Aprovació inicial de les bases reguladores del Concurs Imatge i Drets Humans GavàMón. - Boletín Oficial de Barcelona de 09-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles , 09/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Gavà

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Gavà de data 25 de maig de 2017, va adoptar l'acord d'aprovació inicial de les Bases Reguladores del Concurs Imatge i drets Humans GavàMón.

Se sotmet a informació pública les esmentades bases, per un termini de vint dies, mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Gavà, així com, una referència del citat anunci al Diari Oficial de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Cas que no s'hagi presentat cap reclamació o al·legació dintre el període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà automàticament definitiu. Si es presenten se seguirà el procediment previst en els arts. 64 i 65.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

BASES REGULADORES DEL CONCURS 'IMATGE I DRETS HUMANS GAVAMON'.

GAVÀMÓN és una mostra de drets humans que pretén visualitzar els esforços i iniciatives que persones i institucions porten a terme per millorar el compliment d'aquests drets en tot el planeta i denunciar on aquests estiguin sent vulnerats.

Per això, la nostra mostra de drets humans, que l'any 2017 celebra la tretzena edició, manté altres llenguatges artístics, com la imatge gràfica, com a eina en la defensa dels drets humans i de la transformació social. També ressaltem la importància de la implicació ciutadana i per això la imatge del GavàMón serà creada, un any més, per ciutadans i ciutadanes i escollida a través d'un concurs.

1. OBJECTE DEL CONCURS.

L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment per participar en el Concurs Imatge i Drets Humans 'GavàMón' promogut per l'Ajuntament de Gavà.

2. PARTICIPACIÓ.

Podran participar en el concurs 'IMATGE I DRETS HUMANS' totes les persones residents a Gavà o l'alumnat de les escoles d'art de la ciutat més grans de 18 anys o 16 si presenten l'autorització dels pares/mares o tutors/es legals.

L'alumnat de les escoles d'art que participi en el concurs haurà d'acreditar mitjançant la còpia de la matrícula que pertany a una d'elles.

3. TEMÀTICA.

El contingut de les obres ha d'estar relacionat amb la defensa dels drets humans, i també cal que es refereixi a un dels articles de la Carta-Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat. En cas contrari, quedaran excloses.

Les persones participants poden trobar aquesta documentació al web http://www.femp.es/files/566-1200- archivo/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

4. TÈCNIQUES.

La tècnica utilitzada serà totalment de lliure elecció de l'artista, però el resultat final ha de ser una imatge gràfica.

5. INSCRIPCIONS I PRESENTACIÓ DE LES OBRES.

La convocatòria es farà mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Anuncis municipal i als mitjans de comunicació locals que es considerin adients.

El període de presentació de les obres s'indicarà a la convocatòria del concurs.

Cada artista podrà presentar un màxim de tres imatges, que hauran de lliurar-se en un CD o en un arxiu JPG. Les obres hauran de ser originals, inèdites i no haver estat premiades en altres concursos.

Els interessats hauran de lliurar la documentació al Registre electrònic de l'Ajuntament de Gavà, ja sigui presencialment a l'OAC de l'Ajuntament, plaça de Jaume Balmes, s/n, o telemàticament a l'adreça electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/.

Les sol·licituds per participar a la convocatòria d'aquests concurs s'han de formular mitjançant impresos normalitzats que es facilitaran a l'OAC de l'Ajuntament de Gavà o a la seu electrònica, i caldrà fer-hi constar i adjuntar:

- Nom complert del/la autor/a.

- Dades de contacte (DNI, adreça, telèfon, e. Mail).

- Dret/drets a què es refereix l'obra.

- Les imatges: en un CD si es fa el registre presencial, o en un arxiu JPG si es fa via telemàtica. En el CD, si el registre és presencial, o en un arxiu annex, s'haurà de fer constar el lema de l'obra, l'article de la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la ciutat que s'hagi escollit, una breu ressenya de l'obra.

6. PREMI.

L'obra guanyadora obtindrà un premi de 300 EUR i un diploma acreditatiu, i l'obra serà la imatge de la Mostra de Drets Humans 'GAVÀMÓN'.

L'import del premi estarà subjecte a la retenció de l'IRPF conforme a l'establert a la legislació vigent.

L'acceptació del premi inclou els drets d'exhibició i reproducció de les obres per part de l'Ajuntament de Gavà.

El premi del concurs no es podrà declarar desert.

El premi serà ratificat per l'òrgan de govern competent que correspongui de l'Ajuntament de Gavà.

7. JURAT.

El jurat serà designat per l'Àmbit de Benestar i Acció Social de l'Ajuntament de Gavà, com a gestor de la mostra GAVÀMÓN, i estarà compost per tres tècnics de l'Ajuntament que seran definits per decret del Tinent d'Alcalde.

Cap membre del jurat pot participar en el concurs.

El jurat serà competent a l'hora d'escollir l'obra guanyadora i la seva decisió serà inapel·lable.

El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en aquestes bases.

8. VEREDICTE DEL JURAT.

La resolució del jurat i l'acta de proclamació de l'obra guanyadora s'anunciaran oportunament a les persones participants.

El premi serà ratificat per l'òrgan de govern competent que correspongui de l'Ajuntament de Gavà.

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

9. RETIRADA I ASSEGURANÇA DE LES OBRES.

La data de retirada de les obres s'anunciarà oportunament a les persones participants.

L'Ajuntament de Gavà declina qualsevol responsabilitat per la pèrdua o danys que puguin patir les obres durant els actes de recepció, exposició i custòdia de les mateixes.

11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.

Les persones participants cedeixen a l'Ajuntament de Gavà els drets de distribució, difusió, execució i exhibició de les fotografies premiades. En cap cas s'explotaran comercialment per cap mitjà.

Gavà, 26 de maig de 2017 Per ordre de la senyora alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde

BASES REGULADORAS DEL CONCURSO 'IMAGEN Y DERECHOS HUMANOS GAVÀMÓN'.

GavàMón es una muestra de derechos humanos que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar el cumplimiento de estos derechos en todo el planeta y denunciar donde estos estén siendo vulnerados.

Por ello, nuestra muestra de derechos humanos, que en el año 2017 celebra la decimotercera edición, mantiene otros lenguajes artísticos, como la imagen gráfica, como herramienta en la defensa de los derechos humanos y de la transformación social. También resaltamos la importancia de la implicación ciudadana y por ello la imagen del GavàMón será creada, un año más, por ciudadanos y escogida a través de un concurso.

1. OBJETO DEL CONCURSO.

El objeto de las presentes bases es definir el conjunto de condiciones y el procedimiento para participar en el Concurso Imagen y Derechos Humanos 'GavàMón' promovido por el Ayuntamiento de Gavà.

2. PARTICIPACIÓN.

Podrán participar en el concurso 'IMAGEN Y DERECHOS HUMANOS' todas las personas residentes en Gavà o el alumnado de las escuelas de arte de la ciudad mayores de 18 años o 16 si presentan la autorización de los padres / madres o tutores / as legales.

El alumnado de las escuelas de arte que participe en el concurso deberá acreditar mediante la copia de la matrícula que pertenece a una de ellas.

3. TEMÁTICA.

El contenido de las obras debe estar relacionado con la defensa de los derechos humanos, y también es necesario que se refiera a uno de los artículos de la Carta-Agenda Mundial por los Derechos Humanos en la Ciudad. En caso contrario, quedarán excluidas.

Las personas participantes pueden encontrar esta documentación en la web http://www.femp.es/files/566-1200- archivo/carta_agenda_mundial_ddhh_ciudad_cglu.pdf.

4. TÉCNICAS.

La técnica utilizada será totalmente de libre elección del artista, pero el resultado final debe ser una imagen gráfica.

5. INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.

La convocatoria se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, en el Tablón de Anuncios municipal y los medios de comunicación locales que se consideren adecuadas.

El periodo de presentación de las obras se indicará en la convocatoria del concurso.

Cada artista podrá presentar un máximo de tres imágenes, que deberán entregarse en un CD o en un archivo JPG. Las obras deberán ser originales, inéditas y no haber sido premiadas en otros concursos.

Los interesados deberán entregar la documentación en el Registro electrónico del Ayuntamiento de Gavà, ya sea presencialmente en la OAC del Ayuntamiento, plaza de Jaume Balmes s/n, o telemáticamente a la dirección electrónica https://eseu.gavaciutat.cat/.

Las solicitudes para participar en la convocatoria de este concurso deberán formularse mediante impresos normalizados que se facilitarán en la OAC del Ayuntamiento de Gavà o en la sede electrónica, y habrá que hacer constar y adjuntar:

- Nombre completo del / la autor / a.

- Datos de contacto (DNI, dirección, teléfono, e. Mail).

- Derecho / derechos a que se refiere la obra.

- Las imágenes: en un CD si se hace el registro presencial, o en un archivo JPG si se hace vía telemática. En el CD, si el registro es presencial, o en un archivo anexo, se deberá hacer constar el lema de la obra, el artículo de la Carta- Agenda Mundial de los Derechos Humanos en la ciudad que se haya elegido, una breve reseña de la obra,

6. PREMIO.

La obra ganadora obtendrá un premio de 300 EUR y un diploma acreditativo, y la obra será la imagen de la Muestra de Derechos Humanos 'GavàMón'.

El importe del premio estará sujeto a la retención del IRPF conforme a lo establecido en la legislación vigente.

La aceptación del premio incluye los derechos de exhibición y reproducción de las obras por parte del Ayuntamiento de Gavà.

El premio no podrá declararse desierto.

El premio será ratificado por el órgano de gobierno competente que corresponda del Ayuntamiento de Gavà.

7. JURADO.

El jurado será designado por el Ámbito de Bienestar y Acción Social del Ayuntamiento de Gavà, como gestor de la muestra GavàMón, y estará compuesto por tres técnicos del Ayuntamiento que serán definidos por decreto del Teniente de Alcalde.

Ningún miembro del jurado podrá participar en el concurso.

El jurado será competente a la hora de escoger la obra ganadora y su decisión será inapelable.

El jurado resolverá todos los aspectos no previstos en estas bases.

8. VEREDICTO DEL JURADO.

La resolución del jurado y el acta de proclamación de la obra ganadora se anunciarán oportunamente a las personas participantes.

El premio será ratificado por el órgano de gobierno competente que corresponda del Ayuntamiento de Gavà.

El plazo máximo para la resolución será de tres meses desde la finalización del plazo de entrega de solicitudes.

9. RETIRADA Y SEGURO DE LAS OBRAS.

La fecha de retirada de las obras se anunciará oportunamente a las personas participantes.

El Ayuntamiento de Gavà declina cualquier responsabilidad por la pérdida o daños que puedan sufrir las obras durante los actos de recepción, exposición y custodia de las mismas.

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

Las personas participantes ceden al Ayuntamiento de Gavà los derechos de distribución, difusión, ejecución y exhibición de las fotografías premiadas. En ningún caso se explotarán comercialmente por ningún medio.

Gavà, 26 de mayo de 2017 Por orden de la señora alcaldesa, el secretario general, Roger Cots Valverde

Derechos humanos
Artes
Acción social
Escuelas
Alumnado
Medios de comunicación
Exposiciones