Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre situacions especials. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 25/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

Amb data 7 de novembre de 2015 el Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària va aprovar les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els impostos municipals per atendre situacions especials.

En compliment de l'acord 2, es procedeix a publicar en el 'Butlletí Oficial de la Província' el text complert de les mateixes per a general coneixement, obrint-se un termini d'informació pública de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi produït cap reclamació s'entendran definitivament aprovades i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS EN ELS IMPOSTOS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte fixar els criteris i el procediment per a la concessió d'ajuts econòmics per el pagament dels impostos municipals a les persones que es trobin en situacions especials, ja sigui per les seves condicions socioeconòmiqes o perquè compleixen les condicions que es determinen en aquestes bases, que els impedeixen fer-se càrrec de la totalitat o una part de les seves obligacions tributàries.

L'atorgament dels ajuts econòmics regulats en aquestes bases, es regeixen pels principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

Aquestes bases són regulades per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, per les Bases d'execució del Pressupost municipal, i per la normativa establerta en la Llei de bases de règim local.

L'òrgan competent per concedir els ajuts econòmics és la Junta de Govern de l'Ajuntament.

2. Persones beneficiàries

Poden ser destinatàries dels ajuts econòmics les persones que compleixin les condicions que es defineixen en aquestes bases.

Les persones beneficiàries poden rebre més d'una subvenció de les que es preveuen en aquestes bases, perquè són compatibles.

3. Condicions generals

Es preveuen els següents ajuts econòmics:

A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques desfavorides o que ha de gaudir d'una especial protecció:

a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels nivells de renda fixats en les condicions específiques.

b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o monoparentals.

c) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin increment de quotes tributàries superiors als límits fixats en les condicions específiques.

d) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a aturats de llarga durada.

e) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues.

B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments d'especial rellevància social, o que millorin l'entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la creació d'ocupació:

a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que realitzen explotacions agràries 'agroecològiques', o a persones que tributen per terrenys destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, desenvolupades per ells mateixos.

b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal.

c) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin combustibles alternatius.

d) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a les persones que realitzin les obres detallades en les condicions específiques, què responen a:

a. Millora, rehabilitació, manteniment i conservació d'edificis i construccions. b. Foment de l'activitat econòmica al municipi. c. Foment de la instal·lació i millora de l'estalvi energètic i/o la utilització d'energies alternatives.

Per gaudir dels ajuts ni el sol·licitant ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre immoble excepte l'habitatge habitual. No s'incompleix aquest requisit si el conjunt dels membres de la unitat familiar posseeixen fins a dos places d'aparcament i/o un traster sempre que siguin d'ús directe i exclusiu de la mateixa unitat familiar.

En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència judicial.

4. Condicions específiques.

A) Ajuts destinats a persones o col·lectius en situacions socioeconòmiques desfavorides o que ha de gaudir d'una especial protecció:

A).a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones per sota dels nivells de renda fixats en les condicions específiques.

Es concedirà un ajut del 40% de la quota de l'impost a les persones que compleixin les següents condicions:

' Ser subjecte passiu de l'impost.

' Que els ingressos bruts de la unitat familiar no superin els imports anuals següents: Membres Unitat familiar Ingressos Unitat familiar 1-2 11.000,00 3-4 15.000,00 5 18.000,00 6 21.000,00 7 o més 24.000,00

' El subjecte passiu i els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir cap altre immoble excepte l'habitatge habitual objecte de la bonificació que inclou una plaça d'aparcament.

' Tots els membres de la unitat familiar hauran d'estar empadronats a Vilanova i la Geltrú.

' Que sigui l'habitatge habitual de la família.

A).b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a famílies nombroses o monoparentals.

Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l'impost a les persones que compleixin les següents condicions:

' Ocupar un habitatge en règim de lloguer, sempre que el propietari els repercuteixi la quota de l'impost.

' Tenir la condició de titular de família nombrosa o família monoparental.

' Que el valor cadastral de l'habitatge no superi el barem següent: Membres Ingressos Unitat familiar Valor Cadastral 1 a 3 3,5 IPREM 125.000,00 4 4 IPREM 160.000,00 5 4,5 IPREM 190.000,00 6 5 IPREM 220.000,00 7 5,5 IPREM 250.000,00 Més de 7 6 IPREM 285.000,00

IPREM: Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples, article 2 del RDLlei 3/2004, en còmput anual.

A).c) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin increment de quotes tributàries superiors als límits fixats.

Les persones, subjectes passius de l'impost, pels béns immobles en que resulti una diferència positiva entre la quota íntegra de l'exercici i la quota líquida de l'exercici anterior incrementada pels coeficients màxims especificats a continuació, gaudiran d'un ajut equivalent a la quantitat que representi aquesta diferència positiva.

Definicions als efectes de l'ajut regulat en aquestes bases:

a) Habitatge: l'identificat a la base de dades cadastral i al padró de l'Impost sobre Béns Immobles amb la clau 'V'.

b) Habitatge principal: l'ocupat per algun dels propietaris de l'immoble sempre que l'ocupant estigui empadronat a l'habitatge amb una antiguitat mínima d'un any a comptar des de la data de meritació de l'impost.

Si l'adquisició de l'habitatge s'ha realitzat dintre d'aquest període d'antiguitat mínima d'empadronament, el requisit es considerarà complert si l'empadronament a l'habitatge s'ha formalitzat dintre del mes següent a l'adquisició.

c) Habitatge buit: l'habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, i el fet que la propietat de l'habitatge sigui objecte d'un litigi judicial pendent de resolució (Article 3.d de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge).

d) Immobles propietat vertical: immobles (clau 'TODOS') que no hi figurin a la base de dades cadastral i al padró de l'Impost sobre Béns Immobles en règim de propietat horitzontal, i què comprenen un número d'elements diferenciables superior a un habitatge. En aquest cas només es considerarà 'Habitatge principal' el que compleixi les condicions especificades a la lletra a), considerant-se la resta com a 'Habitatge no principal'. A les superfícies que no tinguin la consideració d'habitatge se'ls aplicarà el coeficient màxim de 'Resta immobles'.

e) Resta immobles: els identificats a la base de dades cadastral i al padró de l'Impost sobre Béns Immobles amb una clau diferent de 'V'.

Coeficients màxims d'increment: Ús Tipus Immoble Coeficient màxim Habitatge Habitatge principal 2,00% Habitatge Habitatge no principal 10,00% Habitatge Habitatge buit 12,00% Diferent d'habitatge Resta immobles 7,00%

Aquest ajut és compatible amb les bonificacions regulades a l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, però en el cas que una bonificació conclogui en el període anterior, la quota sobre la que s'aplicarà, si s'escau, el coeficient màxim d'increment serà la quota íntegra de l'exercici anterior.

Quan en algun dels períodes impositius en els que s'apliqui aquest ajut tingui efectivitat un canvi en el valor cadastral dels immobles, resultant d'alteracions susceptibles d'inscripció cadastral, de canvi de classe d'immoble o d'un procediment simplificat de valoració col·lectiva, per al càlcul de l'ajut es seguiran les passes següents:

a) Es calcularà la quota teòrica de l'exercici 2006 (primer any d'aplicació dels valors cadastrals resultants de la ponència de valors de 2005) mitjançant l'aplicació del tipus impositiu d'aquest any a la base liquidable del 2006.

b) Es calcularan les quotes teòriques des de l'exercici 2007 fins a l'any anterior en que sigui d'aplicació el nou valor cadastral derivat de l'alteració cadastral mitjançant l'aplicació del tipus impositiu de cada exercici a la base liquidable que pertoqui en cada any, aplicant els topalls especificats en les diferents ordenances anuals.

c) La quota teòrica de l'any anterior en que sigui d'aplicació el nou valor cadastral derivat de l'alteració cadastral, calculada segons l'exposat en els apartats anteriors, serà la quota líquida de l'exercici anterior sobre la que s'aplicarà el coeficient màxim d'increment.

A).d) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per aturats de llarga durada.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l'impost a les persones, subjectes passius de l'impost, que siguin aturats de llarga durada (més d'un any d'antiguitat) amb ingressos familiars inferiors a 2 vegades IPREM. Només és concedirà una subvenció per subjecte passiu.

A).e) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a petites empreses de fins a 3 treballadors, en situació de pèrdues.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l'impost a les petites empreses, subjectes passius de l'impost, de fins a 3 treballadors, pels vehicles afectes al 100% a l'activitat econòmica, que al llarg dels tres trimestres naturals anteriors a la meritació de l'impost hagin presentat pèrdues.

B) Ajuts destinats a fomentar determinades activitats o comportaments d'especial rellevància social, o que millorin l'entorn urbà, el medi ambient, o fomentin la creació d'ocupació:

B).a) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que realitzen explotacions agràries 'agroecològiques', o a persones que tributen per terrenys destinats a explotacions agràries, degudament regularitzades, desenvolupades per ells mateixos.

Es concedirà un ajut del 75% de la quota de l'impost a les persones, subjectes passius de l'impost, per terrenys destinats a explotacions agràries sempre que el sigui el subjecte passiu del tribut i desenvolupi l'activitat degudament regularitzada al seu nom

Es concedirà un ajut del 35% de la quota de l'impost a les persones, subjectes passius de l'impost, pels terrenys que tinguin destinada més del 85% de la superfície a explotacions agràries 'agroecològiques', sempre que es justifiqui:

- Que la explotació està degudament regularitzada.

- Certificat expedit per un enginyer Agrònom acreditatiu de que la superfície destinada a l'explotació és superior al 85% de la superfície de la finca.

- Certificació d'inscripció al registre del Consell Català de la producció agrària ecològica (CCPAE) i/o certificació de productor ecològic.

- Si el titular de l'explotació no és el subjecte passiu de l'impost contracte de lloguer o parceria.

B).b) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l'impost a les persones, subjectes passius de l'impost, que cedeixen el seu habitatge en les condicions fixades per la normativa aplicable, a la borsa de lloguer social local o comarcal pel temps en que es mantingui la cessió.

B).c) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica als titulars de vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin combustibles alternatius.

Es concedirà un ajut del 25% de la quota de l'impost a les persones, subjectes passius de l'impost, pels vehicles elèctrics o amb sistema bimodal i els vehicles que utilitzin combustibles alternatius com gas natural comprimit, biogàs metà, metanol o hidrogen, que gaudeixen de la bonificació del 75% de la quota prevista al Número 3 de l'Article 4 de l'Ordenança Fiscal Número 4 reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

B).d) Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a les persones que realitzin les obres detallades.

Es concedirà un ajut del 100% de la quota de l'impost als subjectes passius de l'impost, per la realització de les obres següents:

a) Les obres de rehabilitació integral d'edificis en catàleg, d'acord amb el planejament vigent. No s'aplicarà l'ajut, encara que es tracti d'un edifici de catàleg, a les obres menors de rehabilitació que no afectin a la totalitat de l'immoble, ni en els casos en que la rehabilitació integral comporti l'increment del numero d'elements de l'edifici.

b) Les obres de reforma per deficiències estructurals en l'edifici (aluminosi, Termites). No s'aplicarà l'ajut si les deficiències estructurals o el mal estat del immoble es deuen a manca de manteniment del mateix.

c) Les obres derivades d'incendis, inundacions i altres desastres naturals, amb l'acord singular de la Junta de Govern Local.

d) Els canvis de rètols motivats per compliment de la llei de política lingüística sempre que el nou rètol reuneixi idèntiques característiques que el substituït.

e) Les obres de reparació, neteja i pintat de les façanes dels edificis.

f) Les obres que s'executin com a conseqüència d'afectacions de projectes d'urbanització o reparcel·lació.

g) La realització d'obres majors que s'executin a l'àmbit d'actuació del PERI del nucli antic, sempre que no s'incrementi el nombre d'elements dels edificis.

h) Les obres que es realitzin amb la finalitat d'eliminar barreres arquitectòniques.

i) La realització d'obres menors i les subjectes únicament a comunicació d'obra, en el cas que estiguin dins dels programes d'ajut 'arranjament habitatges gent gran' en conveni en la diputació de Barcelona i previ informe favorable emes pels serveis socials municipals, que tindran en compta el nivell de renda segons el barem de l'article 24.1 de l'Ordenança Fiscal General.

Es concedirà un ajut del 90% de la quota de l'impost als subjectes passius de l'impost, per la realització de les obres següents:

' Les obres derivades del resultat de la inspecció tècnica dels edificis de conformitat amb el Decret 187/2010 de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE). Per gaudir de l'ajut és necessari presentar informe tècnic acreditatiu.

' La realització d'obres menors i les subjectes a comunicació prèvia per l'adequació per la instal·lació de noves activitats econòmiques, o reformes de les existents en els àmbits del Pla de millora Urbana del nucli antic, així com en el projecte integral del nucli antic. Aquest ajut no s'aplicarà a establiments de restauració i de publica concurrència.

Es concedirà un ajut del 50% de la quota de l'impost als subjectes passius de l'impost, per la realització de les obres següents:

' Les construccions, instal·lacions o obres, ja siguin per obra nova o per rehabilitació, que obtinguin certificació energètica de categoria A o B, sempre que no vingui imposat per la normativa sectorial aplicable.

' Les obres de rehabilitació, manteniment i conservació dels edificis i habitatges amb més de 40 anys d'antiguitat, sempre que el pressupost total d'execució de l'obra a realitzar sigui superior al 50 per cent del valor cadastral de l'immoble i no s'incrementi el número d'elements de l'edifici. El límit del pressupost no s'aplicarà a les obres que es realitzin en les àrees de la ciutat declarades expressament de rehabilitació d'habitatges, d'acord amb la Resolució de la D.G. d'Arquitectura i Habitatge de 14 de maig de 1992 o normativa posterior que la substitueixi.

' Les obres en edificis i habitatges i noves edificacions que siguin destinades a la creació de places d'allotjament turístic, sempre i quan estiguin integrades dins de les zones de qualificació urbanística 1, 2, 3 i 4 que estiguin qualificades com a ús residencial.

' Que sol·licitin llicències o formalitzin comunicacions prèvies per obres que estiguin relacionades directament amb l'estalvi energètic i/o la utilització d'energies alternatives, atenent al tipus d'energia renovable, sempre que les mateixes no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.

' Que sol·licitin llicències per obres de nova construcció d'edificacions destinades a habitatges de protecció oficial o destinades al lloguer social perquè s'incorporin a la borsa de lloguer social de l'oficina local o comarcal d'habitatge.

No podran accedir als ajuts les construccions, instal·lacions i obres fora d'ordenació urbana o situades en zones no legalitzades, i les realitzades sense llicència municipal.

5. Sol·licituds

Els ajuts especificats a l'apartat 4 (Condicions específiques) s'hauran de sol·licitar per les persones interessades mitjançant el model normalitzat de sol·licitud que l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans, dintre de l'exercici pel que es demana l'ajut, adjuntant fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant.

S'exceptua de sol·licitud i es concedirà d'ofici, a partir de les dades de que disposi l'Ajuntament, l'ajut especificat a la lletra A).c) (Ajuts pel pagament de l'Impost sobre Béns Immobles a persones que tinguin increment de quotes tributàries superiors als límits fixats) de l'apartat 4 (Condicions específiques) d'aquestes Bases.

Cas d'ajuts que entre les condicions específiques facin referència a ingressos o nivell de renda del sol·licitant i altres membres de la unitat familiar, al moment de presentar la sol·licitud s'haurà de signar l'autorització expressa per obtenir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades de renda dels membres de la unitat familiar.

6. Pagament

El pagament dels ajuts atorgats es realitzarà de la manera següent:

1.- Si al moment de la concessió encara no s'ha generat el rebut o liquidació del tribut, o havent-se generat encara no s'ha realitzat al seu pagament, es procedirà a descomptar o compensar l'import de l'ajut de la quantitat que resulti liquidada.

2.- Si al moment de la concessió s'ha procedit al pagament del rebut o liquidació del tribut, es procedirà al pagament de la quantitat reconeguda com ajut mitjançant transferència al compta bancari que ha de facilitar el beneficiari.

7. Obligacions

Les persones beneficiàries de qualsevol dels ajuts recollits a les presents bases estan obligades a:

- Atendre els requeriments que pugui realitzar l'Ajuntament per a la comprovació de les dades que van servir per justificar la sol·licitud de l'ajut, incloses les dades econòmiques de la unitat familiar.

- Comunicar a l'Ajuntament les alteracions que suposin una modificació sobrevinguda de les circumstàncies que justifiquen la recepció de l'ajut.

- Comunicar expressament les aportacions que hagin rebut d'altres institucions i organismes pel mateix concepte que s'ha previst en aquestes bases, o que els hagin demanat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar en un termini de deu dies hàbils des de la sol·licitud o recepció d'altres ajuts o subvencions.

L'incompliment d'aquests requisits pot ser motiu de la pèrdua de la subvenció i si s'escau, del reintegrament de la bestreta.

8. Causes de revocació

Seran causes de revocació de l'ajut atorgat:

' La falsedat de la documentació presentada per la persona interessada o, si alguna declaració d'aquesta persona, és falsa.

' L'incompliment de les obligacions exposades al punt 7 anterior.

La resolució municipal que declari la revocació de l'ajut requerirà al beneficiari el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per l'ajut rebut. De no produir-se la devolució, es seguirà el procediment de constrenyiment per obtenir el cobrament.

9. Normes supletòries

Per tot allò que no s'hagi previst en aquestes normes, regeix el que disposa la normativa reguladora de les subvencions, les Bases d'execució del Pressupost municipal, i la resta de normativa aplicable en matèria del foment i promoció de les activitats socials i econòmiques.

Vilanova i la Geltrú, 9 de novembre de 2015 La presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Glòria García Prieto

Vivienda
Pago de Impuestos/Recibos
Explotaciones agrarias
Familia
Alquiler de vivienda
Coches eléctricos
Medio Ambiente
Energía
Realización de obras
Familia monoparental
Dependencia
Producción ecológica
Catalán
Eliminación de barreras arquitectónicas
Tercera edad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades económicas