Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions, per concurrència competitiva, en matèria de serveis socials, salut, gent gran, joventut i feminisme. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

Exp. Núm. 216/SUB-5/17.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 30 de maig de 2017, va aprovar provisionalment les bases específiques que han de regular la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, corresponents a l'any 2017, en matèria de Salut, Gent Gran, Serveis Socials, Esports, Joventut i Feminismes-Igualtat.

El text íntegre de les citades bases específiques és el següent:

BASES ESPECÍFIQUES QUE REGIRAN L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE BADALONA PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DURANT L'ANY 2017.

1. Objecte de la subvenció.

L'objecte d'aquestes Bases específiques, d'acord amb el què preveu art. 17.2 de la LGS en relació amb l'Annex IV de les Bases d'Execució del Pressupost de 2017, en pròrroga de 2017 (en endavant BEP), és regular els criteris i procediment de concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Badalona destinades a entitats que duguin a terme actuacions o programes d'utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona, que complementin o supleixin la competència municipal o siguin d'interès local i que tinguin caràcter social, de salut, juvenil, esportiu, gent gran, i igualtat, i s'ajustaran, a més als requisits específics i criteris establerts pels departaments o àmbits que impulsen els diferents objectes subvencionables.

Les actuacions i programes subvencionats s'hauran de realitzar dins del període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.

2. Procediment.

El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és de concessió en règim de concurrència competitiva.

3. Beneficiaris.

Podran obtenir la condició de beneficiaris aquelles entitats que compleixin els requisits establerts als annexos corresponents, tramitin la corresponent sol·licitud d'acord amb l'art. 4 d'aquestes bases específiques, i compleixin les condicions i els requisits següents:

3.1. Condicions:

' Que les entitats duguin a terme actuacions o programes d'utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona.

' Que les activitats complementin o supleixin la competència municipal en el termes de l'art. 1 de les presents Bases.

' Que les activitats que realitzin siguin sense afany de lucre.

3.2. Els requisits que s'han d'acreditar degudament són:

' Estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'entitats de la Generalitat i de l'Ajuntament de Badalona.

' No estar incurs en el règim d'incompatibilitats i prohibicions vigent d'acord amb l'art. 13.2 i 3 LGS en relació a l'art. 26 RLGS.

' Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l'Ajuntament de Badalona, d'acord amb l'art. 13.2 e) LGS en relació als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.

' Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament.

' El compliment dels requisits específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen als annexos de les presents bases.

- De conformitat amb l'art. 18 de la LGS, en relació amb l'art. 3.4 de la LTAIPBG, els beneficiaris que percebin subvencions o ajuts públics de més de 100.000 EUR anuals o si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 EUR, hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts en els termes i condicions establerts en la LTAIPBG.

- Així mateix, de conformitat amb l'art. 15.2 de la LTAIPBG, si l'import de les subvencions atorgades és superior a 10.000 EUR, si els beneficiaris són persones jurídiques, tenen l'obligació de comunicar als subjectes obligats la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

- Els beneficiaris hauran de donar compliment a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes en que li sigui aplicable.

4. Sol·licituds i documentació complementària.

4.1. Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran complimentant el model instància proporcionada per l'Ajuntament i es podran presentar al Registre General de l'Ajuntament o a les Oficines Municipals de Districte, instància que tindrà el següent contingut:

' Identificació de qui subscriu la sol·licitud i la qualitat en que actua (amb expressió de NIF).

' Identificació de qui ha de ser beneficiari (amb expressió de NIF).

' Domicili, a efectes de les notificacions, i número de telèfon.

' Declaració de reunir els requisits de les presents bases i acceptació de les mateixes.

' Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l'ajuntament les que s'obtinguin en el futur.

' Compromís de complir les condicions de la subvenció concreta.

' Petició de la subvenció concreta que es pretén rebre per al finançament de l'activitat projectada.

' En cas de sol·licitud de la subvenció per a activitats i/o programes, pressupost de l'activitat i/o dels programa/es per al/a les qual/s es sol·licita subvenció.

' Lloc, data i signatura del sol·licitant i, segell de l'entitat.

4.2. A la instància s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

' Fotocòpia del NIF del representant de l'entitat.

' Fotocòpia del NIF de l'entitat.

' Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si escau, l'import de la subvenció en cas que aquestes dades hagin variat respecte l'any anterior o si és la primera vegada que es sol·licita la subvenció.

' En cas que l'entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l'exercici anterior, els tres documents abans referits es podran suplir omplint el document 'declaració de vigència de la documentació' que s'adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.

' Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l'entitat pel cas que sigui la primera vegada que es sol·licita subvenció.

' Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l'entitat i de que la persona sol·licitant és la representant legal de l'entitat per a la sol·licitud de la subvenció (certificats i/o actes corresponents).

' En cas que l'entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l'exercici anterior, l'esmentada documentació es podrà suplir omplint el document 'Certificat de la composició de la Junta, Acord de l'entitat de sol·licitud de subvenció i atorgament d'autorització a la persona que la sol·licita', que s'adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.

' Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents certificats de l'Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sens perjudici que l'entitat autoritzi expressament a l'Ajuntament de Badalona per tal que recavi el certificat de l'Agència Tributària i, en el seu cas, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació al articles 14.1.e LGS i 22.2 RLGS.

' Projecte de l'activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l'abast, la intenció i la importància de la proposta.

' Memòria explicativa de les activitats realitzades per l'entitat durant l'exercici anterior, signada i segellada.

' Comptes aprovats globals i per programes, de l'últim exercici tancat, signats i segellats.

' En cas que l'Ajuntament disposi de la memòria i el comptes de l'exercici anterior no caldrà presentar aquesta documentació.

' En cas que l'entitat sol·liciti subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa serà necessària una declaració signada pel president de l'entitat conforme les quantitats que figuren al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi consten, en el seu cas, en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l'entitat.

' Aquelles que, en llur cas, es determinin expressament a la convocatòria, en relació amb les finalitats i actuacions de les entitats, àmbit d'implantació d'aquestes i naturalesa dels programes a subvencionar.

' Per als projectes i activitats que impliquin treball amb menors caldrà presentar una declaració jurada en la qual es detalli les dades de les persones que està previst que hi participin. A més, en compliment de l'article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, caldrà aportar certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals per cadascuna de les persones que hi participin, tant si són voluntaris com contractats. En cas que aquestes dades no es puguin conèixer en el moment de la presentació de la sol·licitud de la subvenció, s'aportaran al departament gestor prèviament a l'inici del projecte o activitat. Qualsevol canvi en les dades presentades haurà de ser comunicat per escrit al departament gestor.

' Els projectes i la resta de documentació que conformin les sol·licituds hauran d'evitar el llenguatge sexista.

No caldrà que l'interessat aporti els certificats o altres documents acreditatius de la situació que fonamenta la concessió de la subvenció o les circumstàncies previstes, quan l'Ajuntament pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l'interessat - tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió - perquè es realitzi l'esmentada consulta.

5. Criteris d'atorgament.

Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris objectius d'atorgament establerts als annexos d'aquestes bases per a cada objecte subvencionable.

6. Import màxim de les subvencions.

Aquestes bases específiques es remeten al contingut íntegre de l'article 123 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

En cas de sol·licitud de subvenció per activitats i/o programes, com a regla general, l'import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquin, cas contrari haurà de justificar-se mitjançant informe tècnic del departament gestor.

L'import de la subvenció rebuda no podrà ser mai d'una quantia que, en concurrència amb els ingressos que l'activitat subvencionada generi i altres subvencions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari; si es produís aquesta situació es reduirà la

subvenció en la proporció que correspongui i, en el cas que el beneficiari ja l'hagi rebuda, tindrà l'obligació de retornar l'import que correspongui.

7. Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables les establertes a l'Annex IV sobre subvencions de les BEP.

8. Òrgans competent per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió.

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de subvencions és l'Alcaldia, a proposta de la Junta de Govern Local.

La competència per a l'autorització, la disposició i l'obligació de les despeses corresponents, correspondrà als regidors i regidores d'àmbit, d'acord amb les resolucions de delegació de competències de l'alcaldessa de dates 23 i 29 de juny de 2016.

9. Terminis.

9.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del següent de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l'extracte de la convocatòria remés per la Base de Datos Nacional de Subvenciones, sens perjudici que la resolució de la convocatòria estableixi una data posterior diferent.

9.2 Si la sol·licitud o documentació no reunís els requisits exigits a les bases específiques i al decret de convocatòria, el servei gestor requerirà a l'interessat per tal que en un termini no superior a deu dies s'esmenin les deficiències o s'acompanyin el documents preceptius, amb indicació que, en cas de no fer-ho se'l tindrà per desistit de llur petició, arxivant-se sense més tràmit.

9.3 El termini per a l'atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a partir del dia següent al de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà efectes desestimatoris, tret que les bases prevegin altrament.

10. Acceptació.

Les subvencions hauran d'ésser acceptades per les entitats beneficiàries, en el termini màxim d'un mes comptador des de la data de notificació de la concessió, als efectes de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació.

La presentació de la sol·licitud comportarà l'acceptació implícita del seu atorgament en el cas que l'import atorgat coincideixi amb el sol·licitat i no existeixi modificació de les condicions o forma de realització de l'activitat subvencionada.

L'acceptació de la subvenció implica la de la present normativa, la de les bases específiques, la de la convocatòria i la de la LGS.

Prèvia l'acceptació de la subvenció per part dels beneficiaris, es podran efectuar pagaments anticipats del 50 per cent de la quantitat subvencionada. No s'exigeix la constitució de garantia en els supòsits de pagaments anticipats esmentats. Tot això sens perjudici del seu reintegrament en cas d'incompliment de les obligacions establertes a les bases específiques, a la convocatòria o a la Llei.

11. Forma i termini de justificació de la subvenció.

La justificació de les subvencions atorgades per l'Ajuntament per a activitats i/o programes constitueix una comprovació de l'adequat ús dels fons públics rebuts pels beneficiaris, la prova de que els referits fons s'han aplicat a la finalitat per a la qual es van concedir i acreditació del compliment de les condicions imposades i dels resultats obtinguts.

L'esmentada justificació es realitzarà, amb caràcter general, i sense perjudici del que es pugui determinar als annexos, mitjançant la rendició del compte justificatiu de la despesa realitzada, que constitueix acte obligatori del beneficiari o entitat col·laboradora, davant l'òrgan atorgant, i, que consisteix en la justificació de la despesa realitzada, sota responsabilitat del declarant, comprenent els documents que a continuació es relacionen:

a) Memòria de l'activitat subvencionada, consistent en:

' Declaració subscrita pel beneficiari sobre les activitats realitzades que hagin estat finançades amb la subvenció i el seu cost;

' Desglossament de cadascuna de les despeses efectuades;

' Relació numerada correlativament de tots el documents justificatius que s'aportin;

b) Factures originals i demés documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, import dels quals hagi estat abonat amb càrrec a la totalitat del projecte; el servei gestor compulsarà i conformarà les copies d'aquest documents i quedaran dipositats en la entitat beneficiaria per un període mínim de 4 anys.

Las factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1496/2003 de 28 de novembre, pel qual es regula el deure d'expedició i lliurament de factures:

' Girades a nom de l'entitat, amb totes les dades identificatives: nom, adreça i NIF.

' Nom i cognoms de l'expenedor o denominació social i NIF.

' Factura del proveïdor. Haurà d'incorporar la descripció complerta de l'operació, preu total i determinació de l'IVA.

' Número i, en el seu cas, sèrie de la factura.

' Referents exclusivament a l'activitat o projecte subvencionat.

' Lloc d'emissió i datades a l'any d'atorgament de la subvenció.

' Als efectes d'aquestes bases no s'admetran documents escanejats si no s'acompanyen del corresponent original en paper.

' En cas d'aportar l'original i la còpia (que haurà de ser perfectament llegible) per a la seva compulsa, es retornaran els originals a l'entitat. En cas contrari, els originals restaran incorporats a l'expedient.

' Les factures hauran d'acompanyar-se d'un comprovant bancari acreditatiu del seu pagament (transferència bancària, taló nominatiu).

' No s'admetran pagaments en efectiu.

c) Les despeses de personal hauran d'acreditar-se amb els rebuts de nòmines emplenats de conformitat amb la O.M. 27-12-94;els butlletins de cotització de la Seguretat Social (TC1 i TC2) i les retencions sobre els rendiments del treball, amb la comunicació de dades al pagador (art. 88 del Reglament de l'IRPF).

Tant les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, com els rebuts de nòmines que es mencionen en els apartats b) i c) s'acompanyaran amb la documentació acreditativa del pagament.

d) Full publicitari de la col·laboració de l'Ajuntament en les activitats subvencionades amb la fórmula següent: 'Amb el suport de l'Ajuntament de Badalona' i el logotip oficial de l'Ajuntament de Badalona, d'acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.

En el cas que no es pogués aportar l'esmentat full, el personal tècnic municipal corresponent incorporarà a l'expedient declaració conforme en l'activitat subvencionada no es va programar la confecció del mateix.

La forma i el termini de justificació haurà d'estar d'acord amb la normativa següent:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

- Text refós de les hisendes locals, aprovat per Llei 2/2004, de 5 de març,

-Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Reglament d'obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Bases d'execució del pressupost municipal vigent.

- Qualsevol altra normativa vigent en matèria de subvencions.

El control financer s'exercirà per la Intervenció respecte de beneficiaris i, en el seu cas, entitats col·laboradores per raó de les subvencions atorgades, de conformitat amb el que disposen els articles 220 a 222 del TRLRHL; el Títol III de la LGS; el Títol VI de la Llei general pressupostària i demés normes concordants.

El termini per presentar la justificació de les subvencions dels projectes, programes o activitats subvencionades que finalitzen com a màxim el 31 de desembre de 2017, serà de tres mesos a partir de la data de finalització del termini per a la realització de l'activitat i, com a màxim fins el 31 de gener del 2018.

A fi i efecte de possibilitar el control de la concurrència de subvencions, els documents justificatius presentats pels beneficiaris hauran d'ésser validats i estampillats pel servei gestor, mitjançant un segell existent a l'efecte.

El departament gestor corresponent comprovarà l'aplicació efectiva de l'ajut a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i el beneficiari facilitarà l'accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi.

La justificació haurà d'ésser aprovada per l'òrgan competent, que serà el que va concedir la subvenció, arxivant-se pel servei gestor i comunicant-se a la Intervenció General adjuntant tots els documents que conformen el compte justificatiu i, en tot cas, l'informe i certificat de conformitat previ de l'òrgan gestor.

12. Protecció de dades.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l'Ajuntament de Badalona, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts aquí, d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de dades estableix.

Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General d'aquest Ajuntament.

13. Aplicació pressupostària.

La concessió de les diferents subvencions serà imputable a les següents partides del Pressupost Municipal de Despeses de 2017, actualment en tràmit d'informació pública, amb sotmetiment a la condició suspensiva de l'aprovació definitiva del pressupost de 2017 i a l'existència de crèdit adequat i suficient en les mateixes: SUBVENCIONS PARTIDA IMPORT Salut 61337117-3110-48906 28.000,00 Gent gran 61348130-231006-48906 30.000,00 Serveis socials 61412032-231002-48906 468.000,00 Esports 51121058-3411-48906 76.000,00 Joventut 10153000-3265-48906 29.000,00 Igualtat 10151000-231005-48906 25.000,00

Disposició final.

En tot allò no contemplat en aquestes Bases s'estarà a les Bases d'Execució del Pressupost Municipal i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que desenvolupa i resta de normativa concordant.

A) ANNEX SERVEI DE SALUT.

1.- Objectius i finalitats dels programes, projectes o actuacions.

L'objectiu d'aquestes subvencions es promocionar i dinamitzar programes, projectes i/o actuacions d'entitats de tipus social i de salut sense ànim de lucre, que tinguin per objecte promoure i protegir la salut i millorar el benestar emocional potenciant l'autonomia de les persones i l'assoliment de les seves fites vitals a partir de les oportunitats derivades del seu entorn familiar i comunitari.

Els programes, projectes i actuacions hauran de tenir les següents finalitats:

' La promoció de la salut i salut comunitària, protecció de la salut i prevencio de la malaltia, en qualsevol àmbit o col û0 lectiu ciutadà, amb l'objectiu de fomentar els hàbits saludables per a la salut individual i col û0lectiva i millorar la qualitat de vida.

' El suport a les persones i/o a les seves famílies afectades per toxicomanies i/o diferents tipus de dependencies.

' El suport a les persones amb discapacitat psíquica, física, sensorial i orgànica derivades d'una malaltia greument incapacitant i/o les seves famílies.

' La promoció del benestar dels animals de companyia i per el foment d'una tinença responsable afavoridora del civisme i la convivència.

2.- Programes i Actuacions. Finalitats.

Es poden sol·licitar subvencions per els següents tipus de projectes i actuacions:

' Prestació de serveis d'informació, orientació i atenció.

' Desenvolupament d'activitats i projectes de caràcter preventiu i/o rehabilitador.

' Creació, manteniment de fons documentals específics en l'àmbit de la salut.

' Col·laboració en activitats de dinamització comunitària i participació ciutadana que promouen les estructures municipals de Salut.

' Activitats formatives per la protecció i/o la promoció de la salut, especialment les adreçades a col·lectius poblacionals en situació de desavantatge social, amb l'objectiu de facilitar la seva accessibilitat al sistema de salut.

' Activitats de sensibilització i foment del voluntariat i recolzament de l'ajuda mútua en l'àmbit de la salut. Activitats de sensibilització i conscienciació ciutadana, incloent les que promoguin la millora del benestar dels animals de companyia, el foment de la tinença responsable i l'adopció d'animals abandonats, el civisme i la convivència.

' Altres activitats que, dins les competències de Salut, siguin coherents amb el contingut i la orientació dels programes d'actuació municipals.

3.- Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari.

No hi ha requisits específics per aquesta subvenció, més enllà dels que preveu l'article 9 de l'Annex IV de les BEP i dels previstos a les bases específiques.

No hi ha d'altres requisits específics per aquesta subvenció més enllà dels que preveu l'article 9 de l'annex IV de les BEP i de les bases especifiques.

4.- Presentació dels programes / actuacions.

De cara a la seva correcta valoració els programes /actuacions han de contenir els següents continguts:

Presentació de l'Entitat. Presentació del projecte/actuació. Objectius i resultats esperats.

Organització i calendari execució. Nombre de beneficiaris. Participació dels beneficiaris. Treball en xarxa amb altres serveis, entitats. Pressupost. Previsió de despeses i ingressos. Recursos materials i humans necessàries per la realització del projecte. Indicadors i criteris per avaluar resultats. No es podrà presentar més d'una sol·licitud per entitat.

5.- Criteris de Valoració.

Les subvenciones s'atorgaran a programes projectes o actuacions a partir de la valoració del criteris establerts en aquest punt entre els que haguessin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiaria.

Per tal de definir la quantia de les subvencions a atorgar s'estableixen els següents criteris de valoració:

Els criteris que s'utilitzaran per a la valoració de les sol·licituds de subvenció, sobre un total de 100 punts, seran els que s'estableixen a continuació i es valorarà el grau d'acompliment- amb les següents puntuacions:

5.1.- Els antecedents i trajectòria de l'entitat 10 punts.

(Per fer la valoració es tindrà en compte):

Història, antiguitat i experiència en l'àmbit de treball. (Es valorarà entre 0 i 3 punts).

Implicació amb iniciatives desplegades per l'ajuntament. (Es valorarà entre 0 i 2 punts).

Col·laboracions amb altres entitats i serveis. (Es valorarà entre 0 i 3 punts).

Projecció supramunicipal de l'entitat. (Es valorarà entre 0 i 2 punts).

5.2.- La consonància entre els objectius i la finalitat del projecte o activitat i l'interès general per la salut dels ciutadans 20 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

Incorporar com a objectiu la promoció d'hàbits saludables i la reducció de riscos en col·lectius especialment vulnerables. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

La contribució a disminuir les desigualtats en matèria de salut, especialment amb referència a les desigualtats de sexe, la immigració, la classe social i les dependències. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

L'orientació envers la reducció de riscos i danys relacionats amb la malaltia, per oferir suport a persones amb malalties cròniques i emergents especialment en el cas d'infants, i a les seves famílies cuidadores i de foment de la salut i l'afrontament de les desigualtats socials en matèria de salut. (es valorarà entre 0 i 10 punts).

5.3.- La Promoció de valors en l'àmbit de la salut pública 10 punts:

(per fer la valoració es tindrà en compte).

L'orientació educativa (es valorarà entre 0 i 3 punts).

La defensa de drets socials i igualtat d'oportunitats. (es valorarà entre 0 i 2 punts).

La promoció de xarxes de solidaritat i de coresponsabilitat i autocura del programa, projecte o actuació (es valorarà entre 0 i 5 punts).

5.4.- La Coherència interna i qualitat tècnica del projecte i la viabilitat econòmica i pressupostària 15 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

Estructura tècnica, organitzatives i pressupostaria del programa, projecte o actuació. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

Característiques i Capacitats dels recursos per implementar-lo (es valorarà entre 0 i 5 punts).

La capacitat per mobilitzar persones, serveis i entitats. (es valorarà entre 0 i 2 punts).

Indicadors d'avaluació de resultat en termes socials i de salut. (es valorarà entre 0 i 2 punts).

Recomanacions sobre noves àrees d'interès, possibilitats de transferència de coneixement, (es valorarà entre 0 i 1 punts).

5.5.-La justificació dels beneficis per a la salut a nivell col·lectiu i individual que aporta l'activitat 10 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

El nombre de persones beneficiàries de l'activitat/s o serveis proposats. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

Els destinataris directes i indirectes del projecte: persones en risc d'exclusió social i/ o col·lectius vulnerables, voluntaris, entitats, serveis.. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

5.6.- Complementarietat del projecte o la iniciativa amb les actuacions i programes deficitaris en matèria de salut a Badalona 15 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

Àmbits i importància dels espais de col·laboració amb serveis i entitats que porten a terme actuacions a Badalona. (es valorarà entre 0 i 5 punts).

Actuacions orientades a donar resposta a necessitats ciutadanes no cobertes o insuficientment cobertes per altres serveis sociosanitaris. (es valorarà entre 0 i 10 punts).

5.7.-La promoció del voluntariat i del treball tranversal, amb altres entitats i serveis. 15 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

La metodologia pel foment de la participació d'usuaris i amb la xarxa per promoure el voluntariat,.. (es valorarà entre 0 i 7 punts).

La incidència en zones o col·lectius en què hi ha més mancances pel que fa a la participació i del voluntariat en l'àmbit de la salut). (es valorarà entre 0 i 3 punts).

La transversalitat de les iniciatives entre diverses disciplines (salut, serveis socials, esport, participació ciutadana, gent gran, mobilitat, etcètera). (es valorarà entre 0 i 5 punts).

5.8.- El caràcter innovador, 5 punts.

(per fer la valoració es tindrà en compte).

El fet de ser iniciatives noves (es valorarà entre 0 i 2 punts).

La capacitat dels programes, projectes o actuacions per experimentar amb metodològiques innovadores (es valorarà entre 0 i 3 punts).

Un comitè d'experts, format per el cap de servei i els caps d'unitat, donaran puntuació per cada un dels criteris, de tots els programes, projectes o actuacions presentats.

El total disponible en la partida pressupostaria es destinarà percentualment a cada un dels criteris en funció del percentatge en punts que representa sobre el total de criteris.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,10 al criteri 5.1 (Antecedents i trajectòria de l'entitat. Total 10 punts).

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,20 al criteri 5.2.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,10 al criteri 5.3.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,15 al criteri 5.4.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,10 al criteri 5.5.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,15 al criteri 5.6.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,15 al criteri 5.7.

Pressupost Total Partida Subvencions X 0,05 al criteri 5.8.

El càlcul per tal de distribuir els recursos es farà amb la valoració de cada criteri en cada un dels projectes presentats, del més al menys valorat, i atribuint-li a cada un la puntuació i el percentatge que aquesta representa sobre el total.

TOTAL DE PUNTS DE TOTS ELS PROJECTES = 100% total de l'import assignat al criteri en qüestió.

La subvenció serà la suma total dels imports obtinguts per cada un dels criteris valorats.

L'import finalment concedit a cada sol·licitant serà la quantitat menor entre: el corresponent a la puntuació segons la formula i criteris anteriorment expressats i el sol·licitat.

Nomes es valoraran els projectes que assoleixin, com a mínim, els 25 punts o el 25% de la puntuació total.

6.- Quantia individualitzada de la subvenció.

L'import de les subvencions no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquen.

L'import de la subvenció podrà ultrapassar el 50% del cost del projecte quan aquest sigui singular i la seva contribució sigui d'especial interès per a la ciutat, i l'entitat no disposi de cap altra font de finançament i per tant això pugui posar en perill la seva viabilitat.

7.- Pagaments anticipats (i en el seu cas. Abonaments a compte).

Pagaments anticipats:

Prèvia acceptació i justificació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

8.-. Despeses previsibles.

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

- Nòmina i Seguretat Social del personal.

- Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

- Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

- Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

- Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.

- Assegurances.

- Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

- Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

- Tributs, quan siguin abonats directament l'entitat, quan no siguin susceptibles de recuperació o compensació.

9.-. Terminis d'assoliment dels objectius i finalitats.

Els programes, projectes o actuacions subvencionables s'hauran d'executar al llarg de l'any natural corresponent a la convocatòria.

La justificació de les subvencions atorgades es realitzaran de la següent forma:

Seguiment, per part dels equips tècnics de la regidoria, del desenvolupament dels programes i actuacions beneficiaries de subvenció.

A mes de la documentació que s'estableix a les bases generals d'aquesta convocatòria, caldrà presentar documentació que justifiqui la realització de les activitats per les quals s'ha demanat la subvenció: memòria tècnica, avaluació de l'activitat i memòria econòmica.

B) ANNEX GENT GRAN.

1) Objectiu de l'actuació i finalitats dels projectes, programes o accions.

Podran obtenir la condició de beneficiaris les associacions que conformen els casals de persones grans o entitats de persones grans que tinguin la seva activitat i la seva seu principal domiciliada a Badalona, per projectes, programes o accions que en el marc de l'envelliment actiu, promoguin les relacions socials de la gent gran, els contactes intergeneracionals i el voluntariat, i impulsar-ne la plena participació en la vida comunitària i col·lectiva.

2) Criteris de valoració de les sol·licituds.

Els criteris que es tindran en compte per tal d'atorgar subvencions a les propostes presentades als qui obtinguin millor valoració entre els que haguessin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiària.

- Principis d'acció fins a 20 punts:

' 7 punts: Ajustament a la pluralitat social i cultural, i a les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça.

' 7 punts: Valors que conté, projecta i promociona el projecte: drets socials, igualtat d'oportunitats, promoció de les xarxes, solidaritat, promoció de la persona, participació i altres...

' 6 punts: Col·laboració i/o complementarietat amb l'acció de l'administració local.

- Qualitat fins a 20 punts:

' 4 punts: Concreció, qualitat i claredat del projecte. Compte amb sistemes formalment definits de control, seguiment i l'avaluació del projecte.

' 4 punts: Projecte contrastat per l'experiència pròpia i/o d'altres entitats.

' 6 punts: Viabilitat i/o grau d'aplicabilitat del projecte.

' 6 punts: Participació del col·lectiu beneficiari en el disseny i seguiment del projecte.

- Grau d'interès social fins a 20 punts:

' 5 punts: Dèficit d'activitats anàlogues al municipi.

' 4 punts: Abast de la territorialitat en la implantació del projecte.

' 6 punts: Augment de la capacitació de les persones i/o els col·lectius implicats.

' 5 punts: Sensibilització de la població i accés a la informació.

- Consolidació fins a 20 punts:

' 4 punts: Projecció en el temps del projecte i valoració d'activitats anteriors (si és el cas d'una continuïtat).

' 4 punts: Capital social: nombre de socis i voluntaris (capacitat de mobilització de l'entitat).

' 6 punts: Enfocament proactiu, dinàmic i comunitari.

' 6 punts: Sostenibilitat de l'activitat, incorporar estratègies de autofinançament progressiu.

- Entitat fins a 20 punts:

' 7 punts: Experiència, trajectòria i participació en les xarxes territorials.

' 7 punts: Col·laboració amb d'altres entitats en l'elaboració del projecte.

' 6 punts: Promoció de l'associacionisme, del voluntariat i la participació ciutadana.

Per poder ser subvencionat un projecte o un programa en la valoració total haurà d'obtenir una puntuació mínima de 51 punts.

Per poder accedir al pagament anticipat es té que realitzar la prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

3) Quantia individualitzada de la subvenció:

L'import de les subvencions no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquin.

4) Pagaments anticipats.

Prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

5) Despeses previsibles.

' Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.

' Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

' Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

6) Terminis d'assoliment dels objectius i finalitats.

El període d'assoliment dels objectius i finalitats s'emmarquen en l'any 2017.

C) ANNEX SERVEIS SOCIALS.

1. Objectiu de l'actuació i finalitats dels projectes, programes o accions.

L'objectiu d'aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d'entitats de tipus social i sense ànim de lucre que potenciïn l'autonomia de les persones i l'assoliment de les seves fites vitals a partir de les oportunitats derivades del seu entorn familiar i comunitari amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats:

a. Actuacions d'informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials bàsics en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social.

b. Actuacions per a la cobertura de necessitats bàsiques dels nuclis familiars i convivèncials en situació de risc d'exclusió social.

c. Actuacions d'atenció, lleure, inserció sociolaboral i promoció social a persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial, visual, auditiva.

d. Actuacions socioeducatives no residencials adreçades a infants i les seves famílies en situació de risc d'exclusió social.

e. Actuacions d'atenció a persones sense sostre o alt risc d'exclusió per a la seva inserció social.

2. Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari:

No hi ha requisits específics per aquesta subvenció, més enllà dels que preveu l'article 9 de l'Annex IV de les BEP i dels previstos a les bases específiques.

3. Presentació dels projectes/actuacions:

De cara a la seva correcta valoració els programes /actuacions han de contemplar els següents continguts:

- Presentació de l'Entitat.

- Presentació del projecte/actuació.

- Objectius i resultats esperats.

- Complementarietat i impacte del projecte.

- Organització i calendari execució.

- Nombre de beneficiaris.

- Participació dels beneficiaris.

- Treball en xarxa amb altres serveis, entitats.

- Pressupost. Previsió de despeses i ingressos.

- Recursos materials i humans necessàries per la realització del projecte.

- Indicadors i criteris per avaluar resultats.

El projecte s'haurà de presentar segons el model que es publicarà a la web municipal.

4. Criteris de valoració de les sol·licituds:

Les subvencions s'atorgaran en funció de la puntuació obtinguda en la valoració d'entre els que hagin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiària.

Les entitats que hagin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiàries es valoraran els projectes i/o programes presentats, d'acord amb el següent barem específic de valoració fins a 100 punts:

- Principis d'acció fins a 20 punts:

- El projecte promociona els drets socials, la igualtat d'oportunitats, la perspectiva de gènere i la promoció de la persona: 10 Punts.

- Col·laboració i/o complementarietat amb l'acció de l'administració local: 5 Punts.

- Enfocament proactiu, dinàmic i comunitari: 5 Punts.

- Qualitat fins a 20 punts:

' Concreció, viabilitat i claredat del objectius del projecte: 5 Punts.

' Elements de control, seguiment i avaluació del projecte: 5 Punts.

' Projecte contrastat per l'experiència pròpia i/o d'altres entitats: 5 Punts.

' Participació del col·lectiu beneficiari en el disseny, seguiment i avaluació del projecte: 5 Punts.

- Grau d'interès social fins a 20 punts:

' Dèficit d'activitats anàlogues al municipi: 5 Punts.

' Abast de la territorialitat en la implantació del projecte: 5 Punts.

' Augment de la capacitació de les persones i/o els col·lectius implicats: 5 Punts.

' Sensibilització de la població i accés a la informació: 5 Punts.

- Consolidació fins a 20 punts:

' Capacitat i recursos propis per gestionar i executar el projecte: 10 Punts.

' Projecció en el temps del projecte i valoració d'activitats anteriors (si és el cas d'una continuïtat): 10 Punts.

- Entitat fins a 20 punts:

' Experiència, trajectòria i participació en les xarxes territorials: 5 Punts.

' Capital social: nombre de socis i voluntaris (capacitat de mobilització de l'entitat): 5 Punts.

' Col·laboració amb d'altres entitats en l'elaboració del projecte: 5 Punts.

' Promoció de l'associacionisme, del voluntariat i la participació ciutadana: 5 Punts.

En el projecte presentar caldrà fer referència a cada punt del barem específic de valoració anteriorment esmentat.

Per poder ser subvencionat un projecte o un programa en la valoració total haurà d'obtenir una puntuació mínima de 25 punts.

5. Quantia individualitzada de la subvenció.

L'import de les subvencions no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquin.

6. Pagaments anticipats (i en el seu cas, abonaments a compte).

Pagaments anticipats:

Prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

7. Despeses previsibles.

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

- Nòmina i Seguretat Social del personal.

- Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.

- Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

- Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

- Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.

- Assegurances.

- Material tècnic o de producció fungible necessari per el desenvolupament de l'activitat.

- Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).

- Tributs, quan siguin abonats directament l'entitat, quan no siguin susceptibles de recuperació o compensació.

8. Terminis d'assoliment dels objectius i finalitats.

Les campanyes o accions subvencionables s'hauran d'executar al llarg de l'any natural corresponent a la convocatòria.

D) ANNEX ESPORTS.

L'objectiu d'aquesta actuació és promocionar, dinamitzar i facilitar les actuacions d'entitats de tipus esportiu i sense ànim de lucre que potenciïn, impulsin i/o realitzin projectes, actes públics de foment de l'esport i/o competicions esportives tant de base com d'alt nivell duent a terme actuacions per a la projecció de Badalona com a ciutat esportiva, promovent la formació, la pràctica esportiva en tots els nivells d'edats i en els diversos sectors socials, i d'una manera especial l'esport en edat escolar i a l'esport femení, amb el cofinançament de projectes, programes i accions de les següents línies o finalitats:

a) Organització o suport d'actes esportius rellevants per a la ciutat i/o d'interès social.

b) Escoles d'iniciació i/o promoció en edat escolar.

c) Esport per a persones amb disminució.

d) Participació en competicions organitzades al llarg de la temporada o curs escolar.

1) Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari:

A més del requisits exigits a les Bases generals d'execució del Pressupost d'aquest Ajuntament, serà necessari l'aportació dels documents que s'adjunten com a annexes, omplerts i amb tota la informació que d'ells se'n derivi: calendaris, classificacions, llistats inscrits, memòries, etc. i tota aquella informació referent al programa a subvencionar, conjuntament amb l'imprès de la sol·licitud:

PROGRAMES/PROJECTES ESPORTIUS:

' FULL a): ORGANITZACIÓ O SUPORT A ACTES ESPORTIUS.

' FULL b): ESCOLES D'INICIACIÓ I/O PROMOCIÓ.

' FULL c): ESPORTS PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

' FULL d): COMPETICIONS TEMPORADA O CURS ESCOLAR.

2) Criteris de valoració de les sol·licituds.

Els projectes i/o programes presentats per les entitats que hagin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiàries, es valoraran d'acord amb el següent barem:

PROGRAMA: ORGANITZACIÓ O SUPORT A ACTES ESPORTIUS.

Participació: 1 punt per esportistes participants.

Nivell:

Social: 1 punt.

Local: 2 punts.

Provincial: 3 punts.

Autonòmic: 4 punts.

Estatal: 5 punts.

Internacional: 6 punts.

Interès Social Esportiu: De 1 a 15 punts, tenint en compte el % d'esport femení i de esportistes participants a l'acte.

Qualitat tècnica: Fins a 20 punts, tenint en compte el número d'edició de l'acte.

PROGRAMA: ESCOLES D'INICIACIÓ I/O PROMOCIÓ.

Participació: 1 punt per esportista participant.

Jornades: 1 punt per jornada.

Interès Social Esportiu: De 1 a 15 punts, tenint en compte el % d'esport femení, d'esport de base fins a cadet (inclòs), i el núm. d'esportistes participants.

Qualitat tècnica: Fins a 20 punts, segons titulació exigida per exercir:

Director esportiu: 2 punts.

Entrenador esportiu: 1,5 punts.

Monitor esportiu: 1,5 punts.

Facultat per exercir aquestes professions regulades:

Inscrits al ROPEC o Ser membre del col·legi professional que pertoca.

PROGRAMA: SUPORT A PERSONES AMB DISMINUCIÓ.

Participació: 1 punt per esportistes participants.

Jornades: 1 punt per jornada.

Interès Social Esportiu: De 1 a 15 punts, tenint en compte el % d'esport femení, d'esport de base fins a cadet (inclòs), i el núm. d'esportistes participants.

Qualitat tècnica: Fins a 20 punts, tenint en compte el nivell de competició:

Consell esportiu o Local: 1 punt.

Federació catalana: 2 punts.

Federació Espanyola: 3 punts.

Nivell Internacional: 6 punts.

PROGRAMA: COMPETICIONS TEMPORADA O CURS ESCOLAR.

Participació: 1 punt per esportista participant.

Jornades: 1 punt per jornada.

Interès Social Esportiu: De 1 a 15 punts, tenint en compte el % d'esport femení, d'esport de base fins a cadet (inclòs), i el núm. de participants.

Qualitat tècnica: Fins a 20 punts, tenint en compte el nivell de competició:

Consell esportiu o Local: 1 punt.

Federació catalana: 2 punts.

Federació Espanyola: 3 punts.

Nivell Internacional: 6 punts.

3) Quantia individualitzada de la subvenció.

Les subvencions podran superar el límit del 50% del cost de l'activitat i arribar fins el 100% del cost del programa, projecte, servei i/o activitat a que s'apliqui en els casos que per necessitat social o singularitat de l'activitat sigui necessari a fi i efecte de no generar dèficit a l'entitat promotora.

Els imports de les subvencions d'aquesta línia d'actuació seran el resultat de la distribució proporcional de les dotacions pressupostàries en funció de les puntuacions obtingudes per cada beneficiari, d'acord amb els criteris d'avaluació fixats.

Per determinar l'import de cadascuna de les subvencions, es calcula, primer, el valor de cada punt, que s'obté de dividir l'import total de la dotació pressupostària corresponent a cada programa entre el nombre total de punts obtinguts per les sol·licituds que reuneixin els corresponents requisits i, posteriorment, el valor del punt es multiplica pels punts obtinguts per cada sol·licitud.

4) Justificació.

La justificació de les subvencions atorgades es realitzaran de la següent forma:

* Seguiment per part dels equips tècnics de la regidoria del desenvolupament dels programes i actuacions beneficiàries de subvenció.

* A més de la documentació que s'estableix a les bases generals d'aquesta convocatòria, caldrà presentar documentació que justifiqui la realització de les activitats per les quals s'ha demanat la subvenció: memòria tècnica i econòmica.

E) ANNEX JOVENTUT.

1.- Objectiu de l'actuació i finalitats dels projectes, programes o accions.

La finalitat d'aquestes subvencions és promoure programes, projectes i/o activitats d'interès públic local per a la població juvenil, que complementin i ampliïn les ofertes d'iniciativa pública, que els seus objectius siguin: el foment de la participació i el voluntariat; la potenciació del teixit associatiu juvenil de la ciutat; la dinamització sociocultural juvenil; i la consolidació de les estructures pròpies de les entitats o col·lectius joves de Badalona.

Les entitats que poden optar a subvenció són les entitats juvenils, les seccions juvenils d'entitats generalistes, y els esplais de les Parròquies de la Ciutat.

1.- Programes, projectes i/o activitats subvencionables:

1.1 Programes i projectes anuals de funcionament ordinari que es realitzin en espais d'ocupació del temps de lleure i promoguin la dinamització juvenil a nivell territorial (educació en el lleure, participació, intercanvis juvenils) que segueixin els següents criteris d'actuació:

1.1.1. que estiguin gestionades per la pròpia gent jove i fomentin la participació dels i les joves a la vida associativa de la ciutat.

1.1.2. la formació del voluntariat i el treball amb grups de joves amb edats compreses entre els 15 i 29 anys.

1.2 Programes específics de rellevància en el camp de la dinamització i la cultura juvenil, tant a nivell de creació, formació com difusió. En el cas que es sol·liciti subvenció per programació anyal, l'activitat puntual objecte de subvenció específica no podrà estar inclosa en la programació anual de l'entitat i ha de ser la primera vegada que es realitza.

Les entitats podran presentar més d'un programa, projecte i/o activitat. El còmput total de la subvenció serà el resultat del sumatori de cada programa, projecte i/o activitat presentat segons la valoració a partir dels criteris descrits a continuació.

2.- Requisits específics per adquirir la condició de beneficiari:

A més dels requisits que marquen les Bases d'execució del Pressupost Municipal de 2017, serà necessari el compliment dels següents requisits específics i la seva acreditació mitjançant l'aportació dels documents que es diran a continuació juntament amb la sol·licitud:

' Objectius, metodologia, accions i avaluació de cada programa, projecte i/o activitat.

' Pressupost per programa, projecte i/o activitats.

' Projecte de lleure educatiu si és l'objecte de la petició.

En cas que els programes, projectes i/o activitats, pel seu correcte funcionament, requereixin la contractació de personal, aquest haurà d'ajustar-se al Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural vigent. Aquesta contractació podrà representar com a màxim el 40% del total de les despeses justificables.

Les activitats s'hauran d'ajustar a les normatives específiques aprovades per l'administració competent, tenint especial atenció a la normativa de la Generalitat sobre activitats per a infants de vacances, titulació, ratios i assegurances.

3.- Criteris de valoració de les sol·licituds.

Les subvencions s'atorgaran als qui obtinguin millor valoració de entre els que haguessin acreditat el compliment de les condicions i requisits necessaris per ser beneficiari o beneficiària.

A. L'interès general de l'activitat per a la ciutat: fins a 20 punts.

- Actuacions orientades a donar resposta a necessitats i interessos del jovent de Badalona no cobertes o insuficientment cobertes. (es valorarà de 0 a 10 punts).

- L'activitat o projecte complementa programes o activitats que es desenvolupen des de l'Ajuntament en matèria d'ocupació, formació, participació, salut o mobilitat internacional. (es valorarà de 0 a 5 punts).

- Ús d'instal·lacions municipals com a seu de l? activitat regular de l'entitat (es valorarà de 0 a 5 punts). 0 punts si es fa ús d'una instal·lació municipal com a seu i 5 punts si la instal·lació no és municipal.

B. La complementarietat d'activitats anàlogues al municipi: fins a 15 punts.

- Àmbits i importància dels espais de col·laboració amb serveis, espais de participació i entitats que porten a terme actuacions similars a Badalona. (es valorarà de 0 a 10 punts).

- L'activitat o projecte podria ser implementat en altres llocs de la ciutat, no només en el territori o context particular. (es valorarà de 0 a 5 punts).

C. Nombre de destinataris a qui va adreçada: fins a 25 punts.

- Número de joves en la organització i producció de l'activitat o projecte. (es valorarà de 0 a 8 punts).

- Número de persones beneficiàries de l'activitat o projecte. (es valorarà de 0 a 7 punts).

- Incorporació d'altres entitats o agents territorials en la organització de l'activitat o projecte. (es valorarà de 0 a 5 punts).

- Capacitat de mobilitzar joves participants en les activitats que no siguin sòcies o pertanyents a les entitats organitzadores. (es valorarà de 0 a 5 punts).

D. Altres criteris específics (40):

D.1. El nombre d'accions de cada programa, projecte i/o activitat ýÿ fins a 15 punts.

- Rebrà 0,5 punts cadascuna de les accions realitzades emmarcada dins de cada activitat o projecte fins a un màxim de 8 punts.

- Rebrà 0,5 punts la qualitat tècnica de cadascuna d'aquestes accions fins a un màxim de 7 punts.

D.2. Col·lectiu Jove a qui s'adreça l'acció: fins a 15 punts.

- L'activitat o projecte integra perfils diversos com són el cultural, el funcional, la identitat sexual i/o de gènere, etc. (es valorarà de 0 a 8 punts).

- L'activitat o projecte s'adreça a joves en risc d'exclusió social. (es valorarà de 0 a 7 punts).

D.3. La singularitat, creativitat i innovació: fins a 10 punts.

- L'activitat o projecte incorpora elements singulars i creatius en les seves accions que no són comuns al municipi. (es valorarà de 0 a 5 punts).

- L'activitat o projecte planteja innovacions en la manera d'abordar les accions a realitzar i com les comunica. (es valorarà de 0 a 5 punts).

El valor del punt es fixarà de forma equitativa a partir de la comparativa de les diferents sol·licituds presentades i el pressupost disponible.

4.- Quantia individualitzada de la subvenció.

L'import de les subvencions no ultrapassarà el 50% del cost de l'activitat a la que s'apliquin, menys en els casos que per necessitat social o singularitat de l'activitat, que en aquests casos l'import subvencionable podrà ser el 100% del cost, sempre que sigui degudament justificada.

5.- Pagaments anticipats.

Prèvia acceptació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia sens perjudici del reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resta subjecte.

F) ANNEX: FEMINISMES.

1. Objectiu general:

Promoure la construcció d'una Badalona feminista i inclusiva.

2. Objectius específics:

Accions, projectes o programes d'interès públic que promoguin l'empoderament de les dones a través de:

- Sensibilitzar a la ciutadania sobre el sistema patriarcal, les relacions de gènere, la diversitat d'identitats de gènere i de sexe, i totes les formes de discriminació de gènere en els diferents àmbits.

- Enfortiment de les xarxes de dones i les seves capacitats i competències, com a espais d'incidència social i política, així com d'espais de trobada i d'articulació de la vida de els dones de la ciutat.

- Aportació en la construcció de masculinitats i feminitats lliures i alternatives.

- Disseny d'estratègies col·lectives que millorin el gaudir de la vida per part de les dones en els diferents moments dels cicles de vida.

- Defensa dels drets de les dones.

3. Programes o actuacions subvencionables:

- Programes d'informació, atenció i assessorament a les dones.

- Activitats de formació i sensibilització sobre perspectiva de gènere i/o drets de les dones.

- Activitats en col·laboració amb la xarxa educativa i social de la ciutat entorn la coeducació.

- Projectes i/o activitats de promoció de la participació de les dones, d'enfortiment de les xarxes de dones i/o de la dinamització d'espais de suport entre dones.

- Projectes per promoure la participació interna a les entitats.

- Activitats de promoció dels drets de les dones i/o la història de les Dones.

- Projectes de millora de la inclusió social de les dones en els diferents àmbits i en els diversos cicles de la vida.

4. Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables les establertes a l'Annex IV sobre subvencions de les Bases d'Execució del Pressupost.

5. Entitats que es poden presentar.

Podran obtenir la condició de beneficiàries les organitzacions que tinguin en la seva missió objectius vinculats a la igualtat de gènere, els drets de les dones o iniciatives que millorin les oportunitats de les dones en el seu desenvolupament social, econòmic, polític i cultural.

6. Criteris de valoració de les sol·licituds.

6.1. Treball coordinat amb altres entitats o grups de dones amb una perspectiva de diversitat (diversitat cultural, diversitat funcional, diversitat d'identitat sexual i/o de gènere, diversitat generacional) fins a 15 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte:

- Incorporació d'altres entitats en la organització de les activitats (es valorarà entre 0 i 8 punts).

- Capacitat per mobilitzar dones participants en les activitats que no siguin sòcies o pertanyents a les entitats organitzadores (es valorarà de 0 a 7 punts).

6.2. Enfocament del projecte o activitats basat en les múltiples diversitats (diversitat cultural, diversitat funcional, diversitat d'identitat sexual i/o de gènere, diversitat generacional) fins a 15 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte.

- El projecte o les accions incorporen una perspectiva interseccional, abastant les múltiples diversitats com són la cultural la funcional, la d'identitat sexual i/o de gènere, la diversitat generacional, etc. tant en el seu plantejament com en el públic al que va dirigit el projecte o activitat (es valorarà entre 0 i 15 punts).

6.3. Complementarietat d'activitats anàlogues al municipi: fins a 10 punts.

Per fer la valoració és tindrà en compte:

- Àmbits i importància dels espais de col·laboració amb serveis i entitats que porten a terme actuacions a Badalona (es valorarà de 0 a 5 punts).

- Actuacions orientades a donar resposta a necessitats i interessos de les dones a Badalona no cobertes o insuficientment cobertes (es valorarà de 0 a 5 punts).

6.4. Activitats, projecte o programes amb perspectiva de ciutat o que transcendeixi el territori on s'ubica fins a 5 punts.

Per fer la valoració és tindrà en compte:

- Es puntuarà el fet que l'activitat, projecte o programa presentat sigui replicable a altres àmbits territorials de la ciutat, tant pel seu plantejament, el grau d'interès o el perfil de la població a la que va dirigida (de 0 a 5 punts).

6.5. Grau de cofinançament de l'activitat: fins a 5 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte:

- Nivell de cofinançament del projecte o activitat (es valorarà de 0punts si té un 0% de cofinançament a 5 punts si té fins un 85% de cofinançament).

6.6. Ús d'instal·lacions municipals com a seus de l'activitat regular de l'entitat: Fins a 5 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte.

- Ús d'instal·lacions municipals com a seu (es valorarà en 0 punts).

- Ús d'instal·lacions no municipals com a seu (es valorarà en 5 punts).

6.7. Participació en el Consell Municipal de Dones de Badalona Fins a 5 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte:

- Entitat que forma part del Consell Municipal de les Dones (es valorarà en 5 punts).

- Entitat que no forma part del Consell Municipal de les Dones (es valorarà en 0 punts).

6.8. Augment de la capacitació de les persones i/o els col·lectius implicats: fins a 20 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte:

- L'activitat o projecte contempla formacions, processos de capacitació o espais de reflexió (es valorarà de 0 a 10 punts).

- En el cas de les activitats o projectes que contemplen les referides formacions, processos de capacitació o espais de reflexió, es valoraran les metodologies emprades.

Es puntuarà amb fins a 10 punts l'ús de metodologies diverses com són els tallers vivencials, activitats teatral, altres formes de dinàmiques participatives, així com i l'ús de noves tecnologies, e promoguin la presa de consciència i que vagin més enllà de les intervencions de persones expertes.

6.9. Grau d'innovació en el plantejament dels continguts de les activitats o projectes: fins a 10 punts.

Per fer la valoració es tindrà en compte:

- L'activitat o projecte planteja innovacions en la manera d'abordar les temàtiques (es valorarà de 0 a 5 punts).

- L'activitat o projecte incorpora formes innovadores de comunicació (es valorarà de 0 a 5 punts).

6.10. Qualitat tècnica del projecte o activitat: fins a 10 punts.

- Qualitat tècnica de l'activitat, projecte o programa presentat (es valorarà de 0 a 10 punts).

Per ser acceptada la sol·licitud caldrà obtenir un mínim de 51 punts.

7. Quantia subvencionable.

L'import concedit, sempre que quedi degudament justificat l'expedient, podrà arribar a cobrir fins el 100% del cost dels programes subvencionats.

No s'establirà un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits de la convocatòria, quan les dotacions pressupostàries siguin suficients per incloure-les totes.

8. Pagaments anticipats.

Prèvia acceptació de la subvenció per part de les persones beneficiàries, es realitzarà el pagament anticipat del 50% de l'import subvencionat.

No s'exigirà la constitució de garantia per dur a terme l'atorgament anticipat de l'import subvencionat. Sens perjudici de l'anterior, es podrà exigir el reintegrament de les quantitats percebudes en cas d'incompliment per part del beneficiari de les obligacions a les que resulti objecte.

De conformitat amb l'acord tercer de la resolució esmentada, es sotmet a informació pública l'expedient instruït, pel termini de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Servei Jurídic i Administració General de l'Àmbit de Badalona Democràtica d'aquest Ajuntament, Plaça Assemblea de Catalunya, 9-12, 4a pl., de Badalona (horari de 9 a 13.30 h de dilluns a divendres), per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que consideren oportuns.

En cas que s'interposin al·legacions i/o reclamacions contra algun dels annexos de les bases, aquestes reclamacions no paralitzaran l'aprovació definitiva de la resta d'annexos.

Aquest anunci s'inserirà també en un diari dels de major difusió de la província, i s'exposarà, durant el termini indicat en el Tauler d'anuncis i a la web municipal.

Badalona, 6 de juny de 2017 El secretari general, Isidre Martí i Sardà

Salud
Actividades de servicios sociales
Deporte
Tercera edad
Servicios Sociales
Deporte
Juventud
Familia
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Promoción de la salud
Escuelas
Cultura
Actividades de ocio y tiempo libre
Cultura e idiomas
Innovación
Educación
Discapacidad
Deportistas y técnicos
Competiciones deportivas
Inclusión social
Teatro
Nuevas tecnologías