Aprovació inicial de les bases específiques d'atorgament d'ajuts a les associacions de comerciants de Manresa, per a activitats realitzades durant l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 29/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple de l? Ajuntament de Manresa, en sessió de data 17 de Maig de 2018, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de l´atorgament d´ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades l´any 2018.

En compliment d? allò previst a l? article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de l? endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s? hagi formulat cap al·legació o impugnació, l? acord d? aprovació esdevindrà definitiu.

El text de les bases específiques reguladores de l´atorgament d´ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades l´any 2018 és el següent :

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L? ATORGAMENT D? AJUTS A LES ASSOCI- ACIONS DE COMERCIANTS DE MANRESA PER ACTIVITATS REALITZADES DURANT L? ANY 2018 (CODI: COM2/2018.1)

1. Definició i objecte del programa. El programa de concessió de subvencions té la denominació i codi que s? indiquen:

Codi convocatòria Denominació Dotació econòmica Aplicació pressupostària

COM2/2018. 1

Ajuts a les associacions de comerciants per activitats realitzades durant l? any 2018

18 4314 48900 18 4314 48910

4.000,00 € 10.000,00 € 6.000,00 €

L? objecte d? aquest programa és fomentar la cooperació entre les empreses comercials que comparteixen un mateix àmbit territorial amb la finalitat d? impulsar activitats col·lectives.

2. Tramitació dels expedients. El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva i serà òrgan instructor del procediment el regidor delegat de Comerç i Mercats. La resolució correspondrà al regidor delegat d? Hisenda i Organització o regidor/a que el substitueixi. Existirà una comissió qualificadora integrada per les persones que s? indiquen la qual, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, avaluarà les diferents sol·licituds i proposarà les subvencions a atorgar.

- Jaume Arnau Capitán, regidor delegat de Comerç i Mercats, o regidor/a delegat/da que el

substitueixi, que actuarà com a president - Xavier Cano Caballero, cap de Servei de Promoció de la Ciutat - Manel Martínez Montes, cap de Secció de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme - David Hernández Massegú, tècnic de comerç, o funcionari que el substitueixi, que actuarà

com a secretari

Les subvencions concedides s? entendran acceptades plenament en els termes i condicions establertes en aquestes Bases i, per tant, tindran plena efectivitat si en el termini de 10 dies hàbils des de l? endemà de la notificació de la concessió no es formula renúncia expressa.

La resolució d? atorgament es notificarà als interessats per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei 39/2015, d1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s? enviarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) per a la seva publicació, d? acord amb l? establert a l? article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. Aquesta resolució indicarà la quantia de l? ajut atorgat, les condicions tècniques o econòmiques i el termini de presentació de la documentació addicional que es consideri oportuna.

La resolució d? atorgament s? haurà d? adoptar en el termini de tres mesos a partir de l? endemà de l? acabament del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s? hagi notificat una resolució expressa, s? entendrà desestimada la sol·licitud.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i, contra la mateixa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l? acte en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

3. Presentació de les sol·licituds. El termini de sol·licitud s? iniciarà l? endemà de la publicació de l? extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), i finalitzarà el dia 28 de setembre de 2018.

D? acord amb l? article 14 de la Llei 39/2015, les entitats sol·licitants hauran de formalitzar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de l? Ajuntament de Manresa: http://www.manresa.cat/subvencions

4. Obligacions dels beneficiaris. Les entitats beneficiàries tenen l? obligació de:

- Incloure el logotip de l'Ajuntament en tota informació i publicitat que facin del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, i fer constar que aquestes actuacions es realitzen amb el suport d? aquesta institució. - Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i controls financers que l? Ajuntament consideri

necessaris, i col·laborar en el seguiment o demanda d? informació. - Trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat

Social, si s? escau, així com amb l? Ajuntament de Manresa. - No incórrer en cap de les causes d? incompatibilitat o prohibició d? obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l? Ajuntament de Manresa. - Acceptar i complir aquestes bases, així com les condicions fixades per la resolució

d? atorgament de la subvenció, si fos el cas. - Justificar l? aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de

la finalitat que determina la concessió de la subvenció. - Comunicar a l? Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat

a l? atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. - Declarar les subvencions rebudes ens els darrers tres anys. - Sotmetre? s a les responsabilitats i règim sancionador que estableix la normativa aplicable en

matèria de subvencions.

5. Justificació i pagament. Les entitats beneficiàries hauran de justificar l? execució de les activitats subvencionades en els termes que estableixi la resolució d? atorgament. El pagament de les subvencions s? efectuarà una vegada finalitzat el programa d? actuacions, prèvia presentació de la corresponent justificació tècnica i econòmica. La data màxima de presentació de la justificació serà el dia 31 de gener de 2019.

6. Crèdit pressupostari. S? atorgaran ajuts per un import total conjunt de fins a 10.000,00 € , que es faran efectius amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 18 4314 48900 (4.000,00 € ) i 18 4314 48910 (6.000,00 € ).

7. Import dels ajuts. Es determinarà el % de despesa elegible a subvencionar i l? import dels ajuts en funció de la valoració dels criteris de prioritat i de la puntuació obtinguda per cada projecte. Com a criteri general, l? import de la subvenció no podrà ultrapassar el 50% del cost total de l? activitat subvencionada. Únicament en el cas de les despeses per consum elèctric de l? enllumenat de Nadal es podrà superar aquest percentatge de cofinançament.

8. Entitats beneficiàries. Es poden acollir a la convocatòria les associacions de comerciants legalment constituïdes, domiciliades a Manresa i inscrites en el Registre Municipal d? Entitats.

9. Conceptes subvencionables. Es poden demanar ajuts per als següents tipus d? actuacions realitzades dins de l? any 2018:

- Serveis a clients (repartiment a domicili, sistemes de fidelització, etc.) i serveis als establiments associats (formació, assessorament, borsa de treball, etc.). S? exclouen els tiquets d? aparcament, les despeses salarials, els àpats o dietes, i els regals de sorteigs. - Projectes innovadors que contribueixin a la millora general del teixit comercial i la seva

capacitat d? atracció de clients, especialment aquells que incideixin en l? actuació conjunta de diferents sectors econòmics (comerç, turisme, serveis i restauració, cultura,...). - Actuacions orientades a la captació de nous establiments per tal de millorar el mix comercial de la zona, l? ocupació de locals buits i evitar el trencament del continu comercial. - Accions de comunicació i promoció de l? oferta comercial i els serveis que presta

l? entitat. - Fires, festes i activitats d? animació del carrer. - Despeses d? instal·lació de l? enllumenat de Nadal i del consum elèctric que aquest generi.

10. Criteris de valoració. Els criteris que s? utilitzaran per a la valoració dels projectes i la determinació de les subvencions a atorgar són els que es relacionen, sobre una puntuació màxima de 100 punts, amb el barem que s? indica.

- Qualitat i rigor de la documentació presentada (60 punts). - Índex d ? afiliació de l? entitat en el seu àmbit territorial (10 punts). - Ingressos propis anuals de l? entitat (10 punts). - Implicació i col·laboració de l? entitat en projectes i iniciatives municipals (20 punts).

11. Documentació a presentar. Es formalitzarà la sol·licitud mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen, d? acord amb els models normalitzats que facilitarà l? Ajuntament:

- Formulari de sol·licitud, el qual figura annex a aquestes bases. - Descripció del projecte i pressupost detallat de despeses i ingressos. - Declaració responsable de no tenir deutes amb l? Ajuntament de Manresa, amb l? Agència

Tributària, ni amb la Seguretat Social, en el sentit de trobar-se al corrent de pagament o de no estar obligat/da a declarar. - Full de domiciliació bancària on efectuar la transferència en cas de ser atorgat l? ajut. - Declaració de les subvencions obtingudes i/o sol·licitades a altres organismes o entitats per

al finançament del projecte. - Compromís de comunicar a l? Ajuntament de Manresa les subvencions que demani i/o obtingui amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud. - Certificat de composició de la junta directiva i poders de representació. - Declaració de disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents

degudament auditats, en els termes que estableixi la legislació. - Relació detallada dels associats de l? entitat. - Indicadors d? activitat de l? entitat: nombre d? associats, quota fixa i variable per associat, índex d ? afiliació, recursos propis i externs, activitats desenvolupades, etc.

12. Principis ètics i normes de conducta. De conformitat amb l? article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s? estableixen els principis ètics i les regles de conducta als quals han d? adequar l? activitat les persones beneficiàries de subvencions:

a) El respecte de l? ordenament jurídic i el principi de legalitat

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris

c) La transparència de les activitats finançades mitjançant aportacions econòmiques procedents de l? Ajuntament de Manresa

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats, càrrecs públics, o personal al servei

de l? administració pública o dels seus ens dependents a infringir l? ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat, càrrec públic, o sobre personal al servei de l? administració pública o dels seus ens dependents, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva actuació independent i no condicionada per conflictes d? interessos, per qualsevol incompatibilitat o per qualsevol causa que comporti el deure d? abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions o en l? informe sobre assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball

f) L? ajustament de la gestió i l? aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a

les finalitats per a les quals s? han concebut i atorgats

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies

h) La utilització de la informació a què tenen accés en benefici de l? interès públic, sense obtenir

cap avantatge propi ni aliè.

El que es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.

Manresa, 21 de maig de 2018

L? alcalde president

Valentí Junyent i Torras .

Comercio
Asociacionismo comercial
Comercio y marketing
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Desarrollo económico
Cultura
Ferias
Fiestas Populares