integració: necessitats formatives o sociolaborals.

' Per a l'ajut individual per promoure i facilitar la integració sociolaboral cal presentar documentació dels centres on es realitzaran els processos formatius, indicant les despeses que implica l'assistència als cursos.

12.6. En el cas que es prevegi un pagament per transferència, cal presentar el document de domiciliació bancària o acreditatiu de les dades bancàries.

12.7. Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta sol·licitud haurà de ser signada pel representant legal o de fet i caldrà aportar la documentació següent:

' Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet. ' Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant, en el seu cas.

12.8. Documentació tècnica. Informe social del professional de referència del servei bàsic d'atenció social en les sol·licituds d'ajut d'ofici, per les situacions d'extrema vulnerabilitat social (negligències, abandó, salut mental...) detectades per l'actuació del professional o derivades d'ordres judicials.

12.9. Els professionals dels serveis bàsics d'atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades, aclariments que es considerin necessaris per tal de resoldre millor la petició de sol·licitud.

12.10. Tota la documentació acreditativa serà incorporada a l'expedient social de la persona o unitat familiar a efectes de tancament del tràmit de sol·licitud.

12.11. En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de vulnerabilitat o bé detectades per l'actuació dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social, no constitueix una obligació expressa, ni excloent de la validesa de l'expedient administratiu, la formalització de la sol·licitud, que restarà subsumida a l'informe social del professional social de referència dels serveis socials bàsics.

Article 13. Instrucció de l'expedient.

La tramitació de les prestacions previstes en el present Reglament, podrà ser a instància de l'interessat o d'ofici pels propis serveis socials de l'Ajuntament. El procediment a seguir per al seu atorgament podrà ser ordinari o d'urgència.

Article 14. Tramitació pel procediment ordinari.

14.1. L'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament rebrà els expedient i els tramitarà segons el present Reglament. Es procedirà a la seva valoració tècnica per part del personal dels serveis socials bàsics, que formularan la proposta de resolució de les sol·licituds rebudes o tramitades d'ofici.

14.2. Una vegada rebuda la sol·licitud es requerirà, en el seu cas, la persona interessada perquè procedeixi a l'esmena d'errors o per l'aportació de la documentació necessària en un termini de 10 dies, i se li comunicarà que en cas contrari se la tindrà per desistida en la seva petició, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit.

14.3. Els professionals dels serveis bàsics d'atenció social podran incoar d'ofici, i no necessàriament a instància de part, la tramitació d'una prestació d'urgència sense necessitat de la presència física a l'expedient de la sol·licitud en el casos que per raons de necessitats socials sigui necessària aquesta modalitat d'intervenció.

14.4. Una vegada completat l'expedient, el professional de referència assignat emetrà el corresponent informe social prèvia valoració de la petició i situació personal i/o familiar del sol·licitant, als efectes d'efectuar-ne si fos necessari l'apertura o revisió del corresponent historial social i/o familiar, i el disseny de la intervenció social personalitzada que sigui necessària.

14.5. Es procedirà a la comprovació dels recursos i prestacions de contingut econòmic (rendes i ingressos) de la persona sol·licitant. Es comprovarà si aquelles prestacions demanades, en règim de concurrència del mateix tipus que les que sol·licita, han estat concedides o denegades, i el motiu de la denegació si procedeix.

14.6. Es comprovarà si la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per percebre l'ajuda sol·licitada, s'especificarà la finalitat i la quantia d'aquesta i es realitzarà la proposta, favorable o de denegació, a la seva concessió.

14.7. L'informe social del personal tècnic de l'equip bàsic d'atenció social és preceptiu i es trametrà a l'Alcaldia o òrgan en qui delegui, per a la seva validació. El termini per a resoldre'l és de 15 dies naturals a menys que el procediment requereixi d'un termini major o menor.

14.8. El professional que genera l'informe que motiva l'atorgament vetllarà, en general, per la correcta aplicació de l'ajut, incorporant a l'expedient els justificants, acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de tres mesos a comptar des de la concessió de l'ajut o del seu abonament efectiu.

14.10. L'equip bàsic d'atenció social podrà disposar que es portin a terme les actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució.

14.11. Igualment, dins el període d'instrucció, es portaran a terme les entrevistes individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites domiciliàries.

14.12. En el present Reglament les visites a domicili es conceptuen tan com activitats de comprovació com d'intervenció social als efectes de pal·liar les situacions de pobresa i exclusió mitjançant l'atorgament de prestacions econòmiques. Però també s'intervindrà en altres àmbits socials com la infància, l'educació, sanitari, d'habitatge i de tots aquells extrems que contribueixen a pal·liar les situacions de vulnerabilitat social.

14.13. Un cop incoat i instruït l'expedient, així com examinada la documentació aportada, el servei o àrea de serveis socials municipal emetrà una proposta de resolució sobre la procedència d'atorgar o denegar la prestació.

14.14. Tràmit d'audiència. Emesa la proposta de resolució es posarà de manifest l'expedient a la persona interessada en els casos següents: Quan, per a la seva resolució s'hagin tingut en compte documents diferents als aportats per l'interessat i quan es denegui l'ajut sol·licitat.

Per qualsevol incidència que es pugui presentar s'acordarà el que es consideri més ajustat al present reglament.

14.15. L'Ajuntament és competent per a la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l'aplicació d'aquest Reglament.

Article 15. Resolució del procediment ordinari.

15.1. La resolució serà emesa per Alcaldia, pel regidor/a en qui l'alcalde hagi delegat la competència o per la Junta de Govern Local, previ informe favorable de fiscalització de la despesa per l'Àrea d'Intervenció del propi Ajuntament.

15.2. La quantia, finalitat i forma de pagament dels ajuts concedits seran les que determini la resolució, on s'indicarà les obligacions o compromisos dels beneficiaris, els recursos que es puguin interposar i les condicions per fer efectiu el cobrament de la prestació.

15.3. Si en el termini de tres mesos no s'haguessin complert les condicions establertes es revocarà la prestació.

15.4. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud de la prestació hagi tingut entrada al registre de l'Ajuntament.

Article 16. Procediments d'urgència.

16.1. Excepcionalment, quan el caràcter prioritari i extraordinàriament urgent de la situació de necessitat així ho aconselli, el procediment administratiu es tramitarà pel procediment d'urgència, sense perjudici de les posteriors actuacions destinades a la comprovació del compliment dels requisits fixats en la present normativa i sense perjudici de

las garanties procedimentals que emparen la ciutadania. En tot cas, i excepte raons de força major degudament justificades, serà inexcusable l'informe social que acrediti l'efectiva situació d'emergència i la proposta de resolució.

16.2. Detectada la situació de necessitat, el professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social emetrà un informe-proposta, en el qual constarà la proposta d'atorgament de l'ajut així com la seva quantia.

16.3. El personal tècnic de serveis socials de referència donarà trasllat de l'informe- proposta de concessió de la prestació. La concessió de la prestació s'efectuarà mitjançant resolució en el termini màxim de 15 dies hàbils sense més exigència que la documentació que sigui indispensable per a la tramitació de la concessió i a la vista de l'informe tècnic dels equips bàsics d'atenció social que, en aquest cas, serà vinculant. L'informe avaluarà la situació de necessitat i en recollirà el caràcter prioritari i urgent de la mateixa. Seguidament es procedirà a l'abonament de la prestació de conformitat amb el que s'estableix a l'article 22.

16.4. Això no obstant, amb posterioritat a la concessió de la prestació amb aquest caràcter urgent i provisional, es procedirà a completar l'expedient administratiu de concessió de l'ajuda als efectes de poder formular la resolució de concessió definitiva, i s'adoptaran totes les mesures que siguin necessàries per garantir la seva finalitat i degut compliment.

16.5. Si en la tramitació del citat expedient es demostrés que la urgència no era tal, o que en realitat la persona beneficiària no complia tots els requisits necessaris per a la concessió de l'ajuda, s'iniciarà el corresponent procediment de revocació i, en el seu cas, reintegrament de l'ajuda concedida.

16.6. El personal tècnic de referència que hagi emès l'informe-proposta d'atorgament de l'ajut haurà de vetllar per la correcta disposició dels fons lliurats i la seva estricta aplicació a l'ajut corresponent. A tal efecte, haurà de procurar la documentació o informació justificativa de l'aplicació de l'ajut a la seva finalitat i incorporar-ho a l'expedient corresponent.

16.7. Un cop efectuada l'esmentada comprovació, el personal tècnic de referència signarà el document de justificació de l'aplicació de l'ajut. Aquest document, en format de justificació feta per delegació de la Intervenció general, serà document suficient als efectes de l'article 214.2 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

16.8. Les prestacions necessàries al dia en els casos d'emergència (transeünts i anàlegs) seran excepcionalment abonades ex ante i justificades ex post.

16.9. En aquests casos d'emergència, considerada com a tal quan l'ajut s'ha d'oferir de forma immediata i que no es pot demorar pel termini ordinari, ni tant sols pel procediment d'urgència, el personal tècnic de referència dels equips bàsics d'atenció social proposaran l'atorgament del recurs més adequat a la Regidoria de l'Àrea. L'ajut s'atorgarà, a tenor de l'informe emès, per resolució de la Regidoria. Aquesta resolució tindrà caràcter provisional mentre no sigui completat l'expedient. Si transcorregut el termini fixat no hagués estat completat l'expedient o no es confirmés la seva urgència, es procediria a la revocació de la prestació i la subsegüent reclamació de la quantitat percebuda.

16.10. En ambdós supòsits el/la professional dels serveis bàsics d'atenció social que hagi emès l'informe-proposta d'atorgament de la prestació, haurà de vetllar per la correcta disposició dels fons lliurats i la seva estricta aplicació a la prestació corresponent i demanar, a tal efecte, la documentació o informació justificativa de l'aplicació de la prestació a la seva finalitat, per a la seva constància a l'expedient corresponent.

Article 17. Resolució del procediment per silenci administratiu.

17.1. L'atorgament de les prestacions regulades pel present reglament resta condicionat a la disponibilitat de crèdit a l'aplicació pressupostària destinada per a les prestacions econòmiques d'urgència social.

17.2. Transcorreguts tres mesos sense que s'hagi emès resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, el sol·licitant podrà entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

Article 18. Notificació a la part interessada.

18.1. La resolució adoptada, tant si és favorable com desfavorable, serà notificada a la persona interessada en el domicili que, a efectes de notificació, figuri a l'expedient o a aquells centres i seccions de les entitats col·laboradores que procedeixi.

18.2. Serà contingut de la notificació la indicació a la part interessada, de forma expressa, de les condicions a complir per fer efectiu el cobrament de la prestació.

Article 19. Possibilitat de tramitacions d'ofici.

De manera excepcional, els expedients podran ser incoats d'ofici quan concorrin circumstàncies greus, extraordinàries o urgents que així ho aconsellin. La incoació d'ofici tindrà lloc per acord de l'òrgan competent per a la tramitació de l'expedient de concessió, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d'ordre superior, o bé per petició raonada d'altres òrgans. En el supòsit de tramitació d'un procediment iniciat d'ofici, el dia d'inici a efectes de còmput de terminis, serà el de la resolució a partir de la qual s'acorda la incoació del procediment d'ofici.

Article 20. Comprovació dels recursos i prestacions de contingut econòmic.

20.1. L'Ajuntament podrà comprovar que els recursos i/o prestacions socials de contingut econòmic als que pogués tenir dret la persona sol·licitant o els membres de la seva unitat familiar s'haguessin fet valer íntegrament. Aquesta comprovació es realitzarà durant la instrucció de l'expedient.

Es considerarà que s'han fet valer íntegrament els drets:

a) En casos relacionats amb l'ordre jurisdiccional social, una vegada que s'hagués emès la corresponent resolució o en el seu defecte, que s'hagués presentat sol·licitud, requeriment o denúncia en forma amb almenys tres mesos d'antelació.

b) En els altres casos, una vegada que s'hagués presentat sol·licitud, requeriment o denúncia en forma, sempre que no es produeixi desestimació o renúncia, excepte circumstàncies extraordinàries així reconegudes pels serveis bàsics d'atenció social.

20.2. En el supòsit que la persona sol·licitant de la prestació o els membres de la seva unitat familiar fossin creditors de drets de caràcter econòmic que no s'haguessin fet valer, inclusiu el dret d'aliments en aquells casos en què constés el cessament efectiu de la convivència conjugal, l'Ajuntament instarà la persona sol·licitant perquè amb caràcter previ a la finalització de la instrucció de l'expedient facin valer els seus drets de conformitat amb la legislació vigent que resulti d'aplicació.

20.3. A l'objecte de donar compliment al que s'assenyala en l'apartat anterior l'Ajuntament posarà a disposició de les persones interessades la informació necessària respecte dels drets que les assisteixen i sobre els tràmits necessaris per fer-los efectius.

20.4. En cas d'incompliment, per part de la persona sol·licitant, de l'obligació assenyalada en l'apartat 2, se la tindrà per desistida de la seva sol·licitud, prèvia resolució de l'Ajuntament en què es declari la circumstància que concorre, els fets produïts i les normes aplicables.

20.5. No obstant el que s'assenyala en el paràgraf anterior, podrà eximir-se de l'obligació prevista als apartats anteriors aquelles persones sol·licitants a les quals, a judici dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social o com a conseqüència de la resolució judicial, s'observin circumstàncies extraordinàries que afectin la integritat i seguretat personal i que aconsellin retardar el procés encaminat a fer valer els seus drets.

Article 21. Temporalitat i pròrroga de les prestacions.

21.1. Les prestacions regulades en la present Reglament tenen caràcter voluntari, temporal i extraordinari. Això suposa que les prestacions es concediran en forma de pagament únic, pel període de temps màxim establert en aquesta normativa o per la durada que es determini en la resolució de la seva concessió. Aquestes no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions de pagament periòdic podran ser renovades bé d'ofici, sense necessitat de nova sol·licitud per part de la persona interessada, o a instància de la part interessada, i a proposta motivada del personal tècnic municipal de referència, si es mantenen les condicions i els requisits establerts per a la seva concessió.

21.2. Les prestacions atorgades amb caràcter de dret de concurrència tenen la durada prevista a la convocatòria o resolució de la concessió.

Article 22. Pagament de les prestacions.

22.1 Com a norma general, el pagament de la subvenció concedida, s'efectuarà d'un sol cop i prèvia la presentació dins del termini establert a tal efecte dels justificants de la despesa. S'admeten, però, les bestretes de l'import íntegre de la subvenció. En aquests casos, a fi i efecte de facilitar el pagament, sempre que sigui possible el pagament es realitzarà directament a l'ens o empresa que presti el servei, subministri els productes o organitzi l'activitat per la qual s'ha concedit l'ajut. En aquests casos s'ha de comptar amb l'autorització de l'interessat.

22.2. En cas que el pagament s'efectuï directament en favor de la persona sol·licitant, s'efectuarà en forma de transferència bancària. Sense descartar supòsits excepcionals en el que el pagament es podrà realitzar mitjançant lliurament dinerari amb un rebut subscrit per la persona usuària, particularment en els casos de necessitats peremptòries, sense descartar, en aquests casos, l'aplicació del sistema de vals.

22.3. En el cas que la prestació es pagui directament al proveïdor del servei, aquest lliurarà la factura a l'Ajuntament. El personal de serveis socials haurà d'acreditar prèviament la satisfacció de l'ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiària.

Article 23. Control financer i justificació de la despesa.

23.1. La justificació de la despesa s'acreditarà mitjançant les factures (dels pagaments i despeses realitzats) i la documentació acreditativa del seu pagament per import igual a la prestació concedida, els quals hauran de complir els requisits reglamentàriament establerts o mitjançant altres documents, de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

23.2. Sens perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, i davant de determinades situacions extremes que hauran de quedar perfectament definides i motivades en el corresponent expedient, a la persona perceptora de la prestació no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb caràcter general citat, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà admissible en dret amb caràcter previ a la concessió, i serà possible realitzar-la mitjançant l'informe corresponent dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social corresponents.

23.3. Als efectes de control de la concurrència de la prestació municipal amb d'altres prestacions i/o ajuts atorgades per altres organismes per les mateixes situacions, activitats o circumstàncies, els documents originals acreditatius de la despesa s'hauran de validar mitjançant sistema d'estampillat que faci constar que aquesta despesa ha estat aplicada a la subvenció corresponent, indicant-hi l'import concedit quan no coincideixi amb el total del justificant.

23.4. Així mateix si les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de cofinançament, haurà de fer-se constar el percentatge d'imputació corresponent a l'ajut municipal.

23.5. La justificació s'haurà d'efectuar en el termini màxim de tres mesos següents a la data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini establert, la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà la persona beneficiària per presentar- la, corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

La falta de justificació comporta que s'iniciaran els tràmits necessaris per tal que es revoqui la prestació i es reintegri la quantitat rebuda si és el cas. En el cas que no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la prestació atorgada, el servei de Benestar Social tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la prestació en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.

Així mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l'ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d'una altra ajuda posterior.

23.6. L'òrgan que concedeix la prestació serà l'encarregat de comprovar-ne l'efectiva justificació.

23.7. En els supòsits d'ajuts tramitats pels procediments d'urgència, i pel que fa a la justificació de la despesa i la correcta aplicació dels fons rebuts, s'aplicarà allò que disposa l'article 16 del present reglament en regular el citat procediment.

Article 24. Seguiment de les prestacions atorgades.

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat efectuarà el seguiment que correspongui i comprovarà l'adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les prestacions econòmiques previstes en aquest reglament, realitzant si fos necessari, el corresponent informe que serà incorporat a l'expedient de la persona o unitat familiar destinatària de l'ajuda.

Capítol 5. Denegació, revocació i incompatibilitat.

Article 25. Procediment de denegació, modificació, suspensió, extinció i revocació.

Els procediments de denegació, modificació, suspensió, extinció i revocació podran iniciar-se d'ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es notificarà al titular la incoació del procediment, les causes que el fonamenten i les seves possibles conseqüències econòmiques, així com el termini per resoldre i notificar i les conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes que puguin formular-se per part de les persones interessades les al·legacions que estimin convenients.

Article 26. Sobre la denegació.

26.1. Podran ser denegades aquelles sol·licituds en què, tot i complir amb els requisits establerts en l'article 7, pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:

a) La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

b) Que la persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi.

c) Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

d) Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

e) Que l'ajuda sol·licitada no sigui adequada per a la resolució de la problemàtica plantejada, o que la seva mera concessió no sigui suficient per a la resolució de la problemàtica plantejada.

f) Que no existeixi crèdit suficient per a l'atenció de la sol·licitud.

g) Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió.

h) El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclús quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per a la concessió.

i) Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el suport dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet.

j) Que correspongui l'atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a una altra administració pública.

k) Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels serveis bàsics d'atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada.

26.2. Tal com ja s'ha manifestat a l'article 17, i en virtut de l'article 24 de la Llei 39/2015 i d'acord amb la relació de casos que fonamenten el silenci negatiu, les sol·licituds no resoltes s'entendran com a desestimades.

Article 27. Sobre la modificació.

27.1. Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però persisteixi la necessitat de l'ajut, es podrà modificar la finalitat de la prestació a proposta del mateix interessat o d'ofici, previ informe tècnic dels professionals dels serveis bàsics d'atenció social. En les modificacions d'ofici es donarà, en tot cas, audiència a la persona interessada.

27.2. Així mateix l'Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que es produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació.

Article 28. Suspensió cautelar de les prestacions.

28.1. Prèvia a l'extinció o revocació de l'ajuda concedida, amb independència que s'hagi iniciat o no un procediment d'extinció o revocació, bé d'ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri i per decisió motivada de l'òrgan competent, a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s'haguessin detectat en una unitat familiar indicis d'una situació que impliqui la pèrdua d'algun dels requisits exigits per al reconeixement o manteniment de l'ajuda.

28.2. La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d'alguns dels requisits o per l'incompliment de les obligacions de la persona beneficiària recollides en aquest reglament.

28.3. La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a aquesta suspensió i per un període continuat màxim de tres mesos transcorregut el qual es procedirà a l'extinció o revocació del dret a la prestació.

Article 29. Extinció.

29.1. Es procedirà a l'extinció de les prestacions, mitjançant resolució de l'òrgan competent i prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de les causes següents:

' Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica.

' Per canvi de domicili a un altre municipi.

' Per mort de la persona beneficiària. Quan l'ajuda s'hagi concedit a una unitat familiar, l'òrgan que concedeix la prestació valorarà si és pertinent o no la seva continuïtat.

' Desaparició de totes o alguna de les circumstàncies, generals o específiques, que van donar lloc a la seva concessió.

' Compliment del termini en les prestacions de durada determinada.

' Per manteniment d'una situació de suspensió per un període continuat superior a tres mesos.

' Per resolució d'un expedient sancionador.

29.2. S'haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l'adopció de la suspensió cautelar.

29.3. L'extinció de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quanties indegudament percebudes per part de la persona beneficiaria. En tot cas, i en funció de les circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l'Ajuntament podrà establir fórmules de devolució fraccionada.

Article 30. Revocació.

30.1. Procedirà la revocació de les prestacions, mitjançant resolució de l'òrgan competent, per alguna de les causes següents:

' En cas d'incompliment dels requisits per part de la persona. Seran els professionals dels serveis bàsics d'atenció social qui determinaran en una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual incompliment d'aquests extrems.

' Quan la persona beneficiària incompleixi totes o algunes de les obligacions adquirides amb l'acceptació de la prestació.

' Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació empreses pel personal municipal dels serveis socials bàsics i serveis econòmics, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a la concessió.

' Que hagi transcorregut el termini de tres mesos des de l'atorgament de la prestació sense que l'ingrés hagi pogut ferse efectiu per causes imputables a la persona interessada.

' La utilització de l'ajuda per finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida, constituirà causa determinant de la revocació de l'ajuda i del seu immediat reintegrament, previ requeriment per l'òrgan competent que, si no és atès, promourà l'acció executiva que correspongui, sens perjudici de les actuacions civils, penals o d'altre ordre que en cada cas procedeixi.

' Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva concessió.

' Per l'aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar amb la prestació de l'ajut.

' Per ser beneficiari simultàniament d'una altra prestació amb la mateixa finalitat, és a dir que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l'Ajuntament.

' La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de conformitat amb el que estableix l'article 27 d'aquest reglament.

' Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no previstes en els apartats anteriors.

30.2. La revocació de l'ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i, en els supòsits previstos en què sigui pertinent, a la tramitació d'un expedient sancionador. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l'Ajuntament podrà establir formules de devolució fraccionada.

30.3. L'acte de revocació, extinció o suspensió anirà precedit per un tràmit d'audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

Article 31. Desistiment i renúncia.

31.1. La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament. En el cas d'ajuts incoats d'ofici o en supòsits d'incapacitat per realitzar la renúncia per part del sol·licitant, aquesta renúncia podrà ser emplenada per professionals dels serveis bàsics d'atenció social.

31.2. L'Ajuntament dictarà resolució en la qual s'expressi la circumstància en què concorri amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

Article 32. Infraccions, sancions i reintegraments.

32.1. Constitueixen infraccions administratives en matèria d'ajuts les següents conductes, quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència:

' L'obtenció d'ajudes falsejant les condicions requerides per la seva concessió, o ocultant les que l'haguessin impedit o limitat.

' La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals l'ajuda fou concedida, sempre que no s'hagi produït la seva devolució sense previ requeriment.

' L'incompliment per raons imputables a la persona beneficiària, de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de l'ajuda. La falta de justificació de l'ús donat als fons rebuts, la justificació incompleta o inexacta i la justificació fora de termini.

' L'incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.

' La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i / o comprovació de part de l'Ajuntament (s'inclouen dins aquest apartat les conductes o actuacions tendents a diferir, entorpir o impedir aquestes actuacions per part de l'Ajuntament, no aportar o no facilitar l'examen dels documents, informes antecedents, justificants o qualsevol altre document requerit a aquests efectes, no atendre els requeriments efectuats en aquest sentit per part de l'Ajuntament i les coaccions al personal de l'Ajuntament que realitzi tals actuacions).

' Incompliment de l'obligació de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi o millora en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l'ajuda.

32.2. Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o les seves representants quan aquelles manquin de capacitat d'obrar. Tindrà lloc l'exempció de responsabilitat en relació als actes, accions o omissions, tipificats com infraccions administratives en el present reglament quan siguin realitzats per persones que manquin de capacitat d'obrar i en aquells supòsits en què concorri força major.

32.3. Les infraccions se sancionaran mitjançant una multa pecuniària per un import màxim de tres vegades la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada. Així mateix, l'autoritat sancionadora competent podrà acordar la imposició de les sancions següents:

' Pèrdua durant un termini màxim de tres anys de la possibilitat d'obtenir cap tipus d'ajut i /o subvenció de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat.

La multa pecuniària serà independent de l'obligació de retorn de la quantia indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

Article 33. Règim d'incompatibilitat.

33.1. Amb caràcter general les prestacions previstes en el present reglament no són incompatibles amb qualsevol altra de les concedides per altres administracions, tenint, en tot cas, el caràcter complementari, amb les següents excepcions:

' Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió de prestacions econòmiques amb el gaudiment gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat.

' Igualment seran incompatibles amb les prestacions concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i /o finalitat.

33.2. No seran compatibles amb qualsevol tipus d'ingrés privat que pogués correspondre a la persona beneficiària o a un altre membre de la unitat, per a la mateixa finalitat, excepte aquells casos excepcionals i justificats mitjançant els informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació socioeconòmica. S'exceptua aquest requisit si l'ingrés privat no resolgués la necessitat, i podrà, en aquest cas, complementar-se des de l'Ajuntament.

33.3. S'exclouen les prestacions econòmiques per aquelles adquisicions efectuades i situacions de fet creades amb anterioritat a la petició d'ajuda (deutes) excepte en situació d'emergència social amb greus repercussions per la unitat familiar.

33.4. Tampoc es concediran prestacions destinades a l'abonament de serveis prestats per l'Ajuntament o que podrien ser-ho, excepte que concorrin en la persona sol·licitant circumstàncies que ho facin aconsellable i necessari.

Article 34. Règim fiscal i de Dret supletori.

34.1. Les prestacions econòmiques regulades en el present reglament queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

34.2. Tot allò no previst al present reglament es regularà per allò que estableixi la legislació específica, estatal, autonòmica o local que sigui d'aplicació i, en el seu defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els aspectes en particular de criteris d'atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa, i en temes de procediment administratiu per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu.

Article 35. Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides.

35.1. Amb la presentació de la sol·licitud de prestació econòmica d'urgència social a l'Ajuntament, la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

35.2. Així mateix i d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades d'aquest caràcter subministrades per la part interessada en omplir la sol·licitud, així com les contingudes a la documentació adjunta necessària per la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l'Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d'exercir els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és el propi de l'Ajuntament.

35.3. Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, i seran utilitzades, estrictament, per a les finalitats per a les qual han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Article 36. Revisió d'actes.

36.1. La revisió del dret a les prestacions econòmiques corresponent a l'òrgan competent i, prèvia comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d'ofici.

36.2. La revisió d'ofici s'efectuarà quan l'òrgan competent tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret a les prestacions o de les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.

36.3. En les resolucions administratives de reconeixement del dret a les prestacions es podran establir terminis en els quals es verificarà d'ofici si s'han produït canvis en les condicions existents en el moment de la concessió, amb la finalitat de procedir a la seva confirmació, revisió o declarar l'extinció o revocació del dret.

36.4. També podrà aquest Ajuntament, sense perjudici del que s'ha disposat al paràgraf anterior, determinar les dates i el procediment per tal que siguin les mateixes persones beneficiàries de les ajudes previstes en el present reglament les que acreditin que segueixen reunint els requisits exigits en el seu dia per al reconeixement de la prestació i, en especial, els d'ordre econòmic i familiar.

36.5. Qualsevol autoritat o empleat públic que, en l'exercici de les seves funcions, tingués coneixement d'alguna circumstància que originés la modificació, revocació o extinció de qualsevol de les prestacions previstes en aquest Reglament, haurà de cursar la comunicació oportuna a l'Ajuntament.

DISPOSICIONS.

Disposició addicional. A efectes previstos, el concepte rendes i ingressos del present Reglament contempla rendes del treball, de l'activitat econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres fonts d'ingressos o recursos patrimonials.

Disposició transitòria. Les sol·licituds de prestacions que es trobin en tràmit en la data d'entrada en vigor del present Reglament en base a convocatòries específiques vigents, es regiran per les bases reguladores d'aquestes convocatòries.

Disposició derogatòria. Resten derogades totes les normes municipals en vigor que regulin les mateixes prestacions que són objecte d'aquest Reglament, i tota la normativa d'igual o inferior rang, que s'oposi al contingut formal o procediment del present Reglament.

Disposició final. Una vegada aquest Reglament quedi aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut els terminis establerts en l'article 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

ANNEX 1. MODALITATS DE LES PRESTACIONS.

MODALITATS DE PRESTACIONS Prestacions d'urgència social

Prestacions lligades al Pla d'Intervenció Social 1. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge 1 Ajuts per a subministraments bàsics X 2 Ajuts relacionats amb el lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual. X 3 Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent de l'habitatge per desnonament o altre causa X major i per l'allotjament temporal 4 Ajuts puntuals per l'acondicionament bàsic de l'habitatge. X 2. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent. 5 Avançament de despeses urgents, de qualsevol de les modalitats descrites, amb un pla X de reintegrament. 6. Pagaments d'enterraments de beneficiència X 3. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària. 7 Despeses de tractament terapeutic. X 8 Despeses i/o ajuts per odontologia, oftalmologia i ortopèdies i pròtesis. X 9 Ajudes tècniques complementàries X Prestacions d'integració / inclusió. Es regularan per convocatòria específica.

MODALITATS DE PRESTACIONS Prestacions d'urgència social

Prestacions lligades al Pla d'Intervenció Social

Prestacions d'integració / inclusió. Es regularan per convocatòria específica. 10 Ajuts per a medicaments X 4. Desplaçaments habituals per necessitats formatives d'atenció sanitària. 11 Ajuts al transport X 12 Desplaçaments per rebre atenció sanitària. X 5. Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat. 13 Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. X 14 Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància. X 15 Ajuts per roba i calçat X 6. Atenció als infants 16 Ajuts a l'escolarització a l'educació infantil 0-3 anys X X 17 Ajuts per a material escolar i llibres X 18 Ajuts per a sortides i transport X 19 Ajuts per a menjador escolar complementari X 20 Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure. X 21 Càlcul bonificacions previstes a ordenances fiscals per ensenyaments especials a infants. X

7. Altres 21 Ajudes per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses

per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors, vinculades al pla d'intervenció social.

X X X

TAULA ORIENTATIVA QUANTIES MÀXIMES AJUTS. MODALITATS DE PRESTACIONS QUANTIA MÀXIMA 1. Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l' 1. Ajuts per a subministraments bàsics 1.500 EUR/any 2. Ajuts relacionats amb el lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual. 1.500 EUR/any 3. Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent de l'habitatge per desnonament o altre causa major i per 1.500 EUR/any l'allotjament temporal 4. Ajuts puntuals per l'acondicionament bàsic de l'habitatge. 800 EUR/any 2. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent. 5. Avançament de despeses urgents, de qualsevol de les modalitats descrites, amb un pla de reintegrament. Segons despesa 6. Pagaments d'enterraments de beneficiència 800 EUR/any 3. Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària. 7. Despeses de tractament terapèutic. 300 EUR/any 8. Despeses i/o ajuts per odontologia, oftalmologia i ortopèdies i pròtesis. 300 EUR/any 9. Ajudes tècniques complementàries 300 EUR/any 10. Ajuts per a medicaments 50 EUR/mes durant 6 mesos 4. Desplaçaments habituals per necessitats formatives d'atenció sanitària. 11. Ajuts al transport 40 EUR/any 12. Desplaçaments per rebre atenció sanitària. 40 EUR/any 5. Necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba i calçat. 13. Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència. 1.000 EUR/any. En el cas dels transeünts 12,00 EUR/any. 14. Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància. 200 EUR/any 15. Ajuts per roba i calçat 200 EUR/any 6. Atenció als infants 16. Ajuts a l'escolarització a l'educació infantil 0-3 anys Convocatòria específica 17. Ajuts per a material escolar i llibres Convocatòria específica 18. Ajuts per a sortides i transport Convocatòria específica 19. Ajuts per a menjador escolar complementari Convocatòria específica 20. Ajuts per a activitats extraescolars i de lleure. Convocatòria específica 7. Altres 21. Ajudes per a l'atenció de situacions d'urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors, vinculades al pla d'intervenció social. 500,00 EUR/any

ANNEX 2.

La renda disponible de la unitat familiar de convivència, mensual, màxima per a tenir dret a les prestacions, en funció del nombre de membres de la mateixa, seran les següents quantitats: Tipus d'unitat de convivència RENDA MÀXIMA DISPONIBLE MENSUAL Un membre IRSC (569,12) Dos membres IRSC+IRSC*0,3 (739,86) Tres membres IRSC+IRSC*0,3*2 (910,59) Quatre membres IRSC+IRSC*0,3*3 (1.081,33) Cinc membres IRSC+IRSC*0,3*4 (1.252,06) Sis membres IRSC+IRSC*0,3*5 (1.422,80)

Els ingressos nets de la unitat de convivència s'obtenen de la suma dels ingressos, relacionats a l'article 8.4 apartat a, de tots els seus membres i obtinguts en els darrers 6 mesos i es divideixen per 6.

La renda disponible s'obté de la resta als ingressos nets de les despeses d'habitatge amb els límits regulats a l'article 8.4.

A efectes del barem final, la situació econòmica es valorarà segons la puntuació consignada a la taula següent:

* Aquesta taula s'haurà d'anar actualitzant en cas que es modifiqui l'import de l'IRSC.

Taula de puntuació per a la valoració econòmica segons el tram de renda disponible Puntuació assignada (7 punts màxim) Renda disponible inferior al 33,3% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus d'unitat 7 punts de convivència Renda disponible entre el 33,4% i el 66,6% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus 5 punts d'unitat de convivència Renda disponible entre el 66,7% i el 100% de la renda màxima mensual fixada, segons el tipus 3 punts d'unitat de convivència

ANNEX 3. VALORACIÓ SOCIAL.

Ítems per a realitzar la valoració social (3 punts sobre 10). Hi ha mancances en els següents àmbits i/o s'observen les següents situacions? Sí No Bloc 1. Mancances lligades a necessitats bàsiques Dèficit en les condicions d'alimentació i higiene personal Dificultat en l'accés o manteniment de l'habitatge i/o de les seves condicions d'accessibilitat, habitabilitat o equipament Bloc 2. Altres situacions o mancances Composició de la unitat de convivència que determini una situació de risc o desigualtat (monoparentals, persones soles, gent gran, etc.) Membre/s amb problemes de salut Membre/s amb discapacitat Membre/s amb necessitats educatives especials Existència de situació de risc per a menors o persones vulnerables per raó de dèficits de convivència: (conflicte, abandonament, maltractament, abús, etc.) Existència de situació de risc per a menors o altres persones vulnerables per raó de l'existència d'altres problemàtiques: (consum de substàncies tòxiques, drogodependències, empresonament. d'algun membre, explotació laboral, etc.) Factors protectors Sí No Membre/s amb ocupació activa Membre/s en recerca activa de feina Existència de xarxa de suport (familiar, social) Existència de compromís amb el Pla de Treball Social de la Unitat de Convivència

El/la tècnic/a social omplirà el quadre indicant si hi ha o no mancances i/o situacions llistades en el quadre, d'acord amb la valoració social que faci de la situació del / de la sol·licitant de la prestació econòmica.

La puntuació s'obtindrà de la següent forma:

Nombre i tipus de mancances Amb una observació positiva del bloc 1 (no caldrà la valoració posterior de les situacions del bloc 2 o la consideració de factors positius, ja que s'atorguen el màxim de punts). Amb dues observacions positives o més del bloc 2 Amb una observació positiva del bloc 2

Punts 3 punts

3 punts 1,5 punts

Factors protectors Consideració de factors protectors (complementaris a la valoració social i fins a un màxim conjunt de 3 punts)

Punts Discrecional

ANNEX 4. BAREMS DE LES PRESTACIONS, COFINANÇAMENT I QUANTIA MÀXIMA.

Les prestacions subjectes al dret de concurrència i aquelles d'import variable en les que l'Ajuntament finança una part i el sol·licitant assumeix el cofinançament d'una part del seu cost, seran baremades i puntuades segons el resultat de la suma entre la valoració econòmica i la valoració social (fins a un màxim de 10 punts).

El percentatge de cofinançament per part de l'Ajuntament es determinarà segons la següent taula: Puntuació obtinguda en la valoració econòmica i social Percentatge de finançament de la prestació Entre 3 i 5 punts obtinguts 60% Entre 5 i 7,5 punts obtinguts 80% Entre 7,5 i 10 punts obtinguts 100%

ANNEX 5. AJUTS PER ALIMENTACIÓ I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA (BANC D'ALIMENTS).

Existeix un programa de distribució d'aliments de forma gratuïta a persones i/o famílies del municipi. Aquests provenen de compres que realitza directament l'ajuntament, de recaptes que es porten a terme durant l'any, i del Programa Operatiu d'Ajuda Mútua per a les persones més desfavorides (FEAD) de la Unió Europea.

Els requisits i obligacions de les persones beneficiàries, així com els criteris d'accés als aliments seran els citats en el Capítol 2, Articles 7 i 8. La valoració econòmica i social es calcularà segons les taules dels annexos 2 i 3.

A part de les obligacions expressades a l'Article 7.3, els beneficiaris es comprometen durant el temps en que reben l'ajut a:

a) Destinar els aliments a la seva finalitat, no fer-ne mai un mal ús i no comercialitzar-los.

b) Presentar-se el dia i hora acordats per poder rebre el lot d'aliments. En cas que no pugui, ho ha de comunicar i justificar l'absència.

c) Manifestar els aliments que no vol. En aquest cas l'aliment serà eliminat del lot i en funció de les disponibilitats es podrà canviar per un altre. En qualsevol cas, no es pot llençar ni donar aliments a terceres persones.

L'incompliment provat i reiterat d'aquestes obligacions comportarà la suspensió de la prestació segons s'explica al Capítol 5.

Circuit de funcionament del Banc d'Aliments.

a) La persona beneficiària ha de fer la sol·licitud, segons s'explica a l'Article11, prèvia entrevista, al Departament de Serveis Socials de l'ajuntament.

b) El/la professional de referència recollirà la demanda realitzada i es valorarà segons els requisits ja citats.

c) Una vegada concedit l'ajut, es notificarà la concessió a la persona beneficiària i a l'entitat que gestiona el repartiment, en cas que n'hi hagi, per poder preparar la comanda.

d) L'ajuntament o entitat encarregada del repartiment publicarà la data d'entrega amb una setmana d'antelació per tal que els beneficiaris puguin sol·licitar via telefònica o presencialment a l'ajuntament hora, tenint en compte que no es podrà donar cita el mateix dia i hora a dos beneficiaris, per poder preservar la seva confidencialitat.

e) Els beneficiaris aniran a recollir els aliments el dia i hora assenyalats i s'ocuparan personalment del trasllat d'aquests al seu domicili.

f) Si els beneficiaris durant dues entregues consecutives no venen a buscar els aliments sense justificar-ho, se'ls donarà de baixa automàticament del banc d'aliments i si volen tornar a ser beneficiaris hauran de tornar a presentar la sol·licitud i tota la documentació requerida.

Durada de la prestació.

La durada de la prestació per aliments i necessitats bàsiques de subsistència, alimentació infantil, higiene, roba i calçat; serà com a màxim de 12 mesos, fent entregues mensuals, sempre i quan l'Ajuntament disposi d'aliments. Aquesta durada i període d'entrega podrà ser alterat segons criteri tècnic dels professionals de l'EBAS, valorant aquells casos d'urgència i excepcionalitat.

Anualment (entre juny i setembre), els beneficiaris del banc d'aliments hauran de renovar la petició d'ajut i s'haurà de valorar de nou la seva situació econòmica i social per determinar si poden continuar sent beneficiaris del banc d'aliments. Tot això sens perjudici de les peticions d'aquest ajut que es realitzin amb posterioritat a aquest termini.

Monistrol de Montserrat, 2 d'octubre de 2017 L'alcalde, Joan Miguel i Rodríguez

Actividades de servicios sociales
Servicios Sociales
Infancia
Alquiler de vivienda
Comedor escolar
Salud
Inserción laboral
Familia
Educación
Prótesis
Escuelas
Actividades extraescolares
Discapacidad
Actividades de ocio y tiempo libre
Material escolar
Dependencia
Inclusión social
Tercera edad
Eliminación de barreras arquitectónicas
Actividades deportivas
Hipotecas
Ayudas técnicas
Transporte
Transporte y vehículos
Empresa
Bienestar social