Aprovació inicial bases ajunts menjador escolar curs 2018-2019 i obertura de la convocatòria - Boletín Oficial de Lleida de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Aprovades inicialment pel Ple del Consell Comarcal de les Garrigues de data 24 de maig de 2018, les Bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019, se sotmeten a informació pública pel termini de 20 dies, a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, durant els quals podrà examinar-se a la seu d'aquest Consell Comarcal i presentar les al·legacions i/o reclamacions que s'estimin oportunes. En cas que no es presenti cap reclamació, quedaran definitivament aprovades, i no serà necessari un nou acord.

Simultàniament, sobre el període per presentar sol·licituds.

Bases per a l'atorgament d'ajuts de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019

1. Marc jurídic

1.1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i legislació concordant.

1.2. Decret de la Generalitat 219/1989, d'1 d'agost, de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d'ensenyament.

1.3. El Decret de la Generalitat 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador, estableix en el seu article 21 la possibilitat que les administracions públiques, dins les disponibilitats pressupostàries, puguin atorgar ajuts de menjador per a l'alumnat que ho sol·liciti i no li correspongui la gratuïtat del servei.

1.4. Les disposicions addicionals 1a i 2a del Decret 160/1996 preveuen que els consells comarcals vulguin assolir la competència per a la gestió dels menjadors escolars i la gestió dels ajuts de menjador per necessitats socioeconòmiques o de situació geogràfica de l'alumne, sempre que hagin assumit aquesta competència i signin els corresponents convenis amb el Departament d'Ensenyament.

1.5. Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal de les Garrigues relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i la resolució del Departament d'Ensenyament d'autorització de despesa per al curs 2018/2019.

1.6. Aquestes bases se sotmetran a les modificacions que, en l'àmbit de la seva competència, pugui determinar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que disposa el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador.

2. Objecte L'objecte d'aquestes bases és regular el contingut, el procediment de gestió i la concessió d'ajuts de menjador escolar per al curs 2018 - 2019.

3. Beneficiaris Pot sol·licitar l'ajut de menjador escolar l'alumnat que reuneixi els requisits següents:

3.1. Estar matriculat, durant el curs 2017-2018, en un centre educatiu de la comarca de les Garrigues sostingut amb fons públics de Catalunya en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria.

3.2. No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

3.3. No estar en acolliment residencial. Es considera en acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d'acolliment per a infants i adolescents (CRAE). Els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena poden participar en la convocatòria.

3.4. Fer ús del servei de menjador escolar.

Per obtenir la condició de beneficiari no s'ha d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Publicitat Una vegada l'òrgan competent aprovi aquestes bases, s'han de sotmetre a informació pública per un termini de 10 dies mitjançant la publicació d'un edicte en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida i al tauler d'anuncis del Consell Comarcal. Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació, les bases s'entendran aprovades amb caràcter definitiu.

A més de publicar la convocatòria al BOP de Lleida, el Consell Comarcal informarà els centres escolars de la comarca de la convocatòria pública anual per atorgar aquests ajuts per tal que cada centre educatiu la comuniqui a les famílies de l'alumnat. Així mateix, tota la informació necessària per tramitar els ajuts i el model de sol·licitud estaran disponibles per Internet a l'adreça: http://www.ccgarrigues.com . 5. Consignació pressupostària La despesa va a càrrec de la partida 2018 1 326 48007 del pressupost comarcal d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Consell Comarcal per atendre aquestes sol·licituds, la qual ve determinada pel Conveni de col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i el Consell Comarcal de les Garrigues relatiu a la delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador i la resolució del Departament d'Ensenyament d'autorització de despesa per al curs 2018/2019.

6. Sol·licituds, terminis de presentació i documentació

6.1. Sol·licituds La sol·licitud l'ha de fer, mitjançant model normalitzat, un dels progenitors o, si escau, el/la tutor/a o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, a iniciativa pròpia, essent responsabilitat del signant les manifestacions que s'hi efectuïn així com la validesa i veracitat de la documentació que l'acompanyi, sens perjudici de les mesures que el Consell Comarcal de les Garrigues pugui adoptar per a verificar-ne l'autenticitat. En cas de germans o membres de la mateixa unitat familiar, cal presentar una sol·licitud per a cada beneficiari.

En cas de custòdies compartides, caldrà que cada progenitor presenti la sol·licitud pels dies que tingui al seu càrrec l'alumne/a sol·licitant.

La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica l'autorització de tots i cadascun dels membres computables de la unitat familiar per tal que el Consell Comarcal i el Departament d'Ensenyament puguin sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar.

La presentació de la sol·licitud també implica l'autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres consells receptors en cas que hi hagi un trasllat de l'alumne.

Aquestes autoritzacions s'han de fer en el mateix model normalitzat de petició d'ajut mitjançant la signatura expressa de tots els membre majors d'edat de la família.

6.2. Terminis de presentació Les sol·licituds dels ajuts socioeconòmics de menjador escolar s'han de presentar, preferentment, al Consell Comarcal de les Garrigues entre els dies 1 de juny i 22 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Durant el curs es podran admetre sol·licituds sobrevingudes. Es consideren sol·licituds sobrevingudes les presentades fora del termini establert en la convocatòria i també les sol·licituds de revisió de la situació inicial de l'expedient, en cas de variacions significatives en la situació sociofamiliar o econòmica, quan concorrin alguna de les situacions següents:

- Nova matrícula - Situació sobrevinguda que requereixi l'atenció dels serveis socials - Unitats familiars la situació econòmica de les quals s'hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

En casos de variació significativa de la situació social i/o econòmica de la família els sol·licitants hauran d'exposar i acreditat documentalment els fets causants de la nova situació i el Consell Comarcal els requerirà la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.

6.3. Documentació A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:

Documentació obligatòria - Model normalitzat de sol·licitud.

- Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i NIF/NIE de cadascun d'ells (aquesta relació s'ha de fer a la mateixa sol·licitud).

- Fotocòpia del NIF/NIE de tots els membres de la família o, en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.

- S'ha d'informar de l'IDALU (l'IDALU és el codi identificador únic que s'assigna a cada alumne, dins el Registre d'alumnes (RALC) que ha creat el Departament d'Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas de no conèixer-lo, la família pot demanar-lo al centre educatiu) del sol·licitant.

- Certificat de convivència actual.

Documentació obligatòria en cas d'ingressos corresponents a rendiments no tributables o exempts:

En el cas de rebre qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts de la declaració de l'IRPF, cal aportar la documentació següent en funció de la font o fonts d'ingressos:

- Les persones que percebin la Renda Garantida de Ciutadania: certificat acreditatiu actualitzat.

- Fotocòpia de l'informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.

- Les persones que estiguin donades d'alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social: certificat de cotitzacions corresponent a l'any 2017 En la resta de situacions no previstes anteriorment el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent.

Documentació complementària Si escau, s'acreditaran les situacions específiques següents de la unitat familiar:

- Família nombrosa: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Família monoparental: s'acreditarà mitjançant el carnet vigent.

- Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

- Discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar: s'acreditarà mitjançant el certificat que acrediti la discapacitat, emès per un centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

- En cas de separació legal o divorci, fotocòpia de la sentència judicial de divorci, del conveni regulador o de l'acta final de mediació del Departament de Justícia.

- En el cas de víctimes de violència de gènere, el document vigent que acrediti la situació.

- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit o l'allotjament.

- Les persones que rebin ajut de lloguer: certificat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en concepte de subvenció per a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials.

- Distància en vehicle de 3 o més km o desplaçament superior a 25 minuts entre el domicili familiar, o residència habitual, i el centre d'escolarització: s'acreditarà amb una fitxa de google maps (o similar) que reflecteixi l'itinerari més curt i/o via principal.

Tots els documents han d'estar degudament traduïts en una de les llengües oficials de Catalunya.

Es comprovarà que la sol·licitud presentada reuneixi els requisits procedents i, si escau, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, per la qual cosa el Consell Comarcal dictarà la resolució corresponent de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

7. Criteris per a la consideració de membres computables de la unitat familiar Per al càlcul de la renda familiar als efectes d'aquests ajuts, són membres computables els progenitors, si escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció del menor, el sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de l'any utilitzat en el càlcul de la renda familiar, els germans majors de vint-i-cinc anys quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, i els ascendents dels pares que justifiquin la seva residència al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent.

En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisqui amb el sol·licitant de l'ajut. No obstant això, tindrà la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, la renda de la qual s'inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas d'unitats familiars en situació de custòdia compartida, únicament es consideraran membres de la unitat familiar: el sol·licitant, els seus progenitors, encara que no convisquin, i els fills comuns d'aquests. Si l'ajut només el necessita un dels progenitors/es, es podrà valorar la renda del progenitor/a sol·licitant i només li correspondrà un ajut pels dies de custodia que estableixi el conveni regulador.

En el cas d'unitats familiars amb situació de violència de gènere, caldrà actuar atenent al que s'estableix en els articles 33, en relació a la identificació de les situacions de violència masclista, i 48, en relació al tractament d'ajuts escolar, de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123 - 2.5.2008).

8. Valoració de sol·licituds i concessió dels ajuts

8.1. Àmbits de valoració S'atorgaran ajuts del 50% o de fins al 100% del cost del menjador als alumnes que compleixin els requisits establerts, que no podran superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

Àmbit a: valoració del nivell de renda de la unitat familiar El Departament d'Ensenyament o el Consell Comarcal calcularà la renda familiar per l'agregació de les rendes corresponents a l'exercici de 2017 de cada un dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol naturalesa segons s'indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre lar renda de les persones físiques.

a) Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es procedirà de la manera següent:

Primer: se sumarà la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents de 2013 a 2016 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari de 2013, 2014, 2015 i 2016 a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Segon: es restarà a aquest resultat la quota resultant de l'autoliquidació.

Per a la determinació de la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat declaració per l'impost sobre la renda de les persones físiques, se seguirà el procediment descrit en l'apartat 1r. de la lletra a), i del resultat obtingut es restaran els pagaments a compte efectuats.

Si és el cas, també es tindrà en compte qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts que puguin rebre els membres de la unitat familiar i qualsevol situació no prevista anteriorment, que en tot cas s'haurà d'acreditar mitjançant la documentació corresponent ja descrita.

b) Calculada la renda familiar segons estableixen els paràgrafs anteriors, s'aplicaran les deduccions següents:

- La quantitat de 500 per motius de durada del desplaçament i distància de l'alumne quan concorrin les situacions següents:

Que l'alumne es desplaci en vehicle un mínim de 3 km o el desplaçament tingui una durada superior a 25 minuts des del seu domicili familiar, on té la residència habitual, fins al centre on està escolaritzat.

Que l'alumne estigui escolaritzat en el centre determinat pel Departament d'Ensenyament o el més proper al seu domicili familiar. En el cas de l'educació primària, es consideraran centres proposats pel Departament els inclosos en l'àrea d'influència determinada, i en l'educació secundària obligatòria, el que correspon a l'alumne per resolució d'adscripció. En cas que el Departament hagi derivat l'alumne a un centre diferent per manca d'oferta educativa, també s'entendrà que aquest centre és el proposat pel Departament.

No tenir els servei de transport escolar amb caràcter preceptiu i, per tant, gratuït.

- La quantitat de 800,00 per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar, quan acrediti la condició de família monoparental.

- El 50% dels ingressos aportats per qualsevol dels membres computables de la família que no incloguin els sustentadors principals.

Àmbit b: valoració de situacions específiques de la unitat familiar Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts, que es calcularà per l'agregació dels punts obtinguts de tots els membres de la unitat familiar pels diferents conceptes que es relacionen a continuació, els quals s'hauran d'acreditar mitjançant certificació de l'organisme competent.

Qualificació de família nombrosa general 1,5 punts Qualificació de família nombrosa especial 3 punts Condició de família monoparental general 1,5 punts Condició de família monoparental especial 3 punts Existència d'infants en acolliment a la unitat familiar extensa o aliena 3 punts Condició de discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar fins a un 33% 1,5 punts Condició de discapacitat de qualsevol membre de la unitat familiar de més d'un 33% 3 punts Redistribució equilibrada d'alumnat amb necessitats educatives específiques 3 punts La puntuació que s'indica per a cada concepte és la màxima per aquell concepte; per tant, a l'efecte d'obtenir la puntuació és indiferent que la compleixin diversos membres de la unitat familiar.

Àmbit c: valoració per part dels serveis socials per situació social de risc:

Per aquest concepte s'estableix un barem màxim de fins a 15 punts. En aquest cas és preceptiu que la família de l'alumne estigui en seguiment per part dels serveis socials. És necessari que l'alumne estigui inclòs en un pla d'intervenció o de treball per risc d'exclusió social.

Alumnes en situació de risc social greu 15 punts Alumnes en situació de risc social 10 punts Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud, on faran constar per quins serveis socials són ateses.

8.2 Llindars de renda, de volum de negoci, de capital mobiliari i de patrimoni Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 50% El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

- Primer adult (sustentadors principals): 9.667,30

- Segon adult (sustentadors principals): 4.833,60

- Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.416,80

- Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar, es concedirà un ajut de fins a un 50% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament. Aquest llindar és requisit d'accés a la convocatòria i, per tant, les sol·licituds que estiguin per sobre d'aquest llindar seran denegades.

Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100% El llindar de renda és el 60% de l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i una puntuació superior o igual a 15 punts entre els àmbits b i c.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableixen les bases, no supera aquest llindar i s'assoleix la puntuació mínima establerta en els àmbits socials (b i c), es concedirà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

Llindar de renda, tram garantit d'ajut del 100%, per a l'alumnat amb una discapacitat acreditada superior o igual al 60% El llindar de renda és 2,5 vegades l'establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i acreditar una discapacitat superior o igual a 60%. Aquesta discapacitat s'ha d'acreditar mitjançant la corresponent certificació de l'òrgan competent.

Llindar de volum de negoci Poden optar als ajuts les unitats familiars amb uns ingressos dels tipus que s'indiquen a continuació obtinguts pels membres computables de la unitat familiar que no superin la quantia de 155.000 :

- Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.

- Ingressos procedents d'una participació del conjunt dels membres computables igual o superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o en qualsevol altra classe d'entitat jurídica, un cop aplicat als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació.

Llindar de rendiments patrimonials Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família, excloent les subvencions rebudes per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica d'emancipació, no superi 1.700,00 .

No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els primers 1.500,00 dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries.

Tampoc es tindran en compte aquelles prestacions econòmiques d'urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l'alimentació, el vestit i l'allotjament i que hagin estat degudament acreditades.

Els elements indicatius de patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de l'impost de la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2017.

Llindar de valors cadastrals de finques urbanes Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes dels membres computables que componen la unitat familiar, exclòs l'habitatge habitual, no superi els 42.900,00 . En el cas d'immobles en què la data d'efecte de la darrera revisió cadastral estigui compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data de revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002 els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003

Per 0,37 els revisats el 2004

Per 0,30 els revisats el 2005

Per 0,26 els revisats el 2006

Per 0,25 els revisats el 2007

Per 0,25 els revisats el 2008

Per 0,26 els revisats el 2009

Per 0,28 els revisats el 2010

Per 0,30 els revisats el 2011

Per 0,32 els revisats el 2012

Per 0,34 els revisats el 2013

Per 0,36 els revisats el 2014

Per 0,36 els revisats el 2015

Per 0,36 els revisats el 2016

Per 0,36 els revisats el 2017

Llindar de valors cadastrals de finques rústiques Poden optar als ajuts les unitats familiars en què la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres computables de la unitat familiar no superi la quantitat de 13.130,00 per cada membre computable.

9. Assignació econòmica i quantia dels ajuts

9.1. Els imports màxims globals que es destinaran a aquests ajuts estaran condicionats a la resolució del Departament d'Ensenyament d'autorització de despesa per al curs 2018-2019 i, concretament, a la dotació prevista per aquest concepte.

En tot cas, es garanteix l'ajut del 50% (tram 1) i del 100% (tram 2) per a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits exigits per a cadascun d'aquests trams.

Els romanents que es puguin derivar de l'import total destinat a aquests trams garantits per causa de baixes, absències, etc. serviran per atendre les possibles sol·licituds sobrevingudes.

9.2. L'import de l'ajut serà el percentatge corresponent del preu del servei de menjador de cadascun dels centres, que en cap cas pot superar l'import màxim establert pel Departament d'Ensenyament.

9.3. Els ajuts convocats són compatibles amb qualsevol altre que es pugui rebre, per a la mateixa finalitat, d'altres entitats o persones públiques o privades. En cap cas, l'import dels ajuts concurrents no pot superar el cost de la despesa realitzada.

Els o les beneficiaries hauran de comunicar la obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent o altre ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat.

9.4. Previ consens amb els pares o tutors legals dels alumnes beneficiaris, es podrà decidir la manera d'utilitzar els imports de l'ajut. Això comporta que:

- L'alumne beneficiari pot dinar tots els dies del curs escolar aportant, del total del preu del menú, la part que no cobreix l'ajut concedit.

- L'alumne beneficiari pot compactar els ajuts parcials a fi i efecte que pugui dinar gratuïtament els dies que li cobreixi l'ajut i sempre en el mateix curs escolar. Aquesta situació excepcional de compactació s'ha de fer de forma distribuïda, és a dir, s'ha de compactar en períodes setmanals (per exemple, 3 dies de cada setmana) i no al llarg d'uns mesos (per exemple, de setembre a febrer). Caldrà però la sol·licitud expressa per part de la família abans de la data d'inici de la utilització de la beca compactada.

En qualsevol cas, l'import diari de la beca compactada no podrà superar el preu màxim del servei de menjador establert pel Departament.

10. Resolució, termini i notificació El gerent del Consell Comarcal de les Garrigues, a proposta de l'Àrea d'Ensenyament, dictarà resolució sobre l'atorgament dels ajuts.

La proposta es farà de conformitat amb els criteris establerts en aquestes bases.

La resolució que es dicti serà notificada a les famílies i a la direcció del centre docent: s'indicarà l'atorgament o denegació dels ajuts sol·licitats i, en cas d'atorgament, el percentatge de l'ajut, la temporalitat i, si escau, els dies de compactació.

Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant del President del Consell Comarcal en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació a la família, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la de la notificació.

11. Obligacions dels beneficiaris i dels centres escolars

11.1. Els centres comunicaran al Consell Comarcal, el més aviat possible, si algun alumne beneficiari d'ajut és baixa, es trasllada de centre o hi renuncia.

11.2. L'alumnat beneficiari que causi baixa del centre escolar on estava matriculat en el moment de presentar la sol·licitud i que s'escolaritzi en un centre d'una altra comarca de Catalunya podrà continuar gaudint de l'ajut si en sol·licita el trasllat el Consell Comarcal on està ubicat aquest centre receptor.

12. Justificació de l'ajut

12.1. En els centres en els quals el Consell Comarcal té assumida la gestió del menjador mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector, el centre remetrà mensualment al Consell Comarcal una relació d'assistència al menjador dels alumnes amb ajut de menjador, on constaran els dies que han utilitzat el servei.

12.2. En els centres en què el Consell Comarcal no té assumida la gestió del menjador, el centre remetrà trimestralment al Consell Comarcal una relació d'assistència al menjador dels alumnes amb ajut de menjador, on constaran els dies que han utilitzat el servei durant el període esmentat.

13. Forma de pagament A l'efecte del pagament dels ajuts socioeconòmics, s'haurà de distingir:

a) Centres en els quals el Consell Comarcal té assumida la gestió del menjador mitjançant la concessió del servei a una empresa del sector: en aquest cas el pagament de l'ajut es farà descomptant-ne l'import en el rebut mensual que el Consell Comarcal emeti pel servei prestat.

b) Centres en els quals el Consell Comarcal no té assumida la gestió del menjador: En aquest cas el Consell Comarcal periòdicament farà abonaments al centre fins a pagar l'import total de tots els ajuts de menjador concedits als alumnes.

14. Inspecció i control El Consell Comarcal de les Garrigues, en ús de les competències delegades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pot dur a terme la inspecció de tot allò relacionat amb l'aplicació d'aquestes bases.

Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació i la documentació que, si escau, els requereixin el Consell Comarcal o el Departament d'Ensenyament, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes i la resta d'òrgans competents.

15. Revocació En els supòsit que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleix qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases, la no utilització finalista de l'ajuda o si es detecta que en la concessió va concórrer l'ocultació o la falsedat de les dades sol·licitades, el Consell Comarcal podrà revocar o suspendre l'ajuda que va concedir en el seu dia.

16. Tractament de dades En aplicació del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, cal informar que les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció d'aquests ajuts s'inclouen en els sistemes de tractament de dades del Consell Comarcal de les Garrigues i tenen com a finalitat la valoració de l'accés als ajuts, i els únics destinataris són els òrgans gestors indicats en l'article 6 d'aquestes bases.

17. Disposició derogatòria Queden derogades les bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador per raons socials i/o geogràfiques, destinats a alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics, aprovades per al curs 2017-2018.

Les Borges Blanques, 24 de maig de 2018

El president, Antoni Villas Miranda

Escuelas
Familia
Educación
Comedor escolar
Discapacidad
Infancia
Transporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Transporte y vehículos
Familia monoparental
Alquiler de vivienda
Nacimiento, adopción y acogimiento
Justicia
Transporte escolar
Actividades económicas
Empresa