Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió de beques esportives en règim de concurrència competitiva, any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Folgueroles

EDICTE

D'acord amb el que es preveu a l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa públic que per Decret de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2016 s'han aprovat les bases reguladores del procediment d'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per activitats educatives, culturals, recreatives i esportives, any 2016, amb els acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment les Bases Reguladores per a l'atorgament de beques esportives mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de facilitar l'accés a activitats esportives a famílies amb pèrdua de poder adquisitiu, per a l'exercici 2016, el text íntegre de les quals és el següent:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES ESPORTIVES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, ANY 2016.

1.- Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de la selecció els beneficiaris que poden ser beneficiaris dels ajuts de beques esportives, infants i joves en risc d'exclusió social. La finalitat d'aquest ajut es facilitar l'accés a activitats esportives a famílies amb pèrdua de poder adquisitiu.

2.- Període d'execució.

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar activitats esportives pel curs escolar 2016-2017.

3.- Requisits.

Per poder sol·licitar ser beneficiari d'aquests ajuts, s'han de complir els següents requisits:

a) Estar matriculat en alguna entitat esportiva de Folgueroles i fer ús del servei objecte de la beca, llevat que concorrin circumstàncies especials que requereixin la pràctica d'esport en un altre municipi, la qual cosa haurà de ser acreditada mitjançant informe de serveis socials.

b) El beneficiari de la beca haurà d'haver nascut entre les anys 1999 i 2012 (inclosos).

c) Estar empadronat a Folgueroles en el moment de sol·licitar la beca.

d) Les famílies beneficiàries d'aquests ajuts no s'han de trobar en cap de les causes que impedeixen obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de la Llei 38/2003.

e) Estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions i de les obligacions tributaries amb l'Ajuntament.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

4.- Documentació a aportar.

A la sol·licitud d'ajut caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Model d'instància normalitzat sol·licitant l'ajut.

b) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

c) Llibre de família.

d) Volant de convivència.

e) Declaració de l'activitat esportiva a la qual s'inscriurà.

f) Justificant d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar.

' Justificants d'ingressos de totes les persones en edat laboral de la unitat familiar: si es troba ocupat laboralment, portar les últimes 3 nòmines o altres prestacions (pensions, renda mínima d'inserció, pensions no contributives, etc.).

Treballadors autònoms última declaració trimestral IRPF.

' En cas de no poder acreditar la situació econòmica, declaració jurada d'ingressos. ' En cas d'estar a l'atur i no rebre cap prestació presentar certificat de l'OTG.

g) Carnet de família nombrosa (si s'escau).

h) Carnet de família monoparental (si s'escau).

i) Certificat de reconeixement de disminució (si s'escau).

j) Resolució del grau de dependència (si s'escau).

k) Sentència de separació/ divorci (si s'escau) o document acreditatiu d'inici dels tràmits del procés.

l) Justificació de despeses fixes mensuals: lloguer o hipoteca de l'habitatge.

m) Existència d'infants en acolliment: fotocòpia de la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.

n) Informe de serveis socials, si s'escau.

o) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

p) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

5.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar quan es publiqui la convocatòria única, que fixarà el termini per presentar-les.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da o pel legal representant.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 4 podrà trobar-se a la Web de l'Ajuntament de Folgueroles (www.folgueroles.cat).

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 4 s'hauran de presentar als serveis socials de l'Ajuntament de Folgueroles, Plaça Verdaguer, 2 Can Dachs, 08519 Folgueroles, demanant hora prèviament al telèfon: 938125445.

La presentació de la sol·licitud d'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

6.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

7.- Procediment de concessió.

El procediment de concessió dels ajuts regulats a les presents Bases Reguladores serà el de concurrència competitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

8.- Criteris objectius d'atorgament de l'ajut.

L'ajut s'atorgarà als sol·licitants proporcionalment a la valoració obtinguda un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base: INDICADORS SOCIALS: FAMÍLIA (15) Puntuació màxima Monoparental Famílies que compleixen requisits per l'obtenció de carnet de família monoparental 5 Nombrosa Família amb tres fills o més (o dos fills si un d'ells té una discapacitat reconeguda). 5 Acolliment Famílies que tenen acollits menors temporalment com a mesura de protecció fent les 5 funcions que no pot realitzar la família d'origen de forma temporal Compartit / Rellogat per necessitats Quan per necessitat econòmica s'ha de rellogar una part de l'habitatge o s'ha de 5 econòmiques Dificultats d'assumir subministraments/ pagament habitatge

compartir despesa de lloguer i titularitat, sense relació de parentiu Quan per problemes econòmics i/o de treball no es pot assumir la totalitat de pagament de subministraments i/o pagament del habitatge i això comporta un risc de pèrdua d'habitatge

5 Condicions d'Habitatge (salubritat, L'habitatge no disposa d'unes condicions mínimes d'habitabilitat pel que pot fer a 5 temporalitat...) salubritat, estructura, higiene, etc. Desocupats i sense prestacions ni La unitat de convivència està en cerca activa de feina però no disposen de 5 subsidi (inscrit a l'OTG i SDL) prestacions. Sense contracte no voluntari Membres de la unitat de convivència disposen d'ingressos i de treball però no li volen 5 fer contracte de treball. Motivació per la inserció (formació, Membres de la unitat de convivència que mostra motivació, predisposició i voluntat 5 recerca activa de feina) en la cerca activa de feina i formació Dificultats d'aprenentatge Infant o adolescent que mostra dificultats per seguir el nivell d'aprenentatge per la 5 seva edat i que pot ser catalogat dins de necessitats educatives especials (NEES) Inadaptació escolar Infant o adolescent amb dificultats per relacionar-se amb els adults i/o companys en 5 el marc escolar, amb poca o nul·la capacitat per respectar les normes Motivació per la formació Adolescent que continua la seva formació escolar més enllà de l'etapa obligatòria 5 Reconeixement de discapacitat Un dels membres de la unitat de convivència té reconegut el grau de discapacitat 5 (més del 33%). Reconeixement grau de dependència Un dels membres de la unitat de convivència té reconegut grau de dependència 5 (Grau I, grau II o grau III). Compliment en el seguiment de tractament mèdic per malaltia / trastorn/ addicció Quan s'està en tractament amb CSMA, CSMIJ, CADO, tris-tras, ABS o s'ha derivat a recursos diürns i s'està complint amb l'acordat 5

Violència de gènere i/o intrafamiliar 5

Conflicte entre els progenitors / fills 5

Utilització de recursos externs per millorar la relació familiar Sense xarxa familiar / social/ comunitària que afecta el dia a dia de la família Família amb seguiment i compliment amb serveis socials Utilització de recursos específics comunitaris a demanda dels serveis públics

Qualsevol manifestació de violència entre adults i/o dels menors cap als adults, que pot repercutir en els membres que componen la unitat familiar de convivència Quan la relació familiar es veu afectada per manifestacions vàries (rols/ càrregues familiars, procés de separació, dinàmica fills…) La unitat de convivència està vinculada a serveis especialitzats per millorar la relació familiar Família amb pocs recursos i /o suports relacionals la qual cosa no ajuda a la dinàmica familiar.

5

5

Família amb pla de millora que fa seguiment i compleix acords 5

Els membres de la unitat de convivència a demanar dels serveis es vinculen a recursos específics per millorar la seva situació familiar/individual 5

INDICADORS ECONÒMICS. menys 25% = 70 punts entre 25% i el 50% = 52,5 punts entre el 50% i el 75% = 35 punts entre el 75% i el 100% = 25 punts 0,25 0,5 0,75 1

Nombre de membres de la unitat familiar irsc 2015 Un adult Un adult i un infant Un adult i dos infants Un adult i tres infants Un adult i quatre infants Un adult i cinc infants Dos adults Dos adults i un infant Dos adults i dos infants Dos adults i tres infants Dos adults i quatre infants Dos adults i cinc infants Tres adults Tres adults i un infant Tres adults i dos infants Tres adults i tres infants Tres adults i quatre infants Tres adults i cinc infants Quatre adults

INGRESSOS MÀXIMS MENSUALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA 569,12 EUR 739,86 EUR 961,81 EUR 1.183,77 EUR 1.405,73 EUR 1.627,68 EUR 1.849,64 EUR 1.109,78 EUR 1.331,74 EUR 1.553,70 EUR 1.775,65 EUR 1.997,61 EUR 2.219,57 EUR 1.479,71 EUR 1.701,67 EUR 1.923,63 EUR 2.145,58 EUR 2.367,54 EUR 2.589,50 EUR 1.849,64 EUR

**el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any 2016 en 7.967,73 EUR anuals.

9.- Partida pressupostaria.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 1.150,00 EUR i anirà a càrrec a l'aplicació pressupostària 3410 48012.

No podran atorgar-se ajuts per import superior a l'esmentat.

10.- Import individualitzat de les subvencions.

L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris es determinarà entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

L'import i percentatge de les beques que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del cost total de l'activitat subvencionada, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

11.- Òrgan competent per a la proposta de concessió, terminis de resolució i notificacions.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presents bases serà l'Alcaldia.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds pels interessats, la valoració i puntuació és realitzarà pels serveis socials de l'Ajuntament de Folgueroles.

L'òrgan responsable de la resolució del procediment per a l'atorgament de les beques serà l'Alcalde d'acord amb allò previst a la base 21 de les d'execució del pressupost municipal per a 2016 i a l'article 65 del reglament de la Llei de subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol).

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.

12.- Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

13.- Acceptació de l'ajut.

Els/les beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, hauran d'acceptar sense reserves l'ajut així com les condicions imposades en la concessió. S'entendrà acceptada tàcitament si en el transcurs d'un mes a partir de la recepció de la notificació no es manifesta expressament objeccions.

14.- Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes beques, a més de les especificades a l'article 14 LGS, les que tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l'expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de les beques concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la beca concedida.

4. Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys.

15.- Forma de pagament.

El pagament dels ajuts atorgats als beneficiaris es farà directament a l'entitat esportiva on realitzi l'activitat esportiva el/la beneficiari/a de la beca.

16.- Compatibilitat amb d'altres ajuts.

L'ajut atorgat serà compatible amb qualsevol altra concedit per altres administracions o ens públics o privats, sempre que no superi el cost total del servei.

Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

17.- Publicitat de les subvencions concedides.

Les beques atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria, l'aplicació pressupostària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, conforme es vagin publicant al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

18.- Causes de reintegrament.

Quan no compleixi amb les condicions establertes en aquestes bases per l'atorgament de la beca, es podrà iniciar expedient per la revocació total o parcial de la beca atorgada i posterior reintegrament.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la beca fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

19.- Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el Títol IV del RLGS.

20.- Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.

Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al taulell d'anuncis de la corporació i al web municipal, als efectes que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es considerin convenients, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i l'article 124.2 del ROAS.

Tercer.- Determinar que un cop finalitzat el termini d'informació pública sense haver-se presentat al·legacions i/o reclamacions, l'acord inicialment adoptat esdevindrà definitiu, sense necessitat d'ulterior acord.

Folgueroles, 6 de juliol de 2016 L'alcalde, Carles Baronet Aldabó

Familia
Deporte
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Actividades deportivas
Escuelas
Dependencia
Educación
Discapacidad
Familia monoparental
Alquiler de vivienda
Cultura
Vivienda
Juventud
Infancia
Hipotecas