Aprovació inicial de les bases de la 2a Mostra artística infantil Sant Raimon de Penyafort. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI

(X2017001249).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària del passat 25/09/2017 ha aprovat les BASES DE LA 2ª MOSTRA ARTÍSTICA INFANTIL SANT RAIMON DE PENYAFORT que es transcriuen a continuació:

BASES DE LA 2a. MOSTRA ARTÍSTICA INFANTIL SANT RAIMON DE PENYAFORT.

1) L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos organitza la Mostra Artística INFANTIL Sant Raimon de Penyafort que comprèn dues modalitats, dibuix i fotografia repartides en tres categories:

Categoria petits: infants que cursen de P3 a P5.

Categoria mitjans: infants que cursen 1r i 2n de primària.

Categoria grans: infants que cursen de 3r a 6è de primària.

2) Podran participar-hi tots els infants matriculats en alguna de les tres escoles del municipi o nascuts al municipi.

3) La temàtica es LLIURE, així com la tècnica utilitzada en dibuix ES LLIURE, i s'hauran de presentar en format DIN A4 apaïsat.

En l'apartat de fotografia, les obres hauran d'anar impreses sobre un DIN-A4. No s'acceptaran obres emmarcades en vidre. Addicionalment s'haurà d'adjuntar un CD-ROM o USB amb les fotografies en format jpg amb resolució de 300dpi.

4) Cada participant podrà aportar a la Mostra una obra per categoria com a màxim.

5) L'obra no podrà anar signada i aniran identificades pel darrera amb la butlleta d'inscripció emplenada que trobareu a les bases.

7) Les obres es lliuraran a l'escola on està matriculat l'alumnat, i en el cas dels infants matriculats fora del municipi es poden lliurar a les oficines de l'OAC de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i els dimarts de 17 h a 20 h.

8) El termini d'admissió de les obres finalitza el dia 20 de desembre de 2017, a les 16.30 h.

9) Els premis per a les dues modalitats seran els següents:

Categoria petits (P3 a P5).

Primer Premi: placa + material de dibuix o fotografia. Segon Premi: placa + llibre. Tercer premi: placa.

Categoria mitjans (1r a 2n).

Primer Premi: placa + material de dibuix o fotografia. Segon Premi: placa + llibre. Tercer premi: placa.

Categoria grans (3r a 6è).

Primer Premi: placa + material de dibuix o fotografia. Segon Premi: placa + llibre. Tercer premi: placa.

10) El jurat podrà declarar desert algun dels premis, si així es considera oportú.

11) Tots els primers premis quedaran en poder del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Les obres restants es retornaran, un cop finalitzades les exposicions, a les escoles o en el cas dels no matriculats al municipi se'ls avisarà per recollir-les a les oficines de l'OAC, en l'horari habitual d'atenció a la ciutadania.

12) L'exposició de totes les obres presentades es farà per diferents espais de la Casa de Cultura Mas Catarro, a l'avinguda de Mas Catarro, s/núm. de Santa Margarida i els Monjos. La Mostra s'obrirà al públic el dia 9 de gener a les 15 h, el veredicte del jurat i l'acte de lliurament de premis, es farà el dia 19 de gener de 2018 a les 19 h i l'exposició restarà oberta fins al 26 de gener de 2018.

L'horari d'obertura de l'exposició serà de dimarts a divendres, de les 15 h a les 21 h. Excepcionalment també restarà oberta el diumenge 21 de gener, de 10 h a 14 h.

També es farà l'exposició a l'espai ANTISTIANA a plaça de Ramon Cabré de la Ràpita, del 12 al 23 de febrer, en horari d'obertura del Biblio@ccés.

13) Totes les obres presentades podran ser reproduïdes per l'organització en suports gràfics, audiovisuals o de xarxes socials, sempre citant el nom de l'autoria.

14) El jurat qualificador estarà format per persones del món de l'art, la cultura i l'educació. El seu veredicte serà inapel·lable.

15) L'entitat organitzadora de la Mostra posarà el màxim zel en el tractament de les obres rebudes. No es fa, però, responsable de la integritat de les obres davant danys fortuïts i involuntaris. Així com es reserva el dret de NO admetre obres que no responguin a algun dels requisits establerts per a cada modalitat.

16) La participació en la Mostra suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases. Qualsevol aspecte no recollit en aquestes bases serà resolt pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

De conformitat amb l'acord d'aprovació les presents bases es sotmeten a informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Simultàniament, s'obre el període de convocatòria de la Mostra Artística, en el termini establert a les bases. En cas de presentació d'al·legacions a les bases durant l'exposició pública, la convocatòria restarà en suspens mentre no es resolguin aquestes.

La qual cosa es fa pública pera general coneixement.

Santa Margarida i els Monjos, 29 de setembre de 2017 L'alcaldessa, Imma Ferret Raventós

Artes
Infancia
Cultura