Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per a sortides i colònies escolars, curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt

EDICTE

Assumpte: Exposició pública de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per sortides i colònies escolars curs 2017- 2018.

El Ple municipal, en data 25 de maig de 2017, a reserva de la redacció que resulti de l'aprovació de l'acta, ha adoptat l'acord d'aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió d'ajuts per sortides i colònies escolars curs 2017- 2018.

El contingut de les bases és el següent:

'BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017-18.

1. Objecte:

L'objecte de la convocatòria és ajudar a l'escolarització dels nens/es en edat escolar de Vilassar de Dalt, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària obligatòria, que tinguin dificultats socials /econòmiques en el marc de sortides i colònies escolars durant el curs 2017-18, a través d'una concessió econòmica.

2. Beneficiaris:

- Els beneficiaris d'aquests ajuts poden ser els nens/es empadronats a Vilassar de Dalt que estiguin escolaritzats en centres d'Educació Infantil de segon cicle, Primària/Secundària obligatòria.

- Poden sol·licitar els ajuts de sortides i colònies els pares les persones encarregades temporalment de la guarda del menor (cal presentar documentació que ho acrediti).

3. Requisits:

3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2, per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents obligacions:

a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l'article 6, així com aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en aquestes bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria.

b) Tenir una renda per unitat familiar disponible que no superi els llindars màxims que s'estableix en el quadre següent: 1 menor 2 menors 3 menors 4 menors 5 menors 1 adult 11.232,40 EUR 12.697,40 EUR 14.162,40 EUR 15.627,40 EUR 17.092,40 EUR 2 adults 15.138,40 EUR 16.603,40 EUR 18.068,40 EUR 19.533,40 EUR 20.998,40 EUR 3 adults 17.091,40 EUR 18.556,40 EUR 20.021,40 EUR 21.486,40 EUR 22.951,40 EUR 4 adults 19.044,40 EUR 20.509,40 EUR 21.974,40 EUR 23.439,40 EUR 24.904,40 EUR

Per membre de la unitat familiar s'ha d'entendre aquelles persones que constin en el certificat de convivència aportat amb les previsions de l'article 6.

3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l'Ajuntament podrà atorgar l'ajut de sortides i colònies escolars 2017-18 malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l'apartat anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la presentació d'un informe motivat.

4. Import màxim de l'ajut.

L'import dels ajuts de sortides i colònies escolars 2017-18 anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària BEQUES ESCOLARS amb referència 05326004800010 del vigent pressupost municipal, d'un import de 4.500,00 EUR (QUATRE MIL CINC CENTS EUR).

L'import màxim de l'ajut individual és de 75,00 EUR (SETANTA-CINC EUR), resultant un total de 60 ajudes, com a màxim.

5. Barem específic de la valoració.

Els ajuts per sortides i colònies escolars s'atorgaran:

5.1. Segons la puntuació obtinguda pel barem que es transcriu a continuació:

1. Situació econòmica:

S'ha d'adjuntar la declaració jurada d'ingressos econòmics i la documentació que la justifica: (6 punts, calculat automàticament, en cas de no superar els llindars establerts en el quadre de la clàusula 3.1.b).

2. Situació familiar:

a) Família nombrosa especial (2 punts, calculat automàticament amb l'acreditació del carnet de família nombrosa especial).

Família nombrosa general (1,5 punts, calculat automàticament amb l'acreditació del carnet de família nombrosa general).

Fins a un màxim de 3,5 punts en el cas que s'acreditin ambdues circumstàncies.

b) Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l'acreditació del carnet de família monoparental).

c) Família d'acollida (1,5 punts, calculat automàticament amb l'acreditació de la resolució o document fefaent emesa per DGAIA).

d) Sol·licitant o germà amb una disminució (3,0 punts, calculat automàticament amb el lliurament del certificat CAD fins a 33% o percentatge superior).

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb seguiment:

a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l'equip bàsic d'atenció social i primària de l'ajuntament de Vilassar de Dalt i amb un pla de treball definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament per la Comissió qualificadora).

b) Família en situació d'alt risc social reconeguda per EAIA (25,00 punts, calculat automàticament per la Comissió qualificadora).

La puntuació màxima és de 49 punts.

5.2. En cas d'empat l'ordre de selecció s'establirà atenent a la major puntuació en l'apartat '2. Situació familiar', i si això no fóra suficient, es tindrà en compte el resultat obtingut en l'apartat 3.b) 'Família en situació d'alt risc social reconeguda per EAIA (25,00 punts, calculat automàticament per la Comissió qualificadora)', segons el grau de discapacitat, i família nombrosa, per aquest ordre.

5.3. La nota de tall s'assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.

Els ajuts s'atorgaran sense necessitat d'esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada.

6. Forma i terminis de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud s'obté i es presenta a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d'atenció al públic.

Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat i annexos juntament amb la documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona beneficiària, que es relaciona a continuació:

Documentació general:

- Full de sol·licitud, document d'informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar i declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2, 3).

- Llibre de família/ original i fotocòpia.

- Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres integrants de la unitat familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.

Documentació específica:

- Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia.

- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, original i fotocòpia.

- Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia.

- Certificat família acollidora, original i fotocòpia.

- Certificats dels corresponents justificants d'ingressos dels darrers 6 mesos: certificat INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.

6.2. En el moment de presentació de la sol·licitud, caldrà aportar fotocòpia i el document original, per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud.

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

6.4. En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible en el web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ tràmits/educació.

7. Composició de la Comissió qualificadora.

La Comissió qualificadora encarregada de la valoració de les sol·licituds està conformada per les següents persones:

a) La regidora delegada de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta.

b) El cap de l'Àrea de Serveis Personals.

c) El/la tècnica adscrita a l'equip bàsic d'atenció social i primària.

8. Supòsits de revisió dels ajuts concedits.

Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en les supòsits previstos en l'article 31 de l'Ordenança General de les Subvencions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

9. Concessió d'ajuts i termini per al seu atorgament.

9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexes, la Comissió qualificadora les revisarà.

Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini atorgat en la convocatòria no seran baremades.

9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits fixats.

En el cas de no presentar-se la documentació esmentada en aquest apartat, la Comissió qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local la proposta d'atorgament dels ajuts de casals i colònies d'estiu formulada per la Comissió qualificadora.

9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

9.5. Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicarà la llista dels ajuts per beques casals i colònies estiu atorgats i denegats en la web municipal i en el tauler d'edictes municipal. Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals.

9.6. Un cop presentada la justificació de l'assistència a que es fa menció en l'article 11 d'aquestes bases, l'Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent dels centres educatius la quantitat atorgada destinada sortides i colònies escolars de cada menor amb beca atorgada.

Els centres educatius són responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte bancari que pugui afectar al pagament d'aquests ajuts als serveis Socials de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.

10. Modificacions i Baixes.

Un cop adoptat l'acord de resolució d'atorgament d'ajuts, i en el supòsit que es produeixi un canvi de centre educatiu per part menor, caldrà que el sol·licitant ho comuniqui amb la presentació d'un escrit al Registre General de l'ajuntament de Vilassar de Dalt, o mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l'article 16.4 de la LPACAP.

La Comissió qualificadora, a la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la regidora delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi la proposta d'acord que correspongui a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern aprovarà, si escau, les baixes i/o modificacions mitjançant acord.

Els canvis de municipi durant la tramitació de l'ajut pot comportar la pèrdua de l'ajut, si es comprova que el menor ha estat empadronat a un altre municipi.

11. Forma i termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajut.

La justificació quedarà acreditada mitjançant l'aportació del certificat de secretaria de cada centre educatiu organitzadora de les sortides i colònies escolars on constin les dades següents: el nom de l'alumne, quantitat de la beca atorgada, i el número de compte on fer d'ingrés.

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s'ha de presentar al Registre General de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d'atenció al públic, o bé a través de qualsevol dels mitjans alternatius previstos en la clàusula 6.3 d'aquestes bases.

El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 3 de setembre 2018.

12. Convocatòria.

Un cop transcorregut el termini d'informació i exposició pública i adoptada, si escau, la resolució de les al·legacions i suggeriments que s'hagin pogut presentar, es procedirà a la publicació de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per als ajuts, per un termini de 15 dies hàbils. El termini s'iniciarà a comptar de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. De la convocatòria es podrà donar publicitat complementaria pels mitjans que es considerin més adients per a la major difusió.

13. Annexos i models escaients.

Els annexos i models a presentar són els següents:

Annex 1. Sol·licitud de beques sortides i colònies escolars curs 2017-18.

Annex 2. Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar.

Annex 3. Declaració d'ingressos econòmics de la unitat familiar.'

Continua en la pàgina següent

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017-18.

(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES).

INFORMACIÓ DEL NUCLI FAMILIAR:

Adreça de la família: ..........................................................................................................................

Municipi d'empadronament: ..............................................................

Codi postal: ...................... Telèfons de contacte: ..................................................

Pare/Tutor Mare/tutora Avi Àvia Avi Àvia Parella fet

Nom Cognom 1 Cognom 2 DNI*/NIE

* En cas de DNI el segon cognom és obligatori.

1. Situació econòmica:

S'ha d'adjuntar la declaració jurada d'ingressos econòmics i la documentació que la justifica Calculat automàticament

2. Situació familiar:

a) Família nombrosa especial (2p). Família nombrosa general (1,5p) b) Família monoparental (1,5p) c) Família d'acollida amb resolució o document fefaent (1,5p)

d) Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD fins a 33% (1,5p) o, Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD superior a 33% (3p)

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb seguiment:

a) Família en situació de risc social amb expedient obert a serveis socials sota un pla de treball definit pels serveis socials (10p)

b) Família en situació d'alt risc social (Casos EAIA). (25p).

* L'Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així com el dret de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada en el temps i forma indicats.

Jo ............................................................. amb DNI ...................... autoritzo que el benefici de l'ajuda econòmica per sortides i colònies escolars atorgada per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt sigui ingressat directament al compte bancari del centre educatiu on assisteix el meu fill/a.

Signatura pares/mares o tutors,

ANNEX 2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE CONVIUEN A LA UNITAT FAMILIAR:

(SOL·LICITANTS O GERMANS):

1 Nom: ............................ Cognom 1: ............................. Cognom 2: ............................ DNI/NIE: .............................

Disminució amb certificat CAD 33% Disminució amb certificat CAD +33% Sí No Sí No

Sol·licita Beca: Sí ¡% No ¡% En cas afirmatiu continuar: Data de naixement: ......................

Centre escolar: ....................................... Municipi: ................................

Etapa escolar: Educació infantil ¡% Primària ¡% Secundària ¡% Curs: .........................

2 Nom: ............................ Cognom 1: ............................. Cognom 2: ............................ DNI/NIE: .............................

Disminució amb certificat CAD 33% Disminució amb certificat CAD +33% Sí No Sí No

Sol·licita Beca: Sí ¡% No ¡% En cas afirmatiu continuar: Data de naixement: .....................

Centre escolar: .................................... Municipi: ...................................

Etapa escolar: Educació infantil ¡% Primària ¡% Secundària ¡% Curs: .......................

3 Nom: ............................ Cognom 1: ............................. Cognom 2: ............................ DNI/NIE: .............................

Disminució amb certificat CAD 33% Disminució amb certificat CAD +33% Sí No Sí No

Sol·licita Beca: Sí ¡% No ¡% En cas afirmatiu continuar: Data de naixement: ...........................

Centre escolar: ......................................... Municipi: ...................................

Etapa escolar: Educació infantil ¡% Primària ¡% Secundària ¡% Curs: ...............................

4 Nom: ............................ Cognom 1: ............................. Cognom 2: ............................ DNI/NIE: .............................

Disminució amb certificat CAD 33% Disminució amb certificat CAD +33% Sí No Sí No

Sol·licita Beca: Sí ¡% No ¡% En cas afirmatiu continuar: Data de naixement: .....................

Centre escolar: ......................................... Municipi: ...................................

Etapa escolar: Educació infantil ¡% Primària ¡% Secundària ¡% Curs: ..........................

El Sr./a ............................................................... pare/mare o tutor/a legal del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l'actual convocatòria i signo que les dades aportades són certes.

Signatura i data:

Els imports disponibles de tota la unitat familiar corresponent a l'exercici fiscal.

ANNEX 3. DECLARACIÓ D'INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNITAT FAMILIAR PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D'AJUT DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS.

Relació d'ingressos nets percebuts mensualment de cada membre de la unitat familiar majors de 16 anys perceptors d'alguna retribució (laboral, pensions, atur, pensions alimentàries, viduïtat, etc. dels que s'aporta justificació).

(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES).

Nom de cada un dels membres de la unitat familiar

Nom:..................................................................

Nom:..................................................................

Nom:..................................................................

Nom:..................................................................

Quantitat neta mensual

Quantitat:...........................EUR

Quantitat:...........................EUR

Quantitat:...........................EUR

Quantitat:...........................EUR

1 Suma d'ingressos de la unitat familiar Quantitat:.......................... EUR

2 Nombre total de persones de la unitat familiar Nombre: ..............................

3 Renda disponible per persona de la unitat familiar (import casella 1 dividit nombre de la casella 2) ........................................ EUR

El/la Sr./a. ...................................., pare / mare o tutor legal del nen/a ................................. DECLARO que el resultat de la casella número 3 són els ingressos reals percebuts mensualment en la meva unitat familiar i que estic disposat a presentar davant dels òrgans de control de l'Administració aquells documents que aquesta estimi adients per a, si s'escau, la verificació de les dades.

Signatura pare/ mare o tutor legal.'

Aquestes bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini es podrà examinar l'expedient a les oficines de l'Àrea de Serveis a la Persona de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l'edifici emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 a 13:30 hores els dies laborables.

En el cas que no s'hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d'adoptar acte posterior.

Aquestes bases també es penjaran al taulell d'anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de la web municipal.

Un cop aprovades definitivament les bases, es procedirà a l'inici de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d'anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de la web municipal.

Vilassar de Dalt, 30 de maig de 2017 L'alcalde, Xavier Godàs Pérez

Familia
Escuelas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Infancia
Familia monoparental
Educación
Discapacidad
Nacimiento, adopción y acogimiento