Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions, per a la realització d'activitats i projectes de diversos àmbits per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

N666/2017/000007

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió del dia 30 de novembre de 2017 ha aprovat inicialment les Bases Reguladores específiques per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats i projectes dels àmbits de Medi Ambient, Foment de la sostenibilitat als centres educatius, Salut Comunitària, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Igualtat de gènere, Gent Gran, Serveis Socials, Cultura, Festa Major, Esports, Promoció de l? Associacionisme de Mares i Pares d? alumnes, Persones amb diversitat funcional, Foment de l? Associacionisme Veïnal i Infància i Adolescència.

Per les característiques especials i la complexitat dels projectes de l? àmbit de Cooperació i Solidaritat, les subvencions concedides als projectes presentats en aquesta convocatòria tindran un termini d'execució de 24 mesos, entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019. En qualsevol cas, l'inici del projecte haurà de començar dins de l'any 2018. Així mateix, les subvencions atorgades es faran efectives amb càrrec de les aplicacions pressupostàries dels pressupostos municipals dels exercicis 2018 (50% de la subvenció concedida) i 2019 (50% de la subvenció concedida).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha aprovat, així mateix sotmetre a informació pública les esmentades bases, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació al BOP i al tauler d'anuncis de la corporació.

Les bases esmentades s'entendran aprovades definitivament si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període d'informació pública.

A efectes de la comunicació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es traduiran i publicaran en llengua castellana. En cas de dubte o discrepància entre les dues versions, l'original i vàlida serà l'aprovada en llengua catalana.

'BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I PROJECTES DELS ÀMBITS DE MEDI AMBIENT, FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT ALS CENTRES EDUCATIUS, SALUT COMUNITÀRIA, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, JOVENTUT, IGUALTAT DE GÈNERE, GENT GRAN, SERVEIS SOCIALS, CULTURA, FESTA MAJOR, ESPORTS, PROMOCIÓ DE L? ASSOCIACIONISME DE MARES I PARES D? ALUMNES, PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, FOMENT DE L? ASSOCIACIONISME VEÏNAL I INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

1.- Objecte

L'objecte de les presents bases reguladores específiques és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a entitats, centres educatius, particulars i/o grups de particulars que duguin a terme activitats i projectes dels àmbits de medi ambient, foment de la sostenibilitat als centres educatius, salut comunitària, cooperació i solidaritat, joventut, igualtat de gènere, gent gran, serveis socials, promoció cultural, Festa Major, esports, promoció de l? associacionisme de mares i pares d? alumnes, persones amb diversitat funcional, foment de l? associacionisme veïnal i infància i

adolescència, en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o supleixin la competència municipal en aquestes matèries, segons s'explicita en els programes establerts als annexos específics de cada àmbit que formen part de les presents bases.

2.- Finalitat de les subvencions

Aquestes subvencions tenen la finalitat de millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat, principis que queden recollits en el Pla estratègic de subvencions 2016-2019, aprovat per acord de Ple de data 21 de juliol de 2016, que és considerà aprovat definitivament per Decret d'Alcaldia núm. AAL160208, de data 03-11-2016, per manca d? al·legacions durant el període d'informació pública.

3.- Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes bases, s? hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant l'any natural de la concessió o el que es determini en la convocatòria corresponent.

4.- Requisits de les persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris/àries d? aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, que hagin de realitzar l? activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

Amb caràcter general no es pot gaudir de cap subvenció si la persona sol·licitant té pendent de pagament qualsevol deute en període executiu davant l? Ajuntament en el moment d? efectuar la proposta de resolució de la sol·licitud.

No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les que hagin estat objecte de sancions administratives o de sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, d'acord amb l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, a l'apartat de Tràmits del web de l'Ajuntament de Sant Boi (www.santboi.cat), mitjançant els models normalitzats i documents exigits que es poden trobar al mateix web. La sol·licitud indicarà:

El caràcter amb què s'actua, en nom propi o com a representant legal o voluntari.

Referència a l'activitat o programa que constitueix l? objecte de la subvenció.

A la sol·licitud s? ha d? acompanyar la documentació següent, degudament signada i en format PDF:

El qüestionari específic que correspongui a l? àmbit pel qual se sol·licita subvenció i/o el projecte detallat i el pressupost total desglossat de l'activitat que es vol realitzar i per a la qual se sol·licita la subvenció, segons es determini en cada annex.

La documentació complementària acreditativa de reunir els requisits específics que s'estableixen, si s'escau, per a cada línia de subvenció prevista en les presents bases.

Declaració de dades amb el següent contingut:

- Declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies establertes a l? article 13, apartats 2 i 3 de la Llei general de subvencions 38/2003, de 17 de novembre.

- Declaració responsable referida a les subvencions sol·licitades en qualsevol administració, amb indicació expressa de les concedides en relació amb l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció dins del mateix exercici econòmic o, si no n'hi ha, acreditativa de no haver percebut ni haver sol·licitat cap subvenció, així com el compromís del peticionari/ària de comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat.

- Declaració de no haver estat mai objecte de sancions administratives ni sentències condemnatòries fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

- Declaració de disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que en execució de l? activitat subvencionada tinguin contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual

- Declaració responsable conforme accepten el contingut de les bases particulars i dels annexos de referència.

- Assumir els principis del Codi Ètic de l'Ajuntament de Sant Boi.

- Assumir els principis recollits a l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

- Assumir el compromís de dur a terme la recollida selectiva de totes les deixalles que es generin en el desenvolupament de les activitats que duu a terme, en compliment dels criteris i objectius establerts al PRECAT -Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020-, que concreta les indicacions i obligacions de la Directiva Europea en matèria de prevenció i gestió de residus.

- En el cas de les entitats, a més: les persones autoritzades per representar l'entitat, el nombre de socis inscrits i les xarxes socials que fan servir.

- En el cas d'un grup de persones físiques, sense personalitat jurídica pròpia, a més: identificació de totes les persones que formen part del grup, signatura i declaració individual de compliment dels requeriments per a ser persones beneficiàries, de forma que tots els membres del col·lectiu es facin responsables solidàriament del compliment de totes les obligacions que es derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un representant per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Adjuntar fotocòpia dels DNI de totes les persones signants. La persona representant serà la perceptora directa de la subvenció i només aquesta s'obliga davant la corporació com a mandatària del col·lectiu que representa.

La presentació de la sol·licitud en aquest procediment implica autoritzar a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a verificar les dades consignades a la sol·licitud presentada així com en la documentació que s'incorpori i a sol·licitar la informació rellevant a l'administració autonòmica, a la Seguretat Social i a Hisenda, per verificar qualsevol concepte que es prengui en consideració per adjudicar les subvencions sense prejudici de l'establert en la Llei de Protecció de Dades.

En el supòsit que la documentació que consti en el Registre Municipal d'Entitats no estigui actualitzada la persona beneficiària serà requerida per tal que l'aporti.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s? entendrà per desistida la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases reguladores serà el de concurrència competitiva, és a dir, el procediment mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d? establir una prelació entre aquestes, d? acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases, per adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris.

L? extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

8.- Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran a aquelles sol·licituds que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius que es determinin.

Els criteris de valoració de cada àmbit s'especifiquen als annexos de les presents Bases.

9.- Import individualitzat de les subvencions

L? import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre les sol·licituds, en relació als punts assignats.

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada i sempre que ho contempli l'annex corresponent, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

A més, si així ho preveuen els annexos específics, es podrà incloure una quantitat màxima a atorgar a cada sol·licitant, amb el límit descrit al paràgraf anterior.

10.- Instrucció i proposta de concessió de subvencions

La instrucció del procediment per a l? atorgament de les subvencions previstes en les presents bases correspon a un/a tècnic/a de la unitat gestora de l'àmbit de la subvenció.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d? acord amb allò previst a l? article 19 de l? Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

' Interventor/a municipal o persona en qui delegui. ' Coordinador/a tècnic/a de subvencions ' Responsable de la unitat gestora

L? òrgan competent de la resolució del procediment per a l? atorgament o denegació de les subvencions serà la Junta de Govern Local, que podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

11.- Termini de resolució i de notificació

S? examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, quatre mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst a l? article 40, 41 i 43 de la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

12.- Acceptació de la subvenció

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se? ls hagi comunicat l? acord de concessió, hauran d? acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa.

13.- Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 LGS, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

1.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l? Ajuntament, s? obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

2.- Els/les beneficiaris/àries hauran d? estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3.- El/la beneficiari/ària d? una subvenció està obligat a sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l? Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4.- El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l? integren.

5.- Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat per mitjans electrònics de les subvencions i ajudes percebudes, així com de la resta d'obligacions de publicitat, en base al que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Només per a beneficiaris amb ajudes i subvencions públiques anuals superiors a 100.000 euros, o quan com a mínim representin el 40% del total dels seus ingressos anuals, sempre que siguin com a mínim de 5.000 euros).

6.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

7.- Comunicar a l? òrgan concedent l? obtenció d? altres subvencions, ajuts o recursos que financin les activitats subvencionades.

8.-Acceptar de manera expressa la subvenció que pertoqui.

14.- Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat objecte de l'ajut, resulti estrictament necessària, i es faci en el termini recollit a l'article 3 i en les condicions que determinin les presents bases i la convocatòria. En cap cas, el cost dels béns o serveis objecte de l'ajut no pot superar el seu valor de mercat.

Llevat que la convocatòria disposi una altra cosa, es poden imputar despeses indirectes o generals a l'activitat objecte de l'ajut en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable, s'acredita a través d'una declaració justificativa de la imputació d'aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa.

Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.

15.- Forma de pagament

Es poden fer pagaments anticipats, fins a un 50% de la subvenció concedida, en els termes previstos a l'article 31 de l'Ordenança General de subvencions. Aquests pagaments es tramitaran una vegada aprovada la proposta de concessió de subvencions, per part de la Junta Govern Local, i un cop signat el document d'acceptació. El darrer pagament s'ha de realitzar un cop presentada la documentació justificativa i es comprovi que aquesta compleix amb tots els requisits establerts i amb el compliment, si s'escau, de les obligacions recollides a la Llei de transparència.

Tots els pagaments es realitzen per transferència bancària al compte bancari del qual sigui titular la persona beneficiària i que així consti en les bases de dades municipals.

16.- Termini i forma de justificació

1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans del primer dia hàbil del mes de febrer de l'exercici següent de la data de concessió, amb les excepcions que es puguin recollir específicament als annexos dels diferents àmbits.

Aquesta justificació es presentarà electrònicament mitjançant els models normalitzats que es podran trobar al web de l'Ajuntament, www.santboi.cat. i annexant la documentació degudament signada en format PDF.

A la justificació cal adjuntar la següent documentació:

a) Una memòria detallada de l'activitat realitzada, incloent-hi la memòria econòmica de l'activitat subvencionada.

b) Una declaració responsable de la persona beneficiària que acrediti que els justificants que es presenten s'han aplicat a l'activitat subvencionada, amb la relació de justificants aportats.

c) Factures i/o altres documents acreditatius de despesa de personal, i amb caràcter general, per un import del doble de la subvenció concedida i per l'import total del pressupost presentat en els casos en

què la subvenció superi el límit general per especial raó d'interès públic i/o social segons s'estableix al punt 9 de les presents bases. Tots els justificants es presentaran en un únic arxiu en PDF.

d) Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada per l'activitat, en la qual ha de figurar la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Boi.

e) Només per subvencions d'import superior a 10.000 euros. Informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a fi i efecte que es puguin fer públiques, d? acord amb el que estableix l? article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

17.- Deficiències en la justificació

1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament. 2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

18.- Mesures de garantia

Les persones beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la de les persones beneficiàries.

19.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de l? activitat subvencionada.

c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import exigit a les presents bases.

20.- Compatibilitat amb d? altres subvencions

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Tanmateix, l? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

21.- Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l? aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

22.- Mesures de difusió del finançament públic

Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l? Ajuntament en l? execució del projecte o de l? activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

23.- Causes de reintegrament

Són causes de reintegrament de les subvencions concedides, les següents:

1.- Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l? excés.

2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió.

3.- Per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte

4.- Per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts

5.- Per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer

6.- La declaració de nul·litat de l'acord de concessió, en els supòsits establerts a l'article 36 de la LGS.

7.- En els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s? acordi la procedència del reintegrament.

24.- Obligats al reintegrament

1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2.- Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d? ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

25.- Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la Llei General de Subvencions, en el Títol IV del RLGS i Capítol VI de la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

26.- Altres disposicions

Les subvencions tenen caràcter voluntari, no generaran en cap cas dret respecte a peticions posteriors, i no són invocables com a precedent.

L'Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o les entitats destinatàries de les subvencions atorgades.

27.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l? Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d? 1 d? octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés legislació concordant.

ANNEX 1. SUBVENCIONS A L'ÀMBIT DE MEDI AMBIENT

1. Finalitat

La finalitat d'aquestes subvencions és promoure la participació i la col·laboració de la iniciativa privada sense ànim de lucre, en el desenvolupament de les línies d? actuació que des de l? Ajuntament es consideren bàsiques per a garantir la conservació del medi i la sostenibilitat del municipi.

2. Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les persones jurídiques acollides a la legislació vigent en matèria d'associacions, que actuïn en el municipi de Sant Boi de Llobregat i treballin en el camp de Medi Ambient. Les entitats amb seu o delegació a Sant Boi de Llobregat, hauran d'estar inscrites al Registre municipal d'entitats. b) Les persones físiques i grups de persones físiques que actuïn d'una manera conjunta i per mitjà d'un representant, que realitzin activitats a Sant Boi de Llobregat en el camp del Medi Ambient, sense ànim de lucre. En ambdós casos, hauran de presentar un projecte de les actuacions a subvencionar de forma global o unitària, que contingui com a mínim les següents dades:

a) Identificació del sol·licitant. En cas que sigui una entitat cal indicar la persona que la representa, el número de registre municipal i de la Generalitat, si s? escau. En cas que sigui un grup de persones físiques indicar la persona que els representa.

b) Descripció de l? actuació amb detall i claredat. c) Els objectius a assolir d) Els destinataris de l? actuació i l? entitat o entitats amb qui es col·labora, si s? escau e) Descripció del material que s? elaborarà per al desenvolupament i/o difusió de l? actuació, així com el detall dels criteris de sostenibilitat i d? ús de noves tecnologies que s? apliquen. f) El pressupost total del projecte, així com la subvenció que se sol·licita a l? Ajuntament i d? altres fonts de finançament g) Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programes objecte de subvenció

Els diferents programes que són objecte de subvenció són:

a) Conservació i promoció de l? entorn natural b) Accions de foment de la recollida selectiva i la reducció dels residus adreçades a d'altres entitats del municipi.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L? import calculat resultarà de l? aplicació d? un factor multiplicador de 20 € /punt obtingut, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada - La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import no pot superar un límit de 2.000 € d? ajut per entitat, persona física o grup de persones físiques.

Els conceptes subvencionables són:

- Disseny, adquisició o reparació dels materials emprats en les activitats que es duguin a terme - Dietes derivades de les activitats realitzades

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Criteris de valoració

Les subvencions s'atorgaran en funció dels següents criteris de valoració:

a) Les característiques de l? actuació proposada, tenint en compte l'impacte positiu, ambiental i social, que pot implicar la seva execució, fins a 40 punts.

b) La implicació o participació de l? entitat a la vida comunitària del municipi, i/o la seva col·laboració en accions de millora de la situació ambiental del municipi incloses en el Pla d? Actuació Municipal, fins a 20 punts. c) Pressupost i finançament de l'entitat i/o de la intervenció, tenint en compte l'aportació de la pròpia entitat, la capacitat de mobilitzar recursos d'altres ens públics o privats, el percentatge del cost que se sol·licita a l'Ajuntament, fins a 10 punts. d) La col·laboració amb d? altres entitats o grups en el disseny i l? execució de l? actuació, fins a 15 punts. e) L? aplicació de criteris de sostenibilitat en les activitats de l? entitat o espais que aquesta utilitza, així com en la difusió de les actuacions que desenvolupa, fins a 15 punts.

La puntuació màxima a aconseguir és de 100 punts.

ANNEX 2. SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT ALS CENTRES EDUCATIUS

1. Finalitat

La finalitat d'aquestes subvencions és promoure la participació i la col·laboració dels centres educatius, d'iniciativa pública i privada del municipi, en el desenvolupament de projectes i programes d? educació per a la sostenibilitat en la seva comunitat educativa, i que englobin un o més dels aspectes següents: foment de la cultura participativa de centre, ambientalització del currículum, i implicació amb l? entorn proper.

2. Persones beneficiàries

Poden optar a aquestes subvencions tots els centres d'educació primària i secundària, de formació d? adults i d? educació especial, així com les escoles bressol de Sant Boi de Llobregat.

Els centres educatius hauran de presentar un projecte de les actuacions a subvencionar de forma global o unitària, que contingui com a mínim les següents dades:

- identificació del centre i del director/directora que el representa; - descripció de l? actuació proposada amb detall i claredat, dels objectius a assolir i dels seus destinataris, així com del projecte o programa on s? emmarca; - descripció del material que s? elaborarà per al desenvolupament i difusió de l? actuació, així com el detall dels criteris de sostenibilitat i d? ús de noves tecnologies que s? apliquen; - accions en què participa o té previst participar, durant el curs acadèmic, de col·laboració amb d? altres centres educatius, l? Ajuntament o entitats; - pressupost i finançament previst indicant l? ajut que es sol·licita a l? Ajuntament.

- les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programes objecte de subvenció

Les actuacions objecte de subvenció són: plans o projectes de caire integral adreçats a introduir el criteri ambiental en la gestió dels centres i en el seu currículum educatiu; activitats o projectes vinculats a les temàtiques de residus (des de la prevenció fins a la recollida selectiva), aigua i energia, que integrin un o més dels aspectes esmentats a la finalitat de les subvencions.

En aquests àmbits seran subvencionables, entre d? altres: - Auditories del centre educatiu en les matèries anteriors - Organització de sessions o jornades d? educació per la sostenibilitat adreçades als diferents integrants de la comunitat educativa.

- Elaboració de recursos educatius - Intercanvi d? experiències amb d? altres col·lectius o d? altres centres educatius - Adquisició o reparació de material necessari per al desenvolupament de l? activitat proposada

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L? import atorgat resultarà de l? aplicació d? un factor multiplicador de 20 € /punt obtingut, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada - La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import no pot superar un límit de 2.000 € d? ajut per entitat, persona física o grup de persones físiques.

No seran subvencionables les actuacions en infrastructures del centre. Així mateix, tampoc les adquisicions de material inventariable que no estiguin vinculades a un projecte pedagògic inclòs dins el Pla d? acció ambiental del centre.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Criteris de valoració

Les subvencions s'atorgaran en funció dels següents criteris:

a) La participació del centre educatiu al Programa d'Escoles Verdes, fins a 40 punts. b) Accions adreçades a afavorir la implementació de projectes de millora de la gestió energètica, d'aigua i residus que impulsi l'Ajuntament als centres educatius, fins a 30 punts. c) La confecció de material específic adreçat a millorar la comprensió de l'activitat i la participació activa dels seus usuaris, així com difusió de la seva execució i dels resultats obtinguts especialment mitjançant les noves tecnologies, fins a 15 punts. d) La implicació de tota la comunitat educativa en les actuacions proposades, fins a 15 punts.

La puntuació màxima a aconseguir és de 100 punts.

ANNEX 3 . Subvencions en l? àmbit de Salut Comunitària

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions és promoure la participació i col·laboració de la iniciativa social privada, sense ànim de lucre, en l? àmbit de la salut comunitària al municipi de Sant Boi de Llobregat, per contribuir al benestar físic i emocional dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi i promoure estils de vida saludable a través de la sensibilització, la informació i el desenvolupament de programes de promoció de la salut relacionats amb malalties d? especial prevalença, amb un especial interès per les que afecten preferentment les dones.

2. Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les persones jurídiques (entitats, associacions, federacions,...) acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions, que actuïn en el municipi de Sant Boi de Llobregat i treballin en l? àmbit de la salut comunitària. Les entitats amb seu o delegació a Sant Boi de Llobregat hauran d? estar inscrites al Registre Municipal d? Entitats.

3. Programes objecte de subvenció

Els programes i activitats de salut comunitària objecte de subvenció seran els següents:

3.1. Programes de promoció d? estils de vida saludable dirigits a la comunitat en general.

3.2. Programes d'informació o de sensibilització i l? organització d'activitats preventives relacionades amb malalties d? especial prevalença que tinguin impacte a la vida comunitària del municipi.

3.3. Programes que promoguin el benestar emocional o dirigits cap a la prevenció de la malaltia mental i de lluita contra l'estigma.

3.4. Programes de sensibilització de malalties amb especial prevalença a les dones.

4. Criteris de valoració

Les subvencions s'atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris de valoració:

4.1 valoració projecte:

a) L? adequació dels objectius i continguts dels projectes i/o activitats als programes objecte de subvenció (3.1, 3.2 3.3 i 3.4) que s? especifiquen a l? apartat 3 d? aquest annex. Fins a 14 punts.

' 0 punts: no s? adequa a cap programa

' 4 punts: si s? adequa al programa 3.1 ' 4 punts: si s? adequa al programa 3.2 ' 3 punts: si s? adequa al programa 3.3 ' 3 punts: si s? adequa al programa 3.4

b) Valoració de les característiques del projecte i/o els objectius de l'entitat tenint en compte el col·lectiu a què va adreçat. Fins a 36 punts.

' 0 punts: No s? especifica el col·lectiu diana ' 1 punt: si el projecte només s? adreça als socis de l? entitat ' 5 punts: si el projecte s? adreça a grups específics que pateixen la malaltia ' 10 punts: si el projecte s? adreça als grups i persones potencials de patir la malaltia ' 20 punts: el projecte va dirigit a la població en general

c) Pressupost i finançament de l? entitat tenint en compte l? aportació de la mateixa entitat, la capacitat de mobilitzar recursos d? altres ens públics o privats i el percentatge del cost del projecte que se sol·licita a l? Ajuntament. Fins a 15 punts.

' 0 punts: el projecte descrit només preveu l? Ajuntament com a font de finançament ' 10 punts: preveu dues fonts de finançament ' 15 punts: preveu més de dues fonts de finançament

d) La continuïtat en el temps del projecte o activitat. Fins a 10 punts. ' 1 punt: projecte ocasional o puntual ' 5 punts: projecte o activitats puntuals que es realitzen mínim 2-3 cops a l'any ' 10 punts: projecte de continuïtat en el temps, que es desenvolupa al llarg de tot l? any amb

diferents activitats ( més de 3)

e) El dèficit d? activitats idèntiques o similars. Fins a 10 punts. ' 0 punts: activitat suficientment coberta per l? Administració o per la iniciativa privada ' 10 punts: activitat amb necessitats de cobertura

4.2 valoració funcionament entitat:

f) El nombre de socis de l? entitat inscrits a Sant Boi de Llobregat. Fins a 10 punts. ' 2 punts: menys de 50 socis ' 5 punts: de 50 a 100 socis ' 10 punts: més de 100 socis

g) L? antiguitat i capacitat de gestió de l? entitat o del col·lectiu que presenta el projecte d? actuació. Fins a 10 punts.

' 0 punts: té experiència de menys d? un any ' 5 punts: té experiència de més d? un any però menys de cinc ' 10 punts: té experiència de més de cinc anys en l? execució de projectes d? aquest àmbit.

h) L? ús de les noves tecnologies. Fins a 10 punts. ' 0 punts: entitat que no les utilitza ' 2 punts: si té correu electrònic ' 3 punts: si té pàgina web ' 5 punts: si l? entitat pertany a xarxes de treball virtual i/o utilitza SMS, Twitter, Facebook o

altres mitjans telemàtics per a fins comunicatius i de difusió

4.3 valoració participació i col·laboració:

i) La realització d? activitats i la participació activa en els projectes de promoció de Salut Comunitària desenvolupats des de l? Ajuntament Dia Mundial de la Salut, Fira de la Puríssima, jornades temàtiques. Fins a 25 punts.

' 0 punts: quan no es participa en cap projecte prioritari ' 5 punts: quan es participa en 1 de les activitats prioritzades ' 10 punts: quan es participa en 2 activitats sempre que una hagi sigut el dia Mundial de la

Salut ' 15 punts: quan col·labora en l? organització de 2 o més activitats organitzades per

l? Ajuntament

j) La implicació de l'entitat en l'àmbit de salut comunitària i la seva participació en les comissions de treball organitzades al llarg de l'any. Fins a 10 punts. L'entitat assisteix a les comissions de Salut Comunitària:

' 0 punts: 0 % d'assistència a comissions ' 5 punts: 50 % d'assistència a comissions ' 10 punts: 100 % d'assistència a comissions

La puntuació màxima a obtenir serà de 150 punts. En el cas que la proposta d? activitat i/o projecte no arribi a 84 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5. Import màxim de la subvenció

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades, amb un import màxim de 1.600 euros per sol·licitud. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost. En cap cas, però, es podrà superar l'import màxim de 1.600 euros.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

ANNEX 4. Subvencions a l? àmbit de Cooperació i Solidaritat

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions és la de donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament que duen a terme les entitats per tal d? impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social dels habitants dels països en vies de desenvolupament, a fi que ells mateixos puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible econòmic i social.

2. Destinataris/Destinatàries

Podran sol·licitar subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de Llobregat i que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

L'entitat sol·licitant ha de tenir relació directa amb el soci local (contrapart responsable del projecte), sense la intervenció d'altres entitats.

3. Programa objecte de subvenció

Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s'atorgaran per a la realització de projectes de cooperació al desenvolupament a països en vies de desenvolupament, d? acord amb les prioritats i objectius establerts als instruments específics de planificació de la política municipal de cooperació al desenvolupament (Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Sant Boi de Llobregat 2017-2020), el Pla de Govern de Sant Boi 2015-2019, la Llei catalana 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i la Llei espanyola 23/1998 de 7 de juliol de Cooperació Internacional pel Desenvolupament i el Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament 2016-2019.

No es consideren projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin estrictament d? ajut humanitari i d? emergència o que siguin una simple transferència de recursos.

Cada entitat podrà presentar en solitari un màxim d'un projecte de cooperació.

4. Període d'execució

Les subvencions concedides a projectes presentats en aquesta convocatòria tindran un termini d'execució de 24 mesos, entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2019. En qualsevol cas, l'inici del projecte haurà de començar dins de l'any 2018. L'inici del termini d'execució de les accions subvencionades serà el que indiquin les entitats sol·licitants en les seves sol·licituds.

5. Resolució

Les sol·licituds presentades seran valorades per l? equip tècnic de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l? Ajuntament pel que fa als criteris de valoració des de l? apartat a) al h) del punt 6 d? aquest annex i pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament pel que fa als criteris de valoració des de l? apartat i) al m) del punt 6 d? aquest annex. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament tindrà la condició d? entitat col·laboradora, segons el que s? estableix a l? article 12, apartat 1 de la Llei General de Subvencions. S? informarà de les sol·licituds en el Ple del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora. La Comissió Qualificadora, formada per un/a tècnic/a de Cooperació i Solidaritat, l'interventor municipal o persona en qui delegui i el coordinador/tècnic/a de subvencions, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les Bases estableixen pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts en aquestes. Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les Bases, la Junta de Govern Local aprovarà la concessió de subvencions

6. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L'import de la subvenció pot arribar fins el 80 % del cost del projecte amb un import màxim de 15.000 € per projecte. L? import restant correspondrà a les aportacions de l? entitat sol·licitant, la contrapart, la població beneficiada o d? altres finançadors públics o privats.

En el cas que l'import de la subvenció concedida sigui inferior al sol·licitat, l'entitat haurà de presentar una reformulació de la sol·licitud d'acord amb allò previst a l'article 27 de la Llei general de subvencions.

Les subvencions es faran efectives amb càrrec a l'aplicació pressupostària 503 92008 48901 Aportació ONG's Cooperació i Solidaritat del pressupost municipal dels l'exercicis 2018 (50% de la subvenció concedida) i 2019 (50% de la subvenció concedida).

7. Criteris de valoració

La proposta d'atorgament de subvencions, en règim de lliure concurrència competitiva, s'atindrà als següents criteris de valoració de les sol·licituds, sobre un total màxim de 200 punts:

a) Entitat santboiana (màxim de 20 punts): es valorarà que l? entitat tingui la seu central a Sant Boi; el suport social dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, segons el nombre de socis i sòcies i/o el nombre de col·laboradors habituals (considerant-se com a tals aquells/es que fan una aportació econòmica regular a l'entitat); la seva implicació a la vida comunitària: participació en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i en les activitats periòdiques proposades per l? Ajuntament (Sant Jordi Solidari, Festa del Comerç Just i Barrejant).

b) Interrelació entre l'entitat sol·licitant i la contrapart (5 punts): es valorarà que quedi demostrat el vincle existent entre l'entitat i la seva contrapart, de manera que es pugui evidenciar l'experiència i trajectòria de treball conjunt entre aquestes.

c) Projecte presentat conjuntament per vàries entitats del Consell de Cooperació (màxim de 5 punts). En aquest cas les entitats sol·licitants hauran d? aportar un document subscrit per totes elles que certifiqui la voluntat de concórrer conjuntament a aquesta convocatòria de subvencions.

d) Activitats de difusió i sensibilització sobre el projecte adreçades als ciutadans i ciutadanes de Sant Boi i activitats de sensibilització en general realitzades durant l'últim any (màxim de 14 punts).

e) Prioritats geogràfiques (màxim de 14 punts): Es valorarà que el projecte es desenvolupi a Amèrica Central i el Carib, països de procedència de la majoria de població nouvinguda a Sant Boi i els països amb un Índex de Desenvolupament Humà Baix segons la classificació del darrer informe del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament.

f) Projectes adreçats a dones (màxim de 14 punts): Es valorarà que les dones siguin les principals beneficiàries directes, que participin activament en la gestió del projecte i que aquest tingui perspectiva de gènere.

g) Alineació amb altres plans o estratègies i caràcter innovador del projecte (màxim de 14 punts): Es valora que el projecte formi part d? un pla general de l'entitat o del soci local i/o d'un pla o estratègia pública d'acord a les polítiques públiques vigents d'àmbit local o nacional en la zona on es desenvoluparà, que contempli la participació ciutadana de diferents agents socials i institucionals i que sigui un projecte pilot que intenti donar noves respostes a velles o noves problemàtiques.

h) Enfocament Basat en Drets Humans (màxim de 14 punts): es valorarà que el projecte estigui formulat en base a l'Enfocament Basat en Drets Humans, és a dir, que els objectius, resultats i indicadors del projecte estiguin formulats en base a aquest enfocament i vagin dirigits a la realització o a l'assoliment d'un dret humà en concret o més d'un, com per exemple, el dret humà a l'alimentació, el dret humà a l'aigua i al sanejament, el dret humà a l'educació, el dret humà a la salut o el dret humà a una vivenda adequada i digna, entre d'altres. El projecte també ha d'afavorir l'enfortiment de les capacitats dels diferents actors que participen en el projecte, és a dir, els titulars de drets (les persones), els titulars d'obligacions (les administracions públiques locals) i els titulars de responsabilitats (comunitat, docents, sanitaris, organitzacions socials, etc...).

i) Context i intervenció (màxim de 18 punts): Inclou, en primer lloc, el marc geogràfic i el context històric, econòmic, polític i sociocultural en el qual se situa el projecte, per tal d'analitzar els problemes que es contempla resoldre. Així mateix, especifica l'origen de la iniciativa i si aquest projecte es troba en el marc de cooperació d'una regió o ciutat vinculada amb el Nord (per exemple, a través de processos d'agermanament Nord-Sud). És una valoració del context en què es desenvoluparà el projecte, en relació amb la problemàtica que s? espera resoldre amb l? execució del projecte, l? origen de la iniciativa i la vinculació del projecte amb les entitats del Nord.

j) Coherència i planificació (màxim de 33 punts): Es valora la coherència respecte als objectius i resultats esperats. Per aconseguir aquesta coherència s'ha de tenir clar el pla d'activitats, el calendari d'execució i el pressupost desglossat. Es valorarà que es presenti un arbre de problemes i un arbre d? objectius. Un projecte és coherent i està ben planificat quan hi ha relació entre els resultats esperats, els objectius plantejats, les activitats proposades i els recursos necessaris per assolir-los, en un període de temps determinat i seguint un pla de treball. Es tindrà en compte la relació o integració amb altres projectes complementaris a la zona, promoguts per altres institucions o entitats. El projecte ha de presentar elements de seguiment i avaluació adequats i suficients.

k) Viabilitat (màxim de 24 punts): Ha d'estar garantit l'entorn polític favorable pel desenvolupament del projecte, i el recolçament de les autoritats públiques locals, així com l'ús de mètodes i mitjans tècnics que permetin aprofitar els recursos materials, tècnics i humans de les comunitats beneficiàries. Amb aquest requisit es pretén fomentar l'autogestió, autonomia i autosuficiència per tal de no introduir noves formes de dependència econòmica i cultural. Evidentment, també s'ha de garantir l'execució del projecte per part de l'entitat sol·licitant, així com la viabilitat econòmico-financera. Un projecte és viable quan, un cop finalitzat l? ajut extern, els objectius assolits poden continuar beneficiant els grups receptors, els quals assumeixen la continuïtat del projecte. En aquest sentit, s'ha de demostrar que els beneficiaris de l? ajut poden i volen continuar treballant en la realització dels objectius de l? ajut.

l) Beneficiaris/es del projecte (màxim de 10 punts): Cal valorar el tipus de beneficiaris/es, tot prioritzant els col·lectius doblement oprimits, així com el seu grau de participació en el cicle del projecte: identificació, planificació, execució, seguiment i avaluació del projecte, i el seu grau de compromís i d'implicació en l'acció prevista. Els beneficiaris hauran d'estar clarament definits en directes / indirectes / perjudicats / exclosos, i agregats per categories (sexe, edat i altres rellevants pel projecte).

m) Entitat del sud (màxim de 15 punts) : Els projectes han de ser promoguts amb organitzacions dels països en vies de desenvolupament que, com a contraparts, ofereixin garanties suficients per tal que es puguin aconseguir els objectius previstos. Una valoració positiva té en compte si l? entitat està constituïda, si compta amb la capacitat operativa, administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte presentat, si té base social (socis i voluntaris), .si els estatuts interns reflecteixen línies d? acció orientades al desenvolupament integral, el prestigi local i l? experiència acumulada i la capacitat de concertar recursos propis i/o aliens al projecte. En aquest sentit cal aportar el màxim d? informació sobre la contrapart local. Es valorarà que sigui un projecte en què participin diverses entitats del Sud. Es valorarà també que l'entitat estigui adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.

8. Justificació

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se mitjançant una memòria parcial tècnica i econòmica, que s'haurà de presentar en data límit 30 de gener de 2019 i una memòria final, tècnica i econòmica, que s'haurà de presentar abans del 30 de gener de 2020.

En el cas de la justificació econòmica, a més de la documentació a la que fa referència el punt 6.1 e) d? aquestes Bases, també es podrà presentar un compte justificatiu amb l? aportació d? un informe d? un

auditor, inscrit en el Registre Oficial d? Auditors de Comptes, en el cas que sigui de l? estat espanyol o, en el cas que sigui d? un país estranger, segons el règim d? habilitació establert en aquest país per a l? exercici de l? activitat d? auditoria, d? acord amb el que s? estableix a l? article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions. La memòria econòmica haurà d'anar acompanyada dels justificants bancaris corresponents de les transferències realitzades a la contrapart.

Caldrà justificar en tots els casos com a mínim el 100% de la subvenció concedida.

Les despeses indirectes imputades com a justificants no poden superar el 10% de la subvenció concedida. Els recursos humans de l'entitat sol·licitant es consideraran despeses indirectes a efectes d'aquest càlcul.

ANNEX 5. SUBVENCIONS A L? ÀMBIT DE JOVENTUT

1. Finalitat La finalitat d? aquestes subvencions és promoure serveis i activitats socioculturals i educatives d? interès públic per a la població juvenil de la ciutat, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, siguin una via de participació, un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació de les entitats juvenils i del col·lectiu de grups musicals juvenils i músics individuals joves de Sant Boi.

2. Persones beneficiàries Poden optar a aquestes subvencions:

- Les persones jurídiques: les associacions juvenils i les entitats, sense afany de lucre, acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions, amb seu social a Sant Boi i inscrites al Registre Municipal d? Entitats i que realitzin activitats i serveis a la joventut.

- Les persones físiques: joves i grups de persones físiques joves de Sant Boi, que actuïn sense afany de lucre, de manera conjunta i per mitjà d? un/a representant, que realitzin activitats d? interès juvenil.

- Grups musicals juvenils, els i les components dels quals han de ser de Sant Boi, no tenir més de 30 anys, i no ser professionals de la música i actuar per mitjà d? un representant, i músics individuals joves veïns de Sant Boi, que no tinguin més de 30 anys i que no siguin professionals de la música.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programes objecte de subvenció Els programes i activitats objecte de subvenció són els següents:

3.1. ENTITATS I GRUPS JUVENILS DE LLEURE I ENTITATS I GRUPS JUVENILS D? ÀMBITS DIVERSOS

3.1.1. Programes anyals d? entitats d? educació en el lleure juvenil. 3.1.2. Programes anyals d? entitats, grups juvenils d? àmbits diversos.

Els projectes prioritaris, atenent al Pla Local de Joventut 2016-2020, són els que estiguin dins els àmbits següents:

- Creació i experimentació - Formació - Igualtat d'oportunitats - Ocupació - Participació 3.1.3. Subvencions a activitats de lleure juvenil d? estiu que es realitzin durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre. 3.1.4. Casals d? estiu per a joves. 3.1.5. Subvencions a activitats formatives extraordinàries 3.1.6. Subvencions a activitats puntuals o extraordinàries. 3.1.7. Organització de concerts a Sant Boi.

3. 2. GRUPS MUSICALS JUVENILS I MÚSICS INDIVIDUALS JOVES.

3.2.1. Subvencions per a l? organització de concerts a Sant Boi. 3.2.2. Subvencions per a la gravació, edició i difusió digital de material d? àudio.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L? import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del cost de l? activitat a subvencionar, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada - La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import no pot superar els límits establerts a continuació:

4.1. Els imports màxims de les subvencions a entitats juvenils de lleure i grups juvenils d? àmbits diversos seran els següents:

4.1.1.Les subvencions per programes anyals seran com a màxim de 1.250 € .

4.1.2. Les subvencions per a activitats de lleure juvenil d? estiu i casals d? estiu per a joves seran, com a màxim de 1.150 € .

4.1.3. Les subvencions per a activitats formatives extraordinàries seran com a màxim de 1.800 € .

4.1.4. Les subvencions per a activitats puntuals o extraordinàries seran com a màxim de 1.800 € .

4.1.5. Les subvencions per a l? organització de concerts a Sant Boi seran com a màxim de 1.800 €

4.2. Els imports màxims de les subvencions a grups musicals juvenils i músics individuals joves seran els següents:

4.2.1 Les subvencions per a l? organització de concerts a Sant Boi seran com a màxim de 1.800 € 4.2.2 Les subvencions per a la gravació, edició i difusió digital de material d? àudio seran com a màxim de 700 € .

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

La dotació pressupostària es distribuirà, aplicant els criteris de concurrència competitiva, entre els diferents programes objecte de subvenció atenent a les sol·licituds presentades.

5. Criteris de valoració

5.1 Programes anyals de lleure juvenil Les subvencions s? atorgaran atenent els criteris de valoració següents:

- a) Programa d? activitats a realitzar (característiques, metodologia, objectius, avaluació): fins a 25 punts (0 punts: cap adequació de les activitats als objectius del programa, 25 punts: correcta adequació de les activitats als objectius del programa)

- b) Pressupost destinat a activitats i formació: fins a 15 punts (0 punts: cap adequació del pressupost a les característiques de les activitats , 15 punts: correcta adequació del pressupost a les característiques de les activitats)

- c) Nombre de socis/es o inscrits/es: fins a 10 punts, 1 punt per cada 10 socis/es.

- d) Hores de funcionament: fins a 10 punts, 1 punt per cada 50 hores de funcionament

- e) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% d? autofinançament i 1 punt per cada 9,38 % més d'autofinançament.

- f) Entorn territorial (població juvenil destinatària, necessitats del barri, equilibri territorial i nombre i tipologia de l? activitat): fins a 7 punts (0 punts: cap adequació de l? activitat a l? entorn territorial, 7 punts: correcta adequació de l? activitat a l? entorn territorial)

- g) Participació de l? entitat en projectes de barri i/o ciutat: fins a 6 punts, 2 punts per cada projecte.

- h) Organització d? activitats d? altres àmbits fins a 6 punts, 2 punts per activitat organitzada.

- i) Que l? entitat tingui altres fonts de finançament públiques o privades: fins a 5 punts, 1 punt per cada font de finançament

- j) Nombre d? inscrits/es que pertanyin a col·lectius d? atenció socioeducativa especial amb una ràtio d? 1/6: fins a 4 punts, 1 punt per cada 3 inscrits/es.

- k) L? ús de noves tecnologies: fins a 4 punts - 1 punt: si l? entitat disposa d? ordinador - 2 punts: si té mail - 3 punts: si té pàgina web, blog - 4 punts: si l? entitat té facebook i/o pertany a xarxes de treball virtual

La puntuació màxima a obtenir serà de 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.2 Programes anyals d? entitats i grups juvenils d? àmbits diversos Les subvencions s? atorgaran atenent els criteris de valoració següents:

- a) Programa d? activitats a realitzar (característiques, metodologia, nombre, objectius, avaluació): fins a 25 punts (0 punts: cap adequació de les activitats als objectius del programa, 25 punts: correcta adequació de les activitats als objectius del programa)

- b) Pressupost destinat a activitats i formació: fins a 15 punts (0 punts: cap adequació del pressupost a les característiques de les activitats , 15 punts: correcta adequació del pressupost a les característiques de les activitats)

- c) Que el programa d? activitats pertany a alguns dels àmbits prioritaris especificats a l? apartat 3.1.2 d? aquest annex: fins a 10 punts (0 punts cap activitat pertany als àmbits especificats, 10 punts totes les activitats estan emmarcades dins d? algun àmbit prioritari)

- d) Nombre de participants a les activitats: fins a 10 punts, 1 punt per cada 5 participants.

- e) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38% més d'autofinançament.

- f) Si les activitats són tancades, obertes i/o gratuïtes: fins a 6 punts -1 punt: activitats tancades -1 punt: activitats gratuïtes - 2 punts: activitats a vegades tancades - 2 punts: activitats a vegades gratuïtes - 3 punts: activitats obertes - 3 punts: activitats no gratuïtes

- g) Dèficit d? activitat anàlogues atenent a l? àmbit territorial d? actuació: fins a 6 punts, 1 punt per 5 activitats anàlogues i 1 punt més per cada activitat anàloga menys, 6 punts si és activitat única.

- h) Participació de l? entitat en projectes de ciutat: fins a 6 punts, 2 punts per cada projecte.

- i) Que l? entitat tingui altres fonts de finançament públiques o privades: fins a 5 punts, 1 punt per cada font de finançament

- j) Caràcter innovador del programa: fins a 5 punts, (0 punts: no contempla cap activitat innovadora, 5 punts: contempla activitats innovadores)

- k) L? ús de noves tecnologies: fins a 4 punts - 1 punt: si l? entitat disposa d? ordinador - 2 punts: si té mail - 3 punts: si té pàgina web, blog - 4 punts: si l? entitat té facebook o/i pertany a xarxes de treball virtual

La puntuació màxima a obtenir serà de 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.3 Activitats de lleure juvenil d? estiu Les subvencions s? atorgaran atenent als criteris de valoració següents:

- a) Programa d? activitats (objectius, organització, tipus, lloc de realització, durada, avaluació...): fins a 30 punts (0 punts: cap adequació de les activitats als objectius del programa, 30 punts correcta adequació)

- b) Pressupost destinat a l? activitat: fins a 20 punts. ( 0 punts: cap adequació del pressupost a l? activitat, 20 punts: correcta adequació.

- c) Nombre d? inscrits/es (mínim 10 inscrits): fins a 10 punts, 1 punt per cada 7 inscrits/es de més.

- d) Recursos humans, tècnics i materials: fins a 10 punts. (0 punts cap adequació dels recursos al programa d? activitats, 10 punts: correcta adequació dels recursos).

- e) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38% més d'autofinançament.

- f) Entorn territorial (població juvenil destinatària, necessitats del barri, equilibri territorial i nombre i tipologia de l? activitat): fins a 8 punts (o punts: cap adequació de l? activitat a l? entorn territorial, 8 punts: correcta adequació de l? activitat a l? entorn territorial)

- g) Nombre d? inscrits/es que pertanyin a col·lectius d? atenció socioeducativa especial amb una ràtio d? 1/6: fins a 5 punts, 1 punt per cada 2 inscrits/es.

- h) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 5 punts, 1 punt per cada 15 % d'inscrits/es que no siguin de l'entitat.

- i) Elements de difusió: fins a 4 punts, 1 punt per cada element de difusió.

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 100 punts. En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.4 Casals d? estiu per a joves Les subvencions s? atorgaran atenent als criteris de valoració següents:

- a) Programa d? activitats (objectius, organització, tipus, serveis - acollida, servei de menjador- lloc de realització, durada, avaluació...): fins a 30 punts (0 punts : cap adequació de les activitats als objectius del programa, 30 punts correcta adequació)

- b) Pressupost destinat a l? activitat: fins a 20 punts (0 punts: cap adequació del pressupost a l? activitat, 20 punts: correcta adequació)

- c) Nombre d? inscrits/es: mínim 10 inscrits: fins a 10 punts, 1 punt per cada 7 inscrits/es.

- d) Recursos humans, tècnics i materials: fins a 10 punts (0 punts cap adequació dels recursos al programa d? activitats, 10 punts: correcta adequació dels recursos.

- e) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38% més d'autofinançament.

- f) Entorn territorial (població juvenil destinatària, necessitats del barri, equilibri territorial i nombre i tipologia de l? activitat): fins a 8 punts (0 punts: cap adequació de l? activitat a l? entorn territorial, 8 punts: correcta adequació de l? activitat a l? entorn territorial)

- g) Nombre d? inscrits/es que pertanyin a col·lectius d? atenció socioeducativa especial amb una ràtio d? 1/6: fins a 5 punts, 1 punt per cada 2 inscrits/es.

- h) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 5 punts, 1 punt per cada 15 % d'inscrits/es que no siguin de l'entitat

- i) Elements de difusió: fins a 4 punts, 1 punt per cada element de difusió.

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 100 punts. En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.5 Activitats formatives extraordinàries S? aplicaran els següents criteris de valoració:

- a) Característiques de l? acció formativa ( tipus, contingut, escola, calendari, horaris, metodologia, avaluació, justificació, destinataris, titulació obtinguda, convalidacions): fins a 30 punts ( 0 punts: l? acció formativa no s? adequa als objectius de la formació, 30 punts: l? acció formativa s? adequa correctament als objectius de la formació)

- b) Que els continguts de la formació estiguin dins dels àmbits prioritaris especificats en el punt 3.1.2 d? aquest annex : fins a 15 punts (0 punts cap contingut de la formació està dins els àmbits, 15 punts: tots el continguts estan dins els àmbits)

- c) Objectius de l? activitat formativa: fins a 10 punts, (0 punts cap objectiu és pot aconseguir, 10 punts: tots els objectius es poden aconseguir)

- d) Nombre de participants: fins a 10 punts, 1 punt per cada 5 participants.

- e) Pressupost de l? activitat: fins a 10 punts, (0 punts cap adequació del pressupost a l? activitat, 10 punts, correcta adequació del pressupost a l? activitat).

- f) Caràcter innovador de la formació: fins a 6 punts, (0 punts: no contempla cap aspecte innovador, 6 punts: tots els aspectes són innovadors).

- g) Elements de difusió: fins a 6 punts, 2 punts per element de difusió

- h) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38 % més d'autofinançament.

- i) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 5 punts, 1 punt per cada 15 % d'inscrits/es que no siguin de l'entitat.

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.6 Activitats puntuals i extraordinàries S? aplicaran els següents criteris de valoració:

- a) Característiques de l? activitat (tipus, metodologia, recursos, lloc de realització, durada, calendari, horaris, destinataris, avaluació) fins a 30 punts, (0 punts cap adequació de l? activitat als objectius, 30 punts: correcta adequació de l? activitat als objectius).

- b) Que el tipus de l? activitat estigui relacionada amb els àmbits prioritaris especificats en el punt 3.1.2 d? aquest annex: fins a 15 punts ( 0 punts cap relació de l? activitat amb els àmbits, 15 punts: total relació amb els àmbits)

- c) Objectius i justificació de l? activitat : fins a 10 punts (0 punts cap objectiu és pot aconseguir, 10 punts: tots els objectius es poden aconseguir)

- d) Nombre de participants / destinataris: fins a 10 punts, 1 punt per cada 5 participants.

- e) Pressupost de l? activitat: fins a 10 punts, (0 punts cap adequació del pressupost a l? activitat, 10 punts, correcta adequació del pressupost a l? activitat).

- f) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38% més d'autofinançament.

- g) Caràcter innovador de l? activitat: fins a 6 punts, (0 punt: no contempla cap aspecte innovador, 6 punts: tots els aspectes són innovadors).

- h) Elements de difusió: fins a 6 punts, 2 punts per cada element de difusió

- i) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 5 punts, 1 punt per cada 15% d'inscrits/es que no siguin de l'entitat

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.7 Organització de concerts a Sant Boi S? aplicaran els següents criteris de valoració:

- a) Nombre i nivell dels grups que actuaran al concert: fins a 15 punts ( 0 punts: cap adequació del nombre i nivell dels grups al tipus de concert, 15 punts: correcta adequació)

- b) Pressupost global del concert: fins a 15 punts, (0 punts: cap adequació del pressupost al concert, 15 punts: total adequació al tipus de concert)

- c) Lloc on es realitzarà el concert: fins a 10 punts, (0 punts: cap adequació del lloc al tipus de concert, 10 punts: total adequació al tipus de concert)

- d) Equips e infrastructura necessària: fins a 10 punts, (0 punts: cap adequació dels equips i de la infrastructura al concert, 10 punts: correcta adequació)

- e) Preu de l'entrada: fins a 10 punts, (0 punts preu gens adequat atenent pressupost, nivell i destinataris. 10 punts: preu adequat)

- f) Metodologia organitzativa: fins a 10 punts, (0 punts: metodologia gens adequada al tipus d? activitat, 10 punts: metodologia totalment adequada)

- g) Elements de difusió que s'utilitzaran: fins a 10 punts. (0 punts: cap element de difusió, 2 punts per element de difusió)

- h) Aspectes innovadors de la proposta: fins a 10 punts, (0 punts: cap aspecte innovador, 10 tots els aspectes són innovadors)

- i) Dates del concert: fins a 5 punts, (0 punts: dates gens adequades atenent als destinataris, 5 punts: dates totalment adequades)

- j) Seguretat de l'acte: fins a 5 punts, (0 punts: seguretat no adequada al tipus de concert, 5 punts: seguretat adequada)

La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.8 Subvencions per a gravació, edició i difusió digital de material d? àudio

Els criteris de valoració són els següents:

- a) Trajectòria del grup musical o músic: fins a 25 punts

- b) Característiques de la gravació i masterització (estudis de gravació i masterització, col·laboradors/es): fins a 20 punts

- c) Característiques de la difusió i distribució (objectius, calendari, nombre, tipus i impacte de mitjans de difusió i distribució): fins a 20 punts.

- d) Pressupost global: fins a 15 punts

- e) Nombre de còpies realitzades: fins a 12 punts

- f) Nivell d? autofinançament: fins a 8 punts, mínim un 25% de finançament i 1 punt per cada 9,38% més d'autofinançament.

La puntuació màxima a aconseguir és 100 punts.

En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 50 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

6. Termini de justificacions En el cas de subvencions per a activitats de lleure juvenil d? estiu i casals d? estiu per a joves el termini per aportar la documentació justificativa serà com a màxim el 30 d? octubre de l'any de la concessió de subvencions.

Per a la resta de subvencions serà l? establert al punt 16 de les Bases Particulars.

ANNEX 6 . SUBVENCIONS A L? ÀMBIT D? IGUALTAT DE GÈNERE

1. Finalitat La finalitat d? aquestes subvencions és promoure activitats d? interès públic que tinguin com a objectiu la igualtat efectiva entre les dones i els homes i/o el reconeixement de l? aportació social de les dones. Aquestes activitats cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin alhora una via de participació de la ciutadania, un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de consolidació del teixit associatiu vinculat a les polítiques per a la igualtat.

2. Persones beneficiàries Podran sol·licitar subvencions les entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de Llobregat i que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programa objecte de subvenció Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s'atorgaran per a la realització de les programacions anuals d? entitats que actuïn a l? àmbit de la Igualtat d? oportunitats entre dones i homes.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària L'import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del pressupost total del projecte o activitat, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada.

- La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import atorgat no pot superar un límit de 4.000 euros.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Criteris de valoració Les subvencions s? atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris de valoració:

a) El programa d? activitats a realitzar (descripció, justificació, metodologia, objectius i proposta d? avaluació). Fins a 25 punts

- Adequació de la descripció de l? activitat als objectius, fins a 5 punts.

- Justificació de l? adequació de l? activitat per respondre a necessitats reals detectades a l? entorn, fins a 5 punts.

- Nivell de concreció dels procediments i instruments utilitzats, fins a 5 punts - Valoració dels objectius en quant a la seva definició pel que fa a que siguin operatius, concrets, clars i assumibles, fins a 5 punts - El programa incorpora indicadors que permeten la posterior avaluació, fins a 5 punts

b) L? adequació del programa d? activitats presentat als objectius del Pla d'Igualtat de Gènere per la Ciutadania 2012-2018 . Fins a 15 punts.

El programa d? activitats incorpora accions adequades als objectius del Pla d'Igualtat de Gènere per la Ciutadania 2012-2018

d'1 a 3 accions: de 4 a 6 accions: més de 6 accions: 5 punts 10 punts 15 punts

c) La complementarietat de les activitats que organitza l? entitat amb les polítiques per a la igualtat municipals. Fins a 10 punts

El programa d? activitats de la entitat incorpora accions complementàries a les polítiques per a la igualtat municipal:

d'1 a 3 accions: més de 4 accions: 5 punts 10 punts

d) La implicació de l? entitat a la vida comunitària: participació en el Consell Municipal de les Dones i altres òrgans de participació ciutadana del municipi i de la comarca. Fins a 10 punts

L? entitat participa en el Consell Municipal de les Dones: 5 punts

L? entitat participa en comissions/ consells diferents del Consell Municipal de les Dones: 1 Comissió o Consell: 1 punt 2 Comissions o Consells: 2 punts 3 Comissions o Consells: 3 punts 4 Comissions o Consells: 4 punts 5 Comissions o Consells: 5 punts

e) La col·laboració en l? organització, des del Consell Municipal de les Dones, de les activitats de sensibilització de la commemoració del 8 de març - Dia Internacional de les Dones -, 28 de maig - Dia Internacional de l? Acció per a la Salut de les Dones -, 25 de novembre - Dia internacional contra la Violència vers les Dones -. Fins a 10 punts.

L? entitat participa en diades commemoratives: 1 diada: 4 punts 2 diades: 7 punts 3 diades: 10 punts

f) Nombre total de persones associades l? últim any (dades de l? últim dia de l? any anterior) Fins a 10 punts. D'1 a 150 persones: 4 punts De 151 a 300 persones: 7 punts De 300 persones en endavant: 10 punts

g) Nivell de cofinançament de les activitats. Fonts de finançament no municipals amb les que compta l? entitat (ingressos propis, subvencions d? altres administracions públiques o empreses privades,...) per al desenvolupament de la programació. Fins a 5 punts

Percentatge de cofinançament de l? entitat

Des del 0 al 50%: 1 punt Des del 51 al 65%: 2 punts Des del 66 al 75%: 3 punts Des del 76 al 85%: 4 punts Superior al 86%: 5 punts

h) Nombre d? activitats accessibles i obertes a tota la població realitzades l? últim any. Fins a 5 punts

Percentatge d? activitats accessibles i obertes a tota la població:

Menys d? un 20 % de les activitats organitzades: 1 punt Entre un 20 % i un 40 % de les activitats organitzades: 2 punts Entre un 41 % i un 60 % de les activitats organitzades: 3 punts Entre un 61 % i el 80 % de les activitats organitzades: 4 punts Entre un 81 % i un 100 % de les activitats organitzades: 5 punts

i) Nombre de persones que han participat en les activitats de l? entitat durant l? últim any (dades de l? últim dia de l? any anterior) Fins a 5 punts

Inferior a 20 persones: Entre 21 i 50 persones: 1 punt 2 punts

Entre 51 i 100 persones: 3 punts Entre 101 i 150 persones: 4 punts Superior a 150 persones: 5 punts

j) Experiència acreditada i reconeguda. Fins a 5 punts.

Entre 1 i 9 anys d? experiència acreditada: 1 punt Entre 10 i 19 anys d? experiència acreditada: 3 punts Més de 20 anys d? experiència acreditada: 5 punts

La puntuació màxima a aconseguir és de 100 punts.

ANNEX 7. SUBVENCIONS A L? ÀMBIT D? INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

1. Finalitat La finalitat d? aquestes subvencions és promoure programes i activitats socioculturals i educatives d? interès públic per a la població infantil de la ciutat, que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, siguin una via de participació, un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de desenvolupament i consolidació de les entitats d? educació en el lleure infantil de Sant Boi.

2. Persones beneficiàries Poden optar a aquestes subvencions les persones jurídiques: esplais i entitats infantils, sense afany de lucre i acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions, amb seu social a Sant Boi de Llobregat i inscrites al Registre Municipal d? Entitats, que realitzin activitats d? interès infantil.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programes objecte de subvenció

Els programes i activitats objecte de subvenció seran els següents: 3.1. Programes anyals d? entitats infantils d? educació en el lleure. 3.2. Activitats de lleure infantil d? estiu (colònies, campaments) que es realitzin durant els mesos de juliol i agost 3.3. Casals d? estiu.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L? import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del cost de l? activitat a subvencionar, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada

- La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import no pot superar els límits establerts a continuació:

4.1. Els imports màxims de les subvencions a entitats infantils d'educació en el lleure seran els següents: 4.1.1. Les subvencions per programes anyals seran com a màxim de 2.200€ . 4.1.2. Les subvencions per a activitats de lleure infantil d? estiu seran, com a màxim, de 1.800€ 4.1.3. Les subvencions per casals d? estiu seran, com a màxim, de 1.800€ .

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Criteris de valoració Les subvencions s'atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris de valoració:

5.1 Programes anyals de lleure infantil

Les subvencions s? atorgaran atenent els criteris de valoració següents:

a) Nombre de socis/es inscrits/es: fins a 5 punts, 1 punt per cada 20 socis/es. b) Nombre d? infants amb diversitat funcional amb una ràtio que no superi l? 1/10: fins a 4 punts, 1 punt per cada 3 inscrits/es. c) Nombre d'infants derivats de Serveis Socials: fins a 8 punts, 1 punt per cada 3 inscrits/es. d) Hores de funcionament: fins a 10 punts, 1 punt per cada 50 hores de funcionament anyal. e) Nombre de monitors i monitores per sobre de la ràtio establerta a la normativa vigent, fins a 4 punts, 1 punt per cada monitor/a de mes. f) Programa d? activitats a realitzar (característiques, metodologia, objectius, avaluació): fins a 20 punts

- Definició dels objectius que siguin operatius i assumibles: fins a 4 punts - Adequació de les activitats amb els objectius: fins a 4 punts.

- Definició d? indicadors d? avaluació: fins a 2 punts -Programació d'activitats que fomentin la igualtat de gènere i la participació infantil, fins a 10 punts, 1 punt per cada activitat programada.

g) Pressupost destinat a activitats: fins a 15 punts - Adequació dels conceptes pressupostats a les activitats: fins a 10 punts.

- Grau de definició i concreció dels conceptes pressupostats: fins a 5 punts.

h) Que l? entitat tingui altres fonts de finançament públiques o privades: fins a 4 punts, 1 punt per cada font de finançament

i) Assistència i/o participació en els actes de celebració a la ciutat, del Dia Internacional dels Drets de la Infància: fins a 4 punts (assistència: 1 punt, participació activa i organització: 3 punts)

j) Assistència i/o participació al Consell Local d'Infància i Adolescència: fins a 4 punts (assistència: 1 punt, participació activa i organització: 3 punts)

La puntuació màxima a obtenir serà de 78 punts.

5.2. Activitats de lleure infantil d? estiu Les subvencions s? atorgaran atenent als criteris de valoració següents:

a) Programa d? activitats (objectius, organització, tipus, lloc de realització, durada, avaluació...): fins a 25 punts

- Definició dels objectius que siguin operatius i assumibles: fins a 4 punts.

- Adequació de les activitats amb els objectius: fins a 4 punts.

- Definició d? indicadors d? avaluació: fins a 2 punts - Programació d'activitats que fomentin la igualtat de gènere i l'adquisició d'hàbits saludables, fins a 10 punts, 1 punt per cada activitat programada.

- Durada superior a 3 dies, fins a 5 punts, 1 punt per cada dia.

b) Activitats realitzades durant el mes d'agost, fins a 10 punts, 1 punt per cada dia del mes d? agost

c) Nombre d? inscrits/es: fins a 10 punts (mínim 10 inscrits): 1 punt per cada 10 inscrits/es.

d) Nombre d? infants amb diversitat funcional amb una ràtio màxima d? 1/15: fins a 4 punts, 1 punt per cada 2 infants inscrits.

e) Nombre d'infants derivats de Serveis Socials: fins a 8 punts, 1 punt per cada 2 infants inscrits.

f) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 4 punts, 1 punt per cada 15 % més d'inscrits/es que no siguin de l'entitat

g) Pressupost destinat a l? activitat: fins a 15 punts.

- Adequació dels conceptes pressupostats a les activitats: fins a 10 punts.

- Grau de definició i concreció dels conceptes pressupostats: fins a 5 punts.

h) Recursos humans: fins a 10 punts, 2 punts per cada monitor/a per sobre de la ràtio segons la normativa vigent.

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 86 punts. En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 43 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

5.3 Casals d? estiu per a infants Les subvencions s? atorgaran atenent als criteris de valoració següents:

a) Programa d? activitats (objectius, organització, tipus, metodologia, durada, avaluació...): fins a 20 punts

- Definició dels objectius que siguin operatius i assumibles: fins a 4 punts.

- Adequació de les activitats amb els objectius: fins a 4 punts.

- Definició d? indicadors d? avaluació: fins a 2 punts.

- Programació d'activitats que fomentin la igualtat de gènere i l'adquisició d'hàbits saludables, fins a 10 punts, 1 punt per cada activitat programada.

b) Activitat de casal realitzat al mes d? agost i setembre: fins a 10 punts. (2 punts per cada setmana sencera realitzada durant el mes d? agost i 1a quinzena de setembre).

c) Nombre d? inscrits/es: fins a 10 punts (mínim 10 inscrits), 1 punt per cada 10 inscrits/es

d) Nombre d? infants amb diversitat funcional amb una ràtio màxima d? 1/15: fins a 4 punts, 1 punt per cada 2 inscrits/es.

e) Nombre d'infants derivats de Serveis Socials: fins a 8 punts, 1 punt per cada 2 infants.

f) Nombre d? inscrits/es que no pertanyin a l? entitat: fins a 5 punts, 1 punt per cada 15 % més d'inscrits/es que no siguin de l'entitat

g) Pressupost destinat a l? activitat: fins a 15 punts

- Adequació dels conceptes pressupostats a les activitats: fins a 10 punts.

- Grau de definició i concreció dels conceptes pressupostats: fins a 5 punts.

h) Recursos humans: fins a 10 punts, 2 punts per cada monitor/a per sobre de la ràtio segons la normativa vigent.

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 82 punts. En el cas de que la proposta d? activitat no arribi a 41 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

6. Termini de justificacions En el cas de subvencions per a activitats de lleure infantil d? estiu i casals d? estiu, el termini per aportar la documentació justificativa serà com a màxim el 31 d? octubre de l'any de la concessió de subvencions. Pels programes anyals serà l? establert al punt 16 de les Bases Reguladores.

ANNEX 8. SUBVENCIONS EN L? ÀMBIT DE LA GENT GRAN

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions és la de donar suport a projectes i activitats culturals, lúdiques i formatives d? interès públic, que tinguin com a objectiu la promoció de l? envelliment actiu i participatiu de la gent gran. Aquestes activitats cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i sigui una via de participació de la ciutadania, d? enriquiment de la vida comunitària i de consolidació del teixit associatiu de l? àmbit de la gent gran.

2. Persones beneficiàries

Podran sol·licitar subvencions les entitats privades sense afany de lucre, que complementin l? acció municipal en la promoció de l? envelliment actiu i saludable, que estiguin acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions, amb seu social a Sant Boi i inscrites al Registre Municipal d? Entitats.

Així mateix han d? haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no haver rebut subvencions, per la mateixa activitat o projecte pel qual se sol·licita subvenció, d? altres organismes i institucions públiques o privades, l? import de les quals superi l? import de l? activitat o projecte subvencionat.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. Programa objecte de subvenció

Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s? atorgaran per a la realització de la programació anual d? activitats de les entitats que actuïn en l? àmbit de la gent gran.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L'import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del pressupost total del projecte o activitat, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada - La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import atorgat no pot superar un límit de 2.600 euros.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Criteris de Valoració

Les subvencions s? atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris de valoració:

a) La coherència, planificació i viabilitat del programa d? activitats a realitzar, d? acord a les grans línies que segueixen les polítiques d? Envelliment Actiu (característiques, metodologia, objectius, recursos, etc.).

Fins a 15 punts.

b) L? adequació del programa d? activitats presentats als objectius del Pla de Govern 2015-2019.

Fins a 15 punts.

c) La participació de l? entitat en la vida comunitària a través dels òrgans de participació d? àmbit municipal i supramunicipal.

Fins a 10 punts.

- 0 punts: no té presència en cap espai de participació.

- 5 punts: participa en un espai.

- 10 punts: participa en dos o més espais.

d) El projecte contempla altres fonts de finançament a més de la subvenció municipal (ingressos propis, subvencions d? altres administracions públiques, fundacions i/o obres socials de caixes d? estalvi, etc.).

Fins a 5 punts.

- 1 punt: contempla una única font de finançament (sense comptar la subvenció sol·licitada).

- 5 punts: contempla dos o més fonts de finançament (sense comptar la subvenció sol·licitada).

e) L? entitat que presenta la sol·licitud ha de tenir suport social dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, segons el nombre de socis i sòcies i/o el nombre de col·laboradors/es habituals (inscrits al registre de socis/es de la entitat i al corrent de pagament de la quota de socis/es).

Fins a 10 punts - 1 punt: fins a 100 socis/es.

- 5 punts: fins a 170 socis/es.

- 10 punts: més de 250 socis/es.

f) Que el projecte desenvolupi accions per afavorir l? Envelliment Actiu i Participatiu de la gent gran:

1. El projecte desenvolupa actuacions per a la prevenció i promoció d? hàbits de vida saludable (activitats de caràcter esportiu o ball, xerrades, etc.)

Fins a 5 punts

- 0 punts: no desenvolupa cap actuació.

- 2 punts: desenvolupa una actuació.

- 5 punts: desenvolupa més d? una actuació.

2. El projecte desenvolupa actuacions de formació i capacitació (tallers d? estimulació de la memòria, de formació en informàtica i noves tecnologies, cant coral, teatre, etc.)

Fins a 10 punts.

- 0 punts: no desenvolupa cap actuació.

- 5 punts: desenvolupa una actuació.

- 10 punts: desenvolupa més d? una actuació.

3. El projecte fomenta la participació de les persones grans a través del treball cooperatiu entre les diferents associacions de gent gran de la ciutat i d? actuacions d? intercanvi cultural amb altres associacions de gent gran d? altres territoris, etc.

Fins a 5 punts.

- 0 punts: no desenvolupa cap actuació.

- 2 punts: desenvolupa una actuació.

- 5 punts: desenvolupa més d? una actuació.

4. El projecte contempla la realització o la participació en projectes o activitats intergeneracionals.

Fins a 5 punts.

- 0 punts: no desenvolupa cap actuació.

- 2 punts: desenvolupa una actuació.

- 5 punts: desenvolupa més d? una actuació.

5. El projecte contempla la realització d? actuacions de voluntariat dirigides a persones en situació de necessitat o risc d? exclusió social, siguin sòcies o no, o bé compten amb personal voluntari que col·laboren amb l? entitat (i que no són socis/es de l? entitat).

Fins a 5 punts.

- 0 punts: no contempla cap actuació de voluntariat ni té personal voluntari.

- 5 punts: contempla una o més actuacions de voluntariat i té personal voluntari.

Màxim de punts: 30.

g) Participació de l? entitat en projectes ciutat.

Fins a 5 punts.

- 0 punts: no participen en cap projecte.

- 5 punts: participen en un o més projectes.

La puntuació màxima a aconseguir són 90 punts.

ANNEX 9. SUBVENCIONS A L? ÀMBIT DE SERVEIS SOCIALS

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions, recollida al Pla de Govern 2015-2019, és promoure activitats, recursos, projectes o programes d? interès públic que tinguin com a objectiu cobrir les necessitats bàsiques i les necessitats socials de les persones, posant especial atenció en les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.

Les propostes cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública, que es realitzen mitjançant la cartera de serveis socials, i siguin alhora una via de participació de la ciutadania, i un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària vinculades a les polítiques de Serveis Socials.

2. Destinataris / destinatàries Podran sol·licitar subvencions les entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de Llobregat i que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF

3. Programa objecte de subvenció Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s'atorgaran per a la realització d? activitats, de recursos, de projectes o programes anuals d? entitats que actuïn dins de l? àmbit de Serveis Socials.

4. Criteris de valoració Les subvencions s? atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris de valoració:

a) El programa d? activitats a realitzar (descripció, justificació, metodologia, objectius i proposta d? avaluació). Fins a 25 punts

- Adequació de la proposta a la cartera de serveis de Serveis Socials fins a 5 punts - Adequació de la descripció de l? activitat als objectius fins a 5 punts.

- Justificació de l? adequació de l? activitat per respondre a necessitats reals detectades a l? entorn fins a 5 punts.

- Nivell de concreció dels procediments i instruments utilitzats fins a 4 punts - Valoració dels objectius en quant a la seva definició pel que fa a que siguin operatius, concrets, clars i assumibles fins a 3 punts.

- El programa incorpora indicadors que permeten la posterior avaluació fins a 3 punts.

b) L? adequació de la proposta presentada als objectius de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials i al Pla d? actuació local en matèria de Serveis Socials. Fins a 15 punts -1 acció: 3 punts -2 accions: 6 punts -3 accions: 9 punts -4 accions: 12 punts -5 o més accions: 15 punts

c) Àmbits d? actuació de la proposta. Projectes acumulables fins a 20 punts.

- Lluita contra la pobresa, urgències socials en necessitats bàsiques: 15 punts.

- Lluita contra l? exclusió residencial: 14 punts.

- Promoció, prevenció i atenció a famílies en situació d? especial vulnerabilitat: 12 punts.

- Prevenció i atenció a la infància i adolescència en risc: 10 punts - Promoció de l? autonòmica personal i l? atenció a la dependència: 8 punts.

- Promoció i atenció a persones que es troben amb necessitat d? atenció especial com són, persones amb malalties mentals, amb drogodependències i amb altres addiccions, etc.: 5 punts.

- Altres situacions de necessitat d? atenció especial : 5 punts

d) La complementarietat de les activitats que organitza l? entitat amb les polítiques i competències dels Serveis Socials municipals. fins a 10 punts

El programa d? activitats de l? entitat incorpora accions complementàries a les polítiques de Serveis Socials municipals: - 1 acció: 3 punts - 2 accions: 6 punts - 3 accions: 9 punts - 4 o més accions: 10 punts

e) La implicació de l? entitat a la vida comunitària: participació en el Consell Municipal de Serveis Socials i/o en el Pacte Local per la Inclusió. Fins a 10 punts

L? entitat participa en el Consell municipal de Serveis Socials: 4 punts L? entitat participa en el Pacte local per la inclusió: 3 punts L? entitat participa en alguna de les comissions o taules de treball del Pacte local per la Inclusió : 3 punts.

f) L? entitat porta a terme projectes i/o serveis per i amb la comunitat i l? Ajuntament mitjançant coogestió, col·laboració i treball en xarxa. Propostes acumulables Fins a 10 punts

- Projectes amb informacions puntuals (una o dos a l? any): 4 punt.

- Projectes amb coordinacions puntuals ( més de 3 a l? any): 5 punts - Projectes amb coordinacions estables (més de 6 a l? any): 6 punts - Projectes de treball en xarxa: 8 punts - Projectes de coogestió : 10 punts

g) Nombre total de persones associades l? últim any (dades de l? últim dia de l? any anterior) Fins a 5 punts.

- De 1 a 50 persones 2 punts - De 51 a 100 persones 3 punts - De 101 persones en endavant 5 punts

h) Nivell de cofinançament de les activitats. Fonts de finançament no municipals amb les que compta l? entitat (ingressos propis, subvencions d? altres administracions públiques o empreses privades,...) per al desenvolupament de la programació. Fins a 5 punts

Percentatge de cofinançament de l? entitat - Des del 0 al 50 per cent: 1 punt - Des del 51 al 65 per cent: 2 punts - Des del 66 al 75 per cent: 3 punts - Des del 76 al 85 per cent: 4 punts - Superior al 86 per cent: 5 punts

La puntuació màxima a aconseguir és de 100 punts.

5. Import màxim de la subvenció

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

En cap cas, però, es podrà superar l'import màxim de 3.500 euros per projecte anual.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

ANNEX 10. SUBVENCIONS A ACTIVITATS CULTURALS

1. FINALITAT

La finalitat d'aquestes subvencions és l'atorgament de suport econòmic a projectes de caràcter cultural impulsats per entitats i particulars del municipi de Sant Boi de Llobregat, els quals complementin i/o supleixin la competència municipal en aquesta matèria.

2. BENEFICIARIS

Els destinataris d'aquestes subvencions en aquesta convocatòria són els següents:

a) Les entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de Llobregat, i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

b) Les persones físiques veïnes de Sant Boi, ja sigui a títol individual o en representació particular d'un grup de persones, que presentin, d'acord amb la legalitat vigent, un projecte de caràcter cultural sense afany de lucre.

c) Amb caràcter general podran ser beneficiaries de subvenció les propostes que a més de complir amb algun dels punts anteriors contemplin la participació de creadors, intèrprets o formacions artístiques santboianes.

d) Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Els programes i activitats culturals que seran objecte de subvenció poden ser els següents:

- Les expressions de cultura tradicional, en qualsevol de les seves manifestacions - Projectes de caràcter puntual relacionats amb la formació artística i/o la iniciació a la pràctica cultural - Projectes innovadors relatius a noves expressions i formats artístics i/o culturals - Projectes culturals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals - Projectes vinculats a la recerca, investigació, conservació, catalogació, promoció i difusió del patrimoni històric i cultural locals - Projectes de festivals de músic amb presència de grups o intèrprets santboians que no estiguin inclosos en activitats com la Festa Major, festes de barri, revetlla de Sant Joan o cap d'any

- Organització de jornades i seminaris de temàtica cultural

Les activitats següents queden excloses de suport econòmic:

- El funcionament ordinari de les entitats així com la creació de nous serveis o el manteniment dels ja existents de les mateixes - Les activitats de formació artística estable o continuada en el temps (acadèmies i/o escoles) - Les activitats de turisme cultural fóra del municipi

Les activitats anàlogues o similars que es repeteixin al llarg de l'any seran tractades com una única activitat a efectes del seu suport.

4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS

La proposta d'atorgament de les subvencions serà resultat d'aplicar els criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que s'hi fa constar:

a) La qualitat i l'impacte ciutadà del projecte: fins a 30 punts. b) El foment de la cohesió i la integració social del projecte: fins a 25 punts. c) La singularitat del projecte o activitat en l'ecosistema cultural del municipi: fins a 20 punts. d) La sostenibilitat econòmica del projecte (grau d'autofinançament): fins a 20 punts. e) Projectes de caràcter puntual relacionats amb la formació artística i/o la iniciació a la pràctica cultural: fins a 15 punts. f) Projectes innovadors vinculats a noves expressions i formats artístics i/o culturals: fins a 15 punts. g) El nombre potencial de destinataris a qui va adreçada: fins a 15 punts. h) El grau de cooperació amb altres entitats, persones i/o grups artístics del municipi: fins a 15 punts. i) El rigor i la qualitat de la documentació presentada: fins a 15 punts.

Només seran objecte de valoració les sol·licituds de subvenció que assoleixin un mínim de 40 punts.

5. QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

En cap cas, però, es podran superar els imports econòmics màxims de subvenció descrits en el paràgraf següent.

Es poden subvencionar fins a un màxim de tres activitats diferents d'un mateix peticionari, amb un import màxim global de 6.000 € . L'import màxim de la primera activitat subvencionada serà de 3.000 € ; d'un màxim de 2.000 € per a la segona activitat subvencionada, i d'un màxim de 1.000 € per a la tercera activitat subvencionada, en tots els casos segons la puntuació obtinguda aplicant els criteris de valoració del punt 6 d'aquest annex.

L'import atorgat en cada cas resultarà de l'aplicació d'un factor multiplicador de [...] € / punt, considerant sempre les limitacions anteriors.

6. JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES

Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar un import de despesa equivalent al doble de l'import concedit.

S'exceptuen els casos en què concorrin elements d'un gran interès públic i/o social vinculats a l'activitat subvencionada. En aquests casos, els beneficiaris hauran d'aportar factures originals per l'import total del pressupost presentat.

Els projectes relacionats amb la formació artística i/o la iniciació a la pràctica cultural, així com els projectes innovadors relatius a noves expressions i formats artístics i/o culturals, i els que pertanyin a la creació audiovisual, i que siguin objecte de subvencions es consideren inclosos en el supòsit descrit en el paràgraf anterior.

El cost de l'activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers d'infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc.

7. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

ANNEX 11. SUBVENCIONS FESTA MAJOR

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions és la de col·laborar en l? organització d? activitats culturals del Programa d? Activitats de la Festa Major.

Les activitats a les que es refereix aquest annex són:

a) Correfoc Festa Major

b) Trobada Gegantera Festa Major

c) Aplec de Trabucaires Festa Major

2. Beneficiaris

Podran rebre subvencions:

a) Les entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Boi de Llobregat i que estiguin inscrites en el Registre Municipal d? Entitats

b) Les persones físiques veïnes de Sant Boi en representació particular d? un grup o iniciativa esporàdica sense afany de lucre i d? acord amb la legalitat vigent. c) Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. Import màxim de les subvencions

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada i sempre que ho contempli la convocatòria corresponent, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

4. Criteris de valoració

La proposta d'atorgament de subvencions s'atindrà als criteris següents de valoració de les sol·licituds:

a) L'experiència reconeguda de l'entitat en la realització de projectes culturals similars: fins a 15 punts

b) Qualitat i característiques de l'activitat proposada: fins a 15 punts

c) Nombre de participants en la realització de l'activitat: fins a 15 punts

d) Organització interassociativa: fins a 15 punts

Els projectes presentats hauran d? obtenir un mínim de 50 punts per a ser subvencionats.

5. Justificació

El/la perceptor/a de la subvenció l? haurà de justificar mitjançant l'aportació de la documentació que s? exigeix a l? apartat 16 de les Bases Reguladores de Subvencions, en el termini de 60 dies després de la realització de les activitats subvencionades i amb factures de data no posterior al 31 de juliol de l'any de la concessió de subvencions

6. Aplicació pressupostària

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

ANNEX 12. SUBVENCIONS A L? ÀMBIT D? ESPORTS.

1. FINALITAT

Aquestes subvencions tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es, promoure el teixit associatiu i afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat, així com fomentar els valors de convivència i cohesió social.

L? Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, conscient de la necessitat d? establir mecanismes de funcionament que garanteixin la possibilitat d? accedir a la pràctica esportiva a la ciutadania de Sant Boi de Llobregat, vol donar suport a les iniciatives dels diversos agents que actuen en el nostre sistema esportiu local, per tal de consolidar, d? una banda, els agents que ofereixen serveis esportius, i d? altra banda, garantir un nivell d? oferta que respongui a les necessitats i demandes del teixit social.

Els objectius a assolir, mitjançant l? atorgament de subvencions per a activitats i programes esportius, són els següents:

a) Oferir serveis i activitats esportives en les vessants educativa, recreativa, lúdica i competitiva a tots els sectors de la població.

b) Donar suport i potenciar l? arrelament i estructuració del sistema esportiu local, entès com el conjunt de promotors d? ofertes de serveis i activitats esportives, així com els seus usuaris i/o practicants.

c) Facilitar l? accés a la pràctica esportiva d? aquells col·lectius, que per raons socio-culturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma habitual.

d) Potenciar el coneixement extern i la imatge de la ciutat.

2. PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden sol·licitar subvencions els clubs, entitats o associacions esportives, sense ànim de lucre, que realitzen activitats que complementen l? acció municipal en l? àmbit de l? activitat física i l? esport.

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

a) Estar inscrits al Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. b) Estar inscrits al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de la Secretaria General de l? Esport de la Generalitat de Catalunya. c) Desenvolupar la seva activitat a Sant Boi de Llobregat, i radicar la seva seu oficial en el seu terme municipal. d) Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció. e) No haver rebut subvencions, per la mateixa activitat o projecte pel qual es sol·licita subvenció, d? altres organismes o institucions públiques o privades, l? import de les quals superi l? import de l? activitat o projecte subvencionat.

f) Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Els programes esportius susceptibles de ser subvencionats seran els següents:

PROGRAMA 1 A. FEMENÍ. PROMOCIÓ DE L? ESPORT EN EDAT ESCOLAR, ESPORT JOVE I ESPORT

Destinataris:

a) Nens i nenes entre 5 i 16 anys b) Joves entre 16 i 30 anys c) Dones de totes les edats

Objectius: - Dinamitzar la pràctica esportiva en les vessants educativa, formativa, recreativa i competitiva - Promoure la iniciació i el perfeccionament de l? esport d? acord amb les característiques psicològiques i morfofisiológiques dels practicants - Promoure la cohesió social - Mantenir i millorar la condició física - Incentivar la participació dels equips esportius en el programa municipal de Jocs Esportius Escolars.

Tipus d? activitats: Regulars, amb caràcter anyal, principalment.

PROGRAMA 1 B. PLANS DE PROMOCIÓ DE L'ESPORT A L'ESCOLA.

Destinataris: Alumnes de 4t., 5è. i 6è. de primària dels centres educatius públics santboians.

Objectius:

- Iniciació dels aspectes tècnics, tàctics i estratègics de la pràctica esportiva subjecta de promoció.

- Fer conèixer esports minoritaris i representatius de la ciutat.

- Ampliar la base de practicants esportius.

Tipus d? activitats: esportiu-educativa, que es realitza en horari lectiu, durant el curs escolar.

PROGRAMA 1 C. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS.

Destinataris: Clubs, entitats esportives santboianes.

Objectius: - Facilitar l'organització dels JOCS ESPORTIUS ESCOLARS.

- Col·laborar i incentivar la participació dels equips esportius en el programa municipal de Jocs Esportius Escolars.

Tipus d? activitats: Competicions esportives que fomenten el vessant educatiu de l'esport. Tenen una durada de 8 mesos, de novembre a juny.

PROGRAMA 2. PROMOCIÓ DE L? ACTIVITAT FÍSICA I L? ESPORT EN SECTORS SOCIALS AMB CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS.

Destinataris: Gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malalties mentals.

Objectius:

- Potenciar la pràctica esportiva amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels col·lectius en qüestió

- Promoure l? activitat física com a eina d? integració i/o adaptació social

Tipus d? activitats: Regulars, amb caràcter continu i anyal.

PROGRAMA 3. ORGANITZACIÓ D? ACTIVITATS ESPORTIVES PUNTUALS I/O TEMPORALS.

Destinataris: Tots els sectors de la població

Objectius:

- Donar a conèixer la realitat esportiva santboiana - Millorar la tècnica i el nivell esportiu dels practicants - Intercanviar experiències amb altres esportistes - Promoure la pràctica esportiva, en totes les seves vessants: recreativa, competitiva, formativa, en èpoques vacacionals i/o temps lliure en general.

Tipus d? activitats: - De durada puntual (entre 1 i 2 dies i 1 setmana) - De durada temporal (entre 1 setmana i 2 mesos)

PROGRAMA 4. AJUTS PER A PROJECTES ESPECÍFICS DE CAIRE INTEGRADOR I/O DE PROMOCIÓ DELS VALORS EDUCATIUS IMPLÍCITS EN LA PRÀCTICA ESPORTIVA I BONES PRÀCTIQUES EN L? ESPORT.

Destinataris: Clubs, entitats esportives santboianes

Objectius:

- Promoure la cohesió social - Fomentar l? activitat física com a eina d? integració social - Promoure l? educació en valors mitjançant l? activitat esportiva, desenvolupant el sentit de la responsabilitat, l? autocontrol, l? esforç, la col·laboració, la solidaritat, la disciplina, l? honestedat i el joc net (fair play).

- Lluitar contra la violència gestual, física i verbal en les manifestacions i competicions esportives, tant en els terrenys de joc com a les grades; implicant a tots els protagonistes de la pràctica esportiva: arbitres, jugadors/res, entrenadors/es, directius/ves i pares i mares.

Requisits: Presentar projecte i ésser considerat de vàlua i d'interès municipal i esportiu

4. CÀLCUL DE L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

*Per les activitats del PROGRAMA 1 A, l? import de la subvenció serà el resultat de l'aplicació d'un factor multiplicador de X€ /punt resultant de dividir l'import de l'aplicació pressupostària, destinat a aquestes subvencions, entre la suma total dels punts de valoració dels projectes, considerant sempre les limitacions generals.

* En el cas del PROGRAMA 1 B, els plans de promoció de l'esport a l'escola, que tenen com a objectiu la iniciació esportiva amb modalitats esportives minoritàries i tradicionals a Sant Boi de Llobregat, es donarà suport als equips tècnics amb una aportació de 20€ per sessió.

* Pel supòsit PROGRAMA 1C, que contempla la col·laboració en els Jocs Esportius Escolars, s'atorgarà una aportació de 20€ per hora, per la gestió derivada de l'obertura de la instal·lació esportiva que acull la competició dels Jocs Esportius Escolars.

* Per les activitats esportives del PROGRAMA 2, l'import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del pressupost total del projecte o activitat, sense superar la quantitat sol·licitada

* En el cas del PROGRAMA 3, l'import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del pressupost total del projecte o activitat, sense superar la quantitat sol·licitada

* En el cas del PROGRAMA 4, que contempla el projecte municipal d? integració mitjançant la pràctica esportiva col·lectiva, s? atorgarà, als clubs adherits, la quantitat de 250€ per nen/a participant.

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

En aquest supòsit, l'entitat perceptora podrà presentar la documentació justificativa de despeses per l'import total del pressupost presentat.

En particular poden superar aquest límit les activitats que es contemplen en els programes següents:

a) Programes de promoció de l? activitat física i l? esport femení b) Programes de promoció de l? activitat física i l? esport en aquests sectors socials: gent gran, persones amb malalties mentals i persones amb discapacitat. c) Els programes d? activitats esportives extraescolars que realitzen les AMPAS dels centres d? ensenyament. d) Els programes de plans de promoció de l? esport en edat escolar.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ.

* Les activitats del PROGRAMA 1 A es valoraran en funció dels criteris que a continuació s? esmenten:

Es valoren els factors que incideixen de forma directa a l? activitat esportiva, la tecnificació i professionalització del personal educador i/o entrenadors, l? estructuració de les activitats i seccions, el nombre de disciplines esportives. A més a més, es consideren les característiques dels promotors d? ofertes que tinguin incidència sobre les activitats, així com el seu pressupost i nombre de socis. Les diverses possibilitats de pràctica esportiva han estat classificades en diversos grups i subgrups de subvenció amb les característiques pròpies de cadascun d? aquests.

Pel que fa a l? activitat desenvolupada:

a) Activitats esportives majoritàries amb un elevat nombre de participants al municipi 8 punts b) Activitats esportives minoritàries a la ciutat 16 punts c) Activitats esportives d? especials característiques i les activitats esportives a les escoles 24 punts

d) Segons la categoria dels participants - Benjamí /promeses/prebenjamí 14 punts - Aleví/infantil 16 punts - Cadet/juvenil/júnior 14 punts - Sènior/amateur 8 punts - Veterans/lleure 6 punts

e) Segons el gènere dels participants en l? activitat - Masculí 1 punts - Mixt 2 punts - Femení 3 punts

f) Segons la competició - Federats 1 punts - No competició 2 punts - Escolar 3 punts

Pel que fa a la globalitat de cada entitat:

a) Pressupost de l? entitat - Deficitari 0 punts - Equilibrat 1 punt.

- Superàvit 2 punts

b) Nombre d? esportistes de l? entitat - Menys de 50 1 punt - Entre 50 i 150 2 punts - Més de 150 3 punts c) Nombre de socis de l? entitat - Menys de 50 1 punt - Entre 50 i 150 1,5 punts - Més de 150 2 punts

d) Estructura esportiva (d'alevins a sèniors) - No disposen d'estructura esportiva 2 punts - Disposen d'estructura esportiva 4 punts

* Per les activitats esportives del PROGRAMA 2 es valorarà a) La repercussió mediàtica : fins a 15 punts b) Interès públic i social fins a 20 punts c) Incidència local, comarcal i o nacional fins a 10 punts

d) Coincidència amb els objectius estratègics municipals formulats en el Pla d? Actuació Municipal fins a 20 punts

e) Difusió de la imatge de la ciutat fins a 15 punts

f) La consolidació del sistema esportiu local fins a 20 punts

* En el cas del PROGRAMA 3 i pel que fa a actes esportius i/o extraordinaris (aniversaris, memorials, esdeveniments d? especial rellevància), es tindran en compte els següents criteris: 1.- Experiència i capacitat organitzava de l? entitat sol·licitant fins a 25 punts 2.- Qualitat i característiques del projecte fins a 25 punts 3.- Adequació dels objectius al Pla d? Actuació Municipal fins a 30 punts 4.- Nombre de participants fins a 5 punts 5.- Repercussió mediàtica fins a 5 punts 6.- Representativitat de la ciutat fins a 5 punts 7.- Rendibilitat social fins a 5 punts

* En el cas del PROGRAMA 4, projectes específics que promoguin l? educació en valors i la integració mitjançant l? esport i les bones pràctiques en l? esport, es tindran en compte els següents criteris:

1- Estructura tècnica i capacitat organitzava de l? entitat fins a 15 punts

2- Qualitat i característiques del projecte (es valorarà la durada, el nombre de participants, el d? actuacions, el pressupost i l? impacte) fins a 55 punts

3- Adequació dels objectius al Pla d? Actuació Municipal fins a 30 punts

6. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ.

El termini per aportar la documentació justificativa serà com a màxim el 14 de desembre de l'any de la concessió de subvencions, i, en el cas de les activitats puntuals, un més després de la seva realització.

ANNEX 13. PROMOCIÓ DE L? ASSOCIACIONISME DE MARES, PARES I FAMÍLIES D? ALUMNES.

1. Finalitat

La finalitat d? aquestes subvencions és millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu mitjançant el desenvolupament de projectes que fomentin la participació de les famílies a les escoles, en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

2. Persones destinatàries

Poden sol·licitar subvencions destinades a projectes i activitats les associacions de mares, pares i famílies de la comunitat educativa de Sant Boi de Llobregat, acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions i inscrites al Registre Municipal d? Entitats.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. Programes objecte de subvenció

Els projectes susceptibles de rebre ajuts seran responsabilitat de l? AMPA/AFA. Aquestes activitats han d? estar incloses en el Pla Anual de Centre o aprovades pel Consell Escolar de Centre.

Els programes objectes de subvenció són els següents:

3.1. Projecte de foment de la participació de les famílies en la comunitat educativa:

3.1.1. Iniciatives i activitats socioculturals, lúdiques, formatives i informatives (campanyes informatives i de sensibilització, organització de reunions i assemblees de famílies, etc.) que fomentin la participació activa de pares, mares i famílies, així com també aquelles accions formatives orientades a l? educació dels fills i filles en l? àmbit familiar i escolar, de coneixement del sistema educatiu i dels mecanismes i espais de participació en la comunitat educativa (xerrades, cursos, tallers, etc).

3.1.2. Iniciatives i activitats que promoguin la participació en les activitats educatives que organitza el centre (activitats de foment del coneixement de les festes populars i tradicions d? arreu del món, foment de la sostenibilitat, que potenciïn l? intercanvi intergeneracional i la col·laboració amb altres entitats del barri i iniciatives que reforcin els projectes adreçats a incloure famílies nouvingudes a la població, etc.)

3.2. Casals de vacances organitzats per les AMPA/AFA dels centres educatius públics, per respondre a la necessitat de conciliació horària entre els àmbits laboral i familiar, durant els períodes de vacances que no hi ha activitat escolar. Aquestes activitats hauran de respondre als següents requisits:

3.2.1. Es podran realitzar durant els períodes de vacances escolars (nadal, setmana santa i estiu)

3.2.2. S'hauran d? acollir alumnes derivats de la comissió municipal de Casals d'Estiu.

3.2.3. S? haurà d? oferir un horari que permeti conciliar la vida familiar i laboral, és a dir, amb servei d? acollida i menjador.

3.2.4. La situació de l? activitat ha d? estar regularitzada i l? equip de monitors ha d? estar legalment contractat.

3.2.5. L? activitat, i el personal al seu servei, ha d? estar coberta per una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats del desenvolupament de l? activitat, amb uns límits mínims de 150.000 euros per víctima individual i de 1.200.0000 euros per sinistre, d? acord amb el Decret 102/2010, de 03 d? agost, pel qual es regula el règim d? autonomia dels centres educatius de Catalunya.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

L? import de la subvenció resultarà de l'aplicació d'un factor multiplicador de X€ /punt resultant de dividir l'import total, destinat a aquestes subvencions, entre la suma total dels punts de valoració dels projectes, l'import resultant no podrà superar la quantitat sol·licitada ni les limitacions anteriors.

5. Criteris de valoració

Les subvencions s? atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva i en funció dels següents criteris:

5.1 Projecte de foment de la participació de les famílies en la comunitat educativa:

5.1.1. Característiques de les activitats (objectius, contingut, metodologia) fins a 10 punts:

a) Objectius i desenvolupament de les activitats: Fins a 3 punts b) Coherència de les activitats amb els objectius del projecte: Fins a 3 punts c) Viabilitat i grau d'aplicació del projecte: Fins a 2 punts d) Presencia d? elements innovadors en el plantejament del projecte i/o que reflecteixin elements singulars d? identificació de l'AMPA/AFA: Fins a 2 punts

5.1.2. Activitats que fomentin la cultura participativa: L'organització de projectes i activitats destinats a potenciar la cultura participativa i a millorar la cohesió social entre la la comunitat educativa: Fins 10 a punts.

a) Celebració d'actes culturals i tradicions populars: Fins a 5 punts b) Col·laboració amb l'escola i el claustre (inclusió o grau de coherència amb el projecte educatiu i curricular del centre): Fins a 5 punts.

5.1.3. Interès educatiu i beneficis per a la comunitat educativa: Fins a 5 punts a) Projectes i activitats que impliquin tota la comunitat escolar, especialment les famílies: Fins a 3 punts b) Projectes i activitats que impliquin la interrelació amb altres entitats o centres educatius del barri i/o del municipi: Fins a 1 punt c) Col·laboració en activitats o propostes organitzades per l'ajuntament: Fins 1 punt

La puntuació màxima a obtenir serà de 25 punts.

5.2 Casals de vacances organitzats per les AMPA/AFA dels centres educatius públics:

5.2.1 Programa d? activitats a realitzar (característiques, metodologia, objectius, avaluació) fins a 14 punts:

a) Adequació de les activitats als objectius del programa: Fins a 3 punts b) Coherència amb el Projecte Educatiu del Centre: Fins a 3 punts c) Previsió del nombre de places ofertades al casal: Fins a 3 punts d) Activitat oberta al municipi: Fins a 2 punts e) Atenció a infants amb necessitats Educatives/Socioeducatives especials: Fins a 3 punts

5.2.2 Serveis complementaris (accions que facilitin la conciliació familiar i laboral): fins a 6 punts

a) Servei d'acollida matinal: Fins a 3 punts b) Servei de menjador: Fins a 3 punts

La puntuació màxima a obtenir serà de 20 punts.

ANNEX 14: SUBVENCIONS EN L? ÀMBIT DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

1.- Finalitat

Concessió de subvencions per a la promoció d? activitats d? interès públic que tinguin com a objectiu garantir la perspectiva de l'Accessibilitat Universal per tal d? avançar cap a la Plena Igualtat d? Oportunitats com a defensa d? una participació més activa de les persones amb diversitat funcional a la nostra ciutat.

Aquestes activitats cal que complementin i ampliïn les ofertes de la iniciativa pública i siguin alhora una via de participació de la ciutadania, un element de dinamització i enriquiment de la vida comunitària i de consolidació del teixit associatiu vinculat a l? àmbit de la diversitat funcional.

2. Persones beneficiàries

Podran sol·licitar subvencions les entitats sense afany de lucre que estiguin acollides a la legislació vigent en matèria d? associacions, amb seu o delegació social a Sant Boi de Llobregat i inscrites al Registre Municipal d? Entitats.

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. Programa objecte de subvenció

Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s? atorgaran per a la realització de les programacions anuals i activitats d? entitats que actuïn en l? àmbit de les persones amb diversitat funcional.

4. Càlcul de l'import de la subvenció i aplicació pressupostària

L'import de la subvenció serà el resultat de calcular el 50% del pressupost total del projecte o activitat, considerant sempre les següents limitacions:

- L'import resultant no pot superar la quantitat sol·licitada.

- La quantia de la subvenció no podrà excedir, com a criteri general, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. Llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats i/o projectes d'especial interès públic i/o social, que no es podrien dur a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50% del seu cost.

- En cap cas l'import atorgat no pot superar un límit de 1.700 euros.

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. Altres

- No es pot demanar més d? una subvenció per entitat a l? àmbit de Persones amb Diversitat Funcional.

- Una vegada fets tots els càlculs i, en cas de produir-se sobrants, aquest es podrà distribuir, aplicant els criteris de concurrència competitiva, entre els diferents programes objecte de subvenció i atenent a les limitacions recollides en aquest annex.

5. Criteris de valoració

Les subvencions s? atorgaran en règim de lliure concurrència competitiva atenent els criteris de valoració següents:

PROGRAMACIONS ANUALS O ACTIVITATS

1) El programa d? activitats a realitzar (descripció, justificació, metodologia, objectius i proposta d? avaluació). Fins a 25 punts

- Adequació de la descripció de l? activitat als objectius fins a 5 punts.

- Justificació de l? adequació de l? activitat per respondre a necessitats reals detectades a l? entorn fins a 5 punts.

- Nivell de concreció dels procediments i instruments utilitzats fins a 5 punts.

- Valoració dels objectius en quant a la seva definició pel que fa a que siguin operatius, concrets, clars i assumibles fins a 5 punts.

- El programa incorpora indicadors que permeten la posterior avaluació fins a 5 punts.

2) Adequació del programa d? activitats presentat als objectius del Pla de Govern 2015-2019. Fins a 10 punts

Adequació a 1 objectiu: 5 punts Adequació a més d' 1 objectiu: 10 punts

3) Complementarietat en el programa presentat d? activitats que afavoreixin la integració social normalitzada, vida autònoma i vida participativa de les persones amb diversitat funcional. Fins a 15 punts 1 activitat: 5 punts 2 activitats: 10 punts més de 2 activitats: 15 punts

ASPECTES A VALORAR DE L'ENTITAT

4) Participació de l? entitat en la vida comunitària a través dels òrgans de participació d? àmbit municipal i supramunicipal. Fins a 10 punts

· 0 punts: no té presència en cap espai de participació · 5 punts: participa en un espai · 10 punts: participa en més d'un espai

5) L? entitat que presenta la sol·licitud ha de tenir suport social dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, segons el nombre de socis i sòcies i/o el nombre de col·laboradors/es habituals (inscrits/es al registre de socis/es de la entitat i al corrent de pagament de la quota de socis/es).

Fins a 10 punts

· 1 punt: fins a 20 socis/es · 5 punts: fins a 50 socis/es · 10 punts: més de 100 socis/es

6) Nivell de cofinançament de les activitats. Fonts de finançament no municipals amb les que compta l? entitat (ingressos propis, subvencions d? altres administracions públiques o empreses privades,...) per al desenvolupament de la programació. Fins a 5 punts

Nombre de fonts de cofinançament de l? entitat · 1 font : 1 punt · 2 fonts: 2 punts · 3 fonts: 3 punts · 4 fonts: 4 punts · 5 fonts: 5 punts

7) Nombre d? activitats accessibles i obertes a tota la població realitzades l? últim any. Fins a 5 punts

Nombre d'activitats accessibles i obertes a tota la població: · 1 activitat: 1 punt · 2 activitats: 2 punts · 3 activitats: 3 punts · 4 activitats: 4 punts · 5 activitats: 5 punts

8) Experiència acreditada i reconeguda en l'àmbit de persones amb diversitat funcional. Fins a 5 punts · Entre 1 i 9 anys d? experiència acreditada: 1 punt · Entre 10 i 19 anys d? experiència acreditada: 3 punts · Més de 20 anys d? experiència acreditada: 5 punts

9) Participació de les entitats a les activitats organitzades des de l? àmbit de persones amb diversitat funcional o d? altres departaments municipals (dades de l'any anterior). Fins 5 punts · 1 activitat: 1 punt · 2 activitats: 3 punts · més de 2 activitats: 5 punts

El màxim de puntuació que es pot aconseguir és de 90 punts. En el cas que la proposta d'activitat no arribi als 60 punts, serà denegada la sol·licitud de subvenció.

ANNEX 15 SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE L? ASSOCIACIONISME VEÏNAL

1. FINALITAT

La finalitat d? aquestes subvencions és donar suport a projectes i activitats desenvolupats per entitats veïnals que fomentin la participació de la ciutadania, la cohesió social i la millora de la vida col·lectiva.

2. PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats veïnals que reuneixin els següents requisits.

· Estar legalment constituïdes · Tenir el domicili social i l? àmbit d? actuació a Sant Boi de Llobregat · Inscrites al Registre Municipal d? Entitats

Les subvencions s'han de sol·licitar electrònicament, mitjançant els models normalitzats que es poden trobar al WEB de l'Ajuntament (www.santboi.cat), i annexant la documentació, degudament signada i en format PDF.

3. PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Les subvencions s? atorgaran a aquells projectes, activitats o serveis que realitzin les associacions veïnals i que contribueixin a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, des d? una perspectiva de treball comunitari i de foment de la participació ciutadana

4. CÀLCUL DE L'IMPORT DE LA SUBVENCIÓ I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L? import de la subvenció resultarà de l'aplicació d'un factor multiplicador de X€ /punt resultant de dividir l'import de l'aplicació pressupostària, destinat a aquestes subvencions, entre la suma total dels punts de valoració dels projectes, considerant les següents limitacions:

a. La subvenció no podrà superar el 50% del cost del projecte b. La subvenció no podrà superar l'import sol·licitat

Aquestes subvencions aniran a càrrec de l? aplicació pressupostària del pressupost municipal de l? exercici que s'estableixi a la convocatòria.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els projectes presentats hauran de recollir tant els objectius, les activitats a desenvolupar, com la metodologia i els instruments d? avaluació i es valoraran de manera especial els següents aspectes:

· La qualitat dels objectius i les activitats i la seva adequació a l? objecte social de l? entitat (Fins a 5 punts)

· Nivell d'acompliment del projecte presentat l'any anterior (Fins a 2 punts)

a. Activitats realitzades en relació a les previstes - 1 punt b. Altres actuacions realitzades en relació a les previstes (difusió, participació espais i òrgans, participació comunitària, xarxes socials...) - 1 punt

· La implicació i participació de l? entitat en la vida social i comunitària del barri i de la ciutat (Fins a 4 punts)

a. Activitats culturals - 1 punt b. Activitats formatives - 1 punt c. Activitats de participació / sensibilització - 1 punt d. Activitats de suport - 1 punt

· Incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte de l'entitat. (Fins a 2 punts)

a. Presència de dones en la junta directiva, superior al 25% - 1 punt b. Presència de dones en la junta directiva, superior al 50% - 2 punts

· La capacitat de treballar en xarxa amb altres entitats i institucions, la participació de l? entitat en diferents xarxes comunitàries així com la seva pertinença a entitats de segon grau (Fins a 4 punts)

a. Consell de barri i les seves comissions - 1 punt b. Comissió de festes - 1 punt c. Consells sectorials i altres espais participatius (Plans comunitaris, Pla local d'inclusió...) - 1 punt d. Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi, Federació Comarcal d? Associacions Veïnals del Baix Llobregat, Confederació d? Associacions Veïnals de Catalunya...

- 1 punt e. Col·laboració entitats, acords amb empreses per oferir avantatges als associats - 1 punt f. Altres- 1 punt

· El grau de representativitat de l? entitat. Es valoraran els mecanismes que utilitza l? entitat per fer partícips als seus associats i associades dels debats, reflexions i decisions que es prenen com a entitat així com la capacitat de recollir i traslladar les opinions i inquietuds de la ciutadania. (Fins a 4 punts)

a. Atenció públic en despatx entitat - 1 punt b. Revista, bustiada - 1 punt c. Formularis específics - 1 punt d. Pàgina web, correu electrònic, Facebook - 1 punt e. Nombre d'assemblees generals de l'entitat - més d'una assemblea l'any - 1 punt

· La utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament del projecte (Fins a 1 punt)

a. Correu electrònic entitat - 0,50 punt

b. Facebook, Twitter, web, blog - 0,50 punt

c. Programari de gestió - 0,50 punt

· El nivell de finançament propi dels projectes (Fins a 1 punt) a. Finançament propi inferior al 50% - 0 punts b. Finançament propi superior al 50% i inferior al 60%- 0,50 punts c. Finançament propi superior al 60% i inferior al 80%- 0,75 punts d. Finançament propi superior al 80% -1 punt

La puntuació màxima a obtenir serà de 23 punts.'

Sant Boi de Llobregat, 30 de novembre de 2017

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica,

Juan Antonio Tamayo Fernández

Educación
Salud
Juventud
Medio Ambiente
Cultura
Deporte
Infancia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades de ocio y tiempo libre
Tercera edad
Fiestas Populares
Cooperación al desarrollo
Innovación
Nuevas tecnologías
Cultura e idiomas
Escuelas
Proyectos de cooperación
Música
Actividades deportivas
Catalán
Deporte
Fomento de la participación ciudadana
Entidades juveniles
Actividad cultural
Participación ciudadana
Bienestar social
Desarrollo económico
Energía
Dependencia
Promoción de la salud
Escuelas Infantiles
Artes
Cooperación internacional
Apoyo a ONGs
Acción municipal
Ampas
Vivienda
Comercio
Competiciones deportivas