Aprovació inicial de les bases generals i convocatòria del Premi Montserrat Roig al periodisme i comunicació social. - Boletín Oficial de Barcelona de 07-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 07/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI d? informació pública

La Comissió de Govern, en data 23 de novembre de 2017, ha aprovat la següent resolució:

APROVAR INICIALMENT les Bases Generals del Premi Montserrat Roig al periodisme i comunicació social.

SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA les esmentades Bases per un termini de 20 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb els articles 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; 30.2 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 52 de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,

TENIR PER APROVADES DEFINITIVAMENT aquestes bases generals sempre i quan no s? hagin presentat al·legacions durant el període d? informació pública,

APROVAR i CONVOCAR condicionat a l? aprovació definitiva de les esmentades Bases Generals, el Premi Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona 2017, així com les bases específiques d? aquest,

ESTABLIR un termini de presentació de sol·licituds a iniciar el dia següent al de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i fins el 31 de gener de 2018,

AUTORITZAR la despesa de 24.000 € amb càrrec a la partida 0201 - 48101 - 23034, del pressupost de 2018 condicionat a l? existència de crèdit adequat i suficient que per a cada exercici estableixen els pressupostos municipals.

PUBLICAR-LES al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d? Edictes de l? Ajuntament de Barcelona

DOCUMENT ANNEX

Bases reguladors generals per atorgar els premis Montserrat Roig al periodisme i a la comunicació social de Barcelona

Índex

Primera. Objecte i finalitats de la convocatòria

Segona. Règim jurídic

Tercera. Requisits dels participants

Quarta. Inscripció i documentació per presentar

Cinquena. Requisits de les obres

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Sisena. Propietat intel·lectual de les obres

Setena. Presentació de les obres

Vuitena. Nomenament, composició i actuació del jurat

Novena. Premis

Desena. Procediment d? atorgament dels premis

Onzena. Obligacions del beneficiari

Dotzena. Compatibilitat dels premis

Tretzena. Devolució de les obres no premiades

Catorzena. Acceptació de les condicions de la convocatòria

Quinzena. Bases específiques i convocatòria

Setzena. Resolució de conflictes

Primera. Objecte i finalitats de la convocatòria

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, impulsats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per fer-ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les convocatòries d? acord amb les categories i els criteris que s? hagin indicat.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d? incidència.

Segona. Règim jurídic

A aquests premis els són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre; el Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la mateixa; la Normativa general reguladora de subvencions (NSM) de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada per Acord del Plenari Municipal de 17 de desembre de 2010, i tot el que disposin en relació amb aquesta matèria les bases d'execució corresponents del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona.

D'acord amb el que disposa la base quinzena, unes bases específiques establiran les diferents categories per les quals es podrà convocar els premis, així com els requeriments tècnics i la documentació que cal presentar, així com els criteris de valoració que el jurat ha de tenir en compte per escollir els premiats.

El premi s'atorgarà en cadascuna de les seves categories amb una periodicitat anual.

Tercera. Requisits dels participants

Poden concórrer en aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l'Estat. La presentació es pot fer

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés d? autors i mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els participants han d? acreditar que d? acord amb els seus estatuts, si escau, en el cas de persones jurídiques, tenen objectius i finalitats coincidents amb els programes establerts i la finalitat dels premis convocats a les bases particulars.

Així mateix, els participants han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament, amb la resta de les administracions i amb la Seguretat Social.

Els participants atorguen el seu consentiment amb la inscripció als premis el tractament de les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la gestió dels premis.

Quarta. Inscripció i documentació per presentar

La inscripció als premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona és pública i gratuïta. Les persones participants s? hi han d'inscriure tal com s'indiqui a les bases especifiques, on s? establirà el procediment d? inscripció i la documentació necessària que cal presentar per formalitzar la inscripció.

S? atorga un termini per esmenar la manca d? aportació d? algun document exigible o per completar algun dels documents aportats de manera incompleta, tal com estableix la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre.

Cada autor o autora pot presentar candidatures il·limitades, indicant a quina categoria dels premis opta cada una, però cada autor o autora només pot ser guardonat o guardonada en una categoria.

Cinquena. Requisits de les obres

Els requisits de les obres presentades es definiran a través d'unes bases especifiques d'acord amb el que disposa la base quinzena.

Sisena. Propietat intel·lectual de les obres

Els autors o les autores participants assumeixen l'autoria de les seves obres i es comprometen a no presentar materials audiovisuals, fonogràfics, musicals i d'imatge sobre els quals no tinguin drets d'ús degudament acreditats. L? organització no es fa responsable de l? ús inadequat dels drets de la propietat intel·lectual dels autors i autores de les obres.

La propietat intel·lectual de les obres presentades és dels autors o autores. Amb la presentació de les obres autoritzen l? Ajuntament de Barcelona a fer reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, sempre que aquesta difusió sigui per motius promocionals i no tinguin un objectiu comercial. L? autorització ha d? anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.

Setena. Presentació de les obres

El lliurament d'obres, el format d'aquestes i la documentació requerida s'ha de fer en el termini previst en cada convocatòria en els punts que determinin les bases especifiques.

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Vuitena. Nomenament, composició i actuació del jurat

Les bases específiques detallaran la composició dels membres del jurat del premi, que estarà format per persones representants d? entitats del Consell Municipal de Benestar Social i per persones professionals de la comunicació, de l? àmbit universitari i col·legial amb relació amb aquest entorn. Actuarà, com a secretària o secretari del jurat, la secretària o secretari del Consell Municipal de Benestar Social.

És funció del jurat resoldre els guanyadors o guanyadores de cada modalitat i té la potestat d'elaborar qualsevol resolució en relació amb les obres que participen en les diferents categories.

L? actuació del jurat s? ha de dur a terme d'acord amb els criteris de valoració establerts a les bases especifiques. Els premis s? atorguen per majoria de vots, i a criteri del jurat, es poden declarar deserts o atorgar ex aequo.

Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió de deliberació, pot emetre el seu vot per escrit i trametre? l al secretari o secretària dels premis, o delegar el vot en un altre membre del jurat.

Així mateix, qualsevol membre del jurat, per iniciativa pròpia, pot proposar candidatures als premis, i la secretaria tècnica o el secreti tècnic ha de cursar la invitació per a la presentació del projecte dins el termini previst a les bases específiques.

En tot allò que no estigui previst en aquesta convocatòria el jurat ha d? ajustar la seva actuació al que disposa la normativa de règim local.

La condició de membre de jurat, com a persona física, és incompatible amb la presentació de cap obra als premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona.

Novena. Premis

A les bases especifiques es determinaran les categories dels premis.

Desena. Procediment d? atorgament dels premis

El procediment d'atorgament dels premis és el de concurrència competitiva, mitjançant la pertinent aprovació i publicació de la convocatòria, tal com preveu l'article 22 de la Llei general de subvencions, aprovada pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. Un cop feta pública la decisió del jurat, cal comprovar que les persones premiades compleixen tots els requisits establerts a la normativa.

Els premis s? abonaran a través de transferència bancària en el compte indicat per les persones premiades. L'import dels mateixos premis està subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent.

A efectes de cobrament dels premis, es pren com a referència els autors o autores dels treballs guanyadors, amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

Onzena. Obligacions del beneficiari

Els premis han de ser acceptats per les persones beneficiàries amb la finalitat de complir les condicions fixades en aquestes bases.

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Les persones premiades es comprometen a fer públic en els seus canals d? informació que han estat guardonades amb els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, d'acord amb la normativa d'imatge corporativa de l'Ajuntament de Barcelona.

S'estableix un termini màxim de 30 dies naturals, a partir de l? endemà de l'acte de lliurament dels premis, perquè totes les persones premiades lliurin a l? organització la documentació requerida a fi de poder cobrar els premis atorgats. En cas que no es rebi aquesta documentació en el termini establert, quedarà sense efecte el pagament de l'import del premi.

Dotzena. Compatibilitat dels premis

Els premis són compatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció concedida per altres administracions, ens públics o privats. També són compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

Tretzena. Devolució de les obres no premiades

Els treballs presentats que no resultin premiats seran destruïts després del lliurament del premi.

Catorzena. Acceptació de les condicions de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria suposa l? acceptació de la totalitat de les seves condicions per part de les persones participants.

Quinzena. Bases específiques i convocatòria

De manera complementària a aquestes bases generals s'aprovaran unes bases específiques que estableixin les diferents categories respecte de les quals s'atorgaran els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona i els requisits que s'estableixin per a cadascuna d'aquestes categories.

Anualment s? aprovarà la convocatòria dels premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona que, en tot cas, ha de contenir:

' La convocatòria de les categories en les quals s'articulen els premis.

' La dotació econòmica de cadascuna de les categories.

' Els terminis de presentació de candidatures i el lloc on cal presentar els treballs candidats.

' Les condicions tècniques requerides.

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al coneixement públic .

Setzena. Resolució de conflictes

Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà l? organització dels premis

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Bases específiques de participació dels premis Montserrat Roig al periodisme i a la comunicació social, 2017

Índex

Primera. Definició

Segona. Categories

Tercera. Requisits: participants i treballs

Quarta. Terminis i procediment de presentació

Cinquena. Condicions tècniques requerides

Sisena. Composició del jurat

Setena. Criteris de valoració

Primera. Definició

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona, convocats pel Consell Municipal de Benestar Social, tenen com a objectiu d? estimular, promoure i incentivar una millor informació i un més bon tractament dels temes socials en els mitjans de comunicació. Per fer-ho, els premis reconeixeran les millors obres presentades en cadascuna de les modalitats d? acord amb les categories i els criteris recollits en aquestes bases.

Els treballs han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa a temàtica, públic objectiu o marc d? incidència.

La inscripció al premi implica l? acceptació plena de les bases generals i de les especifiques d? aquesta convocatòria.

L? organització del Premi es reserva el dret de resoldre, com cregui més convenient, qualsevol situació no prevista en aquestes bases.

El premi es lliura als autors o autores dels treballs guanyadors amb independència de qui hagi presentat la candidatura.

El veredicte, que és inapel·lable, es farà públic el primer quadrimestre del 2018 durant un acte públic, la data i el lloc del qual s? anunciaran oportunament.

Segona. Categories

Els premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona consten de quatre categories:

1. periodisme social, 2. comunicació social, 3. promoció de la investigació periodística en l? àmbit del benestar social a

Barcelona i 4. premi especial del jurat.

1. Periodisme social

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Entenem per periodisme social aquell que, al marge de les agendes polítiques, incideix en els processos socials, incentiva el coneixement i impulsa solucions; també el que abasta temes com ara habitatge, educació, drets i justícia, gènere, medi ambient, consum o qualsevol altre de l? àmbit del benestar social.

Es consideren optants a aquesta modalitat els articles, sèries d? articles, reportatges, treballs de fotoperiodisme, programes de ràdio i televisió, i productes documentals o divulgatius.

Els treballs es poden haver presentat a premsa impresa o digital, publicacions periòdiques i regulars, ràdio o televisió, blogs o altres canals digitals en el terminis de la convocatòria.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

2. Comunicació social

Entenem per comunicació social aquella que, a banda del missatge i el format, es defineix com una eina d? apoderament per a la societat que permet als autors difondre missatges que impacten en els processos de sensibilització i, al mateix temps, que s? ofereix com una font d? informació i comunicació bidireccional entre emissors i receptors.

Es consideren optants a aquesta modalitat les propostes que hagin mostrat a través de mitjans de comunicació reptes d? interès social o realitats que afecten col·lectius de la ciutat.

Els treballs poden ser projectes de comunicació en qualsevol suport, publicats en els terminis de la convocatòria.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

3. Promoció de la investigació periodística en l? àmbit del benestar social a Barcelona

Es consideren optants a la modalitat les propostes documentades que puguin donar lloc a una investigació periodística en l? àmbit del benestar social per a qualsevol mitjà, promogudes de manera individual o col·lectiva.

A fi d? acreditar la viabilitat dels treballs cal presentar una descripció d? un full del projecte per desenvolupar i un projecte que inclogui: una sinopsi de la hipòtesi de la investigació, una justificació del seu interès en el benestar social, documentació suficient que n? avali el desenvolupament (calendari, recursos materials, econòmics...), i el currículum dels periodistes i les periodistes participants.

El projecte s? ha de dur a terme durant l? any 2018 i el primer trimestre del 2019, i s? ha d'entregar acabat com a màxim l? 11 de març de 2019. En el procés el treball s? ha de presentar cada quatre mesos a la comissió de seguiment constituïda pel jurat.

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

El resultat de la investigació es farà pública en els canals informatius propis de l? Ajuntament de Barcelona coincidint amb el lliurament del premi de l? any següent (primer quadrimestre del 2019). En cas que el resultat de la investigació es publiqui també en qualsevol altre mitjà, s? ha de fer constar que ha rebut aquest premi.

El jurat atorgarà un premi de 8.000 euros, amb tots els impostos inclosos. El premi està subjecte a les retencions i els impostos que estableix la normativa fiscal.

4. Premi especial del jurat

El jurat atorgarà un reconeixement especial a un projecte o trajectòria professional marcada per la sensibilitat, el rigor i el compromís amb el periodisme i la comunicació social. Aquest premi no tindrà dotació econòmica.

Tercera. Requisits: participants i treballs

Poden concórrer a aquest premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades amb nacionalitat espanyola o residents a l'Estat.

La presentació es pot fer tant a títol individual com a títol col·lectiu, amb el reconeixement exprés d? autors i mitjans de comunicació vinculats a les propostes.

Els treballs que es presentin a qualsevol de les modalitats, a excepció del projecte d? investigació, que té un termini específic, s? han d? haver publicat, emès o difós entre l? 1 de novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2017.

Els autors i les autores o mitjans de comunicació poden optar a més d'una modalitat del premi però només poden ser guardonats en una de les candidatures.

Quarta. Terminis i procediment de presentació

El 31 de gener de 2018 és la data límit per presentar totes les candidatures al premi, que es farà en dues fases:

S? ha d? emplenar el formulari electrònic de participació, disponible al web: www.barcelona.cat/premis-montserrat-roig amb les dades del treball, adjuntant una còpia de l? arxiu visual, sonor, periodístic o enllaç a pàgina web, a més de qualsevol altra documentació que es consideri adient. En el cas dels treballs que optin a la categoria de promoció de la investigació periodística s? ha de lliurar una sinopsi del projecte i documentació suficient que n? avali la viabilitat.

La butlleta d? inscripció generada des del formulari s? ha de lliurar a qualsevol de les seus del Registre General de l? Ajuntament de Barcelona en un sobre o una carpeta especificant el següent: Àrea de Drets Socials 'Premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona , indicant a quina categoria del premi s? opta.

La butlleta d? inscripció ha d? incloure l? autorització per a la reproducció o difusió dels treballs en el cas que siguin premiats, i el compromís de fer públic en els seus canals d? informació que han estat guardonats amb el premis Montserrat Roig al periodisme i la comunicació social de Barcelona. L? autorització ha d? anar signada pels autors o les autores i, si escau, per la direcció del mitjà de comunicació que hagi publicat o emès la peça.

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

Cinquena. Condicions tècniques requerides

Els treballs s? han d? incorporar al formulari electrònic d? inscripció en funció del seu format.

- Publicacions en paper: Arxiu en format PDF. També cal aportar una còpia de la publicació al Registre General, juntament amb la butlleta d? inscripció.

- Arxius sonors: Arxiu en format MP3

- Arxius audiovisuals: Arxiu en format MP4, AVI o WebM

- Internet / Plataformes digitals: URL, arxiu autoexecutable, o enllaç a format PDF

Sisena. Composició del jurat

El jurat del premi està compost per:

Presidenta:

-Sra. Laia Ortiz, tinenta d? alcaldia de Drets Socials de l? Ajuntament de Barcelona i presidenta del Consell Municipal de Benestar Social.

Membres vocals:

-Sra. Àgueda Bañón, directora de Comunicació de l? Ajuntament de Barcelona

-Sr. Òscar Velasco, cap de Comunicació de la Creu Roja a Barcelona

-Sra. Anna Roig, cap de l? Àrea de Comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona

-Sra. Sylviane Dahan, representant de la Federació Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona

-Sr. Oriol Illa, president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

-Sra. Maria Josep Recoder Sellarès, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona

-Sr. Josep Ma Carbonell i Abelló, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull

-Sra. Ruth Rodríguez Martínez, cap d? estudis de Periodisme, Universitat Pompeu Fabra.

-Sra. Neus Bonet Bagant, degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

-Sr. Sergi Vicente, director de Betevé i de ràdio Barcelona FM

Vocal de TV:

-Sr. Miquel Garcia Horcajo, cap de Documentals i Nous Formats de TV3. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.

Vocal d? internet:

Gerència de Drets Socials Departament de Serveis Jurídics

-Sr. José Sanclemente, president de la societat editora de eldiario.es

Vocal de premsa:

-Sra. Milagros Pérez Oliva, Periodista i professora de la Universitat Pompeu Fabra.

Vocal de ràdio:

-Sr. Siscu Baiges Planas, professor de la Facultat de Ciències de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i vicepresident de l'Associació Solidaritat i Comunicació (SICOM)

Actuarà com a secretari o secretària del jurat el secretari o la secretària del Consell Municipal de Benestar Social.

D? acord amb el que disposa la base vuitena de les bases generals, si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió de deliberació, pot emetre el seu vot per escrit i transmetre? l al secretari o secretària del premi o bé delegar el vot en un altre membre del jurat.

Setena. Criteris de valoració

Els criteris del jurat per atorgar el premi són els següents:

a) La qualitat periodística i narrativa dels treballs.

b) L? equilibri de recursos disponibles i el resultat final del treball, recursos

disponibles per a la seva realització.

c) L? esforç en la investigació pròpia amb pluralitat, i contrast de fons.

d) El tractament contextualitzat i la sensibilització social.

e) L? enfocament original.

f) L? ús d? una terminologia que reflecteixi la realitat incidint en el respecte a la dignitat de les persones.

Barcelona, 30 de novembre de 2017 La secretària delegada de la Gerència de Drets Socials, Núria Gilabert Busquets

Bienestar social
Radio
Comercio y marketing
Educación
Justicia
Vivienda
Medio Ambiente
Actividades de servicios sociales
Estudios