Aprovació inicial de les bases per a l'atorgament d'ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 04-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 04/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

G2042_2018_0033

APROVACIÓ INICIAL DE BASES D? AJUTS ECONÒMICS ALS MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DE PRIMÀRIA AMB MENYS DE 75 COMENSALS DE MITJANA - CURS 2017/2018

La Junta de Govern del Consell Comarcal de l? Alt Penedès, en sessió del dia 24 de maig de 2018, va aprovar inicialment les bases per a l? atorgament d? ajuts econòmics als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana - curs 2017/2018.

S? exposa al públic l? anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d? anuncis de la seu electrònica del CCAP, d? acord amb allò que estableix l? apartat 2 de l? article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s? aprova el Reglament d? Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s? estimen o no les al·legacions.

El text de les bases és el següent:

BASES PER A L? ATORGAMENT D? AJUTS ECONÒMICS ALS MENJADORS ESCOLARS DELS CENTRES DE PRIMÀRIA AMB MENYS DE 75 COMENSALS DE MITJANA - CURS 2017/2018

1. Objecte L? objecte d? aquestes bases és establir les normes que regiran la convocatòria per a l? atorgament d? ajuts als menjadors escolars dels centres de primària amb menys de 75 comensals de mitjana, pel curs 2017/2018.

Amb aquesta línia de subvencions el Consell Comarcal de l? Alt Penedès vol ajudar econòmicament al manteniment dels menjadors escolars que compten amb pocs usuaris, al tractar-se d? un servei complementari del centre i, necessari per a moltes famílies, tenint en compte el seu caràcter social i educatiu.

2. Beneficiaris Les escoles públiques o AMPAS de la comarca de l? Alt Penedès que gestionen el servei de menjador escolar amb menys de 75 usuaris fixes.

3. Requisits Gestionar el propi servei de menjador.

4. Sol·licituds i documentació a presentar Les entitats interessades en aquesta convocatòria hauran de presentar telemàticament la sol·licitud i tota la documentació.

G2042_2018_0033

Juntament amb la sol·licitud, s? ha de presentar la documentació següent:

' Certificat del Consell Escolar que acrediti el nombre d? alumnes escolaritzats i el

nombre d? usuaris fixes del servei de menjador. ' Si s? escau, factures a nom de l? entitat sol·licitant/beneficiària, que justifiquin

l? adquisició de material o maquinària destinada al menjador escolar.

5. Aplicació pressupostària i quantia

5.1. L'import màxim inicialment disponible és de 8.000 € , el qual anirà a càrrec de l? aplicació d? Ajuts de funcionament ZERS del pressupost vigent.

5.2 Si l? import destinat al finançament de la convocatòria no permet atendre la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment l? import de la quantia a atorgar.

Segons s'estableix a l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es podrà procedir al prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l'import global màxim destinat a aquesta subvenció.

5.3. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons les disponibilitats econòmiques del CCAP i, no generen dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les entitats beneficiàries per a exercicis successius.

6. Terminis de presentació, tramitació, resolució i recursos

6.1. El Consell Comarcal de l? Alt Penedès publicarà l? Edicte corresponent d? aquestes bases en el BOPB i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l? Alt Penedès pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública.

6.2. De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l? Administració de l? Estat (BOE de 15.12.2015), el Consell Comarcal de l? Alt Penedès publicarà extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

6.3. De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d? 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les sol·licituds es presentaran telemàticament a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l? apartat de Tràmits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador escolar.

6.4. El termini per a la presentació de sol·licitud, és del 18 al 29 de juny de 2018.

Qualsevol sol·licitud fora de termini que no compleixi els requisits d? aquestes bases no serà admesa.

6.5. La presentació de la sol·licitud per a l? obtenció de l? ajut pressuposa el coneixement i l? acceptació d? aquestes bases.

G2042_2018_0033

6.6. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, el Consell Comarcal publicarà en el taulell d? anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, la relació de les entitats sol·licitants respecte de les quals manca documentació o que presenten documentació defectuosa, perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils, esmenin o completin la documentació requerida. La manca de compliment d? aquest requeriment en el termini esmentat comportarà el desistiment de la subvenció sol·licitada. Aquesta publicació en el taulell d? anuncis del Consell Comarcal substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l? article 45 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar per mitjans telemàtics.

L? entitat interessada haurà d? aportar dins el termini la documentació requerida, mitjançant instància genèrica telemàtica.

6.7. La tramitació de les sol·licituds presentades correspon al Servei d? Ensenyament del Consell Comarcal de l? Alt Penedès, el qual les avaluarà i, mitjançant proposta, s? elevaran a la Junta de Govern.

6.8. El termini màxim per emetre i notificar la resolució, que ha de ser degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

6.9 La Resolució de l? atorgament o denegació d? aquests ajuts, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada al tauler d? anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal; Aquesta substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l? article 45 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sens perjudici de la comunicació que es pugui realitzar telemàticament a les entitats sol·licitants.

6.10. L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent al de la seva publicació en el tauler d? anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

6.11. S? entendrà que les entitats beneficiàries accepten tàcitament l? ajut atorgat, així com les condicions imposades en la concessió, si en el termini màxim de 15 dies naturals des de la notificació de l? acord no manifesten expressament les seves objeccions, mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal de l? Alt Penedès.

6.12. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a l? entitat interessada, i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens

G2042_2018_0033

perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

7. Criteris i quanties de la subvenció

S? estableixen tres criteris a valorar:

1. Si és un escola petita disposa, en general, de menys recursos, per tant, es

tindrà en compte el nombre d? alumnat escolaritzat en el centre. 2. Com menor és el nombre de persones usuàries major resulta el cost del servei

de menjador. El segon criteri a tenir en compte serà el nombre de persones usuàries (mitjana per dia) que usen aquest servei. 3. Es valora també l? aportació de material i maquinària que faci el centre. La puntuació que s? estableix és: 1. Nombre d? alumnat escolaritzat (

3. Aportació durant l? actual curs de maquinària i material pel servei (1) de 1.500 € a 2.000 € 5 punts de 1.000 € a 1.499 € 3 punts de 400 € a 999 € 1 punt (1) Tenir en compte que només es valorarà el material inventariable (que no és

susceptible d? un ràpid deteriorament pel seu ús) i no fungible. Aquest ítem només es valorarà si el centre presenta les factures. La quantia a atorgar es distribuirà en funció de la puntuació obtinguda: 1 punt 100,00 € De 2 a 5 punts 500,00 € De 6 a 8 punts 750,00 € Més de 8 punts 850,00 €

8. Atorgament o denegació

L? atorgament o denegació dels ajuts es farà mitjançant l? acord de la Junta de Govern, una vegada valorades totes les sol·licituds d? acord amb els criteris especificats en les bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

En cap cas l? import de les subvencions concedides no pot ser d? una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d? altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l? activitat a desenvolupar per l? entitat beneficiària.

Podran ser denegades les sol·licituds en què concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

G2042_2018_0033

' La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la concessió. ' Quan sigui impossible valorar la sol·licitud per manca de documentació. ' Quan no existeixi crèdit suficient per atendre la sol·licitud. ' Quan l? entitat sol·licitant tingui un deute pendent amb el Consell Comarcal. ' Quan l? entitat sol·licitant hagi ocultat dades o hagi falsejat qualsevol de les

dades declarades, fins i tot si es compleixen els requisits per a la concessió.

9. Pagament dels ajuts

L? import de la subvenció es farà efectiu en un únic pagament a aplicar a l? exercici pressupostari de 2018, un cop s? hagi resolt la convocatòria i mitjançant transferència bancària.

10. Revocació

Els ajuts seran revocats totalment o parcialment si es detecta que hi ha hagut ocultació o falsedat en les dades sol·licitades, i per l? incompliment de les condicions establertes en aquestes Bases, la qual cosa comportarà l? obligació de l? entitat beneficiària de reintegrar les quantitats rebudes.

Les entitats sol·licitants queden obligades a sotmetre? s a les actuacions de comprovació i control que siguin sol·licitades pel CCAP, aportant la informació que els sigui requerida.

11. Tractament de dades

El Consell Comarcal de l? Alt Penedès tractarà les dades de caràcter personal de forma confidencial i seran incloses en un fitxer del Consell Comarcal per a la finalitat per a la qual són recollides. S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb la normativa aplicable i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i d'acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s? aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui. D? acord amb allò que estableix l? article 5 de la LOPD, les persones peticionàries, autoritzen expressament el tractament de les dades personals demanades a través del formulari de sol·licitud d? aquestes bases i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin. Les persones peticionàries autoritzen la cessió de dades a tercers, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat, d? acord amb la normativa de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir el seus drets d? accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l? Oficina d? Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l? Alt Penedès.

12. Interpretació

G2042_2018_0033

Correspon a la Junta de Govern del Consell Comarcal de l? Alt Penedès la interpretació d? aquestes Bases.

Vilafranca del Penedès, 28 de maig de 2018 El president, Xavier Lluch i Llopart

EDICTO

APROBACIÓN INICIAL DE BASES DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS COMEDORES ESCOLARES DE LOS CENTROS DE PRIMARIA CON MENOS DE 75 COMENSALES DE MEDIA - CURSO 2017/2018

La Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l? Alt Penedès, en sesión del día 24 de mayo de 2018, aprobó inicialmente las bases para el otorgamiento de ayudas económicas a los comedores escolares de los centros de primaria con menos de 75 comensales de media - curso 2017/2018.

Se expone al público el anuncio de las Bases durante el periodo de veinte días hábiles, a efectos de reclamaciones, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del CCAP, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 124 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales de Cataluña. Asimismo, si transcurrido el plazo señalado no se presentan alegaciones, las bases quedarán elevadas a definitivas. En caso contrario, habrá que acordar si se quieren o no las alegaciones.

'BASES PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS A COMEDORES ESCOLARES DE LOS CENTROS DE PRIMARIA CON MENOS DE 75 COMENSALES DE MEDIA - CURSO 2017/2018

1. Objeto El objeto de estas bases es establecer las normas que regirán la convocatoria para el otorgamiento de ayudas a los comedores escolares de los centros de primaria con menos de 75 comensales en promedio, para el curso 2017/2018.

Con esta línea de subvenciones el Consell Comarcal de l? Alt Penedès quiere ayudar económicamente al mantenimiento de los comedores escolares que cuentan con pocos usuarios, al tratarse de un servicio complementario del centro y, necesario para muchas familias, teniendo en cuenta el su carácter social y educativo.

2. Beneficiarios Las escuelas públicas o AMPAS de la comarca de l? Alt Penedès que gestionan el servicio de comedor escolar con menos de 75 usuarios fijos.

3. Requisitos Gestionar el propio servicio de comedor.

G2042_2018_0033

4. Solicitudes y documentación a presentar Las entidades interesadas en esta convocatoria deberán presentar telemáticamente la solicitud i toda la documentación.

Junto con la solicitud, se presentará la siguiente documentación:

' Certificado del Consell Escolar que acredite el número de alumnos escolarizados y

el número de usuarios fijos del servicio de comedor. ' En su caso, facturas a nombre de la entidad solicitante/beneficiaria, que justifiquen

la adquisición de material o maquinaria destinada al comedor escolar.

5. Aplicación presupuestaria y cuantía

5.1. El importe máximo inicialmente disponible es de 8.000 € , que irá a cargo de la aplicación de Ayudas de funcionamiento ZERS del presupuesto vigente.

5.2 Si el importe destinado a la financiación de la convocatoria no permite atender la totalidad de las solicitudes, se disminuirá proporcionalmente el importe de la cuantía a otorgar.

Según se establece en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se podrá proceder al prorrateo entre los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado a esta subvención.

5.3. Las ayudas que puedan concederse están sujetas a limitación presupuestaria, según las disponibilidades económicas del CCAP y, no generan derecho de continuidad en la asignación de financiación a las entidades beneficiarias para ejercicios sucesivos.

6. Plazos de presentación, tramitación, resolución y recursos

6.1. El Consell Comarcal de l? Alt Penedès publicará el Edicto correspondiente de estas bases en el BOPB y en la sede electrónica del Consell Comarcal de l? Alt Penedès por el plazo de 20 días hábiles a los efectos de su exposición pública.

6.2. De conformidad con la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 15.12.2015), el Consell Comarcal de l? Alt Penedès publicará extracto de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

6.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se presentarán telemáticamente a través de Internet en la web del CCAP (www. ccapenedes.cat), en el apartado de Trámits i gestions/Escoles o Entitats/Ensenyament/Menjador escolar.

6.4. El plazo para la presentación de solicitud, es del 18 al 29 de junio de 2018.

G2042_2018_0033

Cualquier solicitud fuera de plazo que no cumpla los requisitos de estas bases no será admitida.

6.5. La presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda presupone el conocimiento y la aceptación de estas bases.

6.6. En caso de que la solicitud sea incorrecta, incompleta o falte documentación, el Consell Comarcal publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Consell Comarcal, la relación de las entidades solicitantes respecto de las que falta documentación o que presentan documentación defectuosa, para que en el plazo máximo de 10 días hábiles, subsanen o completen la documentación requerida. La falta de cumplimiento de este requerimiento en el plazo mencionado comportará el desistimiento de la subvención solicitada. Esta publicación en el tablón de anuncios del Consell Comarcal sustituirá la notificación individualizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la comunicación que se pueda realizar por medios telemáticos.

La entidad interesada deberá aportar dentro del plazo la documentación requerida, mediante instancia genérica telemática.

6.7. La tramitación de las solicitudes presentadas corresponde al Servei d? Ensenyament del Consell Comarcal de l? Alt Penedès, el que las evaluará y, mediante propuesta, se elevarán a la Junta de Gobierno.

6.8. El plazo máximo para emitir y notificar la resolución, que debe ser debidamente motivada, es de tres meses a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, las entidades interesadas pueden entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

6.9 La Resolución del otorgamiento o denegación de estas ayudas, que pondrá fin a la vía administrativa, será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Consell Comarcal; Esta sustituirá a la notificación individualizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la comunicación que se pueda realizar telemáticamente a las entidades solicitantes.

6.10. El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra él podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar del siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Consell Comarcal, o bien directamente recurso contencioso- administrativo ante los Juzgados de lo contencioso administrativo de la provincia de Barcelona, dentro del plazo máximo de dos meses.

6.11. Se entenderá que las entidades beneficiarias aceptan tácitamente la ayuda otorgada, así como las condiciones impuestas en la concesión, si en el plazo máximo

G2042_2018_0033

de 15 días naturales desde la notificación del acuerdo no manifiestan expresamente sus objeciones, mediante un escrito dirigido a Consell Comarcal de l? Alt Penedès.

6.12. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa audiencia a la entidad interesada, y, en consecuencia, podrán la inadmisión de la solicitud de subvención, sin perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión.

7. Criterios y cuantías de la subvención

Se establecen tres criterios a valorar:

1. Si es una escuela pequeña dispone, en general, de menos recursos, por lo tanto,

se tendrá en cuenta el número de alumnado escolarizado en el centro. 2. Cuanto menor es el número de usuarios mayor resulta el coste del servicio de

comedor. El segundo criterio a tener en cuenta será el número de personas usuarias (media por día) que usan este servicio. 3. Se valora también la aportación de material y maquinaria que haga el centro. La puntuación que se establece es: 1. Número de alumnado escolaritzado (

3. Aportación durant el actual curso de maquinaria y material para el servicio (1) 5 de 1.500 € a 2.000 € puntos 3 de 1.000 € a 1.499 € puntos de 400 € a 999 € 1 punto (1) Tener en cuenta que únicamente se valorará el material inventariable (que no es susceptible de un rápido deterioro por su uso) y no fungible. Este ítem sólo se valorará si el centro presenta las facturas. La cuantía a otorgar se distribuirá en función de la puntuación obtenida: 1 punto 100,00 € De 2 a 5 puntos 500,00 € De 6 a 8 puntos 750,00 € Més de 8 puntos 850,00 €

G2042_2018_0033

8. Otorgamiento o denegación

El otorgamiento o denegación de las ayudas se hará mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno, una vez valoradas todas las solicitudes de acuerdo con los criterios especificados en las bases y en función de la disponibilidad presupuestaria.

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas no puede ser de una cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras entidades, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Podrán ser denegadas las solicitudes en que concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

' La falta de todos o algunos de los requisitos necesarios para la concesión. ' Cuando sea imposible valorar la solicitud por falta de documentación. ' Cuando no exista crédito suficiente para atender la solicitud. ' Cuando la entidad solicitante tenga una deuda pendiente con el Consell Comarcal. ' Cuando la entidad solicitante haya ocultado datos o haya falseado cualquiera de los datos declarados, incluso si se cumplen los requisitos para la concesión.

9. Pago de las ayudas

El importe de la subvención se hará efectivo en un único pago a aplicar al ejercicio presupuestario de 2018, una vez se haya resuelto la convocatoria y mediante transferencia bancaria.

10. Revocación Las ayudas serán revocadas total o parcialmente si se detecta que ha habido ocultación o falsedad en los datos solicitadas, y por el incumplimiento de las condiciones establecidas en estas Bases, lo que conllevará la obligación de la entidad beneficiaria de reintegrar las cantidades recibidas.

Las entidades solicitantes quedan obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación y control que sean solicitadas por el CCAP, aportando la información que les sea requerida.

El Consell Comarcal de l? Alt Penedès tratará los datos de carácter personal de forma confidencial y serán incluidos en un fichero del Consell Comarcal para la finalidad para la que son recogidas. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con la normativa aplicable y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros que contienen datos personales, en el nivel que le corresponda.

G2042_2018_0033

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, las personas peticionarias, autorizan expresamente el tratamiento de los datos personales solicitados a través del formulario de solicitud de estas bases y su documentación anexa, así como de las que estas generen. Las personas peticionarias autorizan la cesión de datos a terceros, siempre y cuando todas las partes preserven su intimidad, de acuerdo con la normativa de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana del Consell Comarcal de l? Alt Penedès.

12. Interpretación

Corresponde a la Junta de Gobierno del Consell Comarcal de l? Alt Penedès la interpretación de estas Bases.'

Vilafranca del Penedès, 28 de mayo de 2018 El presidente, Xavier Lluch i Llopart

Escuelas
Comedor escolar
Educación
Ampas
Servicios Sociales
Alumnado
Exposiciones
Seguridad