Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANUNCI

A reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, el Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària del dia 5 de juny de 2017, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú, text que s'adjunta.

Segon.- Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA, per un termini de 20 DIES hàbils, la present proposta, per a la presentació de suggeriments i al·legacions, mitjançant publicació al BOP i Tauler d'Edictes de la corporació i una referencia al DOGC. Si en el termini esmentat no s'han presentat suggeriments ni al·legacions, la present aprovació inicial tindrà el caràcter de definitiva, circumstància que s'acreditarà mitjançant un certificat del Secretari.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESTINADES A ENTITATS I ASSOCIACIONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

1. Objecte del programa de subvencions.

Un dels objectius fonamentals de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú és la millora de la qualitat de vida dels seus habitants a partir d'una implicació i participació real de tots els vilanovins i vilanovines i molt especialment de les seves entitats i associacions, en el disseny i creació del model de ciutat.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu com a element dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat i en aquest sentit, el ventall de propostes que s'ofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, més tolerant, més solidària i més sostenible.

Per tal d'ajudar i donar suport al món associatiu en aquesta tasca, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú vol continuar impulsant la vida associativa, entre d'altres, a través de l'activitat administrativa de foment per la via de les subvencions.

Aquestes subvencions constitueixen una doble via de participació: de l'Ajuntament en les activitats organitzades per les entitats i de les mateixes entitats en la programació i planificació de l'oferta organitzada pel propi Ajuntament.

Per altra banda, les subvencions s'han d'entendre com un ajut puntual i extraordinari de l'Ajuntament, com a impuls de noves associacions i/o projectes i les noves línies d'actuació o projectes de les entitats ja existents, i s'han d'entendre sens perjudici dels convenis de col·laboració que es puguin signar amb aquestes entitats.

Així doncs, aquestes subvencions tenen per objecte el foment de les activitats que realitzen les entitats i associacions del municipi. L'objecte específic de cadascuna de les subvencions serà concretat en la corresponent convocatòria de la subvenció de què es tracti.

Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i pagament de les subvencions a entitats i associacions mitjançant concurrència competitiva de conformitat amb l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, aprovada pel Ple de 6 de novembre de 2006, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007, i modificat l'apartat final de l'article 5 en el Ple de 13 de març de 2017, el pla estratègic de subvencions, així com les convocatòries específiques.

Els programes objecte de subvenció, són els que s'adrecin als següents àmbits d'actuació:

' Àmbit d'Associacions de Veïns i Veïnes.

' Àmbit de Convivència i Equitat.

' Àmbit de Cultura.

' Àmbit d'Educació.

' Àmbit d'Esports.

' Àmbit de Gent Gran.

' Àmbit d'Infància i Adolescència.

' Àmbit de Joventut.

' Àmbit de Medi Ambient.

' Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior.

' Àmbit de Salut.

' Àmbit de Serveis Socials.

' Àmbit de Cooperació al Desenvolupament.

En cap cas podran ser objecte de subvenció:

a) Qualsevol tipus d'activitat que no sigui oberta a la ciutadania o bé que no tingui un interès públic i general a criteri de l'Ajuntament.

b) Les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

2. Requisits dels sol·licitants.

2.1. Requisits generals.

En base al que estableix l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions a l'article 3 poden sol·licitar subvencions les entitats o associacions que acompleixin els següents requisits:

a) Que no tinguin afany de lucre.

b) Estar legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d'Entitats i Associacions d'aquest Ajuntament.

c) Que realitzin activitats d'interès general a la ciutat que s'incloguin en algun dels àmbits fixats al Registre Municipal d'Entitats i Associacions.

d) Els col·lectius o agrupacions temporals que aglutinin entitats com les esmentades en el punt anterior.

e) Haver justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors.

f) Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la convocatòria.

g) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d'aquest.

h) Estar al corrent de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.

i) Complir amb tots els requisits establerts per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007 i modificat el seu article 5 aprovat al Ple el 13 de març de 2017 i, en el seu cas, pel que estableixi la corresponent convocatòria.

2.2. Requisits específics per les entitats esportives sense afany de lucre, a més dels requisits anteriors:

a) Estiguin inscrites en el Registre d'entitats esportives del Consell Català de l'esport de la Generalitat de Catalunya.

b) En la línia equips de competició federada, podran demanar-se ajuts pels equips de categoria absoluta o sènior que participin en lligues nacionals de la màxima categoria d'un esport o en lligues professionals els clubs que mantinguin una estructura complerta de categories inferiors.

2.3. A més a més del descrit en el punt 2.1. d'aquestes bases, les entitats que optin a subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament hauran de reunir els següents requisits:

a) Que en els seus estatuts consti que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes de cooperació i solidaritat amb els països del Sud. Si en els estatuts de l'entitat no hi consta aquesta finalitat, es podrà presentar l'acord adoptat per assemblea relatiu a la voluntat de realitzar projectes de cooperació al desenvolupament.

b) Que a la sol·licitud del projecte presentat hi consti la previsió de finançament de la totalitat dels recursos econòmics externs per a la realització del projecte.

c) Que hi hagi coherència amb els objectius establerts i l'acció proposada i claredat en la formulació del projecte i el pressupost presentat.

d) Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials necessaris per realitzar el projecte i assolir els resultats esperats.

e) Han de promoure canvis que permetin el dret de les persones a una vida digna, tot intentant eradicar la pobresa al món.

f) Han de promoure i impulsar dinàmiques que, aprofitant els recursos materials de les comunitats beneficiàries, contribueixin a la millora de la qualitat de vida.

g) Han de ser promoguts per organitzacions dels països del Sud i fonamentar-se en l'equitat i el desenvolupament sostenible.

2.4. No podran sol·licitar les subvencions les següents entitats o associacions:

a) Quedaran automàticament excloses d'aquesta normativa aquelles entitats, associacions i/o col·lectius que no respectin l'actual marc democràtic, que no assumeixin els principis de conducta reconeguts, com ara la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar, o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes o misògines.

b) D'acord amb allò que disposa el Reglament de Participació Ciutadana, s'exclouen d'aquesta convocatòria les organitzacions de caràcter polític (partits i coalicions electorals) pel fet que hi ha una legislació pròpia i normes específiques respecte el seu finançament.

c) Els altres casos que exclou l'article 3.3. de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

3. Règim jurídic.

Aquestes bases tenen naturalesa de bases complementàries a l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest ajuntament, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 68 de 20 de març de 2007, i modificat l'apartat final de l'article 5 en el Ple de 13 de març de 2017.

També estaran subjectes al que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

4. Procediments de sol·licitud.

Cada entitat podrà presentar una sola sol·licitud de subvenció que la pot adreçar a un màxim de tres àmbits. Al formulari de sol·licitud indicarà a quins àmbits vol que sigui valorat el seu projecte, en el cas que sigui en l'àmbit d'Esports, s'indicarà a quins dels diferents projectes existents.

En cap cas la suma de les subvencions dels diferents àmbits podrà superar el cost de l'activitat. Tal com estableix l'article 33 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l'administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionables.

La sol·licitud es podrà presentar a través de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o per Carpeta Ciutadana adjuntant els documents que es detallen a la convocatòria.

Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, es requerirà a la persona sol·licitant perquè l'esmeni en el termini de deu dies hàbils, amb l'advertiment que de no fer-ho es tindrà per desistida la seva sol·licitud prèvia resolució dictada a l'efecte.

Es podran obrir dos terminis de convocatòria de subvencions. La convocatòria del segon termini, quedarà supeditada a la disponibilitat de crèdit després de la primera convocatòria, o a que l'Ajuntament habilités nou crèdit.

Els terminis de presentació de les sol·licituds es definiran en les corresponents convocatòries. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini no serà admesa a tràmit.

La sol·licitud de subvenció no obliga l'Ajuntament a concedir-la, ni dóna dret a l'entitat o associació a rebre-la. Així mateix, el fet d'haver rebut ajut en un exercici anterior no genera cap tipus de dret a rebre subvencions en exercicis posteriors.

Amb la presentació de la sol·licitud, s'entendrà implícita l'acceptació d'aquestes bases reguladores i de la resta de normativa que resulti d'aplicació.

El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds presentades serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada a l'Ajuntament.

5. Procediments de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions a entitats i associacions serà el de concurrència competitiva. Es realitzarà convocatòria pública a la qual podran presentar-se les entitats que compleixin els requisits que s'exigeixen, en la forma i en el lloc que s'hi determinaran. La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Aquesta darrera publicitat s'efectuarà a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

6. Òrgans competents per a la instrucció, ordenació, convocatòria, avaluació i atorgament de les subvencions.

Les sol·licituds de subvenció seran objecte d'estudi i informe per part d'una comissió avaluadora constituïda per les persones que es designaran a la convocatòria.

Aquesta comissió presentarà a la Junta de Govern Local una proposta d'atorgament, prèvia verificació que les sol·licituds compleixen els requisits establerts en aquestes bases i en la convocatòria i ponderats els criteris establerts per a l'atorgament de la subvenció.

7. Criteris d'atorgament de les subvencions.

Els criteris d'atorgament de la subvenció seran generals i específics per cada àmbit, excepte l'establert per l'àmbit de Cooperació Internacional en el punt 7.13.

La valoració màxima conjunta d'aquests criteris d'atorgament serà de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 50 punts en aquesta valoració per a ser estimats.

Criteris generals.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 30 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Que la proposta descrigui i determini amb claredat i concreció: ' La descripció de les activitats o projecte per als quals sol·licita la subvenció 5 ' Els objectius que es pretenen assolir 5 ' La viabilitat del pressupost de les activitats o projecte per als qual es sol·licita la subvenció 5 ' La viabilitat de les activitats o projecte en relació als mitjans tècnics, humans i d'infraestructures necessaris 5 ' Els mitjans i criteris d'avaluació de l'activitat o projecte 5 Que la proposta afavoreixi la solidaritat, l'atenció a la diversitat, les relacions intergeneracionals, el civisme, la 5 sostenibilitat i el respecte al medi TOTAL 30

Criteris específics.

7.1. Àmbit d'Associacions de Veïns i Veïnes.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ

MÀXIMA 46 Defensar, fomentar i millorar solidàriament els interessos generals dels veïns i veïnes del barri a través de l'Associació de Veïns. ' Número de socis. ' Atenció de les demandes dels veïns i veïnes (presencialment en un horari establert): ' Relacions amb l'Ajuntament

a) Assistència als Consells AV

b) Trasllat de les demandes dels veïns a l'ajuntament

c) Assistència a les trobades de l'Alcaldessa als barris. ' Celebració de Festa Major de barri Promoció d'activitats i cursos en el marc de la Xarxa de Centres Cívics Municipals i/o en el local propi 3 Formar part de la Federació d'AV de la ciutat 2 Promoció i participació en les activitats de ciutat (Festa Major, Carnaval, Nadal...). 6 ' Participació directa en Festa Major, Carnaval i Nadal de la ciutat. ' Organització d'activitats pròpies en el marc de les activitats de ciutat Impulsar conjuntament amb d'altres entitats o amb l'ajuntament accions, activitats i/o projectes de ciutat 2 Promoció de dinàmiques participatives dins de l'entitat 2 Assistència als cursos de formació organitzats per l'Oficina d'Entitats 5 No tenir seu en un equipament municipal 4 TOTAL 70

7.2. Àmbit de Convivència i Equitat.

Es tindran en compte projectes que incorporin la perspectiva de convivència amb equitat en qualsevol àmbit (social, cultural, educatiu, de la salut, polític, econòmic, etc...) i que tinguin per objectius:

' Promoure la cultura del diàleg i la mediació.

' Avançar en el coneixement i/o la superació de conductes discriminatòries per raó de gènere, origen, opció sexual, creences, cultura, classe social...

' Impulsar accions de relació, coneixement mutu i intercanvi entre persones, entitats i/o col·lectius d'orígens culturals diversos.

' Visibilitzar l'aportació femenina a la construcció de la societat actual.

' Impulsar accions que afavoreixin el civisme.

' Oferir serveis de suport específic que promoguin la igualtat d'oportunitats i l'equitat a col·lectius vulnerables.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Propostes que incorporin més d'un objectiu dels esmentats en aquest apartat. 10 L'extensió en el temps de les activitats proposades 10 Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d'una entitat, que afavoreixin el treball en xarxa 10 i incorporin la coordinació i el treball conjunt amb l'Ajuntament Que la proposta incorpori la perspectiva de gènere 10 Activitats que comptin amb una proposta de comunicació i de difusió 10 Que la proposta incorpori la perspectiva intercultural 10 Projectes que disposin de recursos propis (voluntariat, quotes persones associades, altres aportacions 10 econòmiques...) TOTAL 70

7.3. Àmbit de Cultura.

Es prioritzaran programes, projectes i activitats que estiguin relacionats, com a mínim, amb un dels següents àmbits:

- que donin suport i col·laborin amb el manteniment de la cultura popular i tradicional de la ciutat.

- que vetllin per la conservació de tot el patrimoni cultural local material i immaterial.

- que complementin aspectes de l'oferta cultural generada des de l'Administració.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Coincidència estratègica amb les línies i objectius de treball del regidoria de Cultura 10 Propostes coincidents, conjuntes i de treball amb la regidoria de cultura de Cultura 10 Que les activitats desenvolupades al projectes tinguin caire prioritari per a la ciutat 10 La implicació en les diferents propostes participatives de l'ajuntament i de la regidoria de Cultura. 5 Avaluació i compliment del projecte i les accions del projecte 2016. 5 L'àmbit d'influència del projectes i de les accions proposades en el mateix 10 Que les accions proposades fomentin la cohesió social i el treball conjunt entre entitats 5 Que el projecte i les accions complementin els programes, les línies estratègiques i les accions de la 5 regidoria de Cultura L'àmbit d'influència territorial del projecte 5 Que el projecte promocioni la ciutat de Vilanova i la Geltrú a l'exterior. 5 TOTAL 70

7.4. Àmbit d'Educació.

En l'àmbit d'Educació es valoraran els programes o projectes següents:

a) Projectes educatius i dinamitzadors que donin suport als centres educatius en la seva tasca de promoure l'èxit escolar de l'alumnat. El paper de les famílies en la contribució a l'èxit escolar de l'alumnat és especialment important, ja sigui actuant de forma individual o com a part integrant d'una Associació de Pares i Mares d'Alumnes. Una bona col·laboració entre famílies, professorat, AMPA i centre educatiu permet la consecució d'objectius comuns relacionats amb l'educació dels fills i filles: proposar accions que contribueixin a la consecució de l'èxit educatiu, donar continuïtat a actuacions escolars iniciades i reforç d'aprenentatges, donar suport a activitats d'innovació educativa i tecnològica.

b) Campanyes per promoure la reutilització dels llibres de text. Participar en actuacions adreçades a impulsar l'ús compartit i la reutilització dels llibres de text comporta no només contribuir a rebaixar la càrrega econòmica de les famílies, sinó també a introduir d'una manera pràctica, en l'educació de l'alumnat, valors com el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.

c) Activitats o iniciatives que tinguin com a objectiu el suport a la biblioteca de l'escola i el foment a la lectura. Desenvolupament de projectes de dinamització de la biblioteca escolar fora de l'horari lectiu. La biblioteca escolar és part integrant del procés educatiu i és essencial per al desenvolupament de l'aprenentatge, ja que fomenta l'hàbit i el gust per llegir i, alhora, s'aprèn a utilitzar els serveis de les biblioteques.

d) Activitats que fomentin el tractament de la diversitat i donin suport a l'alumnat amb dificultats d'integració. Les escoles s'enfronten al repte d'atendre i educar a una diversitat cada vegada més gran d'alumnes. L'educació, a més de ser un instrument de progrés per a les persones, ha de ser un mitjà per garantir la lluita contra les desigualtats i, per tant, la implicació de tota la comunitat educativa és indispensable per fomentar la coresponsabilitat social.

e) Activitats que fomentin la convivència a les aules, la mediació i la resolució de conflictes. Millorar la convivència i la cooperació a les aules pot ajudar en la tasca de prevenció i resolució de situacions de conflicte, afavorint la integració de tots els agents educatius; i la mediació n'és l'eix vertebrador com a procés educatiu de pacificació que pretén la millora de les relacions entre companys/es.

f) Accions de formació per a les famílies Perquè s'ha d'educar a tots els nivells i no només en horari lectiu, l'escola ha d'anar més enllà del temps de classe i també ha de significar un nucli per a la participació de la família, on es pugui reflexionar de temes tan diversos com el tractament de problemes de conducta, els hàbits en el menjar, els hàbits del son, la diversitat d'aprenentatges.. Les activitats o iniciatives esmentades hauran d'estar aprovades pel consell escolar de centre i caldrà que així consti en la sol·licitud.

En cap cas es tindran en compte aquelles sol·licituds que presentin activitats de funcionament general i ordinari de les AMPA.

Queden també excloses de l'àmbit d'Educació aquelles sol·licituds que presentin activitats i/o propostes de caràcter esportiu.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA 30 Interès educatiu i beneficis de l'activitat: es valorarà si l'activitat afavoreix l'obertura de l'entitat al barri, a l'entorn pròxim, la seva repercussió a nivell municipal. Es valorarà la incidència de l'activitat en la dinàmica de la comunitat educativa, en la participació de les famílies, en la col·laboració amb l'escola. Permanència de l'activitat: es valoraran les activitats establertes, estables i de continuïtat en el temps. 10 Repercussió i rellevància de l'activitat tenint en compte el nombre de beneficiaris i el grau d'impacte i de 10 projecció en la ciutat i/o en la comunitat educativa. Activitat desenvolupada conjuntament amb altra/es associacions/entitats, afavorint la col·laboració i el 5 treball en xarxa agents de la comunitat educativa Valoració, per part del Servei d'educació de l'IMET, del grau d'acompliment de la convocatòria anterior. 5 Es valorarà el grau d'execució i desenvolupament del projecte Activitats de difícil execució sense subvenció. 10 TOTAL 70

7.5. Àmbit d'Esports.

Les subvencions de l'àmbit d'esports s'adreçaran a donar suport al desenvolupament i a la consolidació de programes esportius.

Programes d'ajut:

A.- Programa d'ajuts a l'esport escolar-educatiu.

B.- Programa d'ajuts a l'esport de clubs.

B.1. Projectes Esport base.

B.2.Projectes d'esport popular.

B.3. Projectes d'esport d'elit i reptes esportius i equips de competicions federada.

C.- Programa d'ajuts a l'esport assistencial i cohesió social.

A.- Programa d'ajuts a l'esport escolar i educatiu.

El programa s'adreça a l'esport que es duu a terme en edat escolar. Esport que es realitzi en horari lectiu com en el no lectiu.

L'objectiu del Programa d'esport escolar i educatiu és donar suport a projectes que animin la practica esportiva i els valors i especialment aquells que incentivin la promoció entre les noies.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Objectius del projecte en el marc de l'esport de l'escola 5 Presentació d'un projecte amb un mínim 2 anys de continuïtat 5 Accions contemplades per motivar la participació 5 Nombre de participants en % segons el nombre d'alumnes de 6 a 8 anys (nois i noies) 20 Pressupost desglossat del programa anual 10 Participació a les trobades del Consell Esportiu del Garraf 5 Estructura organitzativa del projecte (AMPA, Direcció, monitors, etc.) 5 Nombre i titulació dels monitors CIATE 1 Nombre i titulació dels monitors C.F.GRAU MIG 2 Nombre i titulació dels monitors C.F. GARU SUP 3 Nombre i titulació dels monitors MEEF 4 Nombre i titulació dels monitors INEF 5 TOTAL 70

B.- Programa d'ajuts esport i clubs.

L'objectiu del Programa d'ajuts esport i clubs és donar suport als clubs esportius en algunes de les seves tasques, com ara la promoció de l'esport de base, les accions o projectes per promoure la pràctica popular de l'esport i puntualment el recolzament a projectes o accions d'esport d'elit o reptes que tinguin un caràcter especial i que no formin part de la gestió anual i quotidiana de lligues i campionats.

No es contempla destinar ajuts a les accions que són pròpies de la voluntat dels socis a l'hora de crear el club, que són els seus objectius fundacionals i motiu de la seva constitució voluntària. Tampoc es preveu destinar recursos al funcionament ordinari dels clubs.

El programa esports i clubs es divideix en tres línies.

B1.- Projectes d'esport de base.

L'objectiu d'aquesta línia és potenciar l'esport de base, entès aquest com l'etapa inicial i formativa d'una pràctica esportiva concreta. Adreçat a l'aprenentatge tant d'aspectes tècnics com humans, culturals i integradors i no només encarat a la pràctica competitiva.

L'objectiu de destinar recursos als programes d'esport base és reduir la càrrega que aquest treball suposa pels clubs i contribuir d'aquesta manera a que puguin mantenir aquests projectes. Indirectament també suposa un ajut a les persones que participen en aquests programes.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Definició Clara i concreta dels objectius del projecte 5 Concreció de la població a que va dirigit el projecte 5 Objectius mesurables del projecte 5 Estructura organitzativa del projecte 5

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Proposta de difusió del projecte i públic potencial 5 Línies generals del pla de formatiu 5 Formació dels formadors 5 Presentació del pressupost 10 Presentació de la Liquidació de la temporada o any anterior 10 Anàlisi de possibilitats que el projecte es pugui finançar per ells mateix sense suport municipal 15 TOTAL 70

No es tindrà en compte la informació del pressupost sense la presentació de la informació de la liquidació.

Donat que es tracta de potenciar i donar suport a l'esport de base i a les escoles específiques. Per tractar de fer-ho d'una manera el més equitativa possible, d'una banda es té en compte el cost de conceptes similars a tots els esports (llicències federatives, tècnics, roba - material, competicions) i nombre de persones que estan federats, per tal d'establir el cost per unitat. Finalment sobre el cost s'aplica un valor de subvenció en cap cas superior al 40%.

Per completar aquest barem s'adjudica un percentatge més alt als clubs amb esports més minoritaris.

- Clubs amb escoles de menys de 100 esportistes: fins un 35%

- Clubs amb escoles de 101 a 200 esportistes: fins un 30%

- Clubs amb escoles de 201 a 300 esportistes: fins un 25%

- Clubs amb escoles de 301 a 400 esportistes: fins un 20%

- Club amb escoles de 401 a 500 esportistes: fins un 15%

- Clubs amb més de 500 esportistes: fins un 10%

El conjunt de l'avaluació no superarà com aportació el 35% del cost individual.

Tots aquests criteris seran aplicables dins el marc global dels recursos econòmics dels que disposi la partida de subvencions destinat a l'esport base.

B2.- Projectes d'esport popular.

L'objectiu d'aquesta línia és donar recolzament als projectes de les entitats i clubs que tenen com objectiu activitats d'esport d'oci i popular, de caire obert a la participació, que ajuden a mantenir una població activa i sana i alhora tenen un interès esportiu, promocional, turístic i econòmic per la ciutat.

Amb el suport a projectes d'esport popular també es persegueix que la ciutat ofereixi un calendari anual d'esdeveniments esportius estable, diversos i al llarg de tot l'any. Per optimitzar els recursos i potenciar una diversitat i qualitat, s'evitarà donar suport econòmic a més d'una proposta del mateix sentit.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Definició Clara i concreta dels objectius del projecte 5 Concreció de la població a que va dirigit el projecte 5 Proposta de difusió del projecte i públic potencial 5 Objectius mesurables del projecte 5 Estructura organitzativa del projecte 5 Presentació del pressupost 10 Presentació de la liquidació de la temporada o any anterior 5 Proposta de línies de futur temps per fer el projecte autofinanciable 10 Proposta activitats complementaries que generin valor afegit 5 Propostes concretes adreçades a potenciar aspectes d'integració i esports per tothom 5 Propostes concretes per fer més ecosostenible l'activitat 5

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Propostes concretes de caràcter solidari 5 TOTAL 70

No es tindrà en compte la informació del pressupost sense la presentació de la informació de la liquidació.

B3.- Esport d'elit i reptes esportius i equips de competició federada.

Aquesta línia va destinada a donar suport a:

- Equips de Competició federada: l'equip de categoria absoluta o sènior que ho facin en lligues nacionals federades. La demanda serà per un sol equip i el club sol·licitant haurà de demostrar que manté una estructura complerta de categories inferiors.

Els reptes poden ser accions fora del marc competitiu estrictament però que tenen un caràcter especial pel que suposen físicament, per anar vinculats a alguna causa diferencial. (Solidària, mediambiental, etc...).

Esport d'elit: suport puntual a un club per la participació en un esdeveniment excepcional (campionat d'Europa, del món...).

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Definició Clara i concreta dels objectius del projecte 5 Proposta de difusió del projecte i públic potencial 10 Objectius mesurables del projecte 10 Estructura organitzativa del projecte 5 Presentació del Pressupost 10 Presentació de la liquidació de la temporada o any anterior 5 Classificacions temporada anterior 5 Pla de patrocini 10 Presència als mitjans de comunicació i repercussió positiva de la imatge de ciutat 10 TOTAL 70

Els projectes d'aquest àmbit són excepcionals i per tant no tenen prevista la continuïtat en el temps més enllà de l'any. En el cas que per alguna raó el projecte s'allargués més d'un any, a l'apartat de pressupost caldrà afegir la liquidació i justificacions de l'any anterior per optar a un nou ajut.

C.- Projectes d'esport assistencial, inclusiu, de cohesió social i de ciutadania.

L'objectiu d'aquesta línia és donar recolzament a les entitats i clubs que impulsen projectes amb caràcter de cohesió social. I dins aquest àmbit els projectes d'esport assistencial i esport inclusiu.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Nom del projecte 5 Definició Clara i concreta dels objectius del projecte 5 Proposta de difusió del projecte i públic potencial 10 Estructura organitzativa 5 Nombre de participants 5 Presentació del pressupost 10 Presentació liquidació de la temporada o any anterior 10 Anàlisi de que el projecte es pugui finançar sense fons municipals 10 Pla de patrocini 10 TOTAL 70

Hi haurà una línia específica referida a les subvencions en l'ús de les instal·lacions per activitats esportives, que serà la següent: Els centres escolars públics subvencionat 100% Els centres escolars concertats subvencionat 75% Les entitats esportives sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal d'Entitats subvencionat 100% Les entitats no esportives sense ànim de lucre registrades al Registre Municipal d'Entitats subvencionat 75% Els col·lectius privats de la ciutat, que participin en les activitats organitzades o coorganitzades per la regidoria d'Esports subvencionat 50%

7.6. Àmbit de Gent Gran.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA 15 Número de socis de l'entitat. ' Fins a 500 socis/sòcies. ' Més de 500 socis/sòcies Organitzar activitats i/o projectes que potenciïn i ajudin a millora les relacions entre les persones grans de la ciutat. ' Cursos, activitats, conferències oferts en equipaments de la ciutat. 15 ' Sortides culturals fora de la ciutat Activitats adreçades a la gent gran per la millora del coneixement de les noves tecnologies 10 Participar i fomentar activitats que fomentin les relacions intergeneracionals 5 Realitzar activitats obertes a la gent gran de la ciutat dins el marc de la xarxa d'equipaments cívics municipals 10 Participació activa en les accions promogudes per la Regidoria de gent gran. ' Participació en la Mesa de Gent Gran. ' Participació activa en la trobada de gent gran. ' Participació en altres accions impulsades des de la regidoria de gent gran

15

TOTAL 70

7.7. Àmbit d'Infància i Adolescència.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA 45 Projectes, activitats o serveis que fomentin: - La formació integral de la persona en el marc de l'educació en el lleure. - La inclusió d'infants amb disminució físiques i/o psíquiques. - El creixement, l'autonomia personal i la participació social dels infants. Projectes, activitats o serveis que fomentin: - Els valors democràtics, la coeducació amb la incorporació de la perspectiva de gènere, el civisme i la solidaritat. - El respecte, la convivència i la interculturalitat. - La protecció del medi ambient, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable. Projectes, activitats o serveis que fomentin la interrelació entre persones de diferents generacions, tot compartint espais, activitats i coneixements

20

5

TOTAL 70

7.8. Àmbit de Joventut.

Considerant el Pla Local de Joventut com una eina participada de planificació estratègica de la política de joventut de la ciutat, es valoraran i consideraran especialment totes aquelles activitats relacionades amb els objectius i activitats previstos en el Pla Local de Joventut, especialment la participació de les entitats en l'avaluació i seguiment del Pla.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Que la proposta respongui a les línies i activitats relacionades amb els objectius i activitats previstos en el Pla 15 Local de Joventut de Vilanova i la Geltrú. Que la proposta incorpori la coordinació i treball conjunt amb els serveis municipals, especialment amb la 10 Regidoria de Joventut. Que l'entitat participi al llarg de l'any de forma activa en les reunions convocades per l'ajuntament per al 10 seguiment i desenvolupament del Pla Local de Joventut. Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu de joves de la ciutat. Es valorarà que integri o vagi 10 adreçada a respondre interessos o necessitats de col·lectius de joves amb especials dificultats i de població jove nouvinguda. Que la proposta vagi adreçada principalment al col·lectiu de joves de la ciutat per fomentar la convivència, 15 l'equitat, els valors solidaris entre joves, les actituds i els hàbits saludables i el consum responsable. Que la proposta la presentin, organitzin i executin de forma conjunta dues o més entitats de la ciutat. 10 TOTAL 70

7.9. Àmbit de Medi Ambient.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions: CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Que l'entitat o associació col·labori en altres activitats mediambientals d'interès al municipi. 20 Que l'activitat mediambiental proposada pugui incorporar-se als els objectius de l'Agenda 21. 20 Que l'activitat mediambiental promocioni o enalteixi els espais naturals del municipi. 15 Que l'activitat es desenvolupi en el Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA). 15 TOTAL 70

7.10. Àmbit de Promoció Econòmica i Projecció Exterior.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA 12 Es prioritzaran els projectes, activitats o serveis que s'emmarquin en l'àmbit de la promoció econòmica i/o de la ciutat i preferentment als sector estratègics de l'activitat nàutica, la gastronomia, el comerç de proximitat i els productes identitaris, iniciatives d'atracció de turisme, productes de Km 0, productes d'elaboració artesanal i manufacturats... Les propostes que fomentin la desestacionalització fora dels mesos de major afluència turística a la ciutat. 10 Activitats amb vocació de continuïtat, que tinguin una durada superior a un dia. 6 Iniciatives que fomentin la cultura emprenedora. 6 Projectes que disposin d'una proposta econòmica viable, i que tendeixin a l'autofinançament. 8 Propostes coordinades, que comportin el treball conjunt de diferents entitats. 4 Singularitat del projecte i diferenciació amb les propostes existents 5 Ubicació de la proposta en espais estratègics per a la regidoria (parc de Baix-a-mar, Nucli Antic...); que l'activitat 8 eviti els espais de més afluència (Rambla Principal, plaça de la Vila...). Projectes que contemplin col·laboracions estables amb les activitats de la regidoria i/o de l'Ajuntament de 4 Vilanova i la Geltrú. Iniciatives innovadores, d'interès general. 7 TOTAL 70

7.11. Àmbit de Salut.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Projectes, activitats o serveis destinats a afavorir el tractament normalitzat de les diferències 10 Projectes, activitats o serveis destinats a donar a conèixer una determinada afectació i/o malaltia 10 Projectes, activitats o serveis destinats a millorar/facilitar les condicions vida de les persones afectades 10 per una determinada malaltia Segons el nombre de socis que tingui l'entitat. 5 ' fins a 25 socis - 3 punts. ' entre 26 i 50 socis - 4 punts. ' més de 50 socis - 5 punts Segons les fonts de finançament amb què compta l'entitat; si hi ha cobrament quota anual/mensual per 5 als socis Nombre activitats anuals que es fan al municipi. 5 ' fins a 5 activitats/anuals diferents - 3 punts. ' més de 5 activitats/anuals diferents - 5 punts L'entitat té un pressupost propi i detallat 5 Realitza activitats conjuntes amb altres associacions/entitats 5 Realitza activitats conjuntes amb l'ajuntament 5 És una entitat/ associació de nova creació 10 TOTAL 70

7.12. Àmbit de Serveis Socials.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 70 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA Coincidència estratègica de l'acció del projecte amb els objectius prioritaris i preferents de la Regidoria de 20 Serveis Socials Complementarietat dels objectius del projecte amb altres accions municipals, ja siguin desenvolupades per la 20 regidoria o per altres entitats socials. Projectes o activitats promogudes conjuntament per més d'una entitat, que afavoreixin el treball en xarxa i la 10 suma de recursos en la implementació de les accions compartides. Accions que donin resposta a noves necessitats detectades al municipi, i que representin un benefici directe en 10 les famílies destinatàries. Activitats de caire preventiu o innovador que incideixin en una major cohesió social 10 TOTAL 70

7.13. Àmbit de Cooperació al Desenvolupament.

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció per l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament, sobre un total de 100 punts, són els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment amb les següents puntuacions:

CRITERI

En relació a l'entitat. ' Les accions de sensibilització realitzades a Vilanova i la Geltrú durant l'any anterior a la convocatòria. S'acreditarà amb la presentació d'una breu memòria de les activitats realitzades per l'entitat a la ciutat (màxim 14 punts). ' Assistència i participació en les activitats promogudes per la regidoria de Cooperació de l'Ajuntament durant l'any anterior a la convocatòria (màxim 6 punts)

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20

CRITERI PUNTUACIÓ MÀXIMA 80 En relació al projecte de cooperació al desenvolupament. ' La finalitat. El projecte ha d'anar orientat a eradicar la pobresa i a aconseguir la justícia global i l'eradicació de les desigualtats, mitjançant la cooperació al desenvolupament alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau (màxim 8 punts). ' L'existència d'una contrapart local implicada directament en el projecte. Els projectes han ser formulats per les organitzacions socials dels països del Sud que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per aconseguir els objectius previstos. Aquest apartat es valorarà a partir de la documentació referida a la contrapart que es presenti. S'aportarà doncs la major informació possible de l'entitat del Sud: data de constitució, objectius, experiència de projectes, activitats que realitza etc... (màxim 10 punts). ' El marc geogràfic i justificació del projecte. Descripció del context socioeconòmic i polític del lloc on es desenvoluparà el projecte. Es valorarà la participació de la contrapart en la identificació del problema. (màxim 3 punts). ' Coherència del projecte. La relació entre els objectius plantejats i els resultats esperats, les activitats proposades, els recursos necessaris i el cronograma previst. (màxim 25 punts). ' Viabilitat del projecte. La capacitat dels beneficiaris de poder assolir la continuïtat del projecte un cop finalitzat el suport extern. (màxim 14 punts). ' Seguiment. Mecanismes i informes de seguiment que permetin avaluar l'avenç del projecte. (màxim 9 punts). ' La participació i implicació de les persones a les quals va dirigit el projecte. (màxim 8 punts). ' El treball continuat i la presència de l'ONGD en el mateix país.(màxim 3 punts) TOTAL 100

Per a poder rebre la subvenció s'haurà d'haver obtingut almenys 50 punts, dels quals com a mínim:

' 4 punts siguin provinents de la finalitat del projecte.

' 5 punts siguin provinents de la contrapart del projecte.

' 12,5 punts siguin provinents de la coherència del projecte.

' 10 punts siguin provinents de la viabilitat del projecte.

8. Import de les subvencions.

La convocatòria podrà establir el percentatge màxim a subvencionar dels projectes per a cada àmbit.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions per a cada àmbit es definirà a cada convocatòria.

La determinació de l'import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir el crèdit existent entre els projectes presentats, proporcionalment al càlcul amb les següents variants:

' El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l'òrgan col·legiat corresponent.

' El cost del projecte.

' L'import de la partida de cada àmbit.

8.1. Àmbit Associacions de Veïns i Veïnes.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat).

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.2. Àmbit Convivència i Equitat.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 30% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.3. Àmbit Cultura.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.4. Àmbit Educació.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, material informàtic, educatiu...

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Lloguer de material especialitzat.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Xerrades, conferències, activitats i visites vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

' En cap cas es tindran en compte aquelles sol·licituds que presentin activitats de funcionament general i ordinari de les AMPA.

' Queden també excloses de l'àmbit d'Educació aquelles sol·licituds que presentin activitats i/o proposades de caràcter esportiu.

8.5. Àmbit Esports.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Lloguer o compra de material esportiu específic per l'activitat a realitzar.

' Impressió de material necessari per l'activitat especifica (mapes, guies, manuals...).

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.6. Àmbit Gent Gran.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.7. Àmbit Infància i Adolescència.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Activitats ordinàries de les entitats.

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.8. Àmbit Joventut.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat (vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat) o grups musicals o d'animació.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Activitat ordinària de l'entitat.

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.9. Àmbit Medi Ambient.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.10. Àmbit Promoció econòmica i Projecció Exterior.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcta realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.11. Àmbit Salut.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina, sempre que no superin un 50% de la justificació.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles.

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat).

' Materials escenogràfics.

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Festes, dinars, sopars o càterings dels membres de l'entitat.

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

' En cap cas seran objecte de subvenció les activitats que suposin finalitat lucrativa i/o comercial.

8.12. Àmbit Serveis Socials.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses previstes dins de l'apartat següent:

' Compra, contractació o lloguer de materials, equips o serveis relacionats i necessaris per a la correcte realització de les activitats (material fungible, transports, serveis tècnics, serveis de producció, actuacions...).

' Compra de materials o serveis relacionats amb la comunicació i promoció de l'activitat subvencionable (disseny, impressió, serveis comunicatius...).

' Despeses generals i d'infraestructura de locals, equipament inventariable i despeses necessàries per al correcte funcionament i desenvolupament del programa subvencionat: electricitat, telèfon, lloguers i material fungible d'oficina.

' Lloguer de material especialitzat.

' Despeses de transport.

' Material informàtic.

' Contractació espectacles,

' Contractació de monitors o professorat vinculat amb l'activitat subvencionada i no amb la despesa corrent de l'entitat.

' Despeses de personal o Professionals.

' Refrigeris (justificada degudament la necessitat),

' Materials escenogràfics,

' Despeses ocasionades pels espais necessaris per fer les seves activitats.

' Despeses de gestió i/o administració.

' Despeses d'allotjament per a desplaçaments que així ho requereixin.

' Xerrades, conferències, activitats i visites socials o culturals vinculades a l'objecte de la subvenció.

' Tallers, sessions formatives.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Despeses de representació de càrrecs directius.

' Sancions o multes.

8.13. Àmbit Cooperació al Desenvolupament.

L'establiment de l'import assignat a cada subvenció d'aquest àmbit es realitzarà tenint presents el següents punts:

' El resultat de la valoració de les sol·licituds efectuada per l'òrgan col·legiat corresponent.

' Les demandes s'atendran en funció dels recursos disponibles a les diverses partides pressupostàries i, si escau, a l'acord en la negociació dels pactes entre les dues parts.

' Es fixarà l'import vinculant-lo a les necessitats de cada projecte.

' L'import de la subvenció no podrà ser superior al 75% del total del cost anual del projecte.

' Com a mínim un 10% del cost del projecte ha de ser finançat amb recursos provinents de la ONGD que demana la subvenció, o bé de la contrapart.

' Com a màxim el 10% dels recursos rebuts de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú es podran destinar a costos indirectes, entenent-se com a tals aquells que són propis del funcionament regular de l'entitat i de la seva contrapart i s'hauran d'imputar durant el període d'execució.

Despeses subvencionables:

Seran objecte de subvenció les despeses necessàries i imprescindibles per a l'execució sobre el terreny del projecte:

Despeses directes:

' Terrenys, immobles i construccions: Infraestructures que cal construir, reconstruir, rehabilitar o allargar, sobre les que s'implementa el projecte.

' Equips i subministraments: despesa de compra i lloguer dels equips necessaris per a l'execució del projecte o costos de transport (si és necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l'acció.

' Personal local: el que forma part del pla operatiu i sense el qual no es podria executar el projecte, com també els serveis tècnics i professionals que cal per a la realització d'accions de formació.

' Personal local expatriat: Inclou únicament el cost del personal que forma part del pla operatiu i sense el qual el projecte no podria desenvolupar-se. No es pot incloure aquí el personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o coordinació indirecte del projecte.

' Viatges i estades: Inclou els costos per viatges, dietes i allotjaments necessaris directament relacionats amb l'execució del projecte.

' Funcionament: totes les despeses directament necessàries per al desenvolupament del projecte. Incloure en aquest apartat el manteniment dels equipaments.

' Imprevistos: En el cas d'incloure aquest apartat, posteriorment se n'haurà d'explicar la destinació i justificar-ho.

Despeses indirectes: Són les despeses conseqüència del seguiment, avaluació i altres actuacions no directament relacionades amb l'execució del projecte. Aquestes no podran superar el 10% de l'import subvencionat.

No podran ser objecte de subvenció, i per tant, no es consideraran com a despesa a justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels conceptes següents:

' Interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i de procediments judicials.

' Totes aquelles despeses indirectes que superin el 10% de l'import subvencionat.

' Viatges i estades del personal que es desplaça sobre el terreny per fer el seguiment i/o coordinació indirecte del projecte.

9. Forma de pagament.

L'import de la subvenció, per tots els àmbits, excepte l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament, s'abonarà de la manera següent:

' 60% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per la Junta de Govern Local.

' 40% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat correctament l'aplicació del 100% de l'import de la subvenció.

L'import de la subvenció per l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament s'abonarà de la manera següent:

' 80% del total de la subvenció concedida: un cop redactada la resolució i aprovada per la Junta de Govern Local.

' 20% restat de la subvenció: es farà efectiva un cop el/la beneficiari/ària hagi justificat correctament l'aplicació del 100% de l'import de la subvenció.

Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament es podrà efectuar la compensació del pagament de la subvenció amb el deute del beneficiari, prèvia sol·licitud d'aquest.

10. Termini i forma de justificar el compliment de les activitats subvencionades.

10.1. Per percebre la totalitat de les subvencions atorgades, caldrà justificar que la subvenció s'ha invertit en la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, en el termini de 3 mesos després de la finalització de l'activitat i fins a 31 de gener de l'exercici següent al de la convocatòria com a màxim de la documentació següent:

' Memòria d'ACTIVITATS: detall de les activitats realitzades a cadascun dels programes subvencionats, indicant-ne el funcionament, la participació, l'assoliment dels objectius i propostes de millora per a futures edicions. També s'ha d'incloure un exemplar de tota la documentació i difusió editada per l'activitat subvencionada, en la qual haurà de figurar la col·laboració de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

' Memòria ECONÒMICA: relació de justificants econòmics en un full resum, que s'acompanyarà de l'original o la còpia compulsada de les factures o documents de valor probatori de les despeses efectuades amb motiu de l'activitat objecte de subvenció, per un import mínim de la subvenció concedida.

' Aquests documents hauran de tenir les característiques següents.

' La data haurà de correspondre a la temporada en què s'ha dut a terme l'activitat subvencionada.

' Hauran de complir la resta dels requisits tècnics i formals exigits per la normativa fiscal (NIF i nom del proveïdor, data, quantia, concepte, IVA, import total, etc.).

' Hauran d'estar efectivament pagades.

' Sol·licitud de pagament de l'import justificat, signada per la presidència de l'entitat o per la persona encarregada de l'àmbit econòmic.

10.2. En cas que la convocatòria de la subvenció no hagi previst res al respecte, per Decret d'Alcaldia o Decret de la Regidoria d'Hisenda es podran establir la documentació concreta a presentar per a justificar el compliment de les subvencions, que seran degudament notificats als interessats o publicats.

10.3. En el cas que ni en la convocatòria ni en el Decret d'Alcaldia o Regidoria d'Hisenda s'hagi previst res al respecte, la documentació a presentar serà aquella que es preveu a l'article 30 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

10.4. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s'atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. L'incompliment en termini de l'obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l'entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

10.5. Justificació projectes de Cooperació al Desenvolupament.

En el cas de les subvencions atorgades a entitats per a projectes de Cooperació al Desenvolupament, s'haurà de justificar de la següent manera:

Per percebre les subvencions atorgades pels projectes de Cooperació al Desenvolupament el termini d'execució serà l'últim dia de l'any de la convocatòria, per tant les factures hauran de portar data d'aquest període i la subvenció ha d'estar degudament justificada, com a màxim, abans del 30 de setembre del següent any. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s'atorgarà un termini de 15 dies per a la seva esmena. L'incompliment en termini de l'obligació de justificació o la justificació insuficient comportarà el desistiment per part de l'entitat de la subvenció concedida o el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

La documentació a presentar és:

a) Memòria d'actuació o informe final tècnic, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, d'acord amb les condicions imposades en la concessió de la subvenció.

b) Memòria econòmica que constarà de:

' Formulari de justificació de la subvenció. Cal fer una relació de factures numerades de forma correlativa que s'adjuntaran seguint el mateix ordre de la relació.

' Les factures originals o altres documents de valor probatori equivalent per l'import de la subvenció rebuda.

' Cal incloure una relació classificada de despeses i inversions i, en el cas que hi hagi aportacions d'altres entitats públiques o privades, cal presentar un resum final del projecte subvencionat on figuri el seu cost i totes les subvencions o ajudes que s'han rebut per a desenvolupar-lo, detallant la procedència i quantitat.

Les factures o altres documents de valor probatori hauran de reunir els requisits següents:

' Hi haurà de constar, com a mínim, la identificació del proveïdor i del destinatari, el número de factura, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió.

' Si, per tractar-se de factures d'altres països, no es pogués disposar del document original, s'aportarà una fotocòpia compulsada per algun organisme públic, degudament reconegut.

' Les factures i rebuts han de dur la data de la temporada per la que s'ha sol·licitat la subvenció.

' Han de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte de subvenció i que figura al projecte inicial.

11. Obligacions de les entitats beneficiàries.

Les persones beneficiàries hauran de complir les condicions establertes en la Llei 38/2003, general de subvencions, així com en l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, les establertes en aquestes bases reguladores i en la convocatòria corresponent. En tot cas, hauran de complir les obligacions següents:

a) Realitzar l'activitat per a la qual s'atorga l'ajut en els termes i terminis indicats en la convocatòria i en l'acord d'atorgament.

b) Aportar informació gràfica o material audiovisual per tal que l'Ajuntament pugui fer difusió del projecte, a l'igual que el permís per publicar les fotografies i el nom de la persona autora.

c) Notificar per escrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases o convocatòria mitjançant la presentació d'un informe per escrit, tan bon punt es produeixi, amb justificació de les causes que l'originen.

d) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l'entitat sol·licitant, com un canvi en els mitjans humans, un canvi d'adreça o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment del projecte.

e) Incloure en tota informació i publicitat que es faci del projecte o activitat subvencionada, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, el logotip de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, l'entitat beneficiària caldrà que faci constar en tot el material editat que aquest ha estat subvencionat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

f) Comunicar per escrit a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. Aquesta comunicació s'ha de fer tan aviat com es conegui.

g) A retornar els diners de la subvenció concedida si l'activitat o projecte no s'ha portat a terme o s'ha desenvolupat parcialment.

h) Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació. En aquest sentit, s'entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d'un mes a partir de la recepció de l'acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiaria hagi manifestat expressament la seva disconformitat.

i) Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de subvenció.

j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents d'aquest Ajuntament, aportant tota la informació que els sigui requerida.

k) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.

l) Disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que en execució de l'activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, d'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor i segons estableix l'article 8.4 de la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat. Aquesta condició la certificarà la pròpia entitat en la sol·licitud de subvenció.

m) Complir les obligacions previstes en la llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, respecte a la publicitat activa.

n) En el cas que la subvenció sol·licitada sigui superior a 10.000 EUR, comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d'acord amb el que estableix l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

12. Incompliment de les obligacions dels beneficiaris de les subvencions.

12.1. L'incompliment de qualsevol de les obligacions del beneficiari establertes en aquestes bases i en la normativa d'aplicació, donarà dret a l'Ajuntament a la revocació de la subvenció concedida, prèvia audiència del beneficiari, sense dret a que aquest rebi indemnització, i sens perjudici del dret a incoar els procediments sancionadors i de rescabalament dels danys i perjudicis que siguin oportuns.

12.2. Això no obstant, en el cas que es produïssin modificacions no substancials de l'activitat o programa subvencionats, de forma justificada, l'Ajuntament podrà modificar l'import de la subvenció concedida de forma motivada i mitjançant la corresponent resolució per part de l'òrgan que la va concedir.

13. Compatibilitat amb altres subvencions.

Les subvencions a què es refereixen aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi. Si se supera aquest cost, s'exigirà la devolució de l'excés en la part proporcional.

Vilanova i la Geltrú, 6 de juny de 2017 El secretari general, Marcel·lí Pons Duat

Deporte
Cultura
Escuelas
Alquiler de vivienda
Transporte
Familia
Tercera edad
Cooperación al desarrollo
Comercio
Fiestas Populares
Comercio y marketing
Educación
Deportistas y técnicos
Proyectos de cooperación
Salud
Bibliotecas
Transporte y vehículos
Medio Ambiente
Deporte
Cultura e idiomas
Ampas
Desarrollo económico
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Juventud
Cooperación internacional
Libros de texto
Fomento de la participación ciudadana
Turismo
Innovación
Catalán
Participación ciudadana
Clubes y entidades deportivas
Lectura
Actividades de ocio y tiempo libre
Artesanía
Turismo y agencias de viajes
Actividades deportivas
Gastronomía
Actividad artesanal