Aprovació inicial de les bases particulars per a l'atorgament de subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques i a l'interior dels aparadors. - Boletín Oficial de Barcelona de 31-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 31/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Comissió de govern, en sessió de 24 de maig de 2018, ha aprovat la següent resolució:

APROVAR inicialment les bases particulars per a l? atorgament de subvencions de l? any 2018 per a la Campanya d? Enllumenat Nadalenc a les vies públiques i a l? interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona. ORDENAR la publicació de les esmentades Bases al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d? anuncis de l? Ajuntament, així com la inserció d? una referència d? aquest anunci en la Gaseta Municipal. SOTMETRE-LES a informació pública per un termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent al de l? esmentada publicació. OBRIR, simultàniament, el termini per a la presentació de sol·licituds fins el dia 30 de juny de 2018. APROVAR definitivament les bases, sempre i quan no s? hagin formulat al·legacions durant el període d? informació pública que facin necessària la seva modificació. AUTORITZAR la despesa per un import de 860.000 euros per a l? enllumenat nadalenc de les vies públiques i a l? interior dels aparadors del establiments comercials de la ciutat de Barcelona, amb càrrec al pressupost corresponent a l? any 2018.

Les Bases es poden examinar de dilluns a divendres de 9 a 14.30 hores per formular-hi les al·legacions que es considerin adequades al Departament de Serveis Jurídics de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (c/ Avinyó, 32 planta 1a).

BASES PARTICULARS PER ATORGAR SUBVENCIONS DE L? AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA CAMPANYA D? ENLLUMENAT NADALENC A LES VIES PÚBLIQUES I A L? INTERIOR DELS APARADORS DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS DE LA CIUTAT 2018

1. L? OBJECTE

L? objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles associacions de comerciants territorials que contracten la instal·lació, muntatge i desmuntatge dels conjunts ornamentals per a l? enllumenat nadalenc de les vies públiques i a l? interior dels aparadors dels establiments comercials de la ciutat de Barcelona l? any 2018.

Aquestes Bases corresponen a les subvencions que es tramiten a Gerència de Turisme, Comerç i Mercats, a l? empara de l? article 4.1 de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals (NGRS), aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió de data 17 de desembre de 2010, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP 4 de gener de 2011).

2. LA FINALITAT

El comerç és un dels sectors econòmics clau a Barcelona i representa el 12% del nostre PIB i un 15% de l? ocupació a la ciutat. Barcelona s? ha consolidat com una ciutat atractiva per al comerç i a través d? un model que busca l? equilibri entre tots els formats comercials. Aposta d? una manera clara pel comerç urbà de proximitat essent el teixit comercial un element clau en la vertebració urbana, en la cohesió social i territorial i en la competitivitat econòmica de la nostra ciutat.

Les Associacions Comercials representatives del sector i l? Ajuntament de Barcelona, col·laboren estretament per a la promoció del comerç urbà i de proximitat a través d? un conjunt d? iniciatives al voltant de les Festes de Nadal, amb la finalitat de crear l? ambient i promocionar les activitats culturals, lúdiques i comercials tradicionals d? aquesta època de l? any. L? enllumenat que guarneix els carrers i els aparadors dels establiments comercials de Barcelona contribueix a crear un ambient festiu i a la millorar la imatge dels carrers de la ciutat en aquestes dates.

La instal·lació, muntatge i desmuntatge de l? ornamentació nadalenca es fa, fonamentalment, per iniciativa de les associacions comercials, les quals, al seu càrrec, contracten, en el cas de l? enllumenat nadalenc a les vies públiques, amb un instal·lador el muntatge dels conjunts ornamentals.

En el cas de l? enllumenat a l? interior dels aparadors dels establiments, les associacions de comerciants podran promoure la decoració dels comerços de la zona o bé contractar suport professional per la decoració de l? enllumenat de l? interior dels aparadors.

Amb l? objectiu de donar suport a aquestes iniciatives del comerç de Barcelona, l? Ajuntament impulsa dues línies d? ajut a la campanya d? enllumenat nadalenc als carrers de la ciutat i a l? interior dels aparadors del establiments comercials.

3. EL RÈGIM JURÍDIC

Les subvencions a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors (tret que s? hagin concedit amb caràcter plurianual) i no es poden al·legar com a precedent.

L? atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d? interès general i tenen caràcter no devolutiu.

La gestió de les subvencions s? efectuarà d? acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Aquest procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, d? acord amb allò que disposa l? article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l? article 5.2.b) de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals.

Constitueix el règim jurídic aplicable a aquestes subvencions la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i normativa de desenvolupament, així com la Normativa general reguladora de les subvencions municipals (NGRS), aprovada pel Plenari del Consell Municipal de l? Ajuntament de Barcelona, en data 17 de desembre de 2010 (BOPB, 4 de gener de 2011).

4. TIPOLOGIA D? ACCIONS SUBVENCIONABLES

Modalitats: 1. Enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat

2. Enllumenat nadalenc a l? interior dels aparadors dels establiments comercials associats.

Per presentar projecte per sol·licitar la subvenció per enllumenar l? interior dels aparadors dels establiments comercials s? hauran de complir els següents requisits:

- Presentar projecte de modalitat 1 - Delimitar una àrea continua o carrer, i que participin almenys el 30% dels establiments a peu de

carrer de l? àrea delimitada. - El projecte d? ornamentació es basarà en la il·luminació dels aparadors, tot i que poden utilitzar altres

elements decoratius complementaris.

Cal presentar una sol·licitud per a cada modalitat

5. LES COMPATIBILITATS

Les entitats podran presentar sol·licitud de subvenció de la modalitat 1 (enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat), i també, complementàriament, podran promoure la decoració dels comerços de la zona, presentant un altre projecte per a la modalitat 2 (enllumenat nadalenc a l? interior dels aparadors dels establiments comercials associats).

NOMÈS es podrà presentar un projecte per a la modalitat 2 si es presenta projecte en la modalitat 1.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l? import d? aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l? activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

També seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

6. LES ASSOCIACIONS SOL·LICITANTS

Poden ser sol·licitants i/o beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les associacions de comerciants territorials que presentin projectes amb l? objecte i finalitat establerts en el punt 1 i 2 de les bases.

7. LES CONDICIONS, REQUISITS I CRITERIS OBJECTIUS

Podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les entitats que compleixin les condicions següents:

- Que el projecte es porti a terme a la ciutat de Barcelona. - Que sigui una entitat sense afany de lucre. - Que sigui una associació de comerciants territorial amb seu a la ciutat de Barcelona. D? altra banda, els requisits exigibles als beneficiaris i que s? hauran d? acreditar degudament, són els següents:

REQUISITS GENERALS - Estar degudament constituïda. - Tenir, d? acord amb els seus estatuts, objectius i finalitats coincidents amb l? objecte i finalitat d? aquestes

subvencions. - Tenir seu social a la ciutat de Barcelona. - Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l? Ajuntament de Barcelona, un cop

exhaurits els terminis. - Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l? Ajuntament i l? Agència Estatal

d? Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l? Ajuntament, si escau. - Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s? hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. - No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries

per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes

REQUISIT TÈCNIC: En el cas de la modalitat de la instal·lació dels conjunts ornamentals per a l? enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona l? any 2018, per tal de poder acceptar tècnicament els projectes presentats es requereix que el pressupost sigui d? una empresa instal·ladora homologada, d? acord amb el llistat d? instal·ladors facilitat per la Direcció de Serveis d? Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis d? Enllumenat de l? Ajuntament de Barcelona.

7.1. Modalitat enllumenat nadalenc a les vies públiques

CRITERIS OBJECTIUS: màxim 10 punts.

En el cas de la modalitat de la instal·lació dels conjunts ornamentals per a l? enllumenat nadalenc de les vies públiques de la ciutat de Barcelona l? any 2018

El pressupost de l? empresa homologada haurà d? incloure una descripció de l? ornamentació a instal·lar. Si en aquesta descripció hi figuren els següents conceptes obtindrà una puntuació màxima de 10 punts: - descripció dels elements ornamentals i quantitat (figures, arcs,..) 3 punts - trams de carrer/s a guarnir 3 punts - tipologia tecnològica de les llums 2 punts - imatges gràfiques (fotografies, renders...) del disseny dels elements a instal·lar 2 punts

Els projectes hauran d? assolir una puntuació mínima de 5 punts i, per tant, no podran rebre subvenció aquells que hagin obtingut una puntuació inferior.

7.2. Modalitat enllumenat nadalenc a l? interior dels aparadors dels establiments comercials

CRITERIS OBJECTIUS: màxim 10 punts.

El document 2 (descripció del projecte) haurà d? incloure una descripció del projecte d? enllumenat dels aparadors. Si en aquesta descripció hi figuren els següents conceptes obtindrà una puntuació màxima de 10 punts: - delimitació de la zona comercial on estiguin ubicats els aparadors 2 punts - descripció del disseny dels elements decoratius 2 punts - utilització de làmpades de baix consum energètic 2 punts - tipus d? ornamentacions o elements decoratius complementaris renovables * 2 punts - imatges gràfiques del disseny dels elements decoratius 2 punts

* (D? acord al Decret d? alcaldia de 24 d? abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d? abril)

Els projectes hauran d? assolir una puntuació mínima de 5 punts i, per tant, no podran rebre subvenció aquells que hagin obtingut una puntuació inferior.

8. LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Aquelles entitats que presentin projectes per ambdues modalitats, ho hauran de sol·licitar per separat, és a dir, dues sol·licituds diferenciades.

a) Documentació bàsica modalitat 1:

Doc. Bàsic 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud. Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es durant a terme. Pressupost de l? empresa instal·ladora homologada dels guarniments nadalencs indicant, en tot cas, NIF i dades socials de l? empresa (adreça, telèfons, correu electrònic, etc..) i nom de l? associació que fa l? encàrrec.

Doc. Bàsic 2 Pressupost 1

Aquest pressupost inclourà la descripció tècnica de l? ornamentació: tipus d? ornamentació (figures, arcs,...), tipologia tecnològica de llums (led,..) i imatges gràfiques del disseny, trams de carrer/s a guarnir i l? import desglossant l? IVA, d? acord amb el criteris establerts al punt 6.

Aquests tres documents són obligatoris, la no presentació serà motiu d? INADMISIÓ

a) Documentació bàsica modalitat 2:

Doc. Bàsic 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud. Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es durant a terme Doc. Bàsic 2

Aquests dos documents són obligatoris, la no presentació serà motiu d? INADMISIÓ

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s? han de formular mitjançant els documents normalitzats, que es podran descarregar de la pàgina web http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

La sol·licitud es presentarà preferiblement a través de la seu electrònica de l? Ajuntament http://www.bcn.cat/tramits , seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

En cas de presentació presencial, la sol' licitud es presentarà a qualsevol de les oficines del Registre General que es relacionen al final d? aquestes bases, adreçant-la a l? Oficina Central de Subvencions.

El documents 1 i 2 hauran d? anar degudament signats pel representant legal de la persona jurídica. En el cas del doc. 1 caldrà la signatura dels dos fulls. Serà motiu d? inadmissió la no presentació d? aquests documents.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s? acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i es complimentaran preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics.

El fet de presentar la sol·licitud implica l? acceptació de la realització de les comunicacions, previstes en aquesta convocatòria, per part de l? Administració, al correu electrònic que necessàriament ha d? indicar el sol·licitant.

b) Documentació a presentar només en cas de concessió (fotocòpia compulsada):

Aquests documents es presentaran amb posterioritat a la resolució provisional d? atorgament i només en el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional al beneficiari. - Estatuts de l? entitat (*) - Inscripció de l? entitat al registre corresponent (*) - NIF/CIF de l? entitat (*) - DNI/NIF de la persona signant de la sol' licitud i/o del representant de l? entitat (*) - Acreditació d? estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l? Agència Tributària i/o

amb la Seguretat Social.

(*) Aquests documents podran ser substituïts per la Declaració responsable (continguda al Document bàsic 1) conforme la documentació està vigent, només en el cas que la documentació en poder de l? Ajuntament de Barcelona i presentada en els darrers 5 anys no hagués sofert cap modificació i fos vigent.

9. LA QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 50% del cost del projecte especificat en la sol·licitud (doc.bàsic 1).

L? IVA no serà subvencionable en aquells casos que sigui susceptible de recuperació o compensació per part de l? entitat. En cas que la sol·licitud presentada sobrepassi l? import màxim establert, es considerarà com a import sol·licitat l? establert a les bases.

Quedarà a càrrec del peticionari l? aportació de la resta del cost, o bé directament o per cofinançament de tercers (ens públics o privats).

10. LES OBLIGACIONS DE L? ASSOCIACIÓ BENEFICIÀRIA

Una vegada atorgades les subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries perceptores de les subvencions les següents:

- La subvenció ha de ser acceptada pel beneficiari amb la finalitat de complir les condicions fixades per a la

seva aprovació. - L? atorgament de les subvencions s? ha d? ajustar al règim d? incompatibilitats vigent, tenint en compte les

vinculacions derivades del dret comunitari europeu. - Acceptar i complir la normativa aprovada per l? Ajuntament i en especial la Normativa Municipal en matèria

d? Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de Barcelona, aprovada pel Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 14 d? octubre de 2005 i publicada al BOPB en data 11 de novembre de 2005. - Acreditar, amb anterioritat a l? atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de les seves

obligacions tributàries amb l? Ajuntament, l? Agència Estatal d? Administració Tributària i la Seguretat Social. - Justificar l? aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts, així com la realització de l'activitat i el

compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció. - Comunicar a l? Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a

l? atorgament (reintegrant els fons rebuts en el cas de la suspensió de l? activitat) o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia. - Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l? Ajuntament. - Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per

garantir-ne les facultats d? inspecció i control. - Conservar els documents justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,

mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. - Declarar les subvencions rebudes de l? Ajuntament i d? altres administracions o ens públics o privats en els

darrers dotze mesos, amb anterioritat a la finalització del termini de justificació. - Fer constar a través d'algun mitjà de comunicació i en tots els elements publicitaris i/o de difusió en tots

els suports (físics, audiovisuals, xarxes socials, internet i altres) la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona en aquest projecte

Les associacions beneficiàries de subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions i la Llei General Pressupostària.

L? Ajuntament quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

El destí de les subvencions concedides no podrà alterar-se en cap cas pel beneficiari.

11. LA JUSTIFICACIÓ I EL CONTROL

L? Ajuntament podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el destí de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El beneficiari de la subvenció haurà de donar lliure accés a la comptabilitat de l? entitat (llibres i registres comptables).

El beneficiari de la subvenció haurà d? aportar la justificació de l? activitat subvencionada mitjançant un compte justificatiu d? acord amb el detall que figura a continuació, signat pel representant legal, en un termini de dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l? activitat subvencionada. En qualsevol cas, la data màxima de justificació serà el 28 de febrer de 2019.

Les entitats que hagin presentat sol·licituds per les dues modalitats hauran de presentar una justificació per a cadascuna de les subvencions atorgades.

Per tal de justificar que s? ha realitzat l? activitat que fonamenta la subvenció, el beneficiari haurà de presentar:

ýÿ Compte justificatiu simplificat per a subvencions d? import inferior a 60.000 euros. Aquest haurà de

contenir: o Memòria d? actuació, amb indicació de l? activitat realitzada i resultats obtinguts, detallant els trams de

carrers i dels aparadors finalment il·luminats (acompanyat de fotografies), data d? instal·lació i de retirada dels elements ornamentals, motivació de les desviacions produïdes respecte el pressupost, cas que es produeixin, entre d? altres consideracions.

o Memòria econòmica simplificada que inclogui:

- Relació classificada de despeses de la totalitat de l? activitat, amb identificació del proveïdor i el número de document, descripció de despesa, import i data d? emissió i, en el seu cas, la data de pagament. En les despeses que excedeixin la quantitat de 40.000 euros en el supòsit de cost per execució d? obra o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol' licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l? entrega del bé; llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixin en el mercat suficient nombre d? entitats que ho subministren o prestin o quan la despesa s? hagi realitzat amb anterioritat a la sol' licitud de la subvenció. L? elecció entre les ofertes presentades, que hauran d? aportar-se en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d? eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l? elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. - Les factures originals o els documents de valor probatori, equivalent en el tràfic jurídic mercantil o

amb eficàcia administrativa, justificatives dels fons rebuts en què es detallin els conceptes contractats d? acord a les accions subvencionades i, si escau, la documentació acreditativa del pagament. - Relació d? ingressos i altres subvencions que hagin finançat l? activitat subvencionada amb indicació

de l? import i la seva procedència. - Carta de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats.

ýÿ Compte justificatiu amb aportació d? informe d? auditoria per a subvencions d? import igual o superior a 60.000 euros. Aquest haurà de contenir:

o Memòria d? actuació, amb indicació de l? activitat realitzada i resultats obtinguts, detallant els trams de carrers i dels aparadors finalment il·luminats (acompanyat de fotografies), data d? instal·lació i de retirada dels elements ornamentals, motivació de les desviacions produïdes respecte el pressupost, cas que es produeixin, entre d? altres consideracions.

o Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que inclogui: - Relació classificada de despeses de la totalitat de l? activitat, amb identificació del proveïdor i el

número de document, descripció de despesa, import i data d? emissió i, en el seu cas, la data de pagament. En les despeses que excedeixin la quantitat de 40.000 euros en el supòsit de cost per execució d? obra o de 15.000 euros en el supòsit de subministrament de béns o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol' licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l? entrega del bé; llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixin en el mercat suficient nombre d? entitats que ho subministren o prestin o quan la despesa s? hagi realitzat amb anterioritat a la sol' licitud de la subvenció. L? elecció entre les ofertes presentades, que hauran d? aportar-se en la justificació, es realitzarà conforme a criteris d? eficiència i economia, havent-se de justificar expressament en una memòria l? elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

- Les factures originals o els documents de valor probatori, equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatives dels fons rebuts en què es detallin els conceptes contractats d? acord a les accions subvencionades i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.

- Relació d? ingressos i altres subvencions que hagin finançat l? activitat subvencionada amb indicació de l? import i la seva procedència. - Carta de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats.

o Informe d? auditoria

Les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals. Aquests documents s? invalidaran fent constar Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l? Ajuntament de Barcelona/ Gerència d? Empresa, Cultura i Innovació ; si l? entitat sol·licita la devolució d? aquests documents originals invalidats se substituiran per fotocòpies compulsades.

La no realització de l? activitat subvencionada en els termes previstos, la manca de justificació o la justificació incompleta o incorrecta de l? activitat subvencionada podrà comportar l? anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament dels fons rebuts en les condicions previstes.

12. L? ANUL·LACIÓ I EL REINTEGRAMENT

Sense perjudici de l? exigència de les responsabilitats que s? escaiguin, l? Ajuntament procedirà a l? anul·lació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada en els casos d? incompliment següents:

- De l? obligació de justificació. - De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida. - De les condicions imposades als beneficiaris amb motiu de la concessió de la subvenció. - De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents. - La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de

l? òrgan municipal tutor de la subvenció.

L? associació beneficiària podrà renunciar voluntàriament a la subvenció, reintegrant el seu import si ja l? hagués percebut, en les condicions que s? estableixen a la Normativa General Reguladora de Subvencions. Aquesta renúncia, ha de ser prèvia a l? inici de l? activitat subvencionada o el seu cobrament, altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes de conformitat amb l? article 12.3 de la NGRSM. Per fer efectiu l? import total o parcial de la subvenció a retornar, a la qual s? afegiran els interessos de demora corresponents, es podrà procedir per la via de constrenyiment quan no es retorni el reintegrament de manera voluntària.

13. ELS TERMINIS I LA FORMA

- Presentació de les sol·licituds: a partir del dia següent de la seva publicació al BOPB fins el dia 30 de juny de 2018. Les sol·licituds hauran d? incloure tots els documents relacionats en la base 8. Qualsevol sol·licitud presentada fora d? aquest termini no serà admesa a tràmit.

En cas que l? entitat vulgui presentar projectes en ambdues modalitats, s? haurà de presentar una sol·licitud per a cada modalitat.

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s? han de formular mitjançant els documents normalitzats , que estaran disponibles a la pàgina: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

La sol·licitud es presentarà preferiblement a través de la seu electrònica de l? Ajuntament http://www.bcn.cat/tramits, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

En cas de presentació presencial, la sol·licitud es presentarà a qualsevol de les oficines del Registre General que es relacionen al final d? aquestes bases, adreçant-la a l? Oficina Central de Subvencions.

14. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

- Admissió de sol·licitud: un cop presentats els documents, es comprovarà que s? ajusten als requisits respecte al sol·licitant i a la convocatòria.

Serà motiu d? inadmissió la no presentació dels documents requerits per a cada modalitat : -documents instància, descripció projecte i pressupost empresa instal·ladora homologada en modalitat 1 -documents instància i descripció projecte en la modalitat 2.

No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s? acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat. Els formularis es poden presentar tant en català com en castellà, i es complimentaran preferentment per mitjans informàtics o mecanogràfics.

- Valoració del projecte: un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d? acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió competent emeti l? informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de l? òrgan instructor.

L? òrgan instructor del procediment serà la Direcció de Serveis de Comerç de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats de l? Ajuntament de Barcelona.

- Resolució provisional: prèvia a la resolució d? atorgament i denegació definitiva, tindrà lloc una resolució d? atorgament provisional.

La Comissió que ha d? elaborar l? informe preceptiu d? atorgament provisional de les subvencions, estarà integrada per:

- Regidor de Turisme, Comerç i Mercats (que la presideix) - Gerent de Turisme, Comerç i Mercats - Gerent de l? Institut Municipal de Mercats de Barcelona - Directora de Serveis de Comerç - Tècnica de la Direcció de Serveis de Comerç - Lletrada de la Direcció de Serveis de Comerç - Secretari Delegat de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (actuarà com a Secretari de la

Comissió amb veu i sense vot)

La decisió de rebuig d? una sol·licitud o de no concedir una subvenció es basarà en alguna de les següents raons:

- Sol·licitud rebuda fora de termini - L? incompliment d? algun de les condicions i/o requisits descrits a les Bases. - La no presentació dels documents 1 i 2 en el moment de la sol·licitud - No arribar a la puntuació mínima (5 punts) establerta pels criteris de valoració

L? òrgan competent per a la inadmissió de sol' licituds i l? atorgament provisional de les subvencions és el Regidor de Turisme, Comerç i Mercats. El dia següent de la publicació de la resolució provisional al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona s? obrirà un termini de deu dies hàbils per presentar, si escau, la documentació acreditativa requerida en el mateix anunci, als punts de registre indicats al final d? aquest document.

En cas que l? import atorgat a les sol·licituds de subvenció aprovades provisionalment sigui inferior a l? import sol·licitat a la instància de sol·licitud, i sempre que això afecti l? execució del projecte, cal presentar la reformulació del projecte d? acord amb la disminució d? aquest import. De no presentar-se aquesta reformulació, es tindrà en compte l? import informat a la instància de sol·licitud a l? hora de valorar la justificació del projecte.

En el mateix termini s? obre un tràmit per presentar al·legacions. El fet que els sol·licitants interessats no presentin al·legacions en aquest termini, suposa que hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva. Aquest supòsit restarà condicionat, si escau, a la presentació de la documentació acreditativa que s? hagi indicat en la publicació de la resolució provisional.

Aquelles subvencions que estiguin proposades per a atorgar i als seus sol·licitants no se? ls ha requerit presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter definitiva sense necessitat de notificar-la, si així ho decideix l? òrgan instructor. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que els seus sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les.

- Resolució definitiva: Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades pels interessats, es procedirà a dictar la resolució definitiva. La competència per a l? estimació i desestimació d? al·legacions, així com per a l? atorgament i denegació definitiu, correspon al Regidor de Turisme, Comerç i Mercats, a proposta de l? òrgan instructor.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d? un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

La notificació de la resolució definitiva s? efectuarà mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Un cop se? n tingui constància es publicarà en el tauler d? edictes electrònic i a la web de l? Ajuntament de Barcelona.

Termini del procediment: El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d? aquest termini legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

- Pagament: La competència per a la disposició i l? obligació de les corresponents despeses correspondrà al Gerent de Turisme, Comerç i Mercats de l? Ajuntament de Barcelona, per a les subvencions atorgades, mitjançant la tramitació dels corresponents documents comptables.

El pagament s? efectuarà mitjançant transferència bancària al compte de la persona jurídica indicada pel sol·licitant i sota la seva responsabilitat. En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions, i en el transcurs de l? exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida o l? estat de previsió de despeses corresponents, es podrà incrementar l? import concedit a alguna de les sol·licituds i atendre? n d? altres que a causa de les disponibilitats pressupostàries haguessin quedat sense subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s? hagin presentat en el seu moment a la convocatòria i a partir dels criteris, requisits, procediments i altres extrems d? aquestes bases.

15. LA PUBLICITAT

L? Ajuntament de Barcelona publicarà les subvencions atorgades i denegades provisional i definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d? edictes electrònic.

A més, la relació de les subvencions concedides i denegades serà incorporada a la pàgina web de l? Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions com també en altres mitjans que es consideri oportú. Publicitat per part de l? entitat beneficiària: utilització preferentment de la llengua catalana en tot el material gràfic i audiovisual adreçat al públic (cartells, anuncis, comunicacions, etcètera) quan estiguin vinculats a l? objecte de la subvenció, de conformitat amb el que estableix l? article 16 del Reglament d? ús de la llengua catalana de l? Ajuntament de Barcelona. Podeu consultar la normativa gràfica a la web de l? Ajuntament www.bcn.cat.

16. EL CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantitat que es destina a la convocatòria regulada per aquestes bases serà de 860.000.-€ i anirà a càrrec de la partida pressupostària 0704 48901 43141 del Pressupost municipal vigent.

Les sol·licituds s? atendran per ordre temporal de presentació, mentre existeixi crèdit per a atendre-les.

17. PUNTS DE LLIURAMENT DE SOL·LICITUDS I REGISTRE

Adreça Horari

De dilluns a dissabte de 8.30 h. a 20.00 h. Agost: de dilluns a divendres de 8.30 h a 20.00 h. i dissabtes de 9.00 h. a 14.00 h.

Sant Miquel (Registre General) Pl. Sant Miquel, 3

Districte de Ciutat Vella c/ Ramalleres, 17

Districte de l? Eixample c/ Aragó, 328 de dilluns a divendres de 8.30 h. a 14.30 h. i dijous de 8.30 h. a 19.30 h.

Districte de Sants-Montjuïc c/ Creu Coberta, 104

Districte de Les Corts Pl. Comas, 18

Districte de Sarrià-Sant Gervasi c/ Anglí, 31 Del 24 de juny al 24 de setembre: de dilluns a divendres de 8.30 h. a 14.30 h. Districte de Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2 Districte d? Horta-Guinardó c/ Lepant, 387 Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1 Districte de Sant Andreu c/ Segre, 24-32

Districte de Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1

Subseus: Districte de Sants-Montjuïc Oficina de La Marina Districte de Nou Barris Oficina de Zona Nord

Pg. Zona Franca 185- 219 De dilluns a divendres de 8.30 h. a 14.00 h. c/ Costabona, 3-5 Tancat els mesos de juliol i agost

Barcelona, 28 de maig de 2018

M. Isabel Fernández Galera Secretària delegada

Comercio
Turismo y agencias de viajes
Turismo
Empresa
Asociacionismo comercial
Comercio y marketing
Actividad cultural
Fiestas Populares
Catalán
Energía
Cultura