Aprovació inicial de bases específiques i convocatòria de subvencions exercici 2015 - Boletín Oficial de Lleida de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 12 de novembre de 2015, ha acordat:

1r. Aprovar inicialment les bases específiques i la convocatòria de les subvencions que tot seguit s'estableixen, en règim de concurrència competitiva, del Consell Comarcal del Solsonès, exercici 2016, de conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i d'acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Comú, així com amb les Bases Generals de Subvencions, el text íntegre de les quals és el següent:

BASES

PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PER ACTIVITATS ESCOLARS, EXTRAESCOLARS, ACTIVITATS D'ESTIU, LLAR D'INFANTS i ALTRES ASSIMILABLES (ANY 2016)

Les sol·licituds s'hauran de presentar al Consell Comarcal del Solsonès durant tot l'any 2016.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

El Consell Comarcal del Solsonès concedirà ajuts individuals per tal de contribuir a les despeses per accedir a:

Activitats escolars puntuals (no s'inclouen els viatges de fi de curs i setmana blanca)

Activitats extraescolars organitzades per l'AMPA o el centre escolar

Activitats d'estiu

Llar d'infants (com a màxim es subvencionarà el 50% de l'import)

Altres (segons valoració dels Serveis Socials Bàsics del Solsonès (SSB))

2. BENEFICIARIS

Poden sol·licitar els ajuts de la present convocatòria les famílies empadronades al Solsonès amb fills menors d'edat escolaritzats a la comarca i que tinguin dificultats socials i/o econòmiques amb l'objectiu d'aconseguir el seu òptim procés d'escolarització i d'integració social.

3. REQUISITS

Els beneficiaris han de complir els requisits següents:

a) Estar empadronat i residir al Solsonès amb una antiguitat mínima de 3 mesos.

b) No gaudir d'ajuts o subvencions pel mateix concepte, atorgats per altres administracions públiques o privades. En cas de gaudir-ne es descomptarà l'import atorgat del cost total de la subvenció sol·licitada.

c) Presentar la sol·licitud, la documentació requerida.

d) No es valoraran sol·licituds per un import inferior a 6 .

4. TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ

Els SSB donaran la informació i facilitaran els impresos a qualsevol família que ho sol·liciti.

La família haurà de portar la sol·licitud als SSB acompanyada de la documentació següent:

1. DNI o NIE del pare i la mare o dels tutors

2. Llibre de família i si s'escau carnet familiar

3. Declaració de l'IRPF de l'últim exercici de tots els membres computables*

4. Si s'escau o si no es fa declaració de renda caldrà presentar certificats dels ingressos obtinguts per qualsevol concepte (treball, atur, pensions, interessos bancaris...) a més d'una vida laboral (TGSS) de tots els membres majors d'edat de la família.

5. Certificat d'ingressos dels conceptes que no sigui obligació introduir-los a les declaracions de renda (pensions per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, pensions d'aliments...)

6. Certificat de disminució.

7. A més la família autoritzarà al Consell Comarcal del Solsonès a sol·licitar informació Fiscal a l'Agència Tributària.

* Membres computables:

- Pare i mare o persona encarregada de la guarda i protecció de l'infant

- El sol·licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquin en el domicili a 31 de desembre de 2015 i els majors que tinguin alguna discapacitat física, psíquica o sensorial.

- Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili.

- En cas de divorci, de separació legal o de fet, no es considera membre computable el cònjuge que no conviu amb el sol·licitant de l'ajuda.

- Es considerarà membre computable la persona vinculada amb relació estable de convivència.

Un cop signat l'imprès per un dels pares o tutors de l'infant i presentada tota la documentació requerida, els SSB en faran l'estudi i la valoració. Aquesta serà resolta per acord de la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès. En qualsevol moment es podrà requerir al sol·licitant aclariments sobre la documentació presentada i es podrà valorar de nou la sol·licitud sempre que es consideri necessari.

En cas que la situació econòmica hagi canviat considerablement a nivell laboral i/o familiar respecte a la declaració de l'últim exercici d'IRPF, es podran tornar a revisar els barems de la sol·licitud, sempre que quedi justificada la nova situació, d'acord amb la valoració dels SSB i els documents justificatius que aquests puguin requerir.

El pagament dels ajuts es realitzarà directament al centre escolar o entitat que organitzi l'activitat subvencionada.

Les ajudes que s'atorguin s'abonaran d'acord amb la dotació pressupostària que es destini per aquest concepte fins esgotament d'aquesta.

5. DENEGACIONS

Es denegarà l'ajut quan les activitats econòmiques de les quals siguin titulars els membres computables de la unitat familiar hagin tingut un total d'ingressos computables per activitats econòmiques en estimació directa en activitats agrícoles, ramaderes i forestals, en estimació objectiva, durant el 2015, superiors als 155.500 .

- Es denegarà l'ajut quan el llindar de patrimoni dels membres computables de la unitat familiar sigui superior a:

- Valors cadastrals de finques urbanes, exclosa la vivenda habitual, superior a 42.900

- Valors cadastrals de finques rústiques superiors a 13.130 per membre de la unitat familiar

- Rendiments nets reduïts de capital mobiliari menys saldo net de guanys i pèrdues patrimonials superiors a 1.700

També serà motiu de denegació no presentar la documentació requerida.

6. TERMINI PER SOL·LICITAR L'AJUT

Es podrà sol·licitar aquests ajuts individuals durant l'any 2016. L'ajut de llar d'infants tindrà efecte a partir del mes següent al qual s'ha presentat la sol·licitud complerta.

7. CRITERIS D'AVALUACIÓ

a) Ingressos de la unitat familiar, es valoren d'acord amb l'IRSC ponderat* (Annex I)

Menys d'1 vegada l'IRSC.......................................................................................................................... 3 punts

Entre 1 i 1,5 vegades l'IRSC..................................................................................................................... 2 punts

Entre 1,5 i 2 vegades l'IRSC....................................................................................................................... 1 punt

b) Situació sociofamiliar

Família nombrosa (3 fills)............................................................................................................................ 1 punt

Família monoparental................................................................................................................................. 1 punt

Infant en acolliment..................................................................................................................................... 1 punt

Certificat de disminució (65%).................................................................................................................. 1 punt

c) Situació de risc social (Els SSB puntuen aquesta situació, amb un màxim de 3 punts)

Per tenir dret a aquests ajuts cal tenir un mínim de 3 punts i no superar l'IRSC que serveix de referència per al càlcul dels ajuts. En el cas de famílies monoparentals els ingressos es dividiran per un membre més.

8. QUANTIA DEL AJUTS

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

En casos excepcionals i prèvia valoració dels SSB es podran concedir ajuts fins al 100% en situacions de risc social (inclòs si superen la renda per càpita).

PUNTUACIÓ DELS AJUTS

S'assignarà a cada ajut individual que es sol·liciti la següent puntuació:

Sortides escolars.................................................................................................................................... 0,5 punts

Colònies escolars........................................................................................................................................ 1 punt

Extraescolars organitzades per l'escola o l'AMPA...................................................................................... 1 punt

Activitats d'estiu........................................................................................................................................... 1 punt

Altres......................................................................................................................................................

1,5 punts La suma d'aquesta puntuació serà com a màxim de 2 punts per infant. En cap cas se subvencionarà la totalitat de sortides escolars per aquell curs. Aquestes situacions seran valorades pels SSB i en casos excepcionals es podran valorar ajuts per a altres activitats.

Els preceptes d'aquestes bases que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquestes, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

ANNEX 1

IRSC: Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya

Per calcular l'IRSC (ingressos familiars x coeficient) Una persona sola 1 Unitat convivència de 2 membres 0,93 Unitat convivència de 3 membres 0,83 Unitat convivència de 4 membres 0,77 Unitat convivència de 5 o més membres 0,70 2n. Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència el punt anterior.

3r. Condicionar l'eficàcia d'aquests acords a l'aprovació del pressupost de l'entitat per a l'exercici 2016 i a l'existència de crèdit.

4t. Exposar al públic l'anunci de les Bases i de la convocatòria de les subvencions precedents durant el període de 20 dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Reglament d'obres d'activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 1995. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

Així mateix s'inserirà una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

5è. Contra l'aprovació definitiva podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en la forma i els terminis que estableixen les normes reguladores de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Solsona, 19 de novembre de 2015

La presidenta, Sara Alarcón i Postils

------

Familia
Escuelas
Actividades extraescolares
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades económicas
Discapacidad
Actividades agrarias
Vivienda
Familia monoparental