Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'accès a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener - Boletín Oficial de Lleida de 10-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:


El Ple de l'Ajuntament Clariana de Cardener, en la sessió de data 4 d'octubre de 2017 ha acordat l'aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'accés a internet i/o telèfon al TM de Clariana de Cardener, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L'expedient queda exposat al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de dia següent al de la publicació d'aquest anunci al BOP i al DOGC, podent-se examinar l'expedient i presentar-se les reclamacions i al·legacions oportunes durant el termini assenyalat a la Secretaria d'aquest Ajuntament. Si transcorregut aquest termini no s'ha presentat cap reclamació i/o al·legació, quedarà definitivament aprovat.

Clariana de Cardener, 5 d'octubre de 2017

L'alcalde, Francisco Rovira Massoni

Acceso a Internet