Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria per la concessió d'ajuts per a la pràctica de la natació per a l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmaneu

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 7 de juliol de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per la concessió d'uns ajuts per a la pràctica de la natació per a l'any 2016.

L'acord i el text de les bases reguladores, se sotmeten a informació pública durant un termini de vint dies a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a fi i efecte que es puguin examinar i presentar les al·legacions i/o reclamacions que es cregui adient. En el cas que durant el termini d'informació pública no es presenti cap al·legació el text de les bases reguladores s'entendran aprovades definitivament.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8:00 hores i les 14:00 hores de dilluns a divendres.

Montmaneu, 8 de juliol de 2016 L'alcalde, Àngel Farré Carulla

Natación