Aprovació inicial de les bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics al transport per a les persones amb mobilitat reduïda a la comarca de l'Alt Penedès, 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 18/04/2017 hasta 12/05/2017
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

EDICTE d'aprovació inicial de bases

El Ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en sessió del dia 9 de març de 2017, va aprovar inicialment les Bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics al transport per a les persones amb mobilitat reduïda a la comarca de l'Alt Penedès, anualitat 2016, així com els models de sol·licitud i annexes.

S'exposa al públic l'anunci de les Bases durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la corporació i de la seu electrònica del CCAP, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya. Així mateix, si transcorregut el termini assenyalat no es presenten al·legacions, les bases quedaran elevades a definitives. En cas contrari, caldrà acordar si s'estimen o no les al·legacions.

El text de les bases és el següent:

'BASES PARTICULARS QUE REGULEN LA CONVOCATÒRIA D'ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS PER TRANSPORT A LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA. ANY 2016.

Exposició de motius.

El contracte programa 2016-2019 signat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Família i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb l'objecte d'establir les condicions que han de regir la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social. En la Fitxa núm. 9 del mateix es preveu el servei de transport adaptat, com a servei subvencionat.

El Servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitats que tinguin problemes de mobilitat i persones grans amb dependències en els supòsits i en compliment dels requisits establerts en aquestes bases.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès en col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, concedeix ajuts per sufragar els costos del transport de les persones beneficiàries amb la finalitat de garantir la seva integració.

1. Objecte.

Aquestes bases tenen per objecte estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió dels ajuts per transport de les persones amb mobilitat reduïda i/o amb discapacitat física, per a l'assistència a centres de dia de serveis socials, centres ocupacionals i centres especials de treball, que no disposen de transport públic o no puguin utilitzar-lo per impediments de salut, prèvia justificació mèdica i/o a proposta del director del centre.

El servei de transport, pot ser en vehicle propi o col·lectiu, es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als centres de recursos que permetin garantir la seva integració en l'entorn.

Queden exclosos de ser objecte d'ajut els serveis següents:

- L'accés als serveis sanitaris. - L'accés a serveis sociosanitaris. - L'accés a serveis de rehabilitació funcional. - L'accés a activitats culturals, de lleure i esportives.

2. Règim jurídic.

2.1. Els ajuts del Programa estan sotmesos al règim jurídic de subvencions regulat al Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, i a l'Ordenança General de Subvencions i Ajuts econòmics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

2.2. En tot allò no previst en aquestes bases ni en les convocatòries corresponents s'aplicarà:

a) Pel que fa als aspectes específics de gestió dels ajuts i, en tot cas, les obligacions dels persones beneficiàries i la justificació:

' Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

' Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

' Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials.

' Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

b) Pel que fa a la tramitació administrativa general, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

3. Beneficiaris.

Poden optar a l'obtenció d'aquests ajuts:

3.1. Persones físiques.

Majors de 18 anys amb discapacitat física, i/o amb mobilitat reduïda que estiguin empadronades a la comarca de l'Alt Penedès, que ho hauran d'acreditar mitjançant:

' Certificat de reconeixement de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, que superant el barem de mobilitat reduïda o la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària, no puguin utilitzar el transport públic o privat.

' Certificat de reconeixement de discapacitat amb un grau igual o superior al 33% que no disposant del barem de mobilitat reduïda o la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària, no disposen de transport públic o no puguin utilitzar-lo per impediments de salut, prèvia justificació mèdica i/o a proposta del director del centre.

Majors de 65 anys que sense certificat de reconeixement de discapacitat acreditin, prèvia justificació mèdica, alguna de les situacions següents:

' Una dependència continuada d'aparells tècnics (cadira de rodes, bastons) o necessitat d'acompanyament.

' Que pateixi algun trastorn cognitiu que l'impedeixi l'ús de mitjans normalitzats de transport.

' Que es trobin sense suport familiar i/o veïnal amb greus problemes de mobilitat previ informe de l'Equip Bàsic d'Atenció Social Primària del seu municipi.

La valoració de la discapacitat, la superació del barem de mobilitat reduïda i la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària, l'efectuen els serveis de valoració i orientació corresponents.

3.2. Ens locals, associacions i/o entitats de la comarca sense ànim de lucre, que s'encarreguin d'organitzar o subvencionar aquest servei mitjançant transport col·lectiu, sempre que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

3.3. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Sol·licituds i documentació a presentar

4.1. Les persones físiques presentaran l'imprès de Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda de l'any 2016 al qual hi adjuntaran els documents següents:

4.1.1. En el cas que el/la beneficiari/ària sigui la primera vegada que demana aquest ajut, cal adjuntar la documentació següent:

- Si la persona beneficiària COBRA UNA PENSIÓ / PRESTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA (C/ Hermenegild Clascar, 3 Vilafranca, Tel. 93 817 06 76):

' Certificat de pensió no contributiva d'invalidesa. ' Viure en família any 2015. ' Certificat o resolució de PUA 2015.

- Informes mèdics de la persona beneficiària, en el cas de tenir més de 65 anys i sense certificat de grau de discapacitat.

- Si la persona treballa i/o no està obligada a fer la declaració de la renta:

' Certificat de retencions 2016 de l'empresa.

- Altra documentació:

' Resolució de PIA amb prestació assignada (Llei de dependència). ' Altra documentació que pugui aportar informació rellevant al respecte.

- Certificat d'assistència en un centre de dia o similar (ANNEX 1), centre especial de treball (CET) (ANNEX 2) o centre ocupacional (CO) (ANNEX 3) que garanteixi la seva integració i requereixi el trasllat, mitjançant transport, per estar situat fora del seu municipi de residència. S'hauran d'especificar els dies que es necessita el transport, el temps d'assistència al centre i la durada del tractament.

- Justificant de despeses que ocasiona el transport:

' Factures que ocasiona el transport al centre.

' En el cas que s'utilitzi vehicle propi una declaració jurada (punt 5 de la sol·licitud), en el ben entès que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès estableix com a preu límit per quilòmetre la quantitat de 0,19 EUR.

' En el cas dels ens locals i/o associacions cal adjuntar les factures de transport amb les dades de l'ens local.

- Justificant conforme es percep un ajut de transport en centre de dia o centre ocupacional.

4.1.2. En el cas que el/la beneficiari/ària vagi presentar la sol·licitud en la convocatòria del 2015:

a) No ha canviat cap dada respecte de la sol·licitud anterior:

- Si la persona beneficiària COBRA UNA PENSIÓ / PRESTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA (C/ Hermenegild Clascar, 3 Vilafranca, Tel. 93 817 06 76):

' Certificat de pensió no contributiva d'invalidesa. ' Viure en família any 2015. ' Certificat o resolució de PUA 2015.

- Certificat d'assistència en un centre de dia o similar (ANNEX 1), centre especial de treball (CET) (ANNEX 2) o centre ocupacional (CO) (ANNEX 3) que garanteixi la seva integració i requereixi el trasllat, mitjançant transport, per estar situat fora del seu municipi de residència. S'hauran d'especificar els dies que es necessita el transport, el temps d'assistència al centre i la durada del tractament.

- Justificant de despeses que ocasiona el transport:

' Factures que ocasiona el transport al centre.

' En el cas que s'utilitzi vehicle propi una declaració jurada (punt 5 de la sol·licitud), en el ben entès que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès estableix com a preu límit per quilòmetre la quantitat de 0,19 EUR.

' En el cas dels ens locals i/o associacions cal adjuntar les factures de transport amb les dades de l'ens local.

- Justificant conforme es percep un ajut de transport en centre de dia o centre ocupacional.

b) En el cas que s'hagi modificat alguna dada respecte al 2015, referent al punt 4.1.1, cal indicar-lo en la sol·licitud.

4.2. Els ens locals, les associacions i/o entitats: presentaran l'imprès de la Sol·licitud d'ajut econòmic de transport per a persones amb mobilitat reduïda de l'any 2016 per a ens locals, associacions i/o entitat, al qual hi adjuntaran l'ANNEX 4 i els documents descrits a l'apartat 4.1 per a cada persona física.

Si la sol·licitud o la documentació que l'acompanya és incorrecta, incompleta, no reunint els requisits abans esmentats o, si escau, els establerts a la respectiva convocatòria, es requerirà a l'interessat per a que els esmeni en un termini de deu dies hàbils, advertint-li que en cas contrari se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud.

5. Documents aportats pels interessats al procediment administratiu.

D'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del fet que la presentació dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la consulta o l'obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar - d'acord amb el previst a l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques - el Consell Comarcal de l'Alt Penedès a poder obtenir d'altres administracions públiques les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i comprovar totes les que tenen a veure amb la identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant, així com de la resta de membres computables de la unitat familiar, necessàries per a la resolució de la petició de l'ajut, llevat d'oposició expressa del sol·licitant que haurà de constar explícitament en el procediment.

En aquest sentit, el Consell Comarcal, als efectes d'aquest procediment, consultarà els dades i documents electrònics entre administracions, següents:

- DNI persona interessada. - Certificat de grau de discapacitat de la persona beneficiària. - Volant de convivència de la persona beneficiària. - Declaració de la renda 2015. - Certificat de pensions de l'INSS. - Nivell i grau de dependència.

En cas que algun membre de la unitat familiar vulgui l'oposició expressa a la consulta de dades i documents electrònics entre administracions pot exercir el seu dret emplenant el formulari que trobarà a la seva disposició al web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), a l'apartat de Tràmits i gestions.

6. Criteris a tenir en compte i quantia dels ajuts.

6.1. Els ajuts econòmics destinats a facilitar el desplaçament, durant l'any 2016, de les persones amb mobilitat reduïda als diferents centres, es concediran per un import parcial en relació a les sol·licituds presentades. La quantia dels ajuts anirà supeditada a les disponibilitats econòmiques del Consell Comarcal.

6.2. El percentatge s'establirà en funció dels ingressos del/la persona beneficiària. 6.3. Els criteris que s'aplicaran són els següents:

INGRESSOS PERCENTATGE Ingressos per càpita iguals o inferiors a IRSC* + grau de discapacitat igual o superior al 75 % o barem mobilitat o de necessitar concurs 75 % d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària Ingressos per càpita iguals o inferiors al IRSC* 60 % Ingressos per càpita fins 1,5 vegades el IRSC + grau de discapacitat igual o superior al 75 % o barem mobilitat o de necessitar concurs 50 % d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària Ingressos per càpita fins 1,5 vegades IRSC* 35 % Ingressos per càpita fins a 2,5 vegades el IRSC + grau de discapacitat igual o superior al 75 % o barem mobilitat o de necessitar concurs 25 % d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària Ingressos per càpita fins a 2,5 vegades el IRSC* 15 %

*L'Indicador de renda de suficiència de Catalunya 2016 és de 569,12 EUR mensuals.

6.4. La quantitat econòmica dels ajuts anirà en relació a què sigui un transport regular (de dilluns a divendres ambdós inclosos) o intermitent (de dos a tres dies setmanals).

6.5. Es computarà un màxim de 45 setmanes anuals de transport. Resten exclosos als efectes d'ajut els períodes de vacances d'estiu, de Nadal i Setmana Santa, excepte aquells casos en què es justifiquin l'assistència als centres durant els esmentats períodes.

6.6. En els casos de les persones de més de 65 anys que sol·licitin la subvenció, i no tinguin ingressos propis, es computarà el 50% dels ingressos de la unitat familiar.

7. Incompatibilitats.

L'ajut per l'atorgament de subvencions pel transport destinat a les persones amb mobilitat reduïda és incompatible:

' Amb qualsevol tipus d'ajut de naturalesa anàloga (ex: ajut transport adaptat centre de dia, etc.), sempre i quan la suma dels imports percebuts superi si 100% del cost justificat.

' Per aquelles persones que utilitzin el transport sense una finalitat d'integració a un servei social o laboral (ex: trasllat al domicili familiar).

8. Partida pressupostària i quantia.

8.1. L'import màxim inicialment disponible és de 89.630,30 EUR.

8.2. L'import esmentat anirà a càrrec de les aplicacions 441.248091 i 441.248090 del pressupost de 2017 (transport adaptat 2016).

8.3. Els ajuts que es puguin concedir estan subjectes a limitació pressupostària, segons les disponibilitats econòmiques del CCAP i, no generen dret de continuïtat en l'assignació de finançament a les persones beneficiàries per a exercicis successius.

8.4. En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol·licituds i/o atendre altres sol·licituds, sense que sigui necessària una altra convocatòria, de conformitat amb els requisits d'aquesta.

9. Obligacions del beneficiari i control.

9.1. Les persones beneficiàries dels ajuts han de facilitar tota la informació que els sigui requerida pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Es podrà admetre, en alguns supòsits, una declaració responsable del sol·licitant en substitució de determinats documents.

9.2. L'ens concedent pot revisar els ajuts concedits i modificar-ne la resolució de concessió en el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts.

9.3. Les altres obligacions establertes en l'art.8 de l'Ordenança general de subvencions i ajuts econòmics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

10. Terminis de presentació, tramitació, resolució i recursos.

10.1. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès publicarà l'Edicte corresponent d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès pel termini de 20 dies hàbils als efectes de la seva exposició pública.

10.2. De conformitat amb la Resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (BOE de 15.12.2015), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès publicarà extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

10.3. El termini de presentació de sol·licituds és des del 18 d'abril al 12 de maig de 2017, ambdós inclosos. Les sol·licituds presentades fora del termini indicat no seran admeses.

10.4. De conformitat amb el que disposa l'article 16 de la 39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, les sol·licituds es presentaran a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (c/ Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horari d'oficina de 9 a 14 hores, en un model normalitzat, que estarà a disposició dels/les interessats/ades a la mateixa oficina, o a través d'Internet al web del CCAP (www.ccapenedes.cat), a l'apartat de Tràmits i gestions/Benestar Social. Sens perjudici d'utilitzar, si escau, altres mitjans de presentació reconeguts legalment.

10.5. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'anar acompanyades amb els documents indicats en aquestes bases per acreditar el compliment dels requisits, en el termini màxim que determina la convocatòria.

10.6. La presentació de la sol·licitud per a l'obtenció de l'ajut pressuposa el coneixement i l'acceptació d'aquestes bases.

10.7. En cas que la sol·licitud sigui incorrecta, incompleta o manqui documentació, es requerirà al sol·licitant perquè esmeni la deficiència en el termini de 10 dies hàbils, cas contrari se'l tindrà per desistit.

10.8. La tramitació de les sol·licituds presentades correspon al Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el qual les avaluarà i, mitjançant proposta, s'elevaran al Ple per a la seva resolució.

10.9. El termini màxim per emetre i notificar la resolució, que ha de ser degudament motivada, és de tres mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

10.10. La resolució es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableixen els articles 14, 41 i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb les especificacions que tot seguit es transcriuen:

' A les persones físiques: mitjançant paper i/o a través de mitjans electrònics segons el mitjà escollit per la persona per comunicar-se amb el Consell Comarcal, el qual podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment del procediment.

' A les associacions i/o entitats: a través de mitjans electrònics.

' Als ens locals: en suport electrònic mitjançant la Plataforma de l'EACAT.

10.11. L'acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa, d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i contra ell podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent de la recepció de la notificació, o bé directament recurs contenciós- administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, dins del termini màxim de dos mesos.

10.12. S'entendrà que les persones beneficiàries accepten tàcitament l'ajut atorgat, així com les condicions imposades en la concessió, si en el termini màxim de 15 dies naturals des de la notificació de l'acord no manifesten expressament les seves objeccions.

11. Reintegrament dels ajuts atorgats.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s'acordi la procedència del reintegrament, i en la quantia fixada en l'article 38.2 de la Llei general de subvencions, en els següents casos:

a) Obtenció de l'ajut falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit

b) En el cas de percebre més d'un ajut pel mateix concepte

c) Per incompliment dels requisits establerts en aquestes bases.

12. Tractament de dades.

Les dades de caràcter personal que s'han de facilitar per a l'obtenció de les ajudes s'inclouen al fitxer del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que té per finalitat gestionar les sol·licituds d'ajuts pel transport per a persones amb mobilitat reduïda, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat de Fitxers que contenen dades personals, en el nivell que li correspongui.

D'acord amb allò que estableix l'article 5 de la LOPD, el peticionari autoritza expressament el tractament de les dades personals demanades.

El peticionari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

El peticionari accepta expressament via SMS, correu postal o electrònic o xarxa social, rebre informació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquests temes.'

Vilafranca del Penedès, 13 de març de 2017 El president, Francesc Olivella i Pastallé

EDICTO de aprobación inicial de bases

El pleno del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en el 09 de marzo de 2017, aprobó inicialmente las bases que regulan la convocatoria de ayudas económicas al transporte para personas con movilidad reducida en la comarca de l'Alt Penedès, año 2016, así como los modelos de solicitud y los anexos.

Se expone a la convocatoria pública de las Bases durante el período de 20 días hábiles, a efectos de reclamaciones, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el tablero de anuncios de la corporación y en la sede electrónica del CCAP, según las disposiciones del párrafo 2 del artículo 124 del Decreto 179/1995 de 13 de junio, por el que aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales de Catalunya. También, si transcurrido el plazo señalado no se presentan alegaciones, las bases quedaran elevadas a definitivas. De lo contrario, se deberá acordar si se estiman o no las alegaciones.

El texto de las bases es el siguiente:

'BASES PARTICULARES QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE OTORGAMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA TRANSPORTE A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. AÑO 2016.

Exposición de motivos.

El contrato programa 2016-2019 firmado entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia y el Consell Comarcal de l'Alt Penedès con el objeto de establecer las condiciones que regirán la coordinación, cooperación y colaboración en materia de servicios sociales y otros programas relativos al bienestar social. En la ficha núm. 9 del mismo se prevé el servicio de transporte adaptado, como servicio subvencionado.

El Servicio de transporte adaptado es un servicio que tiene como finalidad facilitar el transporte de las personas con discapacidades que tengan problemas de movilidad y personas mayores con dependencias en los supuestos y en cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès en colaboración del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, concede ayudas para sufragar los costes del transporte de los beneficiarios con el fin de garantizar su integración.

1. Objeto.

Estas bases tienen por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de las ayudas para transporte de las personas con movilidad reducida y / o con discapacidad física, para la asistencia a centros de día de servicios sociales, centros ocupacionales y centros especiales de trabajo, que no disponen de transporte público o no puedan utilizarlo para impedimentos de salud, previa justificación médica y/o a propuesta del director del centro.

El servicio de transporte, puede ser en vehículo propio o colectivo, se configura como un servicio puerta a puerta que tiene como finalidad facilitar el transporte de las personas con discapacidad, personas mayores con problemas de movilidad y / o con dependencia, a fin de que puedan acceder a los centros de recursos que permitan garantizar su integración en el entorno.

Quedan excluidos de ser objeto de ayuda los siguientes servicios:

- El acceso a los servicios sanitarios. - El acceso a servicios sociosanitarios. - El acceso a servicios de rehabilitación funcional. - El acceso a actividades culturales, de ocio y deportivas.

2. Régimen jurídico.

2.1. Las ayudas del Programa están sometidas al régimen jurídico de subvenciones regulado en el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, y en la Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas económicas del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

2.2. En todo lo no previsto en estas bases ni en las convocatorias correspondientes se aplicará:

a) En cuanto a los aspectos específicos de gestión de las ayudas y, en todo caso, las obligaciones de los beneficiarios y la justificación:

' Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales.

' Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales.

' Decreto 176/2000, de 15 de mayo, de modificación del Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales.

' Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales 2010-2011.

b) En cuanto a la tramitación administrativa general, la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Beneficiarios.

Pueden optar a la obtención de estas ayudas:

3.1. Personas físicas.

Mayores de 18 años con discapacidad física, y / o con movilidad reducida que estén empadronadas en la comarca de l'Alt Penedès, que lo deberán acreditar mediante:

' Certificado de reconocimiento de discapacidad con un grado igual o superior al 33%, que superando el baremo de movilidad reducida o la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, no puedan utilizar el transporte público o privado.

' Certificado de reconocimiento de discapacidad con un grado igual o superior al 33% que no disponiendo del baremo de movilidad reducida o la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, no disponen de transporte público o no puedan utilizarlo para impedimentos de salud, previa justificación médica y / o a propuesta del director del centro.

Mayores de 65 años que sin certificado de reconocimiento de discapacidad acrediten, previa justificación médica, alguna de las situaciones siguientes:

' Una dependencia continuada de aparatos técnicos (silla de ruedas, bastones) o necesidad de acompañamiento.

' Que sufra algún trastorno cognitivo que le impida el uso de medios de transporte.

' Que se encuentren sin apoyo familiar y / o vecinal con graves problemas de movilidad previo informe del Equipo Básico de Atención Social Primaria de su municipio.

La valoración de la discapacidad, la superación del baremo de movilidad reducida y la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, la realizan los servicios de valoración y orientación correspondientes.

3.2. Entes locales, asociaciones y / o entidades de la comarca sin ánimo de lucro, que se encarguen de organizar o subvencionar este servicio mediante transporte colectivo, siempre que cumplan los requisitos establecidos en estas bases.

3.3. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas solicitantes que incurran en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

4. Solicitudes y documentación a presentar.

4.1. Las personas físicas presentarán el impreso de solicitud de ayuda económica de transporte para personas con movilidad reducida del año 2016 al que acompañarán los siguientes documentos:

4.1.1. En el caso de que el / la beneficiario / a sea la primera vez que pide esta ayuda, se debe adjuntar la siguiente documentación:

- Si la persona beneficiaria COBRA UNA PENSIÓN / PRESTACIÓN DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA (C / Hermenegild Clascar, 3 Vilafranca, Tel. 93 817 06 76):

' Certificado de pensión no contributiva de invalidez. ' Viure en família año 2015. ' Certificado o resolución de PUA 2015.

- Informes médicos del beneficiario, en el caso de tener más de 65 años y sin certificado de grado de discapacidad.

- Si la persona trabaja y / o no está obligada a hacer la declaración de la renta:

' Certificado de retenciones 2016 de la empresa.

- Otra documentación:

' Resolución de PIA con prestación asignada (Ley de Dependencia). ' Otra documentación que pueda aportar información relevante al respecto.

- Certificado de asistencia en un centro de día o similar (ANEXO 1), centro especial de trabajo (CET) (ANEXO 2) o centro ocupacional (CO) (ANEXO 3) que garantice su integración y requiera el traslado, mediante transporte, por estar situado fuera de su municipio de residencia. Se deberán especificar los días que se necesita el transporte, el tiempo de asistencia al centro y la duración del tratamiento.

- Justificante de gastos que ocasiona el transporte:

' Facturas que ocasiona el transporte al centro.

' En el caso de que se utilice vehículo propio una declaración jurada (punto 5 de la solicitud), en el bien entendido que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès establece como precio límite por kilómetro la cantidad de 0,19 EUR.

' En el caso de los entes locales y / o asociaciones debe adjuntar las facturas de transporte con los datos de la entidad local.

- Justificante conforme se percibe una ayuda de transporte en centro de día o centro ocupacional.

4.1.2. En el caso de que el/la beneficiario/a haya presentado la solicitud en la convocatoria de 2015:

a) No ha cambiado ningún dato respecto de la solicitud anterior:

- Si la persona beneficiaria COBRA UNA PENSIÓN / PRESTACIÓN DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIA (C / Hermenegild Clascar, 3 Vilafranca, Tel. 93 817 06 76):

' Certificado de pensión no contributiva de invalidez. ' Viure en família año 2015. ' Certificado o resolución de PUA 2015.

- Certificado de asistencia en un centro de día o similar (ANEXO 1), centro especial de trabajo (CET) (ANEXO 2) o centro ocupacional (CO) (ANEXO 3) que garantice su integración y requiera el traslado, mediante transporte, por estar situado fuera de su municipio de residencia. Se deberán especificar los días que se necesita el transporte, el tiempo de asistencia al centro y la duración del tratamiento.

- Justificante de gastos que ocasiona el transporte:

' Facturas que ocasiona el transporte al centro.

' En el caso de que se utilice vehículo propio una declaración jurada (punto 5 de la solicitud), en el bien entendido que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès establece como precio límite por kilómetro la cantidad de 0,19 EUR.

' En el caso de los entes locales y/o asociaciones debe adjuntar las facturas de transporte con los datos de la entidad local.

- Justificante conforme se percibe una ayuda de transporte en centro de día o centro ocupacional.

b) En caso de que se haya modificado algún dato respecto al 2015, referente al punto 4.1.1, hay que indicarlo en la solicitud.

4.2. Los entes locales, las asociaciones y/o entidades: presentarán el impreso de la Solicitud de ayuda económica de transporte para personas con movilidad reducida del año 2016 para entes locales, asociaciones y / o entidad, al que adjuntando el ANEXO 4 y los documentos descritos en el apartado 4.1 para cada persona física.

Si la solicitud o la documentación que la acompaña es incorrecta, incompleta, no reuniendo los requisitos antes mencionados o, en su caso, los establecidos en la respectiva convocatoria, se requerirá al interesado para que los subsane en un plazo de diez días hábiles, advirtiéndole que en caso contrario se le tendrá por desistido de su solicitud.

5. Documentos aportados por los interesados en el procedimiento administrativo.

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados no están obligados a aportar documentos que haya elaborado cualquier Administración, independientemente de que la presentación de los documentos mencionados tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento para que se consulten o soliciten. Se presume que la consulta o la obtención es autorizada por los interesados salvo que el procedimiento conste su oposición expresa o que la ley especial aplicable requiera un consentimiento expreso.

La presentación de la solicitud conlleva autorizar - de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas - el Consell Comarcal de l'Alt Penedès para poder obtener de otras administraciones públicas los datos que sean precisos para determinar, conocer y comprobar todas las que tienen que ver con la identificación, circunstancias personales, de residencia, familiares y de renta del solicitante, así como del resto de miembros computables de la unidad familiar, necesarias para la resolución de la petición de la ayuda, salvo oposición expresa del solicitante que deberá constar explícitamente en el procedimiento.

En este sentido, el Consell Comarcal, a los efectos de este procedimiento, consultará a los datos y documentos electrónicos entre administraciones, siguientes:

- DNI interesado. - Certificado de grado de discapacidad de la persona beneficiaria. - Volante de convivencia de la persona beneficiaria. - Declaración de la renta 2015. - Certificado de pensiones del INSS. - Nivel y grado de dependencia.

En caso de que algún miembro de la unidad familiar quiera la oposición expresa a la consulta de datos y documentos electrónicos entre administraciones puede ejercer su derecho rellenando el formulario que encontrará a su disposición en la web del Consell Comarcal (www.ccapenedes.cat), en el apartado de Trámits i gestions.

6. Criterios a tener en cuenta y cuantía de las ayudas.

6.1. Las ayudas económicas destinadas a facilitar el desplazamiento, durante el año 2016, de las personas con movilidad reducida a los diferentes centros, se concederán por un importe parcial en relación a las solicitudes presentadas. La cuantía de las ayudas irá supeditada a las disponibilidades económicas del Consell Comarcal.

6.2. El porcentaje se establecerá en función de los ingresos del / la persona beneficiaria.

6.3. Los criterios que se aplicarán son los siguientes:

INGRESOS PORCENTAJE Ingresos per cápita iguales o inferiores a IRSC * + grado de discapacidad igual o superior al 75% o baremo movilidad o de necesitar 75 % concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria Ingresos per cápita iguales o inferiores al IRSC * 60 % Ingresos per cápita hasta 1,5 veces el IRSC + grado de discapacidad igual o superior al 75% o baremo movilidad o de necesitar concurso 50 % de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria Ingresos per cápita hasta 1,5 veces IRSC * 35 % Ingresos per cápita hasta 2,5 veces el IRSC + grado de discapacidad igual o superior al 75% o baremo movilidad o de necesitar concurso 25 % de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria Ingresos per cápita hasta 2,5 veces el IRSC 15 %

* El Indicador de renta de suficiencia de Cataluña 2016 es de 569,12 EUR mensuales.

6.4. La cantidad económica de las ayudas irá en relación a que sea un transporte regular (de lunes a viernes ambos inclusive) o intermitente (de dos a tres días semanales).

6.5. Se computará un máximo de 45 semanas anuales de transporte. Quedan excluidos los efectos de ayuda los períodos de vacaciones de verano, de Navidad y Semana Santa, salvo aquellos casos en que se justifiquen la asistencia a los centros durante dichos periodos.

6.6. En los casos de las personas de más de 65 años que soliciten la subvención, y no tengan ingresos propios, se computará el 50% de los ingresos de la unidad familiar.

7. Incompatibilidades.

La ayuda para el otorgamiento de subvenciones para el transporte destinado a las personas con movilidad reducida es incompatible:

' Con cualquier tipo de ayuda de naturaleza análoga (ej: ayuda transporte adaptado centro de día, etc.), siempre y cuando la suma de los importes percibidos supere si 100% del coste justificado.

' Para aquellas personas que utilicen el transporte sin una finalidad de integración a un servicio social o laboral (ej: traslado al domicilio familiar).

8. Partida presupuestaria y cuantía.

8.1. El importe máximo inicialmente disponible es de 89.630,30 EUR.

8.2. Dicho importe irá a cargo de las aplicaciones 441.248091 y 441.248090 del presupuesto de 2017 (transporte adaptado 2016).

8.3. Las ayudas que se puedan conceder están sujetas a limitación presupuestaria, según las disponibilidades económicas del CCAP y no generan derecho de continuidad en la asignación de financiación a los beneficiarios para ejercicios sucesivos.

8.4. En caso de que, una vez resuelta la convocatoria de subvenciones y en el transcurso del ejercicio, quedara crédito sin aplicación a la partida correspondiente, se podrá incrementar el importe concedido a alguna de las solicitudes y/o atender otras solicitudes, sin que sea necesaria otra convocatoria, de conformidad con los requisitos de la misma.

9. Obligaciones del beneficiario y control.

9.1. Las personas beneficiarias de las ayudas deben facilitar toda la información que les sea requerida por el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Se podrá admitir, en algunos supuestos, una declaración responsable del solicitante en sustitución de determinados documentos.

9.2. El ente concedente puede revisar las ayudas concedidas y modificar la resolución de concesión en caso de alteración de las condiciones o de la obtención concurrente de otras ayudas.

9.3. Las demás obligaciones establecidas en el art.8 de la Ordenanza general de subvenciones y ayudas económicas del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

10. Plazos de presentación, tramitación, resolución y recursos.

10.1. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès publicará el Edicto correspondiente de estas bases en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona y en la sede electrónica del Consell Comarcal de l'Alt Penedès por el plazo de 20 días hábiles a los efectos de su exposición pública.

10.2. De conformidad con la Resolución de 10 de diciembre de 2015 de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE de 12.15.2015), el Consell Comarcal de l'Alt Penedès publicará extracto de la convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

10.3. El plazo de presentación de solicitudes es desde el 18 de abril al 12 de mayo de 2017, ambos incluidos. Las solicitudes presentadas fuera del plazo indicado no serán admitidas.

10.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se presentarán en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (c / Hermenegildo Clascar, 1-3 de Vilafranca del Penedès), en horario de oficina de 9 a 14 horas, en un modelo normalizado, que estará a disposición de los/las interesados/as en la misma oficina, o a través de Internet en la web del CCAP (www.ccapenedes.cat), en el apartado de Tràmits i gestions / Benestar Social. Sin perjuicio de utilizar, en su caso, otros medios de presentación reconocidos legalmente.

10.5. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, deben ir acompañadas de los documentos indicados en estas bases para acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el plazo máximo que determina la convocatoria.

10.6. La presentación de la solicitud para la obtención de la ayuda presupone el conocimiento y la aceptación de estas bases.

10.7. En caso de que la solicitud sea incorrecta, incompleta o falte documentación, se requerirá al solicitante para que subsane la deficiencia en el plazo de 10 días hábiles, caso contrario se le tendrá por desistido.

10.8. La tramitación de las solicitudes presentadas corresponde al Servicio de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que las evaluará y, mediante propuesta, se elevarán al Pleno para su resolución.

10.9. El plazo máximo para emitir y notificar la resolución, que debe ser debidamente motivada, es de tres meses a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo sin que se haya notificado resolución expresa, las personas interesadas pueden entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.

10.10. La resolución se notificará a los interesados de acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especificaciones que a continuación se transcriben:

' A las personas físicas: mediante papel y / o a través de medios electrónicos según el medio escogido por la persona para comunicarse con el Consell Comarcal, el cual podrá ser modificado por aquella en cualquier momento del procedimiento.

' A las asociaciones y / o entidades: a través de medios electrónicos.

' A los entes locales: en soporte electrónico mediante la Plataforma EACAT.

10.11. El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra él podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar del siguiente de la recepción de la notificación, o bien directamente recurso contencioso - administrativo ante los Juzgados contenciosos administrativos de la provincia de Barcelona, dentro del plazo máximo de dos meses.

10.12. Se entenderá que los beneficiarios aceptan tácitamente la ayuda otorgada, así como las condiciones impuestas en la concesión, si en el plazo máximo de 15 días naturales desde la notificación del acuerdo no manifiestan expresamente sus objeciones.

11. Reintegro de las ayudas otorgadas.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley general de subvenciones, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas u ocultando aquellas que lo hubieran impedido

b) En el caso de percibir más de una ayuda por el mismo concepto

c) Por incumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases.

12. Tratamiento de datos.

Los datos de carácter personal que deben facilitarse para la obtención de las ayudas se incluyen en el archivo del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que tiene por finalidad gestionar las solicitudes de ayudas para el transporte para personas con movilidad reducida, adoptando las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de Ficheros que contienen datos personales, en el nivel que le corresponda.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, el peticionario autoriza expresamente el tratamiento de los datos personales solicitados.

El peticionario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

El peticionario acepta expresamente vía SMS, correo postal o electrónico o red social, recibir información del Consell Comarcal de l'Alt Penedès relativa a las funciones que le son propias, relacionadas con estos temas.'

Vilafranca del Penedès, 13 de marzo de 2017 El presidente, Francesc Olivella Pastallé

Transporte
Transporte y vehículos
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Dependencia
Transporte adaptado
Bienestar social
Salud
Catalán
Actividades de ocio y tiempo libre
Centros de día
Transporte público
Empleo y contratación
Deporte
Actividad cultural
Empleo
Vehículos
Tercera edad
Servicios sanitarios
Ocio y tiempo libre
Centros especiales de empleo
Exposiciones
Seguridad
Empresa
Atención social
Sillas de ruedas
Fiestas Populares