Aprovació inicial de les bases específiques de subvencions per a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2017- 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

ANUNCI

166/2017.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del passat 13/03/2017 ha aprovat les bases específiques de subvenció per a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2017-2018, que es transcriuen a continuació:

BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ PER A LA SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I MATERIAL DIDÀCTIC PER AL CURS 2017-2018.

1.- JUSTIFICACIÓ.

Les etapes educatives obligatòries d'infantil i primària constitueixen un dels eixos centrals del sistema educatiu i, per tant, del dret a l'educació i de l'estat social i de dret reconegut en l'ordenament jurídic vigent.

Aquestes etapes educatives no gaudeixen, però, de la completa gratuïtat de tots els elements necessaris per garantir la correcta escolarització dels infants i joves. Aquest es el cas, per exemple, dels llibres de text i altres materials escolars, que han de ser sufragats per les famílies, amb o sense eventuals ajuts voluntaris procedents d'institucions publiques o privades.

Davant d'aquesta situació, el mon escolar, tant les escoles com les AMPA, han cercat alternatives diverses a aquesta mancança en l'escolaritat obligatòria, un estalvi econòmic per a les famílies i una contribució a la sostenibilitat mediambiental.

Es per tot això, que l'Ajuntament de SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS i vol contribuir a estimular la socialització, la reutilització de llibres escolars i material didàctic en els centres públics, per tal de reduir el cost d'escolarització que han d'assumir les famílies en les etapes educatives bàsiques i a minimitzar l'impacte ambiental que comporta la producció editorial en format paper.

2.- OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ.

2.1. Es veu la conveniència d'establir, amb càrrec al pressupost municipal ordinari de 2017, un programa de subvencions per al foment de la socialització dels llibres de text i material didàctic que s'utilitzaran durant el curs 2017- 2018. Les subvencions s'adrecen a les comunitats escolars dels centres d'ensenyament primari de Santa Margarida i els Monjos, sostinguts amb fons públics per a la segona etapa d'Educació Infantil (P3 a P5) i per a l'ensenyament Primària (1r a 6e).

2.2. Als mers efectes d'aquestes bases, s'utilitzarà l'expressió 'projectes de socialització' fent referència tant a projectes de 'socialització', 'ús cooperatiu', i 'reutilització' de llibres llibre de text com del material didàctic que empren els alumnes de forma col·lectiva i els d'educació especial de forma adaptada.

2.3 Finalitats de la subvenció:

Minorar l'aportació econòmica de la famílies en les despeses escolars.

Fomentar el valor de la reutilització i la cultura del reciclatge dels llibres de text i material didàctic a l'àmbit escolar.

Educar en els valors de la solidaritat i de la responsabilitat vers tenir cura dels llibres de text i materials escolars per part dels alumnes i de les famílies.

Generar per part dels centres un fons de llibres de text i material didàctic que es passarà d'un curs escolar a l'altre.

3.- BENEFICIARIS.

Poden sol·licitar subvenció per al programa les entitats següents:

a) Les escoles públiques d'educació primària, ubicades a Santa Margarida i els Monjos, representades pel respectiu Consell Escolar de Centre quina presidència recau en la direcció docent.

b) Les associacions de pares/mares/familiars/tutors, que gestionin projectes de socialització en algun centre docent de Santa Margarida i els Monjos.

4.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS.

4.1. Amb la sol·licitud i la documentació requerida per la normativa general de subvencions, també serà necessari aportar el Projecte de socialització del centre escolar amb el corresponent pressupost anual on es detalli l'import sol·licitat com a subvenció a l'Ajuntament.

4.2. També es presentarà, per facilitar la baremació, un annex on es detallarà tot allò especificat en l'article 5 d'aquestes bases i s'enumeraran els grups- classe que participen del Projecte durant el curs 2017-18.

4.3 Es detallarà l'aportació de les famílies al Projecte de socialització.

4.4 Els requisits exigibles dels projectes de socialització per poder optar a la present subvenció, seran:

a. Hi ha una planificació de mecanismes de compra, conservació, seguiment, reutilització i ús col·lectiu dels llibres i material per part del grup-classe, que abasta més enllà d'un curs escolar.

b. Es cerca un estalvi econòmic generalista per a totes les famílies, bé sigui arribant a la gratuïtat total, o bé establint un sistema de quotes més assequible que la compra anual i, en aquest cas, incorporant mesures amb la intenció que cap alumne es quedi sense llibres per causa socioeconòmica.

c. Estan aprovats pel plenari o per la comissió permanent del Consell Escolar de Centre.

4.5 La sol·licitud i la justificació de la subvenció amb tota la documentació annexa seran lliurades també en format electrònic llegible per l'administració municipal, sense validesa probatòria.

4.6 Cada comunitat escolar és autònoma per definir les condicions del propi projecte de socialització.

5.- DESPESA SUBVENCIONABLE.

A continuació relacionem les prioritats en l'adquisició dels llibres i/o material didàctic que el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos valora que compleixen la finalitat del 'Programa de reutilització de libres i material de text.'

Tot el material didàctic ha de ser reutilitzable i no fungible.

PRIORITATS EN L'ADQUISICIÓ.

Aquells que facilitin el desenvolupament de les competències de les àrees o matèries troncals dels cicles:

2N. CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EDUCACIÓ PRIMÀRIA Àrea de descoberta d'un mateix Llengua catalana i castellana Àrea de descoberta de l'entorn Matemàtiques Àrea de comunicació i llenguatge Ciències naturals i socials

Llengua estrangera

Bloc. 1 Prioritats en l'adquisició de llibres de text:

a. Llibres reutilitzats i que formen part del programa (reposició).

b. Llibres amb data de caducitat.

c. Llibres que s'afegiran al programa de reutilització.

Bloc. 2 Prioritats en l'adquisició del material didàctic:

a. Material didàctic imprès: llibres de text, quaderns de coneixements (temàtics, de la vida quotidiana...), contes populars i tradicionals.

b. Material didàctic divers.

És el que fa servir el mestre per a portar a terme la tasca docent, requereix d'una preparació i elaboració prèvies de la situació d'aprenentatge, per part del mestre.

La majoria d'aquests materials, ja existents en el mercat, inclouen una guia explicativa d'instruccions per fer-ne un bon ús amb suggeriments d'activitats.

c. Material didàctic de suport gràfic i digital.

Materials amb imatges il·lustratives que ajuden a complementar l'explicació oral del mestre, criden l'atenció de l'alumnat i poden fer-se servir en diferents situacions.

El material didàctic 1 .

Els materials didàctics són molt nombrosos i variats. En aquest requadre s'assenyalen una relació generalista de materials didàctics, tant per a l'educació infantil, com per a l'educació primària, inclosos en el programa i que poden ser un element auxiliar al llibre de text. L'elecció d'un material o d'un altre no relacionat en el següent requadre, dependrà dels objectius a assolir, del tipus de situació a establir a l'aula classe i de les necessitats pedagògiques de l'alumnat.

DESENVOLUPAMENT MADURATIU (percepció i orientació espacial, psicomotricitat fina) Formes per encertar Boles de plàstic Objectes per encertar i cosir Cargols Panells per a desplaçar i acoblar Formes geomètriques Puzles Mosaics Jocs de construcció RAONAMENT MATEMÀTIC Sèries de seqüències lògiques Sèries de seqüències temporals Sèries de seqüències cronològiques Material per a treballar el temps Material per a treballar l'orientació espacial Material d'associació i de classificació Seriacions Ritmes Material de manipulació de formes, colors i raonament lògic Dominó de lletres i números JOC SIMBÒLIC I RELACIÓ INTERPERSONAL Jocs de taula Figures amb diversitat de gènere, cultura i rols Figures d'animals, personatges de contes Estris i objectes de la llar Contes temàtics

LLENGUATGE ORAL I LEPTÓ-ESCRIPTURA Contes i llibrets Material de leptó-escriptura Material de logopèdia Material de vocabulari Làmines Jocs de llenguatge Guinyols i marionetes Lletres Diccionaris CIÈNCIES Làmines de naturals Mapes i murals per a l'aula Jocs de socials Material d'experimentació

6.- S'ENTENDRÀ COM A NO SUBVENCIONABLE.

No serà subvencionable la despesa realitzada en:

- Els llibres i revistes específicament per al professorat o, amb criteri general, que no siguin de treball o lectura dels alumnes.

1 Es descarta l'adquisició de mobiliari de racons, material de psicomotricitat i enciclopèdies.

- El material escolar d'ús individual: bolígrafs, regles, pinzells, tisores, compassos, estoigs, calculadores, i material similar.

- Material d'oficina del professorat o genèric del centre escolar.

- Agendes, llibres i llibretes de propietat individual.

- Carteres i motxilles, uniformes i material esportiu.

- Paper i tinta per a fotocòpies i impressions.

- Compra o rènting de qualsevol tipus de maquinària i material inventariable.

- Qualsevol element susceptible de ser utilitzat com a premi de certàmens escolars.

- Despeses associades al funcionament de la biblioteca d'aula o de centre, amb l'excepció dels llibres.

- Quotes associatives i pagaments per serveis que no tinguin relació amb el projecte de socialització.

- La contractació de qualsevol tipus de recurs didàctic o d'espectacle, dins o fora del centre, incloent-hi transports, allotjaments, estades, i entrades.

7.- Criteris de valoració de les sol·licituds.

Donada la diversitat de sistemes que utilitzen els centres públics i les AMPA del municipi per afavorir la socialització, la substitució o l'adquisició de llibres escolars necessaris per a l'ensenyament en aquestes etapes educatives bàsiques, l'Ajuntament considera que la subvenció s'ha de valorar en funció de diversos elements que recullin aquesta diversitat.

Bloc 1. Llibres.

Llibre de text: 8 EUR. Llibre de lectura: 5 EUR.

Bloc 2. Material didàctic.

Material didàctic, fins un 50% de la factura.

Bloc 3. Foment sociabilització.

Famílies adherides al projecte escolar 100% = 500 EUR, es farà una regla de tres per determinar la quantitat segons el percentatge de cada centre escolar.

La suma total de les subvenció segons bloc 1 més bloc 2 més bloc3 no podrà superar els 2500 EUR per línia escolar.

8.- Finançament de la convocatòria.

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria anirà a càrrec de l'aplicació pressupostaria 326 48001 Socialització de llibres de text a les escoles publiques, amb una previsió inicial de 10.000 EUR.

L'import màxim a rebre per tots el conceptes no podrà superar els 2500 EUR per línia dels centres escolars.

9.- Publicitat de a convocatòria.

L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquesta convocatòria seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostària, el beneficiari/ària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció a la Base Nacional de Subvencions.

10.- Resolució de la convocatòria.

D'acord amb l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el procediment de concessió serà l'ordinari, es adir, en regim de concurrència competitiva segons els criteris de valoració del punt 9 de les presents bases.

Per tal de valorar les sol·licituds per accedir a les beques es constituirà una comissió Avaluadora que comptarà amb la composició següent:

- El regidor/a d'Educació de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que presideix la comissió, o la persona en qui delegui.

- 1 tècnic d'Acció Cívica de l'Ajuntament.

- 1 tècnic/a de Benestar social.

La Comissió Avaluadora comprovats els requisits i valorades les sol·licituds, es farà la proposta d'atorgament de subvencions a la Junta de Govern Local que adoptarà la corresponent resolució.

Un cop emesa la resolució per part de l'Ajuntament, es donarà trasllat del resultat a tots els centres escolars i les AMPA sol·licitants.

El termini per resoldre i notificar la resolució d'atorgament no podrà excedir de 6 mesos comptats des de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

La resolució estarà degudament motivada de conformitat amb el que disposen les presents bases, quedant acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.

A la resolució es farà constar, a mes dels centres escolars o AMPA sol·licitants als que se'ls concedeix la subvenció, la desestimació de la resta de sol·licituds de manera expressa, si fos el cas.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, a comptar des de la notificació de la mateixa. Transcorregut aquest termini sense haver-ne interposat cap recurs, la resolució serà ferma a tots els efectes.

En cas de presentar-se algun recurs, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos resoldrà en el termini d'un mes.

El pagament de les subvencions el farà l'Ajuntament, tan bon punt hagi resolt el seu atorgament i s'hagin resolt les possibles reclamacions, mitjançant transferència bancaria de l'import total atorgat al compte bancari que es determini en la sol·licitud.

11.- Terminis i procediment de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud, i la documentació que l'ha d'acompanyar, es podran presentar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

En cas que una sol·licitud es presenti sense algun dels documents que l'ha d'acompanyar, l'Ajuntament concedirà un termini improrrogable de 10 dies al sol·licitant per tal que la completi. Passat aquest termini, la sol·licitud esmentada s'entendrà desistida.

Els sol·licitants hauran de presentar la documentació que es relaciona a continuació, en el registre d'entrada de l'Ajuntament via seu electrònica, o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques:

' Una sol·licitud de subvenció de socialització o adquisició de llibres escolars per a l'exercici 2017, curs 2017-2018.

' Un certificat del secretari/a del centre escolar o de l'AMPA relativa als materials socialitzats, substituïts o adquirits.

' Els documents acreditatius que preveu la base 5 respecte a la relació del material escolar pel qual es demana subvenció per al curs 2017-2018 i el projecte o reglament de socialització de l'escola, aprovat pel Consell escolar segons base 4.

' Una declaració responsable i justificació econòmica prèvia de la subvenció.

' Factures originals, o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits assenyalats al Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova les obligacions de facturació i al Reial Decret 1619/2013, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Aquestes factures seran retornades al sol·licitant un cop verificades i segellades per l'Ajuntament.

' Certificat acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT en endavant), i de les obligacions amb la Seguretat Social.

' Certificat acreditatiu de no ser deutor de la hisenda municipal.

D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, els sol·licitants podran substituir la presentació dels tres certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'AEAT, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda municipal, donant el consentiment per tal que l'ajuntament faci les comprovacions oportunes respecte les obligacions tributàries i de la seguretat social. No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

' Identificació del compte d'estalvi on es demani fer l'ingrés de la subvenció.

La informació sobre aquesta convocatòria i els models de sol·licitud es poden trobar a:

' A la pàgina web de l'Ajuntament: http://wwwww.santamargaridaielsmonjos.cat.

12.- Pagament de les subvencions atorgades.

El pagament de les subvencions els farà l'Ajuntament, tan bon punt hagi resolt el seu atorgament i s'hagin resolt els recursos interposats, si fos el cas, mitjançant transferència bancaria de l'import total atorgat al compte bancari que es determini en la sol·licitud.

13.- Justificació prèvia de l'import de la subvenció per part dels sol·licitants.

De conformitat amb el que es disposa a l'apartat 7 de l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la concessió de les subvencions en aquestes bases no requeriran altra justificació en tant que es demana el lliurament dels documents justificatius de la despesa en la sol·licitud i s'entén que la justificació es compleix amb la sol·licitud.

14.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

Les Ampes i els centres beneficiaris de les dotacions d'aquesta convocatòria, així com el seu alumnat, podran participar en les convocatòries de subvencions que, amb la mateixa finalitat, convoquin altres administracions públiques o ens públics o privats, sempre que l'import de les subvencions concurrents no superi el cost de l'activitat subvencionada.

Si aquest fos el cas, les escoles o AMPA beneficiaries hauran de retornar a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos la diferencia.

15.- Obligacions dels beneficiaris.

Els centres escolars o AMPA que resultin beneficiaries de les presents subvencions, estaran subjectes a les obligacions següents:

a.- Adquisició/producció i vigència del material escolar: Els centres educatius o les AMPA podran adquirir els materials escolars objecte d'aquesta convocatòria en els proveïdors que lliurement hagin triat, o produir-lo per mitjans propis. El centre o l'AMPA assumeixen la responsabilitat de controlar el bon us d'aquest material escolar.

b.- Els materials escolars objecte d'aquesta convocatòria destinats específicament a socialització, adquirits/produïts amb càrrec als fons públics, seran propietat del centre educatiu o de l'AMPA corresponent.

L'alumnat restarà obligat a fer-ne un bon us i a conservar-los i a retornar-los al mateix centre o AMPA en finalitzar el curs, perquè siguin revisats per determinar-ne el grau de conservació i la reutilització en cursos següents.

c.- Els llibres de text socialitzats tindran una vigència d'utilització mínima de quatre cursos escolars.

d.- Conservació i reposició dels llibres de text material didàctic socialitzats: en el supòsit que s'incompleixi l'obligació de conservació durant un mínim de quatre cursos escolars, l'òrgan competent adoptarà les mesures oportunes per exigir la restitució dels llibres de text socialitzats deteriorats o extraviats sense causa que ho justifiqui. En cas contrari, suposés la renuncia de l'alumne/a participar en el programa per al curs següent, i s'exigirà el reintegrament del cost d'aquest material als pares, mares o tutors/es legals.

e.- Acreditar davant l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, el compliment dels requisits i condicions de la convocatòria.

f.- Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per verificar, en el seu cas, el compliment i l'efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la subvenció.

g.- Comunicar a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos l'obtenció d'altres subvencions per al mateix curs escolar i finalitat procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat. La comunicació es farà mitjançant instancia presentada al Registre municipal acompanyada d'una fotocopia del document acreditatiu que indiqui l'import de l'ajut, el concepte i la data i l'ens que l'atorga.

h.- Posar en coneixement de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció.

i.- Procedir al reintegrament dels fons en els casos previstos en aquestes bases i en la legislació vigent.

16.- Altres disposicions.

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos es reserva el dret de revocar la seva decisió si, posteriorment a la concessió de les subvencions, es comprova que alguna documentació lliurada per un sol·licitant receptor no es correspon a la realitat. Si fos el cas, el beneficiari haurà de reintegrar qualsevol import percebut indegudament.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases de la mateixa.

L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos garanteix el tractament de les dades demanades als participants, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Per qualsevol aspecte no reglamentat en aquestes bases, aplicable en la totalitat dels seus preceptes, regiran les normes establertes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de subvencions, a les el Reglament General de Subvencions d'aquest Ajuntament i les bases d'execució del pressupost municipal de l'any aplicable.

De conformitat amb l'acord d'aprovació les presents bases se sotmeten a informació pública per un període de 20 dies, a partir del següent de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, determinant que en cas que no es presentin reclamacions o al·legacions a l'acord aquest s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La qual cosa es fa pública pera general coneixement.

Santa Margarida i els Monjos, 17 de març de 2017 L'alcaldessa, Imma Ferret Raventós

Escuelas
Libros de texto
Familia
Educación
Ampas
Infancia
Cultura
Material escolar
Medio Ambiente
Lectura
Juventud
Transporte
Deporte
Bibliotecas
Deporte
Bienestar social