Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió del Premi d'emprenedoria@elmasnou_jove. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Masnou

EDICTE d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió del premi d'emprenedoria@elmasnou_jove a atorgar pel procediment de concurrència competitiva

Aprovat inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 27 d'abril de 2017, l'expedient d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió del premi d'emprenedoria@elmasnou_jove a atorgar pel procediment de concurrència competitiva, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament i al portal web de transparència municipal, de conformitat amb el que determina l'art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'objecte que tots els que es considerin interessats per l'aprovació de les esmentades bases puguin formular, per escrit, les al·legacions i reclamacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà del dia de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena les esmentades bases es consideraran aprovades definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.

L'expedient es podrà consultar al departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Masnou, situat a la Casa del Marquès, passeig de Joan Carles I, núm. 12, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

El Masnou, 29 de maig de 2017 El secretari general, Gustau Roca Priante

Desarrollo económico