Aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats sense ànim de lucre al 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 16-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 16/09/2016 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

ANUNCI sobre l'aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a les entitats sense ànim de lucre al 2016

Es fa públic que el Ple de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, en sessió de data 5 de setembre de 2016, va aprovar les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a entitats sense ànim de lucre. Així mateix s'acordà de publicar-les al Butlletí Oficial de la Província, a efectes d'informació pública, per termini de 20 dies, de conformitat a l'art. 124.2 del ROAS, entenent-se definitivament aprovades en cas de no presentar-se al·legacions. Tanmateix restarà publicades a la web municipal i a l'e-tauler de l'Ajuntament.

Es publica el text íntegre d'aquestes bases:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE AL 2016.

Article 1.- Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels criteris i el procediment per a la sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de subvencions, que atorgui l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per finançar el foment de projectes i/o activitats educatives, esportives i socioculturals, en els àmbits que es diran, a realitzar en el terme municipal de Castellbell i el Vilar durant l'any 2016, per part d'entitats sense ànim de lucre inscrites a la Base de dades municipal d'entitats.

En concret els àmbits a subvencionar seran els següents:

Promoció educativa, i sociocultural. Foment de l'Esport. Polítiques d'Igualtat.

Article 2.- Finalitat de les subvencions.

Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat l'impuls i la promoció del voluntariat en totes les seves vessants, la promoció de la participació, l'associacionisme, l'educació i activitat formativa, la cultura, l'esport, el suport a iniciatives de promoció i atenció a la dona, i a la diversitat funcional i afectiva.

Article 3.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període de l'exercici de 2016.

Article 4.- Requisits dels beneficiaris.

Tenen la consideració de beneficiaris:

- Les persones jurídiques que siguin entitats sense ànim de lucre, que es trobin inscrites a la Base de dades municipal d'entitats en el moment de la sol·licitud o que s'inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció, que compleixin els objectius, projectes i activitats proposats en el moment de la sol·licitud i/o que fomentin activitats d'utilitat pública o d'interès social o que promoguin una finalitat pública.

- Totes les entitats han d'assegurar-se que l'ajuntament disposa d'una còpia dels seus estatuts, acta fundacional i acta de la junta actual. En cas que l'ajuntament no disposi d'aquest material, l'entitat haurà d'adjuntar-ho a la sol·licitud corresponent.

- En cas que el domicili social de l'entitat no correspongui a Castellbell i el Vilar, caldrà que l'esmentada entitat acrediti que el projecte o l'activitat per a la qual es demana la subvenció sigui realitzada en aquest municipi.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats, en circumstàncies especials, a les quals fa referència l'article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, en endavant LGS.

Article 5.- Documentació a aportar.

Les entitats que es presentin a la convocatòria hauran de presentar les seves peticions, fent servir l'imprès normalitzat (annex 1), a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, en la que s'inclourà:

5.1. A la sol·licitud haurà de constar:

a) Nom de l'entitat i de la persona que la representa, domicili a efectes de notificacions i resta de dades que hi consten a l'imprès normalitzat. En el supòsit d'actuar en representació, aquesta s'haurà d'acreditar fefaentment.

b) Fets, motius i petició quantificada concreta de la subvenció que es tracti, fent referència a l'àmbit concret de la convocatòria al qual demana la subvenció.

c) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

d) Pressupost previst del projecte pel qual es demana subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

f) Acreditació i/o declaració responsable conforme es troba al corrent de les seves obligacions fiscals, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.

5.2. A més dels requisits anteriors, en el cas de les entitats que, en el moment de fer la sol·licitud, no estiguin inscrites a la Base de dades municipal d'entitats, la documentació que haurà d'acompanyar la sol·licitud, serà la següent:

a) Fotocòpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal.

b) Documentació que acrediti la inscripció al Registre General d'Entitats de la Generalitat de Catalunya.

c) Fotocòpia compulsada del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.

d) Memòria de l'objecte de l'entitat així com dels projectes i actes que s'han realitzat, el lloc de realització i la seva avaluació, així com les dades econòmiques de l'entitat dels tres exercicis anteriors i de l'actual.

Article 6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP, mitjançant la BDNS, i finalitzarà als 15 dies hàbils següents.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'Ajuntament, per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel representant legal de l'entitat, i al qual acompanyarà la documentació continguda a l'art. 6. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).

Article 7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant l'esmena de la mateixa, que s'haurà de portar a terme en un termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, amb la indicació que si no es porta a terme l'esmena s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

Article 8.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al BOP.

Article 9.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades i individualització de la corresponent subvenció, s'avaluarà de la següent forma:

a) Promoció educativa i sociocultural.

L'oferta de subvencions continguda dins d'aquest apartat es destina i valora en els següents termes:

1) Projectes* d'entitats derivats de l'organització d'activitats educatives i socioculturals que tinguin un interès públic. (5 punts per projecte, amb un màxim de 3 projectes).

2) Projectes culturals que fomentin la difusió i la promoció de la cultura i de les tradicions populars. (5 punts per projecte, amb un màxim de 3 projectes).

3) Programacions anuals relacionades amb activitats culturals i educatives, com música, cinema, teatre, foment de la lectura, dansa, arts plàstiques, literatura, intercanvis educatius amb altres centres o poblacions, o altres activitats amb un caràcter més específic. (1 punt per activitat programada, amb un màxim de 10).

4) Altres programacions d'activitats festives, de caire cultural, amb caràcter extraordinari o puntuals, i que es realitzin al nostre municipi. (1 punt per activitat amb un màxim de 3).

5) Potenciar entitats i projectes que ajudin a construir la cohesió en els barris, amb un grau de corresponsabilitat entre tots els operadors del territori. (2 punts).

6) Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat. (2 punts).

7) Promoció del coneixement en general, i l'adquisició de material i mobiliari per poder portar a terme les activitats interessades. (1 punt).

(*) Cada entitat pot presentar un màxim de tres projectes, i cada projecte pot contemplar un màxim de 10 activitats.

Altres criteris de valoració específica.

a.- Interès general de l'activitat per a la població i per a l'Ajuntament. (5 punts).

b.- Transcendència de l'activitat. Repercussió quantitativa i qualitativa, nombre d'agents i ciutadans implicats, fins a 10 punts (6 punts a partir de 50 beneficiaris, i 4 punts fins a 50 beneficiaris).

c.- Inexistència d'activitats anàlogues en el municipi, accessibles en condicions similars. (3 punts).

d.- Impossibilitat d'executar-se sense l'aportació de la subvenció de l'Ajuntament, per la manca d'obtenció de recursos. Es valorarà la situació comptable de l'entitat en el decurs de l'any anterior i, en el cas que es tracti d'una nova activitat, segons el pressupost que hagi presentat l'entitat en el moment de fer la sol·licitud. (2 punts).

e.- Consolidació de l'activitat en el temps. Història de la realització de l'activitat o perspectiva de consolidació, fins a 10 punts. (5 punts per activitats igual i superiors a 10 anys de realització; 3 punts per activitats de 3 a 9 anys de periodicitat, i 1 punt fins a 3 anys de periodicitat).

f.- Altres criteris específics de l'activitat. Criteris específics: Qualitat del projecte. Idoneïtat. Innovació. Demanda social. Difusió noves tecnologies i Implicació d'altres entitats o serveis municipals en el projecte i implicació de persones voluntàries. (3 punts).

b) Foment de l'Esport.

L'oferta de subvencions continguda dins d'aquest apartat es destina i valora en els següents termes:

1) Projectes que fomentin l'esport base. (2 punts per cada equip base).

2) Donar suport a l'organització d'esdeveniments esportius i/o activitats municipals. (2 punts per activitat amb un màxim de 5 activitats).

3) Promocionar la diversitat i modalitats de pràctiques esportives. (3 punts).

4) Projectes recolzats per l'esport federat i competitiu. (5 punts).

5) Projectes d'intercanvi i competició esportiva a desenvolupar a escala nacional i/o internacional (2 punts).

Altres criteris de valoració específica.

a.- Interès general de l'activitat per a la població i per a l'Ajuntament. (5 punts).

b.- Transcendència de l'activitat. Repercussió quantitativa i qualitativa, nombre d'agents i ciutadans implicats, fins a 10 punts (6 punts a partir de 50 beneficiaris, i 4 punts fins a 50 beneficiaris).

c.- Inexistència d'activitats anàlogues en el municipi, accessibles en condicions similars. (3 punts).

d.- Impossibilitat d'executar-se sense l'aportació de la subvenció de l'Ajuntament, per la manca d'obtenció de recursos. Es valorarà la situació comptable de l'entitat en el decurs de l'any anterior i, en el cas que es tracti d'una nova activitat, segons el pressupost que hagi presentat l'entitat en el moment de fer la sol·licitud. (2 punts).

e.- Consolidació de l'activitat en el temps. Història de la realització de l'activitat o perspectiva de consolidació, fins a 10 punts. (5 punts per activitats igual i superiors a 10 anys de realització; 3 punts per activitat de 3 a 9 anys de periodicitat, i 1 punt fins a 3 anys de periodicitat).

f.- Altres criteris específics de l'activitat. Criteris específics: Qualitat del projecte. Idoneïtat. Innovació. Demanda social. Difusió noves tecnologies i Implicació d'altres entitats o serveis municipals en el projecte i implicació de persones voluntàries. (3 punts).

c) Polítiques d'Igualtat.

L'oferta de subvencions continguda dins d'aquest apartat es destina i valora en els següents termes:

1) Activitats formatives, tallers i d'altres propostes que tinguin a veure amb el recolzament i la millora de les dones a nivell integral. (2 punts per taller o activitat, amb un màxim de 5 tallers).

2) Activitats que promoguin l'associacionisme femení. (3 punts).

3) Entitats que treballin per a la igualtat d'oportunitats per a les dones, des d'una perspectiva de gènere; i contra la violència masclista. (3 punts).

4) Promocionar els nous usos del temps. (3 punts).

5) Entitats que desenvolupin activitats per la sensibilització, la tolerància i inclusió de LGTBI (3 punts).

6) Entitats que desenvolupin activitats per la sensibilització, la tolerància i inclusió de la diversitat funcional. (3 punts).

Altres criteris de valoració específica.

a.- Interès general de l'activitat per a la població i per a l'Ajuntament. (5 punts).

b.- Transcendència de l'activitat. Repercussió quantitativa i qualitativa, nombre d'agents i ciutadans implicats, fins a 10 punts (6 punts a partir de 50 beneficiaris, i 4 punts fins a 50 beneficiaris).

c.- Inexistència d'activitats anàlogues en el municipi, accessibles en condicions similars. (3 punts).

d.- Impossibilitat d'executar-se sense l'aportació de la subvenció de l'Ajuntament, per la manca d'obtenció de recursos. Es valorarà la situació comptable de l'entitat en el decurs de l'any anterior i, en el cas que es tracti d'una nova activitat, segons el pressupost que hagi presentat l'entitat en el moment de fer la sol·licitud. (2 punts).

e.- Consolidació de l'activitat en el temps. Història de la realització de l'activitat o perspectiva de consolidació, fins a 10 punts. (5 punts per activitats igual i superiors a 10 anys de realització; 3 punts per activitat de 3 a 9 anys de periodicitat, i 1 punt fins a 3 anys de periodicitat).

f.- Altres criteris específics de l'activitat. Criteris específics: Qualitat del projecte. Idoneïtat. Innovació. Demanda social. Difusió noves tecnologies i Implicació d'altres entitats o serveis municipals en el projecte i implicació de persones voluntàries. (3 punts).

Article 10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim destinat per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases serà, per a cadascun dels àmbits esmentat a l'article 1, així com les aplicacions pressupostàries a les quals anirà a càrrec seran les següents: Partida Àmbit Quanties màximes 33401-48900 Promoció Cultural 10.000 EUR 341-48900 Foment de l'Esport 10.500 EUR 33403-48900 Polítiques d'Igualtat 1.000 EUR

No es podrà atorgar subvencions per import superior a l'esmentat.

Article 11.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels projectes i/o activitats es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts obtinguts per l'aplicació dels criteris de valoració continguts a l'article 10. A aquest efecte la consignació màxima per a cada àmbit es dividirà entre 100 i el resultat serà el preu del punt per a l'àmbit en concret.

L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total dels projectes i/o activitats subvencionades, d'acord a l'article 9.2 de l'Ordenança de Subvencions, i com a límit, tindran la consignació pressupostària anteriorment fixada. Així mateix l'import total dels ajuts rebuts no podrà ser superior al cost de l'activitat subvencionada i no serà compatible amb altres ajuts de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar pel mateix objecte.

Article 12.- Òrgans competents per a la instrucció, proposta i resolució.

Vist l'article 12.4 de l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, l'òrgan responsable de la instrucció, aprovació de la convocatòria i resolució del procediment serà la Junta de Govern Local, prèvia proposta de la comissió avaluadora.

La comissió avaluadora resta formada de la següent forma, i serà l'òrgan col·legiat encarregat de l'avaluació i puntuació de les sol·licituds rebudes, així com de formular la proposta d'assignació de subvenció. Aquesta comissió podrà proposar deixar desert el concurs o bé no esgotar el crèdit total previst.

La comissió avaluadora estarà formada per:

Presidència: L'Alcaldessa-Presidenta, o persona en la qual es delegui.

Vocals:

- Regidor de Cultura, o persona en qui delegui. - Regidor de Relacions amb les entitats, o persona en qui delegui. - Regidor d'Esports, o persona en qui delegui.

- Regidora d'Igualtat i Joventut, o persona en qui delegui. - Tècnic de Cultura i Esports, o persona en qui delegui. - Tècnic de Joventut i Igualtat, o persona en qui delegui.

Article 13.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció, per part de la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió Avaluadora de Subvencions, i previ informe-valoració del responsable tècnic de cada àmbit, serà de tres mesos a comptar des de la data de tancament de presentació de sol·licituds. L'esmentat acord especificarà les sol·licituds estimades amb indicació de l'import concedit, i les sol·licituds desestimades amb indicació del motiu de la desestimació.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord a l'article 59 de la LRJAPPAC. La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Article 14.- Acceptació de la subvenció.

Les subvencions s'entendran acceptades tàcitament pel transcurs del termini d'un mes, a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució de concessió, sense que s'hagi formulat cap objecció per part de l'entitat beneficiària.

En cas de que se sol·liciti el pagament a la bestreta de la subvenció concedida, caldrà que l'acceptació sigui expressa, d'acord a l'article 20.4 de l'Ordenança de Subvencions.

L'acceptació de la subvenció es farà sense reserves i comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les condicions imposades així com de les obligacions contingudes en les presents bases.

Article 15.- Obligacions dels beneficiaris.

A més d'acceptar i complir l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament i les assenyalades a l'article 14 de la LGS, són obligacions de les entitats:

a) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d'acord amb l'establert a les presents bases.

b) Estar inscrita a la Base de dades municipal d'entitats abans de l'atorgament de la subvenció.

c) Trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament.

d) Executar les activitats i/o programes subvencionats.

e) Justificar les despeses realitzades d'acord amb la destinació i les condicions de la subvenció rebuda. Els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts s'hauran de conservar per part de l'entitat beneficiària, per un període no inferior a 6 anys.

f) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, de control financer i de demanda d'informació que l'Ajuntament consideri necessàries.

g) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase 'Amb el suport de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar', en funció de l'àmbit d'atorgament de la subvenció o l'escut de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.

h) Declarar les subvencions que els hagin estat concedides tant per part de l'Ajuntament com d'altres administracions o ens públics, durant els darrers dotze mesos, segons es fa constar a l'article 4 d'aquestes Bases reguladores específiques.

i) Haver justificat les subvencions municipals concedides anteriorment, si és el cas.

j) Les subvencions només poden ser utilitzades per a la realització dels projectes per als quals van ser atorgades.

k) En el cas d'adquisició de béns inventariables, es fixa en dos anys mínims, l'obligació del beneficiari de destinar els béns concrets a la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció, de conformitat a l'art. 24 de l'Ordenança general de subvencions de Castellbell i el Vilar.

L'incompliment d'aquestes obligacions i d'altres preceptes d'aquestes bases, poden constituir infraccions administratives establertes al Títol IV, Capítol I de la Llei General de Subvencions.

Article 16.- Despeses subvencionables.

a) Les despeses subvencionables són aquelles que corresponen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïn en el termini establert per les Bases reguladores.

b) No seran despeses subvencionables:

- Els interessos deutors dels comptes bancaris. - Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals. - Les despeses de procediments judicials. - L'IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.

Article 17.- Subcontractació.

Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels que conformen l'execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d'execució no superi el límit de 50% del cost total del projecte/activitat.

Article 18.- Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà d'un sol cop i prèvia presentació dels justificants que s'esmenten en el següent article, dins del termini establert a l'efecte.

Malgrat, l'entitat beneficiària podrà sol·licitar una bestreta del 50% de l'import de la subvenció atorgada sempre i quan s'argumenti la necessitat, i previ informe del servei corresponent, d'acord a l'article 21.3 de l'Ordenança de Subvencions.

Article 19.- Termini i forma de justificació.

L'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'aportar la justificació de les activitats realitzades, objecte de la subvenció, com a màxim l'1 de desembre de 2016, mitjançant el model normalitzat (annex 2). Aquest termini pot ser objecte de pròrroga després de la petició justificada de l'entitat beneficiària.

La justificació de l'activitat i/o projecte es portarà a terme de la següent forma:

a) Es portarà a terme un sistema de validació i estampillat dels justificants en els originals, a través d'un segell específic, per al control de la concurrència de subvencions, per a la totalitat de les activitats aprovades.

b) Les entitats perceptores de les subvencions hauran de presentar les justificacions de conformitat amb les disposicions d'aquestes Bases reguladores i a més, s'hauran de tenir en compte les següents regles:

1.- S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost.

2.- Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de la subvenció en relació al pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com a justificants els seus comptes (balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria si és obligatori o si s'ha efectuat, liquidació del pressupost si és un ens públic, etc.) corresponents a l'exercici a que es refereixi la subvenció.

3.- Si s'escau, s'admetran com a justificació de la subvenció atorgada, despeses indirectes imputades a les activitats realitzades a nom de les entitats o del seu representant legal, com a màxim en un 40% del total atorgat.

4.- En el cas d'activitats s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pel beneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.

c) Com a justificació, només s'hauran de presentar les factures o documents justificatius corresponents al total de les activitats subvencionades amb l'aportació municipal. Aquestes factures han de complir els requisits següents:

' Hauran de fer referència de manera expressa a què les despeses generades ho són per a l'activitat objecte de la subvenció.

' Hauran d'expressar amb detall els béns o serveis adquirits.

' Hauran de ser documents originals o fotocòpies compulsades.

' Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques i contingut de les factures: nom, NIF i adreça, tant del proveïdor com del client, data de la factura i import total de la factura amb indicació de l'IVA.

Article 20.- Deficiències en la justificació.

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l'interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

Article 21.- Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

Article 22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les presents bases.

Article 23.- Compatibilitat amb d'altres subvencions.

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

Article 24.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i al portal de la transparència.

Article 25.- Mesures de difusió del finançament públic.

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l'activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

Article 26.- Causes de reintegrament.

Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

Article 27.- Obligats al reintegrament.

Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, que adoptin acords que facin possible els incompliments o consenteixin els acords dels què ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

Article 28.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament.

Article 29.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General pel present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la resta de legislació concordant.

Castellbell i el Vilar, 6 de setembre de 2016 L'alcaldessa presidenta, Montserrat Badia i Moreno

Deporte
Cultura
Educación
Nuevas tecnologías
Cultura e idiomas
Actividades de servicios sociales
Lectura
Literatura
Fomento de la participación ciudadana
Actividad cultural
Música
Participación ciudadana