Aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs Fotogràfic GavàMón. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 25 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les Bases Reguladores del Concurs Fotogràfic GavàMón.

Se sotmet a informació pública les esmentades bases, per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com, una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

BASES REGULADORES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC GAVÀMÓN.

GAVAMÓN és una mostra de drets humans que pretén visibilitzar els esforços i iniciatives que persones i institucions porten a terme per millorar el compliment d'aquests drets en tot el món i denunciar on estan sent vulnerats.

La mostra manté la fotografia com a element de difusió dels drets humans i com a eina de transformació social. Per això convoca un concurs creatiu de fotografia que ajudi a difondre els drets humans a la ciutadania.

1 OBJECTE DEL CONCURS.

L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el Concurs Fotogràfic 'GavàMón' promogut per l'Ajuntament de Gavà en col·laboració amb l'Agrupació Fotogràfica Gavà.

2 PARTICIPACIÓ.

Podran participar al Concurs Fotogràfic 'GavàMón' totes les persones més grans de 18 anys, o de 16 si presenten l'autorització dels pares/mares o tutors/es legals, i organitzacions o col·lectius amb residència a Catalunya.

3 TEMÀTICA.

El contingut de les fotografies haurà d'estar relacionat com a mínim amb un dels drets de la Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat En cas contrari, quedaran excloses.

Les persones participants poden trobar aquesta documentació a la web:

Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat:

http://www.femp.es/files/566-1200-archivo/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

4.- INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE LES OBRES.

La convocatòria es farà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Anuncis municipal i als mitjans de comunicació locals que es considerin adients.

El període de presentació de les obres s'indicarà a la convocatòria del concurs.

Les obres hauran de comptar amb unes mesures mínimes de 1.000 píxels en el seu costat més curt i màxim de 10.000 píxels en el seu costat més llarg, amb una mida màxima de 10MB, en format JPG (JPEG).

Cada fotògraf/a podrà presentar un màxim de tres fotografies tot i que només podran optar a un premi.

Els interessats hauran de lliurar la documentació al Registre electrònic de l'Ajuntament de Gavà, ja sigui presencialment a l'OAC de l'Ajuntament, plaça de Jaume Balmes, s/n, o telemàticament a l'adreça electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/. En el cas d'organitzacions, serà obligatòria la presentació telemàtica.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquests concurs s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà o a la seu electrònica, i caldrà fer-hi constar i adjuntar:

-Nom complert del/la autor/a.

-Dades de contacte (DNI, adreça, telèfon, e. Mail).

-Títol de la fotografia.

-Dret/drets a què es refereix.

-Les fotografies: en un CD si es fa el registre presencial, o en un arxiu JPG si es fa via telemàtica.

5 JURAT.

El jurat estarà format per:

- Cap d'Unitat d'Igualtat i Ciutadania l'Àmbit de Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà.

- Tècnica del Departament de Ciutadania, Àmbit de Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà.

- President o persona delegada de l'Agrupació Fotogràfica Gavà.

Cap membre del jurat pot participar en el concurs.

El jurat serà competent a l'hora d'escollir les obres guanyadores. El veredicte serà inapel·lable.

El jurat avaluarà les fotografies d'acord amb els següents criteris:

-La difusió de la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la Ciutat.

-La innovació en la divulgació dels drets humans.

-L'originalitat i la qualitat artística de les fotografies.

El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en aquestes bases.

6 VEREDICTE DEL JURAT.

La resolució del jurat i l'acte de proclamació de les obres guanyadores tindrà lloc durant la celebració del actes del GavàMón. El dia i hora s'anunciarà oportunament a través del web de l'Ajuntament i per correu electrònic a les persones participants.

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

7 PREMIS.

Hi haurà tres premis distribuïts d'acord amb:

1er Premi: amb una dotació de 450 EUR.

2on Premi: amb una dotació de 350 EUR.

3er Premi: amb una dotació de 250 EUR.

Aquests premis estaran subjectes a la retenció de l'IRPF conforme a l'establert a la legislació vigent.

Així mateix, el veredicte del jurat contemplarà també sis accèssits (que rebran un certificat acreditatiu).

Els premis del concurs no es podran declarar deserts.

L'atorgament tant dels premis com dels accèssits inclourà els drets d'exhibició i reproducció de les fotografies per part de l'Ajuntament de Gavà.

Tots els premis seran ratificats per l'òrgan de govern que correspongui de l'Ajuntament de Gavà.

8 EXPOSICIÓ.

Una reproducció de les 9 fotografies premiades serà exposada, fent constar l'autoria, a tamany 85 x 85 cm a l'Espai Maragall de Gavà durant la celebració de la Mostra GavàMón. Un cop finalitzada l'exposició, les reproduccions passaran a formar part del fons de l'Ajuntament de Gavà, que es reserva el dret d'exposar-les posteriorment en diferents espais de la ciutat, sense finalitat lucrativa.

9 ASSEGURANÇA DE LES OBRES.

L'Ajuntament de Gavà declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o danys que puguin patir les obres durant els actes de recepció, custòdia i reproducció.

10 ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

Les persones participants cedeixen a l'Ajuntament de Gavà els drets de distribució, difusió, execució i exhibició de les fotografies premiades. En cap cas s'explotaran comercialment per cap mitjà.

Gavà, 26 de maig de 2017 Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

ANUNCIO de las bases reguladoras del Concurso Fotográfico GavàMón

GavàMón es una muestra de derechos humanos que pretende visibilizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar el cumplimiento de estos derechos en todo el mundo y denunciar donde están siendo vulnerados.

La muestra mantiene la fotografía como elemento de difusión de los derechos humanos y como herramienta de transformación social. Por ello convoca un concurso creativo de fotografía que ayude a difundir los derechos humanos a la ciudadanía.

1 OBJETO DEL CONCURSO.

El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento para participar en el Concurso Fotográfico 'GavàMón' promovido por el Ayuntamiento de Gavà en colaboración con la Agrupación Fotográfica Gavà.

2 PARTICIPACIÓN.

Podrán participar en el Concurso Fotográfico 'GavàMón' todas las personas mayores de 18 años, o de 16 si presentan la autorización de los padres / madres o tutores / as legales, y organizaciones o colectivos con residencia en Cataluña.

3 TEMÁTICA.

El contenido de las fotografías deberá estar relacionado al menos con uno de los derechos de la Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad De lo contrario, quedarán excluidas.

Las personas participantes pueden encontrar esta documentación en la web:

Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad:

http://www.femp.es/files/566-1200-archivo/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

4 INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

La convocatoria se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tablón de Anuncios municipal y los medios de comunicación locales que se consideren adecuadas.

El periodo de presentación de las obras se indicará en la convocatoria del concurso.

Las obras deberán contar con unas medidas mínimas de 1.000 píxeles en su lado más corto y máximo de 10.000 píxeles en su lado más largo, con un tamaño máximo de 10MB, en formato JPG (JPEG).

Cada fotógrafo / a podrá presentar un máximo de tres fotografías, aunque sólo podrán optar a un premio.

Los interesados deberán entregar la documentación en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Gavà, ya sea presencialmente en la OAC del Ayuntamiento, plaza de Jaume Balmes s/n, o telemáticamente a la dirección electrónica https://eseu.gavaciutat.cat/. En el caso de organizaciones, será obligatoria la presentación telemática.

Las solicitudes para participar en la convocatoria de este concurso deberán formularse mediante impresos normalizados que se facilitarán en la OAC del Ayuntamiento de Gavà o en la sede electrónica, y habrá que hacer constar y adjuntar:

- Nombre completo del / la autor / a.

- Datos de contacto (DNI, dirección, teléfono, e. Mail).

- Título de la fotografía.

- Derecho / derechos a que se refiere.

- Las fotografías: en un CD si se hace el registro presencial, o en un archivo JPG si se hace vía telemática.

5 JURADO.

El jurado estará formado por:

- Jefe de Unidad de Igualdad y Ciudadanía el Ámbito de Bienestar y Acción Social del Ayuntamiento de Gavà.

- Técnica del Departamento de Ciudadanía, Ámbito de Bienestar y Acción Social del Ayuntamiento de Gavà.

- Presidente o persona delegada de la Agrupación Fotográfica Gavà.

Ningún miembro del jurado podrá participar en el concurso.

El jurado será competente a la hora de escoger las obras ganadoras. El veredicto será inapelable.

El jurado evaluará las fotografías de acuerdo con los siguientes criterios:

-La difusión de la Carta-Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la Ciudad.

-La innovación en la divulgación de los derechos humanos.

-La originalidad y la calidad artística de las fotografías.

El jurado resolverá todos los aspectos no previstos en estas bases.

6.- VEREDICTO DEL JURADO.

La resolución del jurado y el acto de proclamación de las obras ganadoras tendrá lugar durante la celebración de los actos del GavàMón. El día y hora se anunciará oportunamente a través de la web del Ayuntamiento y por correo electrónico a las personas participantes.

El plazo máximo para la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.

7.- PREMIOS.

Habrá tres premios distribuidos de acuerdo con:

1er Premio: con una dotación de 450 EUR.

2º Premio: con una dotación de 350 EUR.

3er Premio: con una dotación de 250 EUR.

Estos premios estarán sujetos a la retención del IRPF conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Asimismo, el veredicto del jurado contemplará también seis accésits (que recibirán un certificado acreditativo).

Los premios del concurso no podrán declararse desiertos.

El otorgamiento tanto de los premios como los accésits incluirá los derechos de exhibición y reproducción de las fotografías por parte del Ayuntamiento de Gavà.

Todos los premios serán ratificados por el órgano de gobierno que corresponda del Ayuntamiento de Gavà.

8.- EXPOSICIÓN.

Una reproducción de 9 fotografías premiadas será expuesta, haciendo constar la autoría, a tamaño 85 x 85 cm en el Espai Maragall de Gavà durante la celebración de la Muestra GavàMón. Una vez finalizada la exposición, las reproducciones pasarán a formar parte del fondo del Ayuntamiento de Gavà, que se reserva el derecho de exponer posteriormente en diferentes espacios de la ciudad, sin fines de lucro.

9.- SEGURO DE LAS OBRAS.

El Ayuntamiento de Gavà declina cualquier responsabilidad por la pérdida o daños que puedan sufrir las obras durante los actos de recepción, custodia y reproducción.

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

Las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Gavà los derechos de distribución, difusión, ejecución y exhibición de las fotografías premiadas. En ningún caso se explotarán comercialmente por ningún medio.

Gavà, 26 de mayo de 2017 Por orden de la señora alcaldesa, el secretario general, Roger Cots Valverde

Derechos humanos
Acción social
Artes
Tercera edad
Medios de comunicación
Exposiciones
Igualdad
Innovación