Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat i assistit a la comarca del Bages, anualitat 2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 18-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 18/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Bages

ANUNCI

El Ple del Consell Comarcal en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2017 ha aprovat els acords que literalment es transcriuen:

PRIMER.- Aprovar inicialment les 'Bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat i assistit a la comarca del Bages, anualitat 2017'.

SEGON.- Sotmetre les bases a informació pública i publicar-les juntament amb la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal, així com, la referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el diari Regió 7 durant un termini de 20 dies, per al seu tràmit d'informació pública de conformitat amb l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

TERCER.- La present convocatòria serà eficaç jurídicament amb la publicació a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en els termes que disposa la Resolució de 10 de desembre del 2015 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

QUART.- En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva i es procedirà a obrir la convocatòria de forma automàtica en els termes establerts en les bases (del 22 de novembre al 13 de desembre de 2017, ambdós inclosos).

BASES QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PER AL TRANSPORT ADAPTAT I ASSIST A LA COMARCA DEL BAGES, ANUALITAT 2017.

1. Exposició de Motius.

El contracte programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages estableix les condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar i la inclusió social, com el servei de transport adaptat.

El transport adaptat es planteja com un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció especialitzada per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat, adaptat el seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda, la necessitat d'acompanyant o una demència diagnosticada.

2. Objecte.

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió d'ajuts econòmics per al trasllat de persones amb discapacitats majors de 18 anys o persones grans, que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda), necessitat d'acompanyament, tenen una demència diagnosticada, i/o tenen reconeguda una dependència, i que no poden fer ús del transport ordinari (transport públic), a l'hora d'accedir als serveis socials especialitzats d'atenció diürna següents:

- Centre de dia per a gent gran.

- Centre especials per a persones amb discapacitat.

El servei de transport, pot ser en vehicle propi o col·lectiu, es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat i persones grans, amb problemes de mobilitat, necessitat d'acompanyant, amb una demència diagnosticada, i/o tenen reconeguda una dependència a fi i efecte que puguin accedir als centres de recursos que permetin garantir la seva integració en l'entorn.

2. Règim jurídic.

2.1. Els ajuts del Programa estan sotmesos al règim jurídic de subvencions regulat al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Aquestes bases queden sotmeses a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006.

2.2. En tot allò no previst en aquestes bases ni en les convocatòries corresponents s'aplicarà:

a) Pel que fa als aspectes específics de gestió dels ajuts, i en tot cas, les obligacions de les persones beneficiàries i la justificació:

' Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

' Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

' Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

' Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

b) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. Ens i persones beneficiàries.

Poden optar a l'obtenció d'aquests ajuts:

3.1. Persones físiques.

Persones majors de 18 anys amb mobilitat reduïda i/o necessitat d'acompanyament, que estiguin empadronades en algun municipi dels que integren l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages, que ho hauran d'acreditar mitjançant:

' Certificat de reconeixement de discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social, on hi consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda.

' En cas que la persona no disposa del barem de mobilitat reduïda, la persona podrà optar a ser usuària del servei si disposa del barem de l'acompanyant.

' En el cas de les persones grans que són usuàries de centre de dia i que no disposen de barem de mobilitat reduïda o barem d'acompanyant, podran optar per ser usuàries del servei de transport adaptat si tenen reconegut un diagnòstic de demència acreditat degudament mitjançant un informe mèdic del seu metge d'atenció primària de salut.

' En el cas de les persones grans que assisteixen a un centre de dia per a gent gran, i no tenen diagnosticada una demència, cal que aportin la resolució del grau de dependència o les persones pensionistes de la seguretat social que tenen certificat de tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, han de presentar el document que ho acrediti.

' A més, la persona usuària haurà de tenir plaça reconeguda en un servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.2. Ens locals.

Els ens locals de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages que s'encarreguin d'organitzar aquest servei mitjançant transport col·lectiu de les persones beneficiàries establertes al punt 3.1 d'aquestes bases, sempre que compleixin els requisits establerts.

3.3. Centres de dia per la gent gran i Centres especialitzats per persones amb discapacitat.

Els Centres de dia per a gent gran i Centres especialitzats per a persones amb discapacitat, que s'encarreguin d'organitzar aquest servei mitjançant transport col·lectiu de les persones físiques empadronades a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

4. Sol·licituds i documentació a adjuntar.

4.1. En el cas de persones físiques cal presentar:

' Sol·licitud d'ajut econòmic de transport adaptat i assistit que figura com Model 1 persones usuàries i fotocòpia de la sol·licitud.

' Declaració jurada emesa pel representant legal del centre de dia per a gent gran o centre especial per a persones amb discapacitat, segons Model 2 persones usuàries.

' Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.

' Fotocòpia del Certificat de reconeixement de discapacitat mitjançant el certificat que emet la Direcció General de Protecció Social, on hi consti a més que supera el barem de mobilitat reduïda o bé que disposa del barem de l'acompanyant (aquest darrer es podrà acreditar presentant fotocòpia de la targeta de discapacitat a doble cara).

' En el cas de les persones grans que són usuàries de centre de dia i que no disposen de barem de mobilitat reduïda o barem d'acompanyant, podran optar per ser usuàries del servei de transport adaptat si tenen reconegut un diagnòstic de demència acreditat degudament mitjançant un informe mèdic del seu metge d'atenció primària de salut, mitjançant fotocòpia.

' En el cas de les persones grans que assisteixen a un centre de dia per a gent gran, i no tenen diagnosticada una demència, cal que aportin la resolució del grau de dependència, mitjançant fotocòpia.

' En el cas de les persones pensionistes de la seguretat social que tenen certificat de tenir reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, han de presentar el document que ho acrediti, mitjançant fotocòpia.

' Sol·licitud de transferència bancària. En cas que l'usuari no disposi de compte corrent, adjuntar algun document que acrediti que la persona que consta en la sol·licitud de transferència bancària és el/la tutor/a legal de l'usuari.

4.2. En el cas dels ens locals cal presentar:

' Sol·licitud d'ajut econòmic de transport adaptat que figura com Model 1 Ajuntaments i fotocòpia de la sol·licitud.

' Certificat de justificació de la despesa i finançament del transport adaptat que figura com Model 2 Ajuntaments.

' Documentació de les persones transportades que acrediti que es troben en alguna de les situacions establertes al punt 4.1 d'aquestes bases (només en el cas que els usuaris no presentin sol·licitud).

4.3. En el cas dels Centres de dia per a la gent gran i Centres especialitzats per a persones discapacitades cal presentar: (els marcats amb * no caldran si ja s'ha presentat en altres ocasions, a no ser que el document hagi variat).

' Sol·licitud d'ajut econòmic de transport adaptat que figura com Model 1 Centres i fotocòpia de la sol·licitud.

' Declaració jurada de justificació de la despesa i finançament del transport adaptat que figura com Model 2 Centres. Aportar factures, si s'escau.

' Certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social o en el seu cas autorització al Consell Comarcal del Bages perquè pugui obtenir directament, davant de les administracions competents els certificats acreditatius del compliment de les obligacions esmentades, marcant la creueta a la Sol·licitud.

' *Fotocòpia de les escriptures o estatuts de l'entitat.

' *Registre com a servei social especialitzat de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

' *Fotocòpia de l'acta de nomenament del representant legal de l'entitat.

' *Sol·licitud de transferència bancària.

' Documentació de les persones transportades que acrediti que es troben en alguna de les situacions establertes al punt 4.1 d'aquestes bases (només en el cas que els usuaris no presentin sol·licitud).

Els models estaran a disposició de les persones interessades a la pàgina web del Consell Comarcal (www.ccbages.cat).

Si la sol·licitud no reuneix els requisits esmentats anteriorment es requerirà a la persona interessada que els esmeni en un termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, advertint-li que en cas contrari se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

5. Criteri d'adjudicació.

5.1. Que les persones usuàries del transport estiguin empadronades en algun municipi dels que integren l'Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages.

5.2. Registre d'entitats, de serveis i d'establiments socials, dins de la xarxa pública, segons la Cartera de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

5.3. Pel què fa al càlcul dels quilòmetres, es tindran en compte les variables següents:

a) Nombre anual de dies d'assistència al centre. S'entén que cada dia d'assistència comprèn dos viatges.

b) Distància del domicili de l'usuari al centre on accedeix, d'acord als paràmetres següents:

- En desplaçaments urbans es comptaran 3km/viatge.

- Els desplaçaments interurbans es comptaran d'acord a la taula de distàncies quilomètriques entre municipis de la comarca aprovada pel Consell Comarcal.

5.4. Queden exclosos de ser objecte d'ajut:

- L'accés a centres especials de treball (CET).

- L'accés als serveis sanitaris.

- L'accés a serveis sociosanitaris.

- L'accés a serveis de rehabilitació funcional.

- L'accés a activitats culturals, de lleure i esportives.

- L'accés als serveis socials especialitzats de persones amb discapacitat i gent gran ubicats fora de la comarca del Bages, sempre i quan s'hi assisteixi per voluntat pròpia i sense un criteri professional que ho aconselli.

- Els transports en vehicle propi que en còmput anual de quilòmetres realitzats per accedir a un servei social especialitzat de discapacitats o centre de dia de gent gran no superi els 200 kilòmetres.

- Els ajuts econòmics que l'import resultant sigui inferior als 30 EUR.

6. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries i control.

Les persones físiques, ens locals i Centres de dia per a gent gran i especials per persones amb discapacitat que es beneficiïn dels ajuts, han de facilitar tota la informació que els sigui requerida pel Consell Comarcal del Bages. Es podrà admetre, en alguns supòsits, una declaració responsable del sol·licitant en substitució de determinats documents.

El Consell Comarcal del Bages iniciarà un Estudi per la Diagnosi del servei de Transport Adaptat del Bages per la qual cosa les persones sol·licitants hauran d'autoritzar al Consell Comarcal a obtenir directament les dades relacionades amb: la renda i patrimoni familiar, a banda de les dades del padró municipal d'habitants que es consulten per cada convocatòria.

L'ens concedent pot revisar els ajuts concedits i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent dels ajuts.

7. Termini de presentació, tramitació i resolució d'atorgament dels ajuts.

7.1. S'estableix del dia 22 de novembre al dia 13 de desembre de 2017, per a la presentació de sol·licituds al registre del Consell Comarcal del Bages.

7.2. La presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

7.3. Les sol·licituds presentades fora del termini indicat a l'apartat anterior no seran admeses.

7.4. Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que es presenti en el registre electrònic del Consell Comarcal del Bages (https://www.seu-e.cat/web/ccbages/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica), es realitzarà a través del model d'instància genèrica. En aquest darrer cas, cal que tota la documentació adjunta estigui en format PDF i signada amb un certificat vàlid en cap cas s'acceptarà documentació signada manualment i escanejada. En el cas dels ens locals les sol·licituds només es podran enviar a través de la plataforma EACAT.

7.5. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, es requerirà la seva esmena, amb indicació que si en el termini de 10 dies hàbils el sol·licitant no esmena la deficiència se'l tindrà per desistit i es procedirà, previ acord, a arxivar d'ofici l'expedient.

7.6. La tramitació de les sol·licituds presentades correspon als Serveis Socials d'Atenció Especialitzada i Ciutadania del Consell Comarcal, que les avaluarà i les inclourà en la proposta de resolució.

7.7. La Gerent del Consell Comarcal del Bages resoldrà, en funció de les sol·licituds rebudes i d'acord amb els recursos econòmics disponibles, l'atorgament i quantia dels ajuts. La gerència del Consell Comarcal resoldrà els dubtes d'interpretació de les bases que puguin sorgir.

7.8. L'adjudicació de l'ajut es farà abans de finalitzar el mes de desembre de 2017. La resolució de l'atorgament o denegació de l'ajut, que posarà fi a la via administrativa, serà publicada al taulell d'anuncis del Consell Comarcal, i substituirà la notificació individualitzada, de conformitat amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sens perjudici de la comunicació que es realitzarà als sol·licitants.

7.9. S'entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament l'ajut atorgat, així com les condicions imposades en la concessió, si en el termini màxim de 15 dies naturals des de la notificació de l'acord no manifesten expressament les seves objeccions.

7.10. El Consell Comarcal del Bages es reserva el dret de comprovar les dades exposades a la sol·licitud. En el supòsit que la documentació presentada no acrediti les dades exposades es procedirà a la desestimació de la sol·licitud.

8. Pagament.

El Consell Comarcal, un cop hagi rebut la subvenció de la Generalitat, pagarà l'ajut econòmic corresponent als ens i particulars que resultin adjudicataris de l'ajut.

9. Reclamacions.

Contra la resolució d'atorgament o denegació de l'ajut, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de la seva publicació al taulell d'anuncis del Consell Comarcal.

10. Aplicació pressupostària i quantia dels ajuts.

10.1.L'import màxim disponible inicialment és de 103.600,56 EUR, quantitat fixada a la fitxa número 9 del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Bages.

10.2. L'import esmentat anirà a càrrec de l'aplicació 231.6.489 del pressupost 2017.

10.3. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària i no generen dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis successius.

10.4. En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de sol·licituds i/o atendre altres sol·licituds, sense que sigui necessària una altra convocatòria, de conformitat amb els requisits d'aquesta.

10.5.El valor econòmic del quilòmetre estarà en relació als quilòmetres totals subvencionables i als recursos disponibles, amb un topall de 0,19 EUR/km.

11. Comprovació i control.

11.1. Les persones físiques, ens i centres beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi el Consell Comarcal del Bages, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

11.2.Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la resolució d'atorgament.

11.3. Les persones físiques, ens i centres beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s'hagi declarat amb la sol·licitud.

11.4.La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del servei.

11.5.L'incompliment d'aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

12. Incompatibilitats i revocació de l'ajut atorgat.

12.1. L'ajut objecte d'aquestes bases és incompatible:

a) Amb qualsevol tipus d'ajut de naturalesa anàloga (ex: ajut transport adaptat centre de dia, etc.).

b) Per aquelles persones que utilitzin el transport sense una finalitat d'integració a un servei social o laboral (ex: trasllat al domicili familiar).

c) Quan la persona sol·licitant disposi de targeta d'aparcament i vehicle propi, del qual en sigui el conductor/a.

d) Quan la persona potencialment usuària no estigui emparada per altres programes que tinguin el mateix objectiu, tals com l'ajuda PUA o altres directament orientats a facilitar el transport en l'àmbit dels serveis socials.

12.2. Procedirà la revocació de les quanties percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei 38/2003 General de subvencions, en els següents casos:

a) Per incompliment dels requisits i qualsevol de les condicions establertes en aquestes bases.

b) Obtenció de l'ajut falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.

13. Tractament de dades.

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals subministrades s'incorporaran en un fitxer de 'Serveis Socials', del que el Consell Comarcal del Bages és responsable, i seran objecte de tractament exclusivament per gestionar l'expedient de subvenció.

Per exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, cal dirigir-se al Consell Comarcal del Bages, per correu postal a la Muralla de Sant Domènec, 24 08241 de Manresa o correu electrònic (lopd@ccbages.cat).

Continua en la pàgina següent

Manresa, 2 d'octubre de 2017 El president, Agustí Comas i Guitó

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Discapacidad
Transporte adaptado
Tercera edad
Transporte
Transporte y vehículos
Dependencia
Catalán
Salud
Inclusión social
Actividad cultural
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre