Aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs Arts i Drets Humans GavàMón. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 25 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les Bases Reguladores del Concurs 'Arts i Drets Humans GavàMón'.

Se sotmet a informació pública les esmentades bases, per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com, una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

BASES REGULADORES DEL CONCURS ARTS I DRETS HUMANS GAVAMON.

El GAVÀMÓN és una Mostra d'activitats en favor dels drets humans que pretén visibilitzar els esforços i iniciatives que persones i institucions porten a terme per millorar el compliment d'aquests drets a tot el món i denunciar on estan sent vulnerats.

La Mostra, que enguany celebra la tretzena edició, incorpora diferents disciplines artístiques com a mitjà de difusió dels drets humans i com a eina de transformació social. Al 2017 el concurs es centra en l'àmbit de la poesia. Per això convoca un concurs per al foment de la creació artística en aquesta temàtica.

1. OBJECTE DEL CONCURS.

L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar al Concurs 'Arts i Drets Humans' promogut per l'Ajuntament de Gavà en el marc del GavàMón.

2. PARTICIPACIÓ.

Podran participar al concurs 'Arts i Drets Humans' totes les persones més grans de 18 anys, o de 16 si presenten l'autorització dels pares/mares o tutors/es legals, i organitzacions o col·lectius amb residència a l'estat espanyol.

3. MODALITAT.

La modalitat escollida per enguany és la poesia.

4. TEMÀTICA.

El contingut de les obres haurà d'estar relacionat com a mínim amb un dels drets de la Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat.

En cas contrari, quedaran excloses.

Les persones participants poden trobar aquesta documentació al web:

Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat:

http://www.femp.es/files/566-1200-archivo/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

5. CONDICIONS, TÈCNIQUES I CONTINGUTS.

L'extensió del poema serà d'un foli per una cara (DINA-A4) a ordinador amb mida de lletra 12, tipus de lletra 'Arial' o 'Times New Roman' i amb interlineat d'1,5.

Es podran presentar un màxim tres obres per persona, entitat o col·lectiu.

Els poemes es poden presentar tant en llengua catalana com en llengua castellana.

Els treballs hauran d'anar encapçalats per un títol i sense cap indicació de la identitat de l'autor/s o autora/es.

Hauran d'estar relacionades amb la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat.

Els treball presentats no es retornaran.

6. INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE LES OBRES.

La convocatòria es farà mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Tauler d'Anuncis municipal i als mitjans de comunicació que es considerin adients.

El període de presentació de les obres s'indicarà a la convocatòria del concurs.

Els interessats hauran de lliurar la documentació al Registre electrònic de l'Ajuntament de Gavà, ja sigui presencialment a l'OAC de l'Ajuntament, plaça de Jaume Balmes, s/n, o telemàticament a l'adreça electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/. En el cas d'organitzacions, serà obligatòria la presentació telemàtica.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquests concurs s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà o a la seu electrònica, i caldrà fer-hi constar i adjuntar:

- Nom complert del/la autor/a.

- Dades de contacte (DNI, adreça, telèfon, e. Mail).

- Els treballs s'adjuntaran en un CD, en format PDF si es fa el registre presencial, o adjuntat un document PDF si es fa via telemàtica. Els treballs hauran d'anar encapçalats per un títol i sense cap indicació de la identitat de l'autor/s o autora/es.

7. PREMIS.

Hi haurà tres premis distribuïts d'acord amb:

1er Premi: amb una dotació de 450 EUR.

2on Premi: amb una dotació de 350 EUR.

3er Premi: amb una dotació de 250 EUR.

Els imports dels premis estaran subjectes a la retenció de l'IRPF conforme a l'establert a la legislació vigent.

El pagament dels premis inclou els drets d'exhibició i reproducció de les obres per part de l'Ajuntament de Gavà.

Els premis del concurs es podran declarar deserts.

Tots els premis seran ratificats per l'òrgan de govern que correspongui de l'Ajuntament de Gavà.

8. JURAT.

El jurat estarà format per:

- Directora o persona delegada de la Biblioteca Marian Colomé.

- Directora o persona delegada de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

- Tècnica del Departament de Ciutadania de l'Àmbit de Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà.

El jurat serà competent a l'hora d'escollir les obres guanyadores. El veredicte serà inapel·lable.

Cap membre del jurat pot participar en el concurs.

El jurat avaluarà les peces d'acord amb els següents criteris:

- La difusió de la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat.

- La innovació pedagògica en la divulgació dels drets humans.

- L'originalitat i la qualitat artística de l'obra.

9. LLIURAMENT DE PREMIS.

La resolució del jurat i l'acte de proclamació de les obres guanyadores tindrà lloc durant la celebració dels actes del GavàMón. El dia i hora s'anunciarà oportunament a través del web de l'Ajuntament i per correu electrònic a les persones participants.

Els premis seran ratificats per l'òrgan de govern competent que correspongui de l'Ajuntament de Gavà.

El termini màxim de la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

10. ASSEGURANÇA DE LES OBRES.

L'Ajuntament de Gavà declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o danys que puguin patir les obres durant els actes de recepció, custòdia i reproducció.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Les persones participants cedeixen a l'Ajuntament de Gavà els drets de distribució, difusió, execució i exhibició de les obres presentades. En cap cas s'explotaran comercialment en cap mitjà audiovisual.

El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en aquestes bases.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Gavà, 26 de maig de 2017 Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO ARTES Y DERECHOS HUMANOS GAVAMON.

El GavàMón es una Muestra de actividades en favor de los derechos humanos que pretende visibilizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar el cumplimiento de estos derechos en todo el mundo y denunciar donde están siendo vulnerados.

La Muestra, que este año celebra la decimotercera edición, incorpora diferentes disciplinas artísticas como medio de difusión de los derechos humanos y como herramienta de transformación social. Al 2017 el concurso se centra en el ámbito de la poesía. Por ello convoca un concurso para el fomento de la creación artística en esta temática.

1. OBJETO DEL CONCURSO.

El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento para participar en el Concurso 'Artes y Derechos Humanos' promovido por el Ayuntamiento de Gavà en el marco del GavàMón.

2. PARTICIPACIÓN.

Podrán participar en el concurso 'Artes y Derechos Humanos' todas las personas mayores de 18 años, o de 16 si presentan la autorización de los padres / madres o tutores / as legales, y organizaciones o colectivos con residencia en España.

3. MODALIDAD.

La modalidad elegida para este año es la poesía.

4. TEMÁTICA.

El contenido de las obras deberá estar relacionado al menos con uno de los derechos de la Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad.

En caso contrario, quedarán excluidas.

Las personas participantes pueden encontrar esta documentación en la web:

Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad:

http: //www.fem p.es / files / 566-1200-archivo / carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

5. CONDICIONES, TÉCNICAS Y CONTENIDOS.

La extensión del poema será de un folio por una cara (DINA-A4) a ordenador con tamaño de letra 12, tipo de letra 'Arial' o 'Times New Roman' y con interlineado de 1,5.

Se podrán presentar un máximo tres obras por persona, entidad o colectivo.

Los poemas se pueden presentar tanto en lengua catalana como en lengua castellana.

Los trabajos deberán ir encabezados por un título y sin ninguna indicación de la identidad del autor / es o autora / as.

Deberán estar relacionadas con la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad.

Los trabajos presentados no se devolverán.

6. INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

La convocatoria se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, Tablón de Anuncios municipal y los medios de comunicación que se consideren adecuadas.

El periodo de presentación de las obras se indicará en la convocatoria del concurso.

Los interesados deberán entregar la documentación en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Gavà, ya sea presencialmente en la OAC del Ayuntamiento, plaza de Jaume Blam, s / n, o telemáticamente a la dirección electrónica https: // eseu.gavaciutat.cat /. En el caso de organizaciones, será obligatoria la presentación telemática.

Las solicitudes para participar en la convocatoria de este concurso deberán formularse mediante impresos normalizados que se facilitarán en la OAC del Ayuntamiento de Gavà o en la sede electrónica, y habrá que hacer constar y adjuntar:

- Nombre completo del / la autor / a.

- Datos de contacto (DNI, dirección, teléfono, e. Mail).

- Los trabajos se adjuntarán en un CD, en formato PDF si se hace el registro presencial, o adjuntado un documento PDF si se hace vía telemática. Los trabajos deberán ir encabezados por un título y sin ninguna indicación de la identidad del autor / es o autora / as.

7. PREMIOS.

Habrá tres premios distribuidos de acuerdo con:

1º Premio: con una dotación de 450 EUR.

2º Premio: con una dotación de 350 EUR.

3º Premio: con una dotación de 250 EUR.

Los importes de los premios estarán sujetos a la retención del IRPF conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El pago de los premios incluye los derechos de exhibición y reproducción de las obras por parte del Ayuntamiento de Gavà.

Los premios del concurso se podrán declarar desiertos.

Todos los premios serán ratificados por el órgano de gobierno que corresponda del Ayuntamiento de Gavà.

8. JURADO.

El jurado estará formado por:

- Directora o persona delegada de la Biblioteca Marian Colomé.

- Directora o persona delegada de la Biblioteca Josep Soler Vidal.

- Técnica del Departamento de Ciudadanía del Ámbito de Bienestar y Acción Social del Ayuntamiento de Gavà.

El jurado será competente a la hora de escoger las obras ganadoras. El veredicto será inapelable.

Ningún miembro del jurado podrá participar en el concurso.

El jurado evaluará las piezas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La difusión de la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad.

- La innovación pedagógica en la divulgación de los derechos humanos.

- La originalidad y la calidad artística de la obra.

9. ENTREGA DE PREMIOS.

La resolución del jurado y el acto de proclamación de las obras ganadoras tendrá lugar durante la celebración de los actos del GavàMón. El día y hora se anunciará oportunamente a través de la web del Ayuntamiento y por correo electrónico a las personas participantes.

Los premios serán ratificados por el órgano de gobierno competente que corresponda del Ayuntamiento de Gavà.

El plazo máximo de la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.

10. SEGURO DE LAS OBRAS.

El Ayuntamiento de Gavà declina cualquier responsabilidad por la pérdida o daños que puedan sufrir las obras durante los actos de recepción, custodia y reproducción.

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

Las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Gavà los derechos de distribución, difusión, ejecución y exhibición de las obras presentadas. En ningún caso se explotarán comercialmente en ningún medio audiovisual.

El jurado resolverá todos los aspectos no previstos en estas bases.

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

Gavà, 26 de mayo de 2017 Por orden de la señora alcaldesa, el secretario general, Roger Cots Valverde

Artes
Derechos humanos
Bibliotecas
Acción social
Tercera edad
Catalán
Medios de comunicación
Innovación