Aprovació inicial de les bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions en el marc del projecte Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat. - Boletín Oficial de Barcelona de 27-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 27/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ÿADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Baix Llobregat

EDICTE

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2015 ha aprovat inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte 'Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat', així com la seva convocatòria, en els termes, que es transcriuen a continuació:

'PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i l'atorgament de subvencions a empreses, entitats sense ànim de lucre i persones autònomes ubicades en la comarca del Baix Llobregat, que realitzin contractacions en el marc del projecte 'Promoure l'ocupació a la indústria local del Baix Llobregat', d'acord amb el text de bases que s'adjunta al present acord i s'aprova simultàniament.

SEGON.- Aprovar la convocatòria pública de les subvencions detallades a l'acord primer, el contingut de la qual consta incorporat a les referides bases i pel termini que en elles s'indica.

TERCER.- Aprovar una despesa per un import màxim de 64.800,00 EUR que anirà a càrrec de la partida pressupostària 241.47007 del pressupost previst per enguany.

La concessió de les subvencions restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

QUART.- Publicar els corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut el període d'informació pública de 20 dies sense cap al·legació, les Bases quedaran aprovades definitivament, sense necessitat de cap altre acord.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments participants en l'esmentat projecte, perquè en tinguin coneixement i als efectes oportuns.

SISÈ.- Donar compte del present acord en la propera sessió plenària que se celebri.'

ANNEX.

BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A EMPRESES, ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I PERSONES AUTÒNOMES UBICADES EN LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT, QUE REALITZIN CONTRACTACIÓ EN EL MARC DEL PROJECTE 'PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT.'

Article 1.- Objecte i finalitat.

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que concedeix el Consell Comarcal del Baix Llobregat, destinades a empreses, entitats sense ànim de lucre, i persones autònomes, d'aquí endavant beneficiaris/es, que acompleixin els requisits d'aquestes bases, i específicament els relacionats als articles 3 i 4.

El projecte 'Promoure l'Ocupació a la Indústria local del Baix Llobregat' s'emmarca en el programa 'Promoure l'Ocupació a la Indústria Local' de Diputació de Barcelona, i té com a finalitats principals la dinamització del teixit industrial de la comarca, la millora de l'ocupabilitat i la inserció de persones que es troben en situació de difícil inserció laboral.

Article 2.- Període d'execució.

Les subvencions a les quals fa referència aquestes bases s'hauran de destinar a subvencionar els beneficiaris /es que realitzin contractacions efectives entre l'1 de novembre de 2015 fins al 31 d'agost del 2016.

Article 3.- Requisits per a sol·licitar les subvencions.

3.1. Podran ser beneficiaris/es qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i disposi de capacitat legal per a subscriure un contracte laboral, i a més a més caldrà que reuneixi els següents requisits:

' Que el centre de centre de treball, o bé el domicili social, i/o fiscal es trobi ubicat a la comarca del Baix Llobregat.

' Que la seva activitat econòmica es trobi declarada dins de la Classificació Catalana de l'Activitat Econòmica (CCAE)* en algun d'aquests epígrafs:

10.- Productes Alimentaris.

11.- Begudes.

52.- Serveis d'emmagatzematge i serveis auxiliars del transport (sempre que es trobin vinculats al transport d'aliments o begudes).

* El Consell Comarcal es reserva el dret d'incloure altres classificacions que puguin vincular-se en el projecte.

' Que no faci acomiadaments improcedents o expedients de regulació d'ocupació durant la vigència del contracte en la categoria per a la qual es realitza la contractació.

' Que no hagi fet cap acomiadament declarat improcedent o nul per l'òrgan judicial en els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud de la subvenció.

' No haver contractat en els últims 6 mesos a la persona proposada per a la contractació subvencionada.

' Que es trobin al corrent de pagament i no tinguin deutes amb Hisenda, Seguretat Social i amb l'Ajuntament del municipi on estigui registrada l'empresa.

3.2. No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases:

' Les empreses de treball temporal, ETTs. ' Empreses dependents o societàriament vinculades a administracions públiques.

Article 4.- Contractes de treball.

4.1. Les persones que es contractin hauran de ser participants del projecte, i reunir els requisits següents:

' Que es trobin desocupades i registrades a les oficines de treball de la Generalitat de Catalunya com a demandants d'ocupació.

' Que estiguin empadronades en un dels 26 municipis que participen en el projecte, (veure Annex 1) a la data d'inici de la seva contractació.

' Que tinguin un nivell mínim d'estudis d'ESO o equivalent.

' Que pertanyin a un d'aquests col·lectius:

a) Persones desocupades que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o subsidi d'atur. b) Persones desocupades majors de 45 anys. c) Persones desocupades amb discapacitat. d) Dones desocupades. e) Persones joves desocupades, de 16 a 30 anys.

4.2. Amb caràcter general, per cada persona contractada es subvencionarà un màxim de 6 mesos. No hi ha limitació en el nombre de persones a contractar per empresa o entitat.

4.3 En els contractes de treball s'haurà de fer constar la frase següent: 'Contracte subvencionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat a través del projecte 'PROMOURE L'OCUPACIÓ A LA INDÚSTRIA LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT', subvencionat per Diputació de Barcelona.

Article 5.- Durada dels contractes de treball i quantia de la subvenció.

5.1. El Consell Comarcal del Baix Llobregat subvencionarà cada contracte laboral a jornada sencera, i de 3 mesos de durada amb un import de 1,200 EUR; i de 2.400 EUR per a cada contracte laboral de 6 mesos de durada o indefinit. L'import es reduirà proporcionalment en cas de jornada parcial.

En tot cas, l'import del salari que el beneficiari/ària haurà de pagar a la persona contractada, serà el que determini el conveni col·lectiu aplicable a l'empresa o sector, que no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional.

5.2.- La durada dels contractes de treball ha de ser mínim de tres mesos. En el cas que el contracte no sigui de durada determinada el pagament es farà efectiu en el moment en que es justifiqui la permanència de la persona treballadora contractada durant els 3 o 6 primers mesos.

5.3.- Només podran ser subvencionats els contractes iniciats entre l'1 de novembre de 2015 i l'1 de juny de 2016. Els contractes de 6 mesos hauran d'iniciar-se com a màxim, l'1 de març de 2016. La data màxima subvencionable és el 31 d'agost de 2016.

Article 6.- Característiques del contracte del treballador/a.

6.1.- El contracte laboral haurà de tenir una jornada igual o superior al 50% de la establerta per conveni com jornada complerta. En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial, el salari brut màxim a subvencionar es calcularà en proporció a la jornada realitzada.

6.2.- La contractació objecte de subvenció s'ha de realitzar d'acord a les categories professionals i els salaris bruts anuals aprovats en el conveni laboral que correspongui.

6.3.- Queden excloses de subvenció i fora d'aquestes bases les següents contractacions:

a) Les contractacions que es realitzen per jornades inferiors al 50%.

b) Els realitzats amb persones que en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació estiguessin prestant serveis en la mateixa empresa o en altra empresa si existeixen socis comuns amb el 25% de participació d'ambdues empreses.

c) La persona tingui una participació del capital de l'empresa igual o superior al 25%.

Article 7.- Sol·licitud.

7.1.- Les sol·licituds es presentaran en el Registre General del Consell Comarcal, situat en el Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 de Sant Feliu de Llobregat.

Han d'anar adreçades a l'Il·lm. President del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i signades pel representant legal de l'entitat.

7.2.- El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, i finalitza el 30 de juny de 2016. Així mateix, també es publicarà la referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L'endemà de l'aprovació de les bases per l'òrgan competent es penjarà la informació en la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Llobregat (www.elbaixllobregat.cat).

7.3.- En cas que s'observin defectes u omissions en les sol·licituds, o si es considera necessari ampliar la documentació o informació, es disposarà d'un termini de 10 dies a partir de la notificació, per tal de solucionar-ho.

7.4.- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació, d'acord amb els models annexats:

Documentació que cal aportar:

' Model de sol·licitud de la subvenció (segons model normalitzat) degudament emplenat i signat pel representant legal, amb indicació expressa del càrrec, i d'una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a les comunicacions relacionades amb la subvenció.

En cas de sol·licitud per part d'empresa o entitat:

' Còpia compulsada del DNI del representant legal.

' Còpia compulsada de la targeta d'identificació fiscal.

' Còpia compulsada dels poders notarials del representant legal.

' Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (segons model normalitzat) que es pot descarregar dins de l'apartat de tràmits de la web del Consell Comarcal), signat i segellat per l'entitat financera.

Aquest document caldrà presentar-ho un cop hagi estat acceptada la subvenció per part del Consell Comarcal.

' Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat, així com compromís de comunicar aquelles que s'obtinguin en el futur (segons model normalitzat).

' Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al Registre corresponent i Estatuts.

' Certificats que acreditin el compliment de les obligacions tributaries amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i Hisenda (*).

En cas de sol·licitud per part de persona autònoma:

' Còpia compulsada del DNI. ' Còpia compulsada de l'últim rebut d'autònoms. ' Còpia compulsada del document que acrediti la classificació de l'activitat econòmica.

Documentació a aportar relativa a la persona o persones que es contractin:

' Còpia compulsada del contracte de treball on consti la durada del mateix i el nom de la persona contractada. ' Certificat de l'empadronament conforme la persona resideix en un dels municipis beneficiaris de la subvenció. ' Còpia compulsada del DNI/NIE. ' Còpia compulsada de la targeta de demanda d'ocupació amb data anterior a l'inici de la contractació.

(*) D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquè l'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de que les persones beneficiàries o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment i haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributaries com amb la Seguretat Social.

Article 8.- Concessió i procediment.

8.1.- Una vegada aprovades aquestes bases per l'òrgan competent, es sotmetran a informació pública pel termini de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis del Consell Comarcal del Baix Llobregat i una referència d'aquesta publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

8.2.- Un cop transcorregut aquest termini sense la presentació de cap al·legació s'entendran aprovades amb caràcter definitiu. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions i s'obrirà un nou període d'informació pública.

8.3.- Es verificarà que el beneficiari/ària sol·licitant compleixi els requisits i que la sol·licitud s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació annexada, i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a l'interessat per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

Es desestimaran totes les peticions que no s'acompanyin amb la documentació exigida en cada cas, després d'haver requerit per escrit al beneficiari perquè presenti els documents que li manquin o esmeni les deficiències en aquest termini.

També seran desestimades les peticions presentades fora del termini fixat a la convocatòria corresponent.

8.4.- El criteri per determinar l'ordre d'accés, quan sigui necessari, a la subvenció serà l'ordre de presentació de les sol·licituds en el Registre corresponent i fins a l'esgotament de la partida de despesa 241.47007/2015 i la que correspongui al 2016 del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

8.5.- Es crearà una Comissió Avaluadora de les sol·licituds presentades, formada pel personal tècnic adscrit al projecte i personal de Secretaria, els quals elevaran a aprovació les subvencions presentades a la Junta de Govern del Consell

Comarcal que serà l'òrgan competent i procedirà a l'ordenament, instrucció i resolució del procediment per a l'atorgament o denegació de la subvenció.

Article 9.- Resolució.

9.1.- El termini màxim per resoldre i notificar la subvenció serà de 40 dies a partir de la finalització del període establert per presentar la sol·licitud. La manca de resolució en el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

9.2.- La subvenció haurà de ser acceptada expressament per l'empresa o la persona beneficiària, segons model normalitzat.

Article 10.- Despeses subvencionables.

10.1. Són costos subvencionables les despeses salarials i de Seguretat Social a càrrec del beneficiari/ària pels mesos subvencionats de les persones contractades en el marc del projecte.

10.2. No son conceptes subvencionables les despeses no salarials, com ara els incentius, les dietes, les despeses de locomoció, les vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o altres complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l'activitat laboral.

Article 11.- Incompliment.

En el cas que el beneficiari/ària incompleixi les obligacions establertes en aquestes bases o en la normativa general de subvencions, es procedirà la revocació total o parcial de la subvenció proposada o atorgada, i, si escau, el reintegrament dels fons rebuts.

Article 12.- Renúncia.

12.1.- Els beneficiaris/àries poden renunciar de forma expressa, total o parcialment, a la subvenció atorgada, tot comunicant, mitjançant escrit motivat, en un termini màxim de quinze dies des del moment en que es produeixi el fet que motivi la renúncia i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

12.2.- En el supòsit de baixa de la persona treballadora amb anterioritat a la finalització del contracte subvencionat, i sempre que no sigui per acomiadament improcedent o expedient de regulació, es podrà substituir per una altre persona pel temps restant de contracte amb les mateixes condicions. En aquest cas s'haurà de presentar una nova sol·licitud comunicant el nou contracte.

Renúncia parcial:

- Es podrà renunciar parcialment a la subvenció atorgada en els casos que es redueixi la jornada laboral. - Caldrà presentar la renúncia amb un màxim de 15 dies de la modificació. - Es recalcularà la subvenció atorgada proporcionalment al salari modificat.

Renúncia per acomiadament improcedent:

- Caldrà presentar la renúncia amb un màxim de 15 dies de la finalització del contracte. - Es revocarà tota la subvenció i l'empresa haurà de retornar la subvenció rebuda amb els interessos generats.

Renuncia per baixa voluntària de la persona contractada:

- Caldrà presentar la renúncia amb un màxim de 15 dies a partir de la baixa efectiva.

- Per contractar una altra persona es recuperaran els candidats preseleccionats en el procés de selecció anterior. Si no és possible contractar a cap altre, caldrà publicar l'oferta de treball novament.

- Contractar una altra persona que reuneixi els requisits de la convocatòria.

- Es recalcularà la subvenció atorgada.

- Es podrà fer nova contractació sempre i quan el període de presentació de sol·licituds estigui obert.

En cas de finalitzar la relació laboral amb la persona contractada, s'haurà de cobrir la vacant en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de la baixa, sense que això doni dret a la sol·licitud d'una nova subvenció.

Per a la nova contractació, el beneficiari/ària haurà de tenir en compte els requisits de l'apartat novè. Un cop contractada la persona, caldrà aportar la documentació justificativa segons l'apartat 12.2.

Article 13.- Pagament de la subvenció.

13.1. L'import de la subvenció s'abonarà un cop transcorreguts els primers 3 mesos del contracte, sempre i quan el beneficiari aporti la documentació justificativa de les despeses de contractació. Un cop revisada i conformada es procedirà al pagament de la part proporcional de la subvenció corresponent.

13.2. Per als contractes de durada de 6 mesos o indefinits, l'empresa o entitat beneficiaria podrà optar a justificar les despeses subvencionables de forma trimestral.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment.

Article 14.- Termini i forma de justificació.

14.1. Les despeses s'han de justificar mitjançant les nòmines, TC1 i TC2 del període de contractació, on consti la persona treballadora objecte de la subvenció, així com aportar els comprovants bancaris del seu pagament.

14.2. El termini de presentació de la justificació serà de 2 mesos, comptats des de la finalització del tercer o sisè mes de contracte.

Article 15.- Aplicació pressupostaria i finançament.

15.1. L'import màxim destinat a les subvencions a incentius per a empreses és de 64.800 EUR, per a la totalitat del projecte, d'acord a la partida pressupostària 241.47007/2015 i la que correspongui al 2016 del Consell Comarcal del Baix Llobregat. L'import màxim subvencionable per persona és de 2,400 EUR.

15.2. La concessió de les subvencions restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució d'atorgament.

Article 16.- Obligacions dels beneficiaris.

Les persones beneficiaries hauran de complir les obligacions següents:

' Acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

' Justificar el compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de la subvenció.

' Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, aportant tota la informació que els sigui requerida.

' Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

' Complir qualsevol altra obligació que es derivi d'aquestes bases i de les disposicions generals vigents.

Article 17.- Protecció de dades.

El beneficiari/ària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El beneficiari/ària s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.

No podran utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada subjecte a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el marc del projecte, ni publicar, total o parcialment, el contingut d'aquestes sense autorització escrita del Consell Comarcal. En tot cas el beneficiari/ària serà responsable dels danys i perjudicis que derivin de l'incompliment d'aquesta obligació. Transcorregut 30 dies hàbils des de la sol·licitud de l'esmentada autorització sense que hagués recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.

S'obliga a guardar sigil sobre les dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement per raó de l'objecte de les presents bases.

En qualsevol cas, el beneficiari/ària no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent del Consell Comarcal. En el cas que el personal vinculat al beneficiari/ària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, el beneficiari/ària els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l'activitat o servei prestat.

Quan finalitzi l'objecte d'aquestes bases, les dades de caràcter personal hauran d'ésser destruïdes o tornades a l'entitat responsable o a l'encarregat del tractament designat, en aplicació de la Disposició Addicional vigèsim sisena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic i de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Article 18.- Publicitat.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Llobregat, dels municipis participants i del Butlletí Oficial de la Província.

Article 19.- Disposició final.

19.1.- En tot allò no previst en aquestes bases particulars serà d'aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol, i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

19.2.- En tot cas, els dubtes que es puguin plantejar en l'aplicació d'aquestes bases podran ser clarificades per la comissió avaluadora definida en l'article 4 d'aquestes bases.

ANNEX 1.

Els principals agents que participaran en aquest projecte són els 26 ajuntaments que es detallen a continuació, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, executaran conjuntament les diferents fases i activitats que contempla el projecte:

- Ajuntament d'Abrera. - Ajuntament de Begues. - Ajuntament de Castellví de Rosanes. - Ajuntament de Cervelló. - Ajuntament de Collbató. - Ajuntament de Corbera de Llobregat. - Ajuntament d'Esparreguera. - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. - Ajuntament de Gavà. - Ajuntament de Martorell. - Ajuntament de Molins de Rei. - Ajuntament d'Olesa de Montserrat. - Ajuntament de Pallejà. - Ajuntament de la Palma de Cervelló. - Ajuntament del Papiol. - Ajuntament del Prat de Llobregat. - Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. - Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. - Ajuntament de Sant Esteves Sesrovires. - Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. - Ajuntament de Sant Joan Despí. - Ajuntament de Sant Just Desvern. - Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

- Ajuntament de Vallirana. - Ajuntament de Viladecans.

Baix Llobregat, 10 de novembre de 2015 El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà i Palau

Industria
Fomento del empleo
Empresa
Transporte
Transporte y vehículos
Industrialización
Inserción laboral
Juventud
Discapacidad