Aprovació inicial de les bases i convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a actuacions que fomentin el comerç urbà local desenvolupades durant l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

EDICTE

Referència: Bases específiques i convocatòria per a l'atorgament de subvencions adreçades a actuacions que fomentin el comerç urbà local desenvolupades durant l'any 2016.

Data aprovació inicial: 6 de setembre de 2016.

L'Ajuntament en Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 06 de setembre de 2016, va acordar aprovar les bases específiques i obrir la convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a actuacions que fomentin el comerç urbà local desenvolupades durant l'any 2016.

Les bases es sotmeten a informació pública per termini de de 15 dies hàbils a comptar del dia següent de la data de la publicació de l'Edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Les esmentades bases estaran exposades al tauler d'anuncis i a la web d'aquest Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils per tal que es puguin consultar i formular les al·legacions escaients.

Així mateix, per a qualsevol informació al respecte podeu dirigir-vos a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Servei de Comerç plaça de la Vila núm. 1, 2a planta del 08172 de Sant Cugat del Vallès, telèfon de contacte: 93 565 70 00.

Disposar que les bases específiques per l'atorgament de subvencions 2016 per a actuacions que fomentin el comerç urbà local desenvolupades durant l'any 2016 quedaran aprovades amb caràcter definitiu, sense necessitat d'adoptar-se nou acord, en el supòsit que durant el període d'exposició pública de l'expedient no s'hagués presentat cap suggeriment i reclamació, de conformitat amb el que disposa l'article 49 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Així mateix, s'obre la convocatòria de subvencions per actuacions que fomentin el comerç urbà local desenvolupades durant el 2016, amb un termini de presentació de sol·licituds de15 dies hàbils a partir de la seva aprovació i publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

I que per el general coneixement es fa públic mitjançant la inserció del present anunci als efectes oportuns, conforme determina l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local.

La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sant Cugat del Vallès, 7 de setembre de 2016 L'alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès

Comercio